• Γεώργιος Λιανός

Προϋποθέσεις συνδρομής κωλύματος «εν ενεργεία» προπονητή αθλήματοςΑΣΕΑΔ 69/2022


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Κώλυμα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης. Προσφυγή. Για την κατάφαση του κωλύματος του «εν ενεργεία» προπονητή στο πρόσωπο κάποιου, θα πρέπει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να διαπιστώνεται και να αποδεικνύεται αφ' ενός ότι είναι κάτοχος νόμιμης άδειας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή για συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης και αφ' ετέρου ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο ασκεί ή έστω ότι, σε χρόνο πρόσφατο σε σχέση με τον κρίσιμο, ασκούσε προπονητικό επάγγελμα στο συγκεκριμένο άθλημα ή κλάδο άθλησης. Οι αξιολογήσεις αυτές δεν ανατρέπονται ούτε εν όψει της ψήφισης του ν. 4726/2020, που θέσπισε απλώς διευκολύνσεις απόδειξης ότι συγκεκριμένο πρόσωπο δεν είναι «εν ενεργεία» προπονητής. Εν προκειμένω, αποδεικνύεται ότι προσφεύγων δεν έχει ασκήσει το επάγγελμα του προπονητή από το 2015 και επομένως δεν ήταν «εν ενεργεία» προπονητής και δεν είχε κώλυμα συμμετοχής στις αρχαιρεσίες της καθ' ης αθλητικής ομοσπονδίας. Δέχεται προσφυγή. Ακυρώνει προσβαλλόμενη διαπιστωτική πράξη.