• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ μετά την παρέλευση της 8ήμερης αποσβεστικής προθεσμίαςΑΣΕΑΔ 69/2018


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας για απόρριψη ένστασης αθλητικού σωματείου και επικύρωση της τελικής βαθμολογίας πρωταθλήματος. Η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ασκείται εντός αποσβεστικής προθεσμίας οκτώ ημερών από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η προθεσμία αυτή αρχίζει εν προκειμένω από την επομένη της αποστολής της προσβαλλόμενης απόφασης από την καθ’ ης αθλητική ομοσπονδία προς το προσφεύγον αθλητικό σωματείο με e-mail, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3979/2011. Δεν ασκεί οποιαδήποτε νομική επιρροή ο ισχυρισμός ότι ο προϊστάμενος του γραφείου του προσφεύγοντος σωματείου έλαβε γνώση του e-mail την επόμενη ημέρα, αφού η έγκαιρη παρακολούθηση της λήψης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το προσφεύγον είναι ζήτημα δικής του εσωτερικής οργάνωσης και επιπλέον ο νόμος αρκείται και στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης για την έναρξη της προθεσμίας άσκησης προσφυγής. Απορρίπτει την προσφυγή.