• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ λόγω αοριστίαςΑΣΕΑΔ 67/2019


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αίτηση και εξώδικη δήλωση αθλητή προς αθλητική ομοσπονδία για έκδοση αθλητικού δελτίου του για συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο. Προσφυγή. Η παράλειψη αθλητικής ομοσπονδίας να εκδώσει απόφαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αρνητική απόφαση, ώστε να προσβάλλεται ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Η προσφυγή είναι εν προκειμένω απορριπτέα ως αόριστη, αφού δεν αναφέρεται σε αυτή ποιου συγκεκριμένου οργάνου της καθ' ης αθλητικής ομοσπονδίας προσβάλλεται η απόφαση, ούτε ποια ήταν τα υποβληθέντα αιτήματα του προσφεύγοντος προς αυτό, ώστε να τύχει θετικής ή αρνητικής απόφασης, ενώ και στην εξώδικη δήλωσή του, ο ίδιος κάνει λόγο για ερωτήματα, το περιεχόμενο των οποίων δεν αναφέρει, και όχι αιτήματα, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει το ΑΣΕΑΔ αν υπήρξε απόφαση κάποιου οργάνου της καθ' ης ή παράλειψη αυτού να αποφανθεί επί συγκεκριμένου αιτήματος του προσφεύγοντος, οι δε αιτιάσεις του προσφεύγοντος για ανανέωση του αθλητικού δελτίου ως ανεξάρτητου αθλητή ή εγγραφή του ως αθλητή σε συγκεκριμένο σωματείο, εκδίδοντας νέο δελτίο, είναι επίσης αόριστες, διότι δεν εκθέτει πότε και που υπέβαλε τα σχετικά αιτήματά του. Απορρίπτει την προσφυγή.