• Γεώργιος Λιανός

Μη νόμιμη κλήση της ΕΦΙΠ για παροχή εξηγήσεων 18 μήνες μετά την καταγγελία ενώπιόν τηςΑΣΕΑΔ 67/2017


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ). Η διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 ν. 2725/1999, σύμφωνα με την οποία η ΕΦΙΠ επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας και σε χρονικό διάστημα το αργότερο δύο (2) μηνών από την πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία, οφείλει να εκδώσει απόφαση, δεν θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία, αλλά περιέχει έντονη υπόδειξη προς την Διοίκηση να ολοκληρώσει την πειθαρχικού χαρακτήρα διαδικασία κολασμού των παραβάσεων των αρχών του φιλάθλου πνεύματος μέσα σε εύλογο χρόνο. Η κλήση από την ΕΦΙΠ για παροχή εξηγήσεων 18 μήνες μετά την καταγγελία ενώπιόν της και η έκδοση από την ΕΦΙΠ απόφασης 21 μήνες μετά την καταγγελία ενώπιόν της, χωρίς μάλιστα να προκύπτει ότι απαιτήθηκε περαιτέρω διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών με τη διεξαγωγή ανάκρισης ή τη συγκέντρωση πρόσθετων πληροφοριών, υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο, μέσα στον οποίο έπρεπε να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και, επομένως, η απόφαση της ΕΦΙΠ είναι στην περίπτωση αυτή ακυρωτέα.