• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά εγγράφου που παραπέμπει σε προϋφιστάμενη απόφασηΑΣΕΑΔ 64/2017


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Αρμοδιότητα. Αποφάσεις οργάνων διαιτησίας. Ένσταση κατά απόφασης οργάνου διαιτησίας ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων αθλητικού αγώνα. Επιστολή αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία επαναλαμβάνεται η αρχική απόφαση της επιτροπής ενστάσεων και γίνεται παραπομπή στην απόφαση αυτή χωρίς εισαγωγή νέας αιτιολογίας. Οι αποφάσεις των οργάνων διαιτησίας είναι οριστικές, άμεσα εκτελεστές και δεν χρήζουν επικύρωσης από άλλα όργανα ή επιτροπές της αθλητικής ομοσπονδίας ή ένωσης. Η απόφαση που εμπεριέχεται σε επιστολή αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία επαναλαμβάνεται η αρχική απόφαση της επιτροπής ενστάσεων και γίνεται παραπομπή στην απόφαση αυτή χωρίς εισαγωγή νέας αιτιολογίας, στερείται εκτελεστότητας και η προσφυγή κατ’ αυτής είναι απαράδεκτη.