• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά εγγράφου με απλώς πληροφοριακό χαρακτήραΑΣΕΑΔ 63/2019


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου αθλητικής ομοσπονδίας σχετικά με τη σύνθεση Εθνικής Ομάδας. Επιστολή του προσφεύγοντος αθλητή προς την αθλητική ομοσπονδία για τους λόγους αποκλεισμού του. Απάντηση αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία παραθέτει τις απόψεις της και ουσιαστικά επικυρώνει την απόφασή της περί αποκλεισμού του προσφεύγοντος αθλητή. Το δελτίο τύπου-ανακοίνωση δεν συνιστά απόφαση οργάνου της καθ' ης αθλητικής ομοσπονδίας βλαπτική για τον προσφεύγοντα, αλλά δημόσια ανακοίνωση μη προσβληθείσας ενώπιον του ΑΣΕΑΔ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της καθ' ης αθλητικής ομοσπονδίας και επομένως στερείται εκτελεστότητας και η προσφυγή κατ' αυτής είναι απαράδεκτη. Αντίστοιχα, η απάντηση της αθλητικής ομοσπονδίας στην επιστολή του προσφεύγοντος, με την οποία επιβεβαιώνεται η αρχική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και διευκρινίζονται οι περιστάσεις έκδοσεις της απόφασης για τη σύνθεση της Εθνικής Ομάδας, στερείται εκτελεστότητας και η προσφυγή κατ’ αυτής είναι απαράδεκτη. Απορρίπτει την προσφυγή.