• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά απόφασης κανονιστικού χαρακτήρα (προκήρυξης)ΑΣΕΑΔ 55/2016


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας για μη ένταξη αθλητικού αγώνα στο αγωνιστικό πρόγραμμα της αθλητικής ομοσπονδίας. Σύμφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2725/1999, οι αθλητικές ομοσπονδίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λειτουργούν σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ασκούν διοικητική εξουσία ως διοικητικές αρχές. Από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό και µε αυτές του άρθρου 27 του ν. 2725/1999, συνάγεται ότι η αρμοδιότητα του ΑΣΕΑΔ περιορίζεται µόνο στον έλεγχο της ουσίας και της νομιμότητας των πράξεων εκείνων του ΔΣ ή των οργάνων των αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών, οι οποίες έχουν ατομικό περιεχόμενο, δηλαδή, των πράξεων εκείνων, οι οποίες αναφέρονται στην επί ατομικών περιπτώσεων εφαρμογή των οικείων διατάξεων και δεν επεκτείνονται στον έλεγχο των πράξεων γενικού ή κανονιστικού περιεχομένου των παραπάνω νομικών προσώπων, µε τις οποίες θεσπίζονται διατάξεις ρυθμιστικές της διεξαγωγής των πρωταθλημάτων, την έκδοση των οποίων προβλέπει το άρθρο 27 του ν. 2725/1999. Τέτοιες πράξεις γενικού και κανονιστικού περιεχομένου είναι και οι γενικές προκηρύξεις του αγωνιστικού προγράμματος των πρωταθλημάτων, οι οποίες εκδίδονται από τις αθλητικές ομοσπονδίες κάθε αγωνιστική περίοδο και µε τις οποίες ρυθμίζονται οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των ομάδων, των αθλητών κ.λπ. σε συγκεκριμένους αγώνες των εν λόγω πρωταθλημάτων. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.