• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον ΑΣΕΑΔ κατά απόφασης οργάνου αθλητικής ομοσπονδίας που χρήζει επικύρωσηςΑΣΕΑΔ 51/2019


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ένσταση αθλητικού σωματείου για κατακύρωση του αποτελέσματος σε βάρος του αντίπαλου αθλητικού σωματείου, λόγω αντικανονικής συμμετοχής προπονητή. Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αθλητικής ομοσπονδίας για απόρριψη της ένστασης. Οι αθλητικές ομοσπονδίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ασκούν διοικητική εξουσία ως διοικητικές αρχές. Η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ είναι απαράδεκτη, αν ασκείται κατά απόφασης επιτροπής αθλητικής ομοσπονδίας που χρήζει επικύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 124 περ. β΄ ν. 2725/1999). Απορρίπτει την προσφυγή.