• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ μετά την παρέλευση της 8ήμερης αποσβεστικής προθεσμίαςΑΣΕΑΔ 47/2017


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ασκείται εντός αποσβεστικής προθεσμίας οκτώ ημερών από την επομένη της καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η οκταήμερη προθεσμία άσκησης της προσφυγής αρχίζει όχι µόνο από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της προσβαλλόμενης απόφασης σε εκείνον, που έχει το σχετικό δικαίωμα, αλλά και από την επόμενη της ημέρας, κατά την οποία ο τελευταίος έλαβε γνώση καθ’ οιονδήποτε τρόπο της απόφασης. Η γνώση αυτή, ως πραγματικό γεγονός, θεωρείται ότι υπάρχει κατά το πνεύμα και το σκοπό της παραπάνω διάταξης, από τη στιγμή που ο ενδιαφερόμενος γνωρίζει τόσα περιστατικά ώστε να είναι δυνατή από μέρους του άσκηση προσφυγής, χωρίς να απαιτείται και γνώση της αιτιολογίας της σχετικής απόφασης. Έτσι, ανεξάρτητα από το αν ή από το πότε επιδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, εφ’ όσον αποδεδειγμένα ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της απόφασης αυτής νωρίτερα, η παραπάνω οκταήμερη προθεσμία αρχίζει από την επομένη της γνώσης αυτής ημέρα, ενώ, τυχόν ασκηθείσα, μετά την πάροδο της συγκεκριμένης προθεσμίας, προσφυγή είναι απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης αυτής. Σε περίπτωση η προσβαλλόμενη ενώπιον του ΑΣΕΑΔ απόφαση αποτυπώνεται σε επιστολή που έχει αποσταλεί στον προσφεύγοντα από αθλητική ομοσπονδία, η προθεσμία για την προσβολή της απόφασης αρχίζει από την επομένη της παραλαβής της επιστολής αυτής, ανεξάρτητα από το αν το Πρακτικό της συνεδρίασης του ΔΣ της αθλητικής ομοσπονδίας, κατά την οποία λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, κοινοποιείται μεταγενέστερα στον προσφεύγοντα. Απορρίπτει την προσφυγή ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.