• Γεώργιος Λιανός

Ακύρωση απόφασης της ΕΦΙΠ λόγω μη χορήγησης του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασηςΑΣΕΑΔ 46/2016


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ) για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας. Η διάταξη του άρθρου 130 παρ. 2 του ν. 2725/1999 περί υποχρέωσης έκδοσης απόφασης της ΕΦΙΠ εντός δύο μηνών από την πειθαρχική δίωξη ή την καταγγελία δεν θεσπίζει αποκλειστική προθεσμία, αλλά περιέχει έντονη υπόδειξη προς τη Διοίκηση να ολοκληρώσει την πειθαρχικού χαρακτήρα διαδικασία κολασμού των παραβάσεων των αρχών του φιλάθλου πνεύματος μέσα σε εύλογο χρόνο. Αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή (ότι δηλαδή η εν λόγω προθεσμία είναι αποκλειστική) θα ήταν ασύμβατη με τον πειθαρχικό χαρακτήρα της παραπάνω διαδικασίας, διότι θα ενείχε τον κίνδυνο να μένουν ατιμώρητες παραβάσεις των αρχών του φιλάθλου πνεύματος εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας ολοκλήρωσης της οικείας διαδικασίας, η οποία ενίοτε περιλαμβάνει και στάδιο δυσχερούς διαγνώσεως πραγμάτων και, ενδεχομένως, ανακρίσεως, τούτο δε θα προσέκρουσε στην αρχή του κράτους δικαίου, που επιβάλλει να μην ματαιώνεται ο σκοπός του νόμου και να μην μένουν ατιμώρητες τέτοιες παραβάσεις. Η απόφαση της ΕΦΙΠ για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας αποτελεί δυσμενή ατομική διοικητική πράξη και επομένως πριν την έκδοσή της πρέπει να καλείται ο καθ’ ου η καταγγελία για να εκφράσει τις απόψεις, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και το άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Δέχεται την προσφυγή.