• Γεώργιος Λιανός

Μη στοιχειοθέτηση ασυμβιβάστου μεταξύ της ιδιότητας του αθλητή και της ιδιότητας του προπονητήΑΣΕΑΔ 45/2016


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αθλητή και της ιδιότητας του προπονητή (άρθρο 31 παρ. 11 του ν. 2725/1999). Σκοπός θέσπισης του ασυμβίβαστου είναι η εξασφάλιση της μη συμμετοχής προσώπων υπό τη διττή ιδιότητα του προπονητή και αθλητή σε πρωτάθλημα της ίδιας κατηγορίας, προκειμένου να αποφευχθεί η υπονόμευση της αξιοπιστίας του συγκεκριμένου πρωταθλήματος και να κατοχυρωθεί η διαφάνεια της συγκεκριμένης διοργάνωσης και των αποτελεσμάτων που την αφορούν. Το ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του αθλητή και της ιδιότητας του προπονητή αναφέρεται μόνο σε αγώνες της κατηγορίας στην οποία το επίμαχο πρόσωπο συμμετέχει ως αθλητής. Το κύριο στοιχείο που εξαρτά την απόκτηση της ιδιότητας του προπονητή είναι όχι μόνο η τυπική έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά και η ουσιαστική τοιαύτη. Αν έχει εκδοθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή, αυτή παράγει τα έννομα αποτελέσματά της από την πραγματική γνώση που τελείται με την επίδοση της σχετικής απόφασης στον αιτούντα, χωρίς να τεκμαίρεται αμαχητί πραγματική γνώση από την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην ιστοσελίδα της ΓΓΑ ή στο Πρόγραμμα «Διαύγεια».