• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά κλήσης για παροχή εξηγήσεωνΑΣΕΑΔ 42/2018


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας για κλήση αθλητή για παροχή εξηγήσεων. Ως «απόφαση» κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 124 του ν. 2725/1999 νοείται η απόφαση θετικού ή αρνητικού περιεχομένου, η οποία εκδίδεται κατόπιν συνεδριάσεως του αρμοδίου αποφασιστικού οργάνου και περατώνει οριστικά τη διαφορά και γενικώς το ζήτημα το οποίο οδηγήθηκε προς επίλυση ενώπιον του οργάνου αυτού, αποξενώνοντάς το από κάθε περαιτέρω εξουσία ως προς την υπόθεση. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία καλείται αθλητής για παροχή εξηγήσεων, άλλως σε απολογία για τα αποδιδόμενα σε βάρος του πειθαρχικά παραπτώματα, αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της πειθαρχικής διαδικασίας, στερούμενη εκτελεστού χαρακτήρα και συνεπώς απαραδέκτως προσβάλλεται αυτοτελώς. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.