• Γεώργιος Λιανός

Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος αθλητικής ομοσπονδίας ως προς την επιλογή διαιτητών αγώνωνΑΣΕΑΔ 4/2018


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Δικαίωμα επιλογής διαιτητών. Καλαθοσφαίριση. Το δικαίωμα επιλογής διαιτητών ομαδικού αθλήματος που θα συμμετάσχουν σε συγκεκριμένους αθλητικούς αγώνες ανήκει στην Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, η οποία συνδέεται με σχέση πρόστησης με την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, που διορίζει την πλειοψηφία της διοίκησής της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται καταχρηστικά, κατά προφανή υπέρβαση των ορίων που επιβάλλονται από την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον εν γένει σκοπό του δικαιώματος, αν αποκλείεται συστηματικά συγκεκριμένος διαιτητής από όλους τους αγώνες του οικείου αθλήματος, μολονότι δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος αποκλεισμού του, όπως π.χ. τιμωρία του για πειθαρχικό παράπτωμα ή απουσία του από τις αγωνιστικές-αθλητικές του υποχρεώσεις ή αρνητική του αξιολόγηση. Τυχόν συμμετοχή του διαιτητή σε αγώνες άλλων φορέων που αναφέρεται ότι τηρούν επιθετική πολιτική κατά της διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας, στην οποία είναι μέλος η επίμαχη εθνική αθλητική ομοσπονδία, δεν μπορεί να οδηγήσει σε νόμιμο αποκλεισμό του διαιτητή, αν η εθνική ομοσπονδία δεν τον έχει ενημερώσει εγγράφως ότι σε περίπτωση τέτοιας συμμετοχής του θα υπάρξει κύρωση εναντίον του ή οποιαδήποτε μορφή ποινής και αν η διεθνής ομοσπονδία δεν έχει ζητήσει εγγράφως από την εθνική ομοσπονδία την τιμωρία του διαιτητή.