• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά εγγράφου που παραπέμπει σε προϋφιστάμενη απόφασηΑΣΕΑΔ 39/2019


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Απόφαση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (ΕΦΙΠ) για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας. Αίτηση θεραπείας του τιμωρηθέντος προς την ΕΦΙΠ για νέα κρίση της υπόθεσης. Έγγραφο της ΕΦΙΠ, με το οποίο απορρίπτει την αίτηση θεραπείας, χωρίς να προβεί σε νέα κατ’ ουσίαν έρευνα της υπόθεσης. Η προσφυγή κατά του εγγράφου αυτού είναι απαράδεκτη, καθώς το έγγραφο είναι επιβεβαιωτικό και δεν έχει εκτελεστό χαρακτήρα. Ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ως συμπροσβαλλόμενη η έχουσα εκτελεστό χαρακτήρα απόφαση της ΕΦΙΠ για στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας, η προσφυγή κατ' αυτής ασκείται εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση της 8ήμερης αποσβεστικής προθεσμίας από την κοινοποίηση ή καθ' οιονδήποτε τρόπο γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης, και επομένως είναι απαράδεκτη. Απορρίπτει την προσφυγή.