• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά τεκμαιρόμενης απόρριψης καταγγελίαςΑΣΕΑΔ 36/2021


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά τεκμαιρόμενης απόρριψης καταγγελίας-αναφοράς αθλητικού σωματείου για πειθαρχική τιμωρία πρώην αθλητή του. Το καταγγέλλον αθλητικό σωματείο δεν καθίσταται, δια της εν λόγω καταγγελίας-αναφοράς, δημόσιος κατήγορος του πειθαρχικώς ελεγχόμενου προσώπου ούτε παράγοντας της πειθαρχικής διαδικασίας και επομένως στερείται εννόμου συμφέροντος για την προσβολή της τεκμαιρόμενης απόρριψης της καταγγελίας-αναφοράς ή και τυχόν άλλης προγενέστερης ή μεταγενέστερης απαλλακτικής πράξης ή απόφασης. Ειδικότερα, το καταγγέλλον αθλητικό σωματείο, που έχει ασκήσει την προσφυγή, δεν βλάπτεται από την προσβαλλόμενη παράλειψη άμεσα ή έμμεσα ούτε υλικά, ούτε ηθικά από την τυχόν, κατά την άποψή του, παράβαση των αρχών του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού. Απορρίπτει την προσφυγή.