• Γεώργιος Λιανός

Πειθαρχικό παράπτωμα η συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς αγώνες χωρίς έγκριση της αθλητικής ομοσπονδίαςΑΣΕΑΔ 36/2017


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Διαδικασία συμμετοχής αθλητών σε διεθνείς αγώνες. Για τη συμμετοχή αθλητών σε διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό απαιτείται η έγκριση από την οικεία αθλητική ομοσπονδία (άρθρα 7 παρ. 5 και 33 παρ. 8 του ν. 2725/1999). Σε περίπτωση που αθλητής συμμετάσχει σε διεθνή αγώνα χωρίς να υπάρχει η έγκριση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η συμπεριφορά του αυτή στοιχειοθετεί πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει τις προβλεπόμενες στο καταστατικό ή στον κανονισμό ποινές.