• Γεώργιος Λιανός

Μη νόμιμη η αίτηση μεταγραφής χωρίς αναφορά συγκεκριμένου λόγουΑΣΕΑΔ 34/2020

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Ανήλικος αθλητής. Σκάκι. Αίτηση ενώπιον αθλητικής ομοσπονδίας για μεταγραφή από ένα αθλητικό σωματείο σε άλλο αθλητικό σωματείο. Απόρριψη της αίτησης μεταγραφής. Προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται στην αίτηση μεταγραφής συγκεκριμένος λόγος μεταγραφής και δη σπουδαίος λόγος που να δικαιολογεί την έγκριση μεταγραφής χωρίς συγκατάθεση του αθλητικού σωματείου στο οποίο ανήκει ο αθλητής, η αίτηση μεταγραφής είναι μη νόμιμη και επομένως η αθλητική ομοσπονδία νομίμως απορρίπτει την αίτηση μεταγραφής. Ο προσφεύγων αθλητής δεν δύναται να επικαλεστεί τη συνδρομή σπουδαίου λόγου το πρώτον με την προσφυγή του ενώπιον του ΑΣΕΑΔ. Απορρίπτει την προσφυγή.