• Γεώργιος Λιανός

Αρμοδιότητα TAS για προσφυγές κατά πειθαρχικών τιμωριών διεθνούς επιπέδου αθλητών λόγω ντόπινγκΑΣΕΑΔ 34/2018


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) για επιβολή πειθαρχικής ποινής αποκλεισμού αθλητή λόγω παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ. Σύμφωνα με το άρθρο 14.2.1 του ν. 4373/2016, εφέσεις κατά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΚΑΝ σχετικά με διεθνούς επιπέδου αθλητές ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, ασκούνται αποκλειστικά ενώπιον του Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Η αρμοδιότητα του TAS καταφάσκεται σε περίπτωση διεθνούς επιπέδου αθλητή, χωρίς να απαιτείται ως επιπλέον προϋπόθεση ο αθλητής αυτός να συμμετείχε ταυτόχρονα και σε διεθνή αθλητική οργάνωση. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη λόγω έλλειψης αρμοδιότητας του ΑΣΕΑΔ, καθώς η πειθαρχική ποινή αφορούσε σε διεθνούς επιπέδου αθλητή.