• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά ήδη εκτελεσθείσας απόφασης ΔΣ αθλητικής ομοσπονδίαςΑΣΕΑΔ 33/2018


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας για συγκρότηση Εθνικής Ομάδας. Προσφυγή. Έννομο συμφέρον. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό της προσφυγής είναι το έννομο συμφέρον του προσφεύγοντος να είναι ενεστώς και κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης και κατά την άσκηση της προσφυγής και κατά τη συζήτηση αυτής. Σε περίπτωση που εξέλιπε το υφιστάμενο κατά την άσκηση της προσφυγής έννομο συμφέρον προς ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, όπως συμβαίνει σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη πράξη επέφερε ήδη τα έννομα αποτελέσματά της ή είχε ισχύ περιορισμένης χρονικής διάρκειας, που έχει παρέλθει κατά τη συζήτηση, θα πρέπει ο προσφεύγων να επικαλείται ειδικό έννομο συμφέρον προς συνέχιση της δίκης και έκδοση απόφασης. Απαράδεκτη η προσφυγή αθλητή κατά απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, με την οποία δεν συμπεριλήφθηκε ο προσφεύγων στην Εθνική Ομάδα, που θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε συγκεκριμένο διεθνή αγώνα, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση είχε περιορισμένη χρονική ισχύ, που έχει παρέλθει κατά τη συζήτηση, και ο προσφεύγων δεν επικαλείται ούτε αποδεικνύει τους λόγους που στη συγκεκριμένη περίπτωση θεμελιώνουν το έννομο συμφέρον τους προς συνέχιση της δίκης. Απορρίπτει την προσφυγή.