• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά απόφασης για χορήγηση δικαιώματος ψήφουΑΣΕΑΔ 22/2021


Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Προσφυγή κατά απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας για μη χορήγηση σε αθλητικά σωματεία-μέλη της δικαιώματος ψήφου σε Γενική Συνέλευση. Σκάκι. Από τη διάταξη του άρθρου 124 του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι το ΑΣΕΑΔ είναι αρμόδιο για την εκδίκαση προσφυγών κατά αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων αθλητικών ενώσεων, επαγγελματικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών, μόνο εφ' όσον αφορούν την επιβολή των κάθε είδους ποινών ή κυρώσεων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την εγγραφή ή τη μεταγραφή αθλητών, τη βαθμολογική ή την αγωνιστική θέση των αθλητικών σωματείων ή την εφαρμογή των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων. Η προσφυγή δεν στρέφεται κατά απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, κατά την έννοια που αναφέρεται στην αθλητική νομοθεσία. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.