• Γεώργιος Λιανός

Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλουΆρθρο 136 του ν. 4876/2021 (ΦΕΚ Α΄ 251/23.12.2021)


Άρθρο 136

Παράταση χρόνου έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου - Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999


Η περ. η) της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιείται ως προς τον χρόνο έναρξης εφαρμογής της υποχρέωσης προμήθειας κάρτας φιλάθλου της περ. ε) και η περ. η) διαμορφώνεται ως εξής:

«η) Χρόνος έναρξης ισχύος της περ. ε) της παρούσας ορίζεται η 1η Ιουλίου 2023.

Από την έναρξη ισχύος της παρ. 6 καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται. Κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της ισχύουσας μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας και δεν αντίκεινται σε διατάξεις της παρούσας ή δεν ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα που με αυτήν ρυθμίζονται, εξακολουθούν να ισχύουν.».