top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και ΑθλητισμούΆρθρα 39-45 του ν. 4934/2022 (ΦΕΚ Α΄ 100/23.5.2022)


Άρθρο 39

Μεταβατική διάταξη ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή - Τροποποίηση άρθρου 64 του ν. 4809/2021

1. Στο άρθρο 64 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102), περί μεταβατικών διατάξεων, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Μέχρι την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν:

α) Οι αθλητικές ομοσπονδίες και οι αθλητικές ενώσεις.

β) Οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες και τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών.

γ) Τα αθλητικά σωματεία τα οποία καλλιεργούν ομαδικό άθλημα και συμμετέχουν σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας.

δ) Τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν ατομικό άθλημα και έχουν αθλητές στη δύναμή τους ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών.».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 19η.6.2021.


Άρθρο 40

Αθλητικά σωματεία που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών μονάδων - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 2 και παρ. 1 άρθρου 8 του ν. 2725/1999

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των μελών του αθλητικού σωματείου, μετά από τη φράση «ή άλλες παρόμοιες» προστίθεται η φράση «, εξαιρουμένων των αθλητικών σωματείων που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών μονάδων», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών του αθλητικού σωματείου ορίζεται σε είκοσι (20). Δεν επιτρέπονται διακρίσεις σε τακτικά, δόκιμα ή πάρεδρα μέλη ή άλλες παρόμοιες, εξαιρουμένων των αθλητικών σωματείων που έχουν ιδρυθεί με πρωτοβουλία ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών μονάδων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να απονέμεται ο τίτλος του επιτίμου, κατά τα οριζόμενα από το καταστατικό του σωματείου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στο σωματείο ή στον αθλητισμό. Ο αριθμός των μελών αθλητικού σωματείου είναι απεριόριστος. Διατάξεις καταστατικών που περιορίζουν τον αριθμό των μελών είναι άκυρες.».

2. Στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, περί της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, μετά από τη φράση «εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών» προστίθεται η φράση «και των συλλόγων αποφοίτων τους» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το αθλητικό σωματείο, για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του σωματείου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης, εφόσον το σωματείο:

α) Είναι μέλος αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, όπως προκύπτει από σχετική βεβαίωση της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας. Αν δε δοθεί αιτιολογημένη αρνητική απάντηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή αιτήσεως για χορήγηση της ανωτέρω βεβαίωσης, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί.

β) Δεν έχει ως επωνυμία το όνομα, την επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο ή το σήμα οποιασδήποτε εμπορικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και των συλλόγων αποφοίτων τους ή εργασιακών μονάδων, με πρωτοβουλία των οποίων έχουν ιδρυθεί αθλητικά σωματεία.

γ) Έχει επωνυμία διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Στις διεθνείς σχέσεις του το αθλητικό σωματείο μπορεί να αποδίδει την επωνυμία του και στην αγγλική γλώσσα.

δ) Υποβάλλει εγκεκριμένο από το αρμόδιο δικαστήριο καταστατικό και πιστοποιητικό εγγραφής στο βιβλίο σωματείων του οικείου Πρωτοδικείου.

ε) Τηρεί τα προβλεπόμενα από τον παρόντα νόμο βιβλία.».


Άρθρο 41

Διεύρυνση πιστοποιημένων χρηστών Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 41Ι του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί του Ψηφιακού Μητρώου Μελών Λεσχών Φιλάθλων, προστίθεται περ. γ) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Πιστοποιημένοι χρήστες του Μητρώου είναι: α) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των λεσχών φιλάθλων και οι υπεύθυνοι λειτουργίας των παραρτημάτων τους, β) οι νόμιμοι εκπρόσωποι των αθλητικών σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμων Αθλητικών Εταιρειών (Α.Α.Ε.), που έχουν παράσχει τη συναίνεση της παρ. 3 του άρθρου 41Β για την αναγνώριση της λέσχης ως σωματείου και γ) οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.). Πρόσβαση στο Μητρώο, για λόγους δημόσιας ασφάλειας, έχει η αρμόδια υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας υπό τους όρους του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 - L 119/1 GDPR] και του εθνικού δικαίου (ν. 4624/2019, (Α΄ 137).».


Άρθρο 42

Παράταση της θητείας της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας

Παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η.12.2022, η θητεία της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), η οποία συγκροτήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/185445/6112/282/186/8.4.2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 196).


Άρθρο 43

Μεταβατική κάλυψη λειτουργικών αναγκών του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» - Τροποποίηση άρθρου 137 του ν. 4876/2021

Στο άρθρο 137 του ν. 4876/2021 (Α΄ 251) περί μεταβατικής διάταξης για τη λειτουργία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», προστίθενται παρ. 2, 3, 4 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 137

Μεταβατική διάταξη για τη λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

1. Από την έναρξη ισχύος του π.δ. 77/2021 (Α΄ 189), με το οποίο ιδρύεται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ», και προς εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του μέχρι να διοριστεί η Επιτροπή Διοίκησης αυτού, εκδοθεί ο Οργανισμός του, ολοκληρωθεί η στελέχωση και διαπιστωθεί, κατόπιν αυτών, η εν γένει λειτουργική ετοιμότητά του, οι υφιστάμενες αθλητικές εγκαταστάσεις του λειτουργούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και υποστηρίζονται διοικητικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες της. Κατά τη χρονική περίοδο του πρώτου εδαφίου οι πάσης φύσεως δαπάνες του Ν.Π.Δ.Δ. του πρώτου εδαφίου καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. Η λειτουργική ετοιμότητα του Ν.Π.Δ.Δ. του πρώτου εδαφίου, βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τερματίζεται η διοικητική και οικονομική συνδρομή της Γ.Γ.Α. και το νομικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου τίθεται σε πλήρη και αυτόνομη λειτουργία, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή διατύπωση.

2. Το νομικό πρόσωπο της παρ. 1, για τη μεταβατική περίοδο που εκτείνεται από τον διορισμό της Επιτροπής Διοίκησης αυτού έως την έκδοση του Οργανισμού του σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄133), λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, το οποίο διαρθρώνεται σε τρία (3) γραφεία ως εξής:

α) Γραφείο Διοικητικού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση των υπηρεσιών και του προσωπικού,

β) Γραφείο Οικονομικού, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των οικονομικών πόρων και των υλικών μέσων και την παρακολούθηση όλων των λογιστικών δραστηριοτήτων και

γ) Γραφείο Αθλητικών Δραστηριοτήτων, το οποίο είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

3. Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών λειτουργίας του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» συστήνονται πέντε (5) θέσεις μόνιμου προσωπικού και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): τρεις (3) θέσεις, εκ των οποίων:

αα) δύο (2) θέσεις Κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, αβ) μία (1) θέση Κλάδου Πληροφορικής,

β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): δύο (2) θέσεις Κλάδου-Διοικητικών Γραμματέων.

4. Οι θέσεις της παρ. 3 καλύπτονται με απόσπαση σε αυτό μόνιμων υπαλλήλων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των λοιπών εποπτευόμενων υπ’ αυτών φορέων εντός της Γενικής Κυβέρνησης με ταυτόχρονη δέσμευση της αντίστοιχης θέσης.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του νομικού προσώπου, οι αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται μετά από αίτηση του υπαλλήλου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και διακόπτονται είτε με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1, είτε μετά από αίτηση του υπαλλήλου, ομοίως με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

5. Του Τμήματος προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ή ελλείψει ΠΕ, ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού στον οποίο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του άρθρου 25 του ν. 4270/2014 (Α΄143). Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παρ. 1 χρέη προϊσταμένου δύναται να ασκεί και αποσπασμένος υπάλληλος που πληροί τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.».


Άρθρο 44

Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας «Σπύρος Λούης» στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

1.α) Το κλειστό γυμναστήριο καλαθοσφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας (Ο.Α.Κ.Α.) Σπύρος Λούης, η διαχείριση και εκμετάλλευση του οποίου ανήκει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1646/1986 (Α΄ 138), στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ (Ο.Α.Κ.Α.) ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ» (στο εξής «OAKA»), παραχωρείται, κατά χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση, για σαράντα εννέα (49) έτη, στην Καλαθοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ» (στο εξής «ΚΑΕ»), με έδρα το Αμαρούσιο Αττικής. Η παραχώρηση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της περ. β). Μετά τη λήξη της παραχώρησης, η χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του γυμναστηρίου, μετά των συστατικών και παραρτημάτων του και όλου του εξοπλισμού του, όπως θα έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται, επανέρχεται στο ΟΑΚΑ, άνευ αποζημιώσεως της ΚΑΕ ή οποιουδήποτε τρίτου.

β) Με σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του OAKA και της ΚΑΕ, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης, σε συμφωνία με το παρόν άρθρο. Η παραχώρηση περιλαμβάνει το Κλειστό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης (κεντρικό κτίριο), το σύνολο των συνδεδεμένων με τη χρήση του κεντρικού γυμναστηρίου βοηθητικών κτιρίων, γραφείων και εγκαταστάσεων, τον κινητό εξοπλισμό τους και τον περιβάλλοντα περιφραγμένο χώρο. Στην παραχώρηση περιλαμβάνεται, επιπλέον, το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής χρήσης του οριοθετημένου χώρου στάθμευσης οχημάτων (P5) εκτός από τις περιόδους διοργάνωσης:

i) παγκόσμιων, ευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθλημάτων και αγώνων εθνικών ομάδων,

ii) πέντε (5) πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά έτος, κατ’ επιλογήν της Διοίκησης του ΟΑΚΑ, οπότε ο ανωτέρω χώρος στάθμευσης τίθεται ακωλύτως και άνευ ανταλλάγματος στη διάθεση της εκάστοτε διοργανώτριας αρχής αυτών, υπό την επιφύλαξη των όρων και της διαδικασίας της σύμβασης.

γ) Η διέλευση οχημάτων και πεζών από τον δρόμο που παρεμβάλλεται μεταξύ της παραχωρούμενης εγκατάστασης και του οριοθετημένου χώρου στάθμευσης οχημάτων (P5) παραμένει, σε κάθε περίπτωση, ελεύθερη.

δ) Τα παραχωρούμενα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι υπαίθριοι χώροι απεικονίζονται περιμετρικά υπό τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 και υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Κ στο διάγραμμα του Παραρτήματος Ι, με θέμα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ – ΟΑΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ρ5», που συντάχθηκε από τους Θανάση Σπέρτο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και Σάββα Μηναΐδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Τμήμα Μελετών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

2. Η παραχώρηση τελεί, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης, λειτουργίας και χρήσης των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, εμπεριεχομένου του δικαιώματος μίσθωσης και παραχώρησης τούτων σε τρίτους. Η ΚΑΕ αναλαμβάνει με δικές της δαπάνες, στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΑΚΑ, όπου τούτο απαιτείται, να διεκπεραιώσει τις ενέργειες, που απαιτούνται για τη χορήγηση των αδειών λειτουργίας και χρήσης των παραχωρούμενων κτηρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, με τη συνεπικουρία του ΟΑΚΑ και του Δημοσίου υπέρ της ΚΑΕ. Από την έναρξη ισχύος της παραχώρησης, παραχωρούνται αυτοδικαίως στην ΚΑΕ υφιστάμενες άδειες για κάθε επιτρεπόμενο άθλημα και δραστηριότητα εντός των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

β) Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποδίδει στο ΟΑΚΑ ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των καθαρών εσόδων που προκύπτουν από τη μίσθωση και την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, ρητά εξαιρουμένων των εσόδων από εισιτήρια, χορηγίες, τηλεοπτικά δικαιώματα και διαφημίσεις. Η απόδοση γίνεται κατ’ έτος και όχι αργότερα της 30ής Ιουνίου για το ποσοστό επί των εσόδων του προηγούμενου έτους.

γ) Η ΚΑΕ δεσμεύεται στην πραγματοποίηση εντός των πρώτων δώδεκα (12) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος επενδύσεων στα παραχωρούμενα κτίρια, εγκαταστάσεις και υπαίθριους χώρους ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00) είτε άμεσα είτε δια των μισθωτών/παραχωρησιούχων αυτής. Στην επένδυση περιλαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση, και έργα αναβάθμισης της αθλητικής εγκατάστασης.

Κάθε επένδυση των μισθωτών/παραχωρησιούχων της ΚΑΕ αποτελεί επένδυση της ΚΑΕ για την εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης.

Εφόσον για την επίτευξη των σκοπών της Παραχώρησης απαιτηθεί η έκδοση οιασδήποτε Άδειας από οιαδήποτε Αρμόδια Αρχή, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΟΑΚΑ θα συμπράξουν με κάθε τρόπο, ώστε να εκδοθούν αυτές έγκαιρα.

δ) Η ΚΑΕ υποχρεούται στην τακτική και έκτακτη συντήρηση των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, καθώς και στην αποκατάσταση των πάσης φύσεως φθορών και ζημιών τους. Το ΟΑΚΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, από την ΚΑΕ, την εκτέλεση πρόσθετων εργασιών, προς τον σκοπό πλήρους τεχνικής εκπλήρωσης των ως άνω υποχρεώσεων. Η εκτέλεση των εργασιών πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την ΚΑΕ και σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της χρήσης που καθορίζει η ΚΑΕ. Τυχόν πρόσθετες κατασκευές που πραγματοποιούνται με δαπάνες της ΚΑΕ, ανεξαρτήτως της μορφής και του χαρακτήρα τους, παραμένουν επ΄ ωφελεία της παραχώρησης και μετά τη λήξη του χρόνου αυτής. Ομοίως, η ΚΑΕ βαρύνεται με τις δαπάνες κάλυψης των τακτικών και έκτακτων ασφαλιστικών κινδύνων, που είναι δυνατόν να προέλθουν από τη χρήση, εκμετάλλευση και, εν γένει λειτουργία των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων. Εξαίρεση αποτελεί μεγάλη ή ολική καταστροφή από φυσικά φαινόμενα, ανωτέρα βία ή άλλα απρόβλεπτα περιστατικά, οι επιπτώσεις των οποίων δεν βαρύνουν την ΚΑΕ.

ε) Η ΚΑΕ υπέχει αποκλειστική αστική και ποινική ευθύνη από υπαίτιες πράξεις και παραλείψεις που προέρχονται από όργανά της, κατά τη διάρκεια χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

στ) Το σύνολο των παραχωρούμενων κτιρίων, γραφείων, εγκαταστάσεων και νυν υπαίθριων χώρων τίθεται ακωλύτως και άνευ ανταλλάγματος στη διάθεση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), για τις ανάγκες των εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και των κλιμακίων αυτών, στο πλαίσιο διεξαγωγής των ετησίως προγραμματισμένων διεθνών αγώνων και προπονήσεών τους, περιλαμβανομένων και των αντίστοιχων προπονήσεων των φιλοξενουμένων εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης ανδρών και γυναικών της αλλοδαπής, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της σύμβασης. Το σύνολο των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων μπορεί να χρησιμοποιείται και για τη φιλοξενία παγκοσμίων ή πανευρωπαϊκών αγώνων ή πρωταθλημάτων και αγώνων εθνικών ομάδων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της Σύμβασης.

ζ) Διενεργούμενες δραστηριότητες εντός του αντικειμένου της παραχώρησης, οι οποίες εκπηγάζουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ του ΟΑΚΑ και τρίτων παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις. Η ΚΑΕ υπεισέρχεται σε αυτές, ως συμβαλλόμενη, από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της σύμβασης, αναλαμβάνοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές. Μετά τη λήξη των ως άνω συμβάσεων και σε περίπτωση άρνησης του εκάστοτε δραστηριοποιούμενου σε χώρο του αντικειμένου της παραχώρησης να τον αποδώσει στην ΚΑΕ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατοχής, με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή και αυθαιρέτως, χώρων ακινήτων που έχουν περιέλθει κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της ΚΑΕ, η τελευταία δύναται να ζητήσει τη σύμπραξη του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας και Αθλητικής Υποδομής της Διεύθυνσης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να προβεί σε αποβολή τους.

Σε κάθε περίπτωση, η παράδοση του αντικειμένου της παραχώρησης στην ΚΑΕ δεν διαταράσσει τη συνεχή λειτουργία εντός αυτού:

ζα) του Αστυνομικού Τμήματος του ΟΑΚΑ και

ζβ) των γραφείων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, τα οποία χρησιμοποιούνται άνευ ανταλλάγματος για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης.

Ως προς τη λειτουργία των γραφείων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας, ορίζεται μεταβατική περίοδος ενός (1) έτους από την υπογραφή της Σύμβασης για την αποχώρηση της Ομοσπονδίας από αυτά.

η) Η ΚΑΕ μπορεί να συμπληρώσει την ονομασία των παραχωρούμενων κτιρίων και εγκαταστάσεων.

θ) Κατά τη διάρκεια της παραχώρησης, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και οι υπαίθριοι χώροι δεν αποκλείονται από χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία εντάσσονται οι υπόλοιποι χώροι ευθύνης του ΟΑΚΑ, προς τον σκοπό ενδεικτικά επιδιόρθωσης στέγης ή ανεξαρτητοποίησης θέρμανσης, υπό τους όρους του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. α) Δεν θίγονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον, η εργασιακή κατάσταση και το μισθολογικό καθεστώς του πάσης φύσεως τακτικού και έκτακτου προσωπικού του ΟΑΚΑ, που έχει ήδη διατεθεί για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών των υπό παραχώρηση κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων.

β) Είναι δυνατή, κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ και ρητής συναίνεσης των εργαζομένων και του νομικού προσώπου, η απασχόληση συγκεκριμένων υπαλλήλων του ΟΑΚΑ, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και της σύμβασης παραχώρησης, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των εγκαταστάσεων. Ειδικώς στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, η μισθοδοσία και η ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνουν την ΚΑΕ, χωρίς να θίγεται το εργασιακό, εν γένει, καθώς και το μισθολογικό καθεστώς τους.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι, οι οποίοι θα απασχοληθούν στην ΚΑΕ, λαμβάνουν άδεια άνευ αποδοχών από την οργανική τους θέση, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Μετά τη διακοπή για οποιονδήποτε λόγο της Σύμβασης με την ΚΑΕ, διακόπτεται, χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση, η άδεια άνευ αποδοχών.

4. Για την παράδοση κάθε ακίνητου και κινητού στοιχείου καταρτίζεται σχετικό πρωτόκολλο, μεταξύ του ΟΑΚΑ και της ΚΑΕ, στο οποίο, εκτός της γενικής αναφοράς των ακινήτων, παρατίθεται περιγραφή, κατά τρόπο συνοπτικό και ομαδοποιημένο, του κινητού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων, και των τυχόν ελαττωμάτων αυτού.

Στο πρωτόκολλο προσαρτάται, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, τεχνική έκθεση αποτύπωσης των χώρων/εξοπλισμών του αντικειμένου της παραχώρησης. Η τεχνική έκθεση συντάσσεται με ευθύνη και δαπάνες της ΚΑΕ εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Στην τεχνική έκθεση αποτυπώνεται η τεχνική αξιολόγηση της κατάστασης του αντικειμένου της παραχώρησης, όπως και του εκτιμώμενου κόστους αποκατάστασης τυχόν ελαττωμάτων, των οποίων διαπιστώνεται η ύπαρξη ή πιθανολογείται η εμφάνιση. Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους της σύμβασης.

5. Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία ανακύψει σε σχέση με την ερμηνεία και την εκτέλεση της σύμβασης και δεν επιλυθεί φιλικά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων μερών εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα που ανέκυψε, παραπέμπεται από οποιοδήποτε από τα μέρη προς επίλυση σε διαιτησία, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στη σύμβαση.

6. Όλοι οι όροι της παρούσας παραχώρησης είναι ουσιώδεις και η παραβίασή τους μπορεί να αποτελέσει λόγο ανάκλησής της, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στη σύμβαση ειδική διαδικασία.

7. Ανάκληση της παραχώρησης μπορεί να λάβει χώρα κατόπιν αιτήματος της ΚΑΕ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στη σύμβαση, εφόσον πληρούται κάποια από τις εξής προϋποθέσεις:

α) Ανέγερση άλλου γηπέδου. Η ΚΑΕ μπορεί να επικαλεσθεί την πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής μόνον μετά το πέρας δώδεκα (12) ετών από την παραχώρηση.

β) Πτώχευση/εκκαθάριση/λύση της ΚΑΕ.

γ) Λόγοι ανωτέρας βίας, που καθιστούν υπέρμετρα επαχθή την παραχώρηση.

δ) Μη λήψη άδειας/αδειών, χωρίς υπαιτιότητα της ΚΑΕ, σε σχέση με τέλεση αγώνων ή εκτέλεσης επενδυτικού σχεδίου ή/και συντηρήσεων.

8. Τα δικαιώματα πλήρους και αποκλειστικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης που παραχωρούνται στην ΚΑΕ υπερισχύουν και δεν θίγονται α) από τυχόν αντίθετες προβλέψεις σε σχέση με τη χρήση των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων, συμπεριλαμβανομένων και προβλέψεων από τη θέση σε ισχύ τυχόν επιχειρησιακών σχεδίων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου και β) από ενδεχόμενες μεταβολές στο ιδιοκτησιακό/διαχειριστικό καθεστώς των παραχωρούμενων κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων.

9. Το παρόν ισχύει με την επιφύλαξη των κανόνων του ενωσιακού δικαίου περί των κρατικών ενισχύσεων και υπό την προϋπόθεση σχετικής έγκρισης από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Άρθρο 45

Ανάθεση δημόσιων συμβάσεων μελετών και έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τις ανάγκες στέγασης αθλητικών ομοσπονδιών στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης»

1. Αποκλειστικά για τις επείγουσες ανάγκες στέγασης των αθλητικών ομοσπονδιών των αθλημάτων της ξιφασκίας, της χειροσφαίρισης, της γυμναστικής και του αθλητικού ομαδικού χορού στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», μελέτες και έργα που αφορούν στην κατασκευή αντίστοιχων αθλητικών εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για τον σκοπό αυτόν, καθώς και στις υποστηρικτικές των εγκαταστάσεων αυτών υποδομές, αν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι κατώτερη των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), μπορούν να ανατίθενται από το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης εθνικής διάταξης, με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου και των ειδικών κανόνων που διέπουν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 με την πρόσκληση τριών (3) τουλάχιστον οικονομικών φορέων. Για τις ανάγκες του πρώτου εδαφίου, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών συναφών με την κατασκευή των αναγκαίων αθλητικών εγκαταστάσεων, το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» μπορεί να αναθέτει δημόσιες συμβάσεις προσφεύγοντας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου και των ειδικών κανόνων που διέπουν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι αποφάσεις ανάθεσης κατακύρωσης των συμβάσεων της παρούσας αναρτώνται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) του άρθρου 38 του ν. 4412/2016, το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή τους.

2. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις και οι υποστηρικτικές υποδομές της παρ. 1 κατασκευάζονται στο τμήμα Ρ8 εντός του εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», όπως αυτό το τμήμα εμφαίνεται περιμετρικά υπό τα κεφαλαία αλφαβητικά γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Α στο διάγραμμα του Παραρτήματος ΙΙ, με θέμα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ – ΟΑΚΑ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ Σ. ΛΟΥΗ ΚΑΙ Λ. ΚΥΜΗΣ», που συντάχθηκε από τους Θανάση Σπέρτο, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε., Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης» και Σάββα Μηναϊδη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Τμήμα Μελετών Ο.Α.Κ.Α. «Σπύρος Λούης», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.


Comments


bottom of page