top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ (1/2)Ν. 4373/2016 (ΦΕΚ Α΄ 49/1.4.2016)


Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις

Α΄ ΜΕΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ

Άρθρο 1

Ορισμοί Οι ακόλουθοι όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: α) Αγώνας: Η αυτοτελής κούρσα, αναμέτρηση, παιχνίδι ή μεμονωμένος αθλητικός διαγωνισμός. β) Αθλητής: Κάθε Πρόσωπο που συμμετέχει σε κάποιο αγώνισμα σε διεθνές επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται από την εκάστοτε Διεθνή Ομοσπονδία, ή σε εθνικό επίπεδο, όπως αυτό ορίζεται από το ΕΣΚΑΝ (Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ). Το ΕΣΚΑΝ έχει τη διακριτική ευχέρεια να εφαρμόζει κανόνες αντιντόπινγκ σε έναν Αθλητή που δεν είναι ούτε Διεθνούς Επιπέδου Αθλητής ούτε Εθνικού Επιπέδου Αθλητής και να τον εντάξει έτσι στον ορισμό του «Αθλητή». Σε σχέση με Αθλητές που δεν είναι ούτε Διεθνούς Επιπέδου ούτε Εθνικού Επιπέδου Αθλητές, ο ΕΣΚΑΝ μπορεί να επιλέξει να διεξάγει περιορισμένους Ελέγχους ή να μη διεξάγει καθόλου Ελέγχους, να αναλύσει Δείγματα για λιγότερες ουσίες σε σχέση με τον πλήρη Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών, να ζητήσει περιορισμένες ή καθόλου πληροφορίες εντοπισμού ή να μη ζητήσει εκ των προτέρων κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ). Ωστόσο, εάν διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1, 3.3 ή 3.5 από Αθλητή επί του οποίου το ΕΣΚΑΝ έχει δικαιοδοσία, και ο οποίος αγωνίζεται κάτω του διεθνούς ή του εθνικού επιπέδου, τότε ισχύουν οι Συνέπειες που προβλέπει ο Κώδικας, εκτός του άρθρου 14.3.2. Για τους σκοπούς του άρθρου 2.8 και του άρθρου 2.9, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην καταπολέμηση του ντόπινγκ, οποιοδήποτε Πρόσωπο το οποίο αγωνίζεται σε άθλημα που τελεί υπό τη δικαιοδοσία οποιουδήποτε Υπογράφοντος Μέρος, κράτους ή άλλου αθλητικού οργανισμού που αποδέχεται τον Κώδικα, είναι Αθλητής. γ) Αντικανονικό Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Αντικανονικό Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα. δ) Αθλητική Διοργάνωση: Σειρά επιμέρους Αγώνων που διεξάγονται από κοινού είτε υπό την εποπτεία ενός φορέα, όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Υγρού Στίβου ή οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες. ε) Ακύρωση: αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. στ) Ανήλικος: Φυσικό Πρόσωπο η ηλικία του οποίου είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών. ζ) Αντικανονικό Αναλυτικό Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από εργαστήριο ή άλλο φορέα διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (Π.Ο.Α.), η οποία, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων και τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα, ανιχνεύει σε δείγμα την παρουσία Απαγορευμένης ουσίας ή των Μεταβολιτών ή Δεικτών αυτής, περιλαμβανομένων υψηλών ποσοτήτων ενδογενών ουσιών ή αποδεικνύει τη Χρήση Απαγορευμένης Μεθόδου. η) Αντικειμενική Ευθύνη: Ο κανόνας που προβλέπει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2.1 και το άρθρο 2.2, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, δεν χρειάζεται να αποδειχθεί από το ΕΣΚΑΝ Υπαιτιότητα της Χρήσης εκ μέρους του Αθλητή. θ) Απαγορευμένη Μέθοδος: Οποιαδήποτε μέθοδος που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών. ι) Απαγορευμένη Ουσία: Οποιαδήποτε ουσία ή κατηγορία ουσιών, που περιγράφεται στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ουσιών. ια) Κατάλογος Απαγορευμένων Ουσιών: Ο Κατάλογος που προσδιορίζει τις Απαγορευμένες Ουσίες και τις Απαγορευμένες Μεθόδους. ιβ) Αποκλεισμός: αναφέρεται παρακάτω στις Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. ιγ) Απόπειρα: Η σκόπιμη συμπεριφορά που αποτελεί επιχείρηση πράξης που περιέχει τουλάχιστον αρχή εκτέλεσης για τη διάπραξη παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ. Η απόπειρα μένει ατιμώρητη εφόσον το πρόσωπο καταγγείλει αυτήν πριν αποκαλυφθεί από τρίτο πρόσωπο το οποίο δεν συμμετείχε στην πράξη. ιδ) Ατομικό Άθλημα: Άθλημα το οποίο δεν είναι Ομαδικό Άθλημα. ιε) Άτυπο (Υπό διερεύνηση) Εύρημα: Η έκθεση αναφοράς από εργαστήριο διαπιστευμένο ή εγκεκριμένο από τον Π.Ο.Α., η οποία απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, όπως προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων ή από τα σχετικά Τεχνικά Έγγραφα, πριν τον καθορισμό του Αντικανονικού Αναλυτικού Ευρήματος. ιστ) Άτυπο Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου: Η έκθεση αναφοράς που χαρακτηρίζεται ως Άτυπο Εύρημα Βιολογικού Διαβατηρίου, όπως περιγράφεται στα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα. ιζ) Βιολογικό Διαβατήριο Αθλητή: Το πρόγραμμα και οι μέθοδοι συλλογής και συγκέντρωσης στοιχείων, όπως περιγράφεται στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών και το Διεθνές Πρότυπο Εργαστηρίων. ιη) Δείγμα: Οποιοδήποτε βιολογικό υλικό που συλλέγεται για τους σκοπούς του Ελέγχου Ντόπινγκ. ιθ) Δείκτης: Η ένωση, το σύνολο ενώσεων ή βιολογική παράμετρος που καταδεικνύει τη χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. κ) Δημόσια Κοινοποίηση ή Δημόσια Αναφορά: Αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. κα) Διακίνηση: Η πώληση, προσφορά, μεταφορά, αποστολή, παράδοση ή διανομή ή η κατοχή για οποιονδήποτε από τους παραπάνω σκοπούς, Απαγορευμένης ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου είτε με φυσικό τρόπο είτε με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα από Αθλητή, Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητή ή από άλλο Πρόσωπο που υπόκειται στη δικαιοδοσία του ενός Εθνικού Οργανισμού Αντιντόπινγκ, προς οποιονδήποτε τρίτο. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλόπιστα ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, που περιλαμβάνουν Απαγορευμένη ουσία που χρησιμοποιείται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε Απαγορευμένες Ουσίες που δεν απαγορεύονται σε Εκτός Αγώνα Ελέγχους, εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω Απαγορευμένες Ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. κβ) Διεθνές Πρότυπο: Πρότυπο που υιοθετείται από τον Π.Ο.Α., προς υποστήριξη του Κώδικα. Η συμμόρφωση με ένα Διεθνές Πρότυπο, σε αντίθεση με άλλο εναλλακτικό πρότυπο, πρακτική ή διαδικασία, που θα αρκεί για να αχθεί το συμπέρασμα ότι έχουν διενεργηθεί ορθά οι διαδικασίες που προβλέπονται από το Διεθνές Πρότυπο. Τα Διεθνή Πρότυπα περιλαμβάνουν τα Τεχνικά Έγγραφα που εκδίδονται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο. κγ) Διεθνής Αθλητική Διοργάνωση: Αθλητική Διοργάνωση ή Αγώνας όπου η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, μία Διεθνής Ομοσπονδία, ένας Μείζων Οργανισμός Αθλητικών Διοργανώσεων ή άλλος διεθνής αθλητικός οργανισμός είναι ο εποπτεύων φορέας για την Αθλητική Διοργάνωση ή ορίζει τους τεχνικούς υπευθύνους της Αθλητικής Διοργάνωσης. κδ) Διεθνούς Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα διεθνούς επιπέδου, όπως ορίζεται από κάθε Διεθνή Ομοσπονδία, βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών. κε) Εγκαταστάσεις Αγώνων: Οι εγκαταστάσεις που ορίζονται από τον εποπτεύοντα φορέα της Αθλητικής Οργάνωσης. κστ) Εθνική Αθλητική Διοργάνωση: Μία αθλητική Διοργάνωση ή Αγώνας, που δεν αποτελεί Διεθνή Διοργάνωση και που συμμετέχουν Διεθνούς ή Εθνικού Επιπέδου Αθλητές. κζ) Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή: Ο οργανισμός που αναγνωρίζεται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο όρος Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή περιλαμβάνει και την Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία σε εκείνες τις χώρες όπου η Εθνική Αθλητική Συνομοσπονδία αναλαμβάνει τα τυπικά καθήκοντα της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στον τομέα καταπολέμησης του ντόπινγκ. κη) Εθνικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο φορέας που ορίζεται από κάθε χώρα, ως έχων την πρωταρχική αρμοδιότητα και ευθύνη για την υιοθέτηση και υλοποίηση κανόνων αντιντόπινγκ, τη διεύθυνση της συλλογής των Δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των ελέγχων και τη διεξαγωγή των ακροαματικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Εάν ο ορισμός αυτός δεν έχει γίνει από την αρμόδια αρχή (ή τις αρμόδιες αρχές), αρμόδια θα είναι η Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή της χώρας ή άλλος φορέας ορισμένος από την τελευταία. κθ) Εθνικού Επιπέδου Αθλητές: Αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα σε εθνικό επίπεδο, όπως ορίζεται από κάθε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ, βάσει του Διεθνούς Προτύπου Ελέγχων και Ερευνών. λ) Έλεγχοι: Τα μέρη της διαδικασίας του Ελέγχου Ντόπινγκ που περιλαμβάνουν το πρόγραμμα κατανομής ελέγχων, τη συλλογή των Δειγμάτων, τη διαχείριση των Δειγμάτων και τη μεταφορά των Δειγμάτων στο εργαστήριο. λα) Έλεγχος Ντόπινγκ: Όλα τα στάδια και οι διαδικασίες, από τον προγραμματισμό της κατανομής των ελέγχων μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης, περιλαμβανομένων όλων των ενδιάμεσων σταδίων και διαδικασιών, όπως η παροχή στοιχείων εντοπισμού, η συλλογή και ο χειρισμός των Δειγμάτων, η εργαστηριακή ανάλυση, οι Εξαιρέσεις Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς, η διαχείριση των αποτελεσμάτων και οι ακροάσεις. λβ) Εκτός Αγώνα: Οποιαδήποτε περίοδος η οποία δεν είναι Εντός Αγώνα. λγ) Εντός Αγώνα: Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας ή του εποπτεύοντος φορέα της εκάστοτε Αθλητικής Διοργάνωσης, ο όρος «Εντός Αγώνα» σημαίνει την περίοδο που ξεκινά δώδεκα ώρες πριν τον Αγώνα στον οποίο είναι προγραμματισμένο να συμμετάσχει ο Αθλητής έως τη λήξη του εν λόγω Αγώνα και τη διαδικασία συλλογής του Δείγματος που σχετίζεται με τον Αγώνα. λδ) ΕΧΘΣ: Κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς, όπως περιγράφεται στο άρθρο 4.4. λε) Κατάλογος Ελεγχόμενων Αθλητών: Ο κατάλογος υψηλότατης προτεραιότητας Αθλητών που καθιερώνεται ξεχωριστά σε διεθνές επίπεδο από τις Διεθνείς Ομοσπονδίες και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Οργανισμούς Αντιντόπινγκ, οι οποίοι (Αθλητές) αποτελούν αντικείμενο εστιασμένων Εντός και Εκτός Αγώνα Ελέγχων, ως μέρος του προγράμματος κατανομής ελέγχων των συγκεκριμένων Διεθνών Ομοσπονδιών ή Εθνικών Οργανισμών Αντιντόπινγκ και που ως εκ τούτου υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες εντοπισμού τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.6 και στο Διεθνές Πρότυπο Ελέγχων και Ερευνών. λστ) Κατοχή: Η πραγματική, φυσική Κατοχή ή η τεκμαιρόμενη Κατοχή (η οποία μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το Πρόσωπο έχει αποκλειστικό έλεγχο ή προτίθεται να ασκήσει έλεγχο επί της Απαγορευμένης ουσίας ή της Απαγορευμένης Μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η Απαγορευμένη ουσία ή η Απαγορευμένη Μέθοδος). Με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι εάν το Πρόσωπο δεν έχει αποκλειστικό έλεγχο επί της Απαγορευμένης ουσίας ή της Απαγορευμένης Μεθόδου ή του μέρους όπου βρίσκεται η Απαγορευμένη ουσία ή η Απαγορευμένη Μέθοδος, η τεκμαιρόμενη Κατοχή μπορεί να στοιχειοθετηθεί μόνον εάν το Πρόσωπο γνώριζε σχετικά με την παρουσία της Απαγορευμένης ουσίας ή της Απαγορευμένης Μεθόδου και είχε την πρόθεση να ασκήσει έλεγχο επί αυτής. Δεν υφίσταται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ με βάση αποκλειστικά και μόνον την Κατοχή εάν, προ της καθ’ οιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης ότι το Πρόσωπο διέπραξε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, αυτό ενεργήσει κατά τρόπο που καταδεικνύει ότι ουδέποτε είχε την πρόθεση να έχει την Κατοχή και έχει αποποιηθεί την Κατοχή, με ρητή δήλω-σή του, ενώπιον κάποιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διατύπωσης στον παρόντα ορισμό, η αγορά, περιλαμβανομένης και αυτής που γίνεται δι’ ηλεκτρονικών μέσων, μίας Απαγορευμένης ουσίας ή Απαγορευμένης Μεθόδου αποτελεί Κατοχή από το Πρόσωπο που προβαίνει στην αγορά. λζ) Κώδικας: Ο Παγκόσμιος Κώδικας Αντιντόπινγκ, όπως εκάστοτε ισχύει. λη) Μείζων Οργανισμός Αθλητικών Διοργανώσεων: Οι ηπειρωτικές ενώσεις των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών και άλλοι διεθνείς οργανισμοί πολλών αθλημάτων, που λειτουργούν ως εποπτεύοντες φορείς των ηπειρωτικών, περιφερειακών ή άλλων Διεθνών Αθλητικών Διοργανώσεων. λθ) Μεταβολίτης: Η ουσία που παράγεται με διαδικασία βιομετατροπής. μ) Μη Συνδρομή Υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι ο ίδιος δεν γνώριζε ούτε υποπτεύθηκε και ότι δεν μπορούσε εύλογα να γνωρίζει ή να υποπτευθεί ακόμη και με την άσκηση της μέγιστης προσοχής, ότι χρησιμοποίησε ή του/της χορηγήθηκε Απαγορευμένη ουσία ή Απαγορευμένη Μέθοδος ή ότι παρέβη με οποιονδήποτε τρόπο κάποιον κανόνα αντιντόπινγκ. Εκτός από τις περιπτώσεις Ανηλίκων, για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 2.1, ο Αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η Απαγορευμένη ουσία εισήχθη στο σύστημά του. μα) Μη Συνδρομή Σοβαρής Υπαιτιότητας: Η απόδειξη από έναν Αθλητή ή άλλο Πρόσωπο ότι η δική του υπαιτιότητα, όταν θεωρηθεί υπό το σύνολο των περιστάσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια περί μη συνδρομής υπαιτιότητας, δεν ήταν σοβαρή σε σχέση με την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. Εκτός από τις περιπτώσεις ανηλίκων, για οποιαδήποτε παράβαση του άρθρου 3.1. ο αθλητής οφείλει να αποδείξει και τον τρόπο με τον οποίο η Απαγορευμένη ουσία εισήχθη στο σύστημά του. μβ) Μολυσμένο Προϊόν: Προϊόν το οποίο περιέχει απαγορευμένη ουσία, η οποία δεν αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος ή στις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο εύλογης έρευνας στο διαδίκτυο. μγ) Οικονομικές Συνέπειες: Αναφέρεται παρακάτω Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. μδ) Ομαδικό Άθλημα: Άθλημα στο οποίο επιτρέπεται η αντικατάσταση παικτών κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. με) Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ο Οργανισμός που υπογράφει τον παρόντα κώδικα είναι υπεύθυνος για τη θέσπιση κανόνων σχετικών με την κίνηση, υλοποίηση ή επιβολή οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας Ελέγχου Ντόπινγκ. Περιλαμβάνονται η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή, άλλοι Μείζονες Οργανισμοί Αθλητικών Διοργανώσεων, οι οποίοι διεξάγουν Ελέγχους κατά τη διάρκεια των Διοργανώσε-ών τους, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ (World AntiDoping Agency-W.AD.A.), Διεθνείς Ομοσπονδίες και Εθνικοί Οργανισμοί Αντιντόπινγκ. μστ) Ουσία Ειδικής Αναφοράς: Οι απαγορευμένες ουσίες κατ’ άρθρο 5.2.2. μζ) Ουσιώδης Βοήθεια: Για τους σκοπούς του άρθρου 11.6.1, το πρόσωπο που παρέχει ουσιώδη βοήθεια πρέπει: (1) να γνωστοποιήσει πλήρως, σε υπογεγραμμένη έγγραφη δήλωσή του, όλες τις πληροφορίες που διαθέτει σε σχέση με παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ και (2) να συνεργαστεί πλήρως με τις έρευνες και την εκδίκαση οποιασδήποτε υπόθεσης που σχετίζεται με τις εν λόγω πληροφορίες, περιλαμβανομένης, π.χ. της κατάθεσης μαρτυρίας σε ακροαματική διαδικασία, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από τον οικείο οργανισμό αντιντόπινγκ ή από το δικαστικό σώμα. Ακόμη, οι πληροφορίες που παρέχονται θα πρέπει να είναι αξιόπιστες και να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της υπόθεσης που έχει κινηθεί ή, εάν δεν έχει κινηθεί υπόθεση, να αποτελούν επαρκή βάση επί της οποίας θα μπορούσε να αχθεί υπόθεση. μη) Παραποίηση: Η αλλοίωση για αντιδεοντολογικούς σκοπούς ή με αντιδεοντολογικό τρόπο, η μεθόδευση αντοδεοντολογικής επιρροής, η αντιδεοντολογική παρέμβαση, η παρεμπόδιση, παραπλάνηση ή η επίδειξη δόλιας συμπεριφοράς με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων ή η παρεμπόδιση της έλευσης των προβλεπόμενων διαδικασιών. μθ) Περίοδος Αθλητικής Διοργάνωσης: Ο χρόνος μεταξύ της έναρξης και της λήξης μίας αθλητικής διοργάνωσης, όπως ορίζεται από τον εποπτεύοντα φορέα της διοργάνωσης. ν) Περιφερειακός Αθλητικός Οργανισμός Αντιντόπινγκ: Ένας περιφερειακός φορέας που ορίζεται από τις χώρες-μέλη για το συντονισμό και τη διαχείριση συγκεκριμένων τομέων των εθνικών τους προγραμμάτων αντιντόπινγκ, τα οποία ενδεχομένως να περιλαμβάνουν την υιοθέτηση και την υλοποίηση κανόνων αντιντόπινγκ, το σχεδιασμό και τη συλλογή Δειγμάτων, τη διαχείριση των αποτελεσμάτων, την εξέταση των κατ’ εξαίρεση χρήσεων για θεραπευτικούς σκοπούς, τη διεξαγωγή ακροαματικών διαδικασιών και την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε περιφερειακό επίπεδο. να) Πρόγραμμα Ανεξάρτητων Παρατηρητών: Ομάδα παρατηρητών, υπό την εποπτεία του WADA, οι οποίοι παρατηρούν και παρέχουν οδηγίες για τη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ σε ορισμένες αθλητικές διοργανώσεις και υποβάλουν αναφορά για τις παρατηρήσεις τους. νβ) Προκαταρκτική Ακροαματική Διαδικασία: Για τους σκοπούς του άρθρου 8.3 επόμενα, η ταχεία συνοπτική ακροαματική διαδικασία που λαμβάνει χώρα πριν την κανονική διαδικασία του άρθρου 9, η οποία παρέχει στον αθλητή ειδοποίηση και τη δυνατότητα να απολογηθεί είτε εγγράφως είτε προφορικά. νγ) Προσωπικό Υποστήριξης Αθλητών: Ο προπονητής, γυμναστής, μάνατζερ, παράγοντας, προσωπικό ομάδας, υπεύθυνος, ιατρικό ή παραϊατρικό προσωπικό, γονέας ή άλλο πρόσωπο που εργάζεται μαζί με τον αθλητή ή που τον βοηθά για την προετοιμασία ή τη συμμετοχή του σε αθλητικούς αγώνες. νδ) Πρόσωπο: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλος φορέας. νε) Προσωρινός Αποκλεισμός: Η κύρωση που ορίζεται στις Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ. νστ) Στοχευμένοι Έλεγχοι: Η επιλογή συγκεκριμένων αθλητών για έλεγχο, με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών. νζ) Σύμβαση UNESCO: Η διεθνής σύμβαση κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό, που υιοθετήθηκε από την 33η Σύνοδο της Γενικής Συνδιάσκεψης της UNESCO στις 19 Οκτωβρίου 2005, περιλαμβανομένων όλων των τροποποιήσεων που υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέρη της Σύμβασης και τη συνδιάσκεψη των μερών της διεθνούς σύμβασης κατά του ντόπινγκ στον αθλητισμό. νη) Συμμετέχων: Οποιοσδήποτε αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης αθλητή. νθ) Συνέπειες Παραβάσεων Κανόνων Αντιντόπινγκ («Συνέπειες»): Η παράβαση από έναν αθλητή ή από άλλο πρόσωπο ενός κανόνα αντιντόπινγκ μπορεί να επιφέρει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω συνέπειες: (α) Ακύρωση: σημαίνει την ακύρωση των αποτελεσμάτων του αθλητή σε έναν συγκεκριμένο αγώνα ή αθλητική διοργάνωση και όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, όπως αφαίρεση μεταλλίων, βαθμών και βραβείων. (β) Αποκλεισμός: σημαίνει την απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, για ορισμένο χρονικό διάστημα, σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα ή χρηματοδότηση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.12.1. (γ) Προσωρινός Αποκλεισμός: σημαίνει την προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής του αθλητή ή άλλου προσώπου σε αγώνα ή άλλη δραστηριότητα, πριν την οριστική απόφαση σε ακροαματική διαδικασία που διεξάγεται βάσει του άρθρου 8. (δ) Οικονομικές Συνέπειες: η επιβολή χρηματικού προστίμου που επιβάλλεται λόγω παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ ή η ανάκτηση εξόδων που συνδέονται με κάποια παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ και (ε) Δημόσια Κοινοποίηση ή Δημόσια Αναφορά Στοιχείων: σημαίνει την κοινοποίηση ή διανομή στοιχείων προς το ευρύ κοινό ή σε πρόσωπα πέραν των προσώπων εκείνων που δικαιούνται προειδοποίησης σε προγενέστερο χρόνο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Στο πλαίσιο ομαδικών αθλημάτων, οι συνέπειες μπορεί να επιβληθούν και στις ομάδες, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11. ξ) Υπαιτιότητα: Είναι κάθε εκ προθέσεως παράβαση του καθήκοντος τήρησης των διατάξεων του παρόντος ή κάθε έλλειψη της επιμέλειας που πρέπει να επιδειχθεί στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης κατάστασης. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την εμπειρία του αθλητή ή του άλλου προσώπου, εάν ο βαθμός του κινδύνου που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτός από τον αθλητή και το επίπεδο της επιμέλειας και της έρευνας που ασκήθηκε από τον αθλητή σε σχέση με αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει αντιληπτό ως επίπεδο κινδύνου. Κατά την αξιολόγηση του βαθμού υπαιτιότητας ενός αθλητή ή άλλου προσώπου, οι εξεταζόμενες συνθήκες πρέπει να είναι συγκεκριμένες και σημαντικές, προκειμένου να εξηγηθεί η παρέκκλιση του αθλητή ή του άλλου προσώπου από το αναμενόμενο πρότυπο συμπεριφοράς. Ενδεικτικά, το γεγονός ότι ένας αθλητής θα έχανε την ευκαιρία να κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά κατά τη διάρκεια μίας περιόδου αποκλεισμού του ή το γεγονός ότι ο αθλητής έχει λίγο εναπομείναντα χρόνο για την καριέρα του ή το πρόγραμμα του αθλητικού ημερολογίου, δεν αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που θα έπρεπε να εξεταστούν για τη μείωση της περιόδου αποκλεισμού βάσει του άρθρου 11.5.1 ή 11.5.2.. ξα) Υπογράφοντα Μέρη: Οι φορείς που υπογράφουν τον κώδικα και συμφωνούν για τη συμμόρφωση με τον κώδικα, όπως προβλέπεται από το άρθρο 23. ξβ) Χορήγηση: Η παροχή, προμήθεια, εποπτεία, διευκόλυνση ή άλλου είδους συμμετοχή στη χρήση ή την απόπειρα χρήσης από άλλο πρόσωπο μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ορισμός δεν περιλαμβάνει τις ενέργειες του καλή τη πίστη ενεργούντος ιατρικού προσωπικού, που περιλαμβάνουν απαγορευμένη ουσία ή απαγορευμένη μέθοδο που χρησιμοποιείται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή για άλλες αποδεκτές αιτίες, ούτε ενέργειες που αφορούν σε απαγορευμένες ουσίες που δεν απαγορεύονται σε εκτός αγώνα ελέγχους, εκτός εάν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι οι εν λόγω απαγορευμένες ουσίες δεν προορίζονται για πραγματικούς και νόμιμους θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι προορίζονται για ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης. ξγ) Χρήση: Η χρησιμοποίηση, εφαρμογή, κατάποση, έγχυση ή κατανάλωση με οποιοδήποτε μέσο, απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. ξδ) Anti-Doping Administration System (ADAMS): Το σύστημα καταχώρησης και διαχείρισης πληροφοριών αντιντόπινγκ το οποίο βασίζεται σε μία διαδικτυακή βάση δεδομένων, για την εισαγωγή, αποθήκευση, ανταλλαγή και υποβολή στοιχείων, που έχει σχεδιαστεί για χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη και τον WADA προκειμένου να διευκολύνει τις δραστηριότητές τους κατά του ντόπινγκ, σε συνδυασμό με τη νομοθεσία που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. ξε) Court of Arbitration for Sport (C.A.S.): To Διαιτητικό Διεθνές Δικαστήριο Αθλητικών Υποθέσεων. ξστ) World AntiDoping Agency (WADA): Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ. ξζ) Therapeutical Use Exemptions (T.U.E.): Η Κατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής των κανόνων αντιντόπινγκ

2.1. Εφαρμογή στο ΕΣΚΑΝ και τον ΕΟΚΑΝ α) Οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται: Ι) στο Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) και ΙΙ) στον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128ΣΤ του Ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του Ν. 3057/2002 (Α΄239) και αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 18 του Ν. 3708/2008 (Α΄ 210/2008) και στη συνέχεια με το άρθρο 11 του Ν. 4049/2012 (Α΄35/2012), τα οποία έχουν σκοπό το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το συντονισμό και την εφαρμογή των δράσεων και προγραμμάτων για την καταπολέμηση του ντόπινγκ σε εθνικό επίπεδο. β) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται η οργάνωση και η λειτουργία του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., η στέγαση και οι πόροι του, η σύσταση θέσεων προσωπικού και η στελέχωση των υπηρεσιών του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. γ) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας για το αντιντόπινγκ με τον Παγκόσμιο Κώδικα Αντιντόπινγκ, τη Διεθνή Σύμβαση της UNESCO κατά της φαρμακοδιέγερσης για τον αθλητισμό που κυρώθηκε με το Ν. 3516/2006, τα Διεθνή Πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα, οι διαδικασίες, οι μηχανισμοί και τα συστήματα κατά της φαρμακοδιέγερσης και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή τους. Ειδικότερα, κατ’ εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης στον αθλητισμό και τις δεσμευτικές κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ, εναρμονίζονται οι ουσιαστικές διατάξεις που αφορούν: 1) Τις έννοιες και τους ορισμούς που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αντιντόπινγκ, 2) τους κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές της πολιτικής αντιντόπινγκ, 3) τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ, 4) τους αποδεικτικούς κανόνες και το βάρος απόδειξης στις παραβάσεις αντιντόπινγκ, 5) τις διατάξεις για τις απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μεθόδους που προκαλούν φαρμακο-διέγερση, 6) τους ελέγχους και τους κανόνες αντιντόπινγκ, τη διαδικασία ανάλυσης των δειγμάτων και διαχείρισης των αποτελεσμάτων των ελέγχων ντόπινγκ, 7) τους πειθαρχικούς κανόνες, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές για τις παραβάσεις ντόπινγκ, 8) τη δομή της συνεργασίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση. 2.2. Εφαρμογή στις Εθνικές Ομοσπονδίες 2.2.1. Η εναρμόνιση με τους κανόνες του παρόντος και η συμμόρφωση με τις αποφάσεις, το πρόγραμμα και τις υποδείξεις του ΕΣΚΑΝ αποτελούν βασική προϋπόθεση για την παροχή και διατήρηση κάθε ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, κάθε οικονομικής επιχορήγησης ή άλλης συνδρομής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προς τις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υποχρεούνται να τις ενσωματώσουν στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους. 2.2.2. Με την εναρμόνιση και την ενσωμάτωση αυτών των κανόνων αντιντόπινγκ στο καταστατικό και τους κανονισμούς τους, οι αθλητικές ομοσπονδίες αναγνωρίζουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη του ΕΣΚΑΝ για την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της δικαιοδοσίας τους. Παράλληλα, αναγνωρίζουν, αποδέχονται και εφαρμόζουν τις αποφάσεις που εκδίδονται βάσει των κανόνων αυτών από την αρμόδια πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή του ΕΣΚΑΝ και το ΑΣΕΑΔ. 2.3. Εφαρμογή σε φυσικά πρόσωπα 2.3.1. Τους κανόνες για το αντιντόπινγκ οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων είτε είναι Έλληνες υπήκοοι είτε αλλοδαποί είτε κάτοικοι ή διαμένοντες μόνιμα ή προσωρινά στην Ελληνική Επικράτεια: 2.3.1.1. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που είναι μέλη ή κάτοχοι αδειών οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα ή κάθε μέλους σωματείου ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των ομάδων, των ενώσεων ή των πρωταθλημάτων. 2.3.1.2. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς και άλλες αθλητικές δραστηριότητες, οι οποίες διοργανώνονται, συγκαλούνται, υποστηρίζονται ή αναγνωρίζονται από οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβόμενων αθλητών, των συνδέσμων, των ενώσεων. 2.3.1.3. Οποιοσδήποτε άλλος αθλητής ή προσωπικό υποστήριξης των αθλητών ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο, δυνάμει μίας διαπίστευσης, άδειας ή οποιασδήποτε άλλης συμβατικής σχέσης, υπάγεται στη δικαιοδοσία οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα ή οποιουδήποτε μέλους ή θυγατρικού οργανισμού οποιασδήποτε εθνικής ομοσπονδίας στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των σωματείων, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμοιβομένων αθλητών, των συνδέσμων, των ενώσεων, για τους σκοπούς του αντιντόπινγκ. 2.3.1.4. Όλοι οι αθλητές και το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών που συμμετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε κάθε δραστηριότητα, η οποία διοργανώνεται, συγκαλείται ή υποστηρίζεται από το διοργανωτή οποιασδήποτε εθνικής εκδήλωσης ή εθνικού πρωταθλήματος, που δεν συνδέονται με οποιαδήποτε εθνική ομοσπονδία. 2.3.1.5. Όλοι οι αθλητές που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις ανωτέρω διατάξεις αυτού του άρθρου 2.3.1, αλλά που επιθυμούν να επιλεγούν για να συμμετέχουν σε διεθνείς ή εθνικές αθλητικές εκδηλώσεις. Κάθε τέτοιος αθλητής πρέπει να είναι διαθέσιμος να υποβληθεί σε έλεγχο με βάση αυτούς τους κανόνες για το αντιντόπινγκ τουλάχιστον έξι (6) ως δώδεκα (12) μήνες πριν από την επιλογή. 2.3.1.6. Οι κανόνες για το αντιντόπινγκ ισχύουν και για κάθε άλλο πρόσωπο, επί του οποίου δίνει ο παγκόσμιος κώδικας WADA δικαιοδοσία στο ΕΣΚΑΝ, συμπεριλαμβανομένων όλων των αθλητών που είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της Ελλάδας, καθώς και όλων των αθλητών, προπονητών και βοηθητικού προσωπικού που βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια προκειμένου να αγωνιστούν ή να προπονηθούν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. 2.3.1.7. Οι κανόνες για το αντιντόπινγκ ισχύουν και για κάθε άλλο πρόσωπο, που εμπίπτει στις περιπτώσεις των άρθρων 2.3.1 ή 2.3.1.6, το οποίο, δια της υποβολής δήλωσης ή συμμετοχής σε συγκεκριμένο άθλημα, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί ή συμφωνεί να υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες αντιντόπινγκ, συνομολογεί την αρμοδιότητα του ΕΣΚΑΝ για την εφαρμογή τους, καθώς και τη δικαιοδοσία των Πειθαρχικών Επιτροπών που καθορίζονται στα άρθρα 9 και 14, να εξετάζουν και να αποφασίζουν για τις υποθέσεις και τις εφέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 2.4.1. Εφαρμογή σε αθλητές εθνικού επιπέδου Από όλους τους αθλητές που εμπίπτουν στο σκοπό του άρθρου 1.3, οι ακόλουθοι αθλητές θα πρέπει να θεωρούνται αθλητές εθνικού επιπέδου για τους σκοπούς αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ: 2.4.1.1. Όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν στα ανώτατα επίπεδα εθνικών διοργανώσεων και εθνικών πρωταθλημάτων που θεωρούνται ή συνυπολογίζονται από τους καλύτερους στο συγκεκριμένο άθλημα. 2.4.1.2. Αθλητές που επιλέγονται να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε διεθνούς επιπέδου διοργανώσεις ή πρωταθλήματα. 2.4.1.3. Έλληνες αθλητές, οι οποίοι συνήθως διαγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο και/ή σε διεθνείς διοργανώσεις ή πρωταθλήματα, συχνότερα από εθνικά, αλλά δεν χαρακτηρίσθηκαν ως διεθνούς επιπέδου αθλητές από την οικεία διεθνή ομοσπονδία. 2.4.1.4. Όλοι οι αθλητές που περιλαμβάνονται στον ετήσιο κατάλογο ενεργών αθλητών με εξαίρεση όσους έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς επιπέδου αθλητές από τις διεθνείς ομοσπονδίες, οι οποίοι για τους σκοπούς των κανόνων αντιντόπινγκ θα θεωρούνται ως διεθνούς επιπέδου. 2.4.2. Οι παρόντες κανόνες εφαρμόζονται σε όλα τα πρόσωπα του άρθρου 2.3. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 5.3 το κύριο πλάνο δράσης του ΕΣΚΑΝ θα αφορά στους αθλητές Εθνικού Επιπέδου.

Άρθρο 3

Παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ

Το ντόπινγκ ορίζεται ως η εκδήλωση μίας ή περισσοτέρων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 3.1 έως 3.10 του Κώδικα. Οι ακροάσεις σε περιπτώσεις ντόπινγκ θα γίνονται βάσει του ισχυρισμού ότι ένας ή περισσότεροι από τους συγκεκριμένους κανόνες έχουν παραβιασθεί. Οι αθλητές ή άλλα πρόσωπα υποχρεούνται να γνωρίζουν τί αποτελεί παράβαση ενός κανόνα αντιντόπινγκ και τις ουσίες και τις μεθόδους που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών. Τα παρακάτω αποτελούν παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ: 3.1. Παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της σε δείγμα αθλητή. 3.1.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι καμία απαγορευμένη ουσία δεν εισέρχεται στον οργανισμό του. Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απαγορευμένη ουσία ή μεταβολίτες ή δείκτες βρεθούν στα προσωπικά τους δείγματα. Αντιστοίχως, δεν είναι απαραίτητο να υφίσταται υπαιτιότητα εκ μέρους του Αθλητή προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σύμφωνα με το άρθρο 3. 3.1.2. Επαρκείς αποδείξεις παράβασης κάποιου κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1 στοιχειοθετούνται εάν συντρέχει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών της στο δείγμα Α του αθλητή, όπου ο αθλητής παραιτείται της ανάλυσης του δείγματος Β και το δείγμα Β δεν αναλύεται ή όταν το δείγμα Β του αθλητή αναλύεται και η ανάλυση του δείγματος Β του αθλητή επιβεβαιώνει την παρουσία της απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που βρέθηκαν στο δείγμα Α του αθλητή ή όταν το δείγμα Β του αθλητή χωρίζεται σε δύο φιαλίδια και η ανάλυση του δεύτερου φιαλιδίου επιβεβαιώνει την παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών που έχουν βρεθεί στο πρώτο φιαλίδιο. 3.1.3. Εξαιρουμένων των ουσιών για τις οποίες έχει οριστεί συγκεκριμένο ποσοτικό όριο στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, η παρουσία οποιασδήποτε ποσότητας απαγορευμένης ουσίας ή μεταβολιτών ή δεικτών στο δείγμα ενός αθλητή αποτελεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. 3.1.4. Ως εξαίρεση στο γενικό κανόνα του άρθρου 3.1, ο κατάλογος απαγορευμένων ουσιών ή τα διεθνή πρότυπα δύνανται να προβλέπουν ειδικά κριτήρια για την εκτίμηση των απαγορευμένων ουσιών που είναι επίσης δυνατόν να παραχθούν ενδογενώς. 3.2. Χρήση ή απόπειρα χρήσης απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου από αθλητή 3.2.1. Αποτελεί προσωπική υποχρέωση του κάθε αθλητή να διασφαλίζει ότι δεν γίνεται χρήση κάποιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Αντιστοίχως, δεν είναι απαραίτητο να αποδειχθεί υπαιτιότητα εκ μέρους του αθλητή προκειμένου να στοιχειοθετηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. 3.2.2. Η επιτυχία ή αποτυχία της χρήσης ή της απόπειρας χρήσης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν αποτελεί ουσιώδες στοιχείο. Αρκεί η απαγορευμένη ουσία ή η απαγορευμένη μέθοδος να χρησιμοποιήθηκε ή να έγινε απόπειρα χρήσης για διάπραξη παράβασης κανόνα ντόπινγκ. 3.3. Αποφυγή, άρνηση ή μη υποβολή σε δειγματοληψία Η αποφυγή δειγματοληψίας ή η άρνηση ή η μη υποβολή σε δειγματοληψία χωρίς επαρκή αιτιολόγηση μετά από ειδοποίηση, όπως προβλέπεται στους ισχύοντες κανόνες αντιντόπινγκ. 3.4. Μη παροχή πληροφοριών εντοπισμού Οποιοσδήποτε συνδυασμός τριών άκαρπων ελέγχων και ανεπαρκών υποβολών πληροφοριών εντοπισμού, όπως αυτές ορίζονται στο διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών, εντός περιόδου δώδεκα (12) μηνών από έναν αθλητή εγγεγραμμένο στον κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών. 3.5. Παραποίηση ή απόπειρα παραποίησης οποιουδήποτε μέρους της διαδικασίας του ελέγχου ντόπινγκ Η συμπεριφορά που υπονομεύει τη διαδικασία του ελέγχου ντόπινγκ, η οποία όμως διαφορετικά δεν θα συμπεριλαμβανόταν στον ορισμό των απαγορευμένων μεθόδων. Η παραποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εσκεμμένη παρέμβαση ή απόπειρα παρέμβασης προς έναν υπεύθυνο ελέγχου ντόπινγκ, δια της παροχής ψευδών πληροφοριών προς έναν οργανισμό αντιντόπινγκ ή τον εκφοβισμό ή την απόπειρα εκφοβισμού ενδεχόμενου μάρτυρα. 3.6. Κατοχή απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου 3.6.1. Η εντός αγώνα κατοχή από έναν αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα κατοχή από έναν αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα, εκτός εάν ο αθλητής στοιχειοθετήσει ότι η κατοχή είναι σύμφωνη με την κατ’ εξαίρεση χρήση για θεραπευτικούς σκοπούς (ΕΧΘΣ), που παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 4.4 ή δώσει άλλη αποδεκτή δικαιολογία. 3.6.2. Η εντός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, ή η εκτός αγώνα κατοχή από ένα μέλος του προσωπικού υποστήριξης αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου, η οποία απαγορεύεται εκτός αγώνα, σε σχέση με έναν αθλητή, έναν αγώνα ή την προπόνηση, εκτός εάν το προσωπικό υποστήριξης αθλητή αποδείξει ότι η κατοχή είναι σύμφωνη με την ΕΧΘΣ που έχει παραχωρηθεί σε έναν αθλητή, σύμφωνα με το άρθρο 4.4 ή δώσει άλλη αποδεκτή δικαιολογία. 3.7. Η διακίνηση ή απόπειρα διακίνησης οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. 3.8. Η εντός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου ή η εκτός αγώνα χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης προς αθλητή οποιασδήποτε απαγορευμένης μεθόδου ή απαγορευμένης ουσίας που απαγορεύεται εκτός αγώνα. 3.9. Συνέργεια Η συνδρομή, ενθάρρυνση, βοήθεια, προτροπή, συνωμοσία, συγκάλυψη ή οποιασδήποτε άλλης μορφής εσκεμμένη συνέργεια, που περιλαμβάνει παράβαση κανόνα ντόπινγκ, απόπειρα παράβασης κανόνα ντόπινγκ ή παράβαση του άρθρου 10.12.1 από τρίτο πρόσωπο. 3.10. Απαγορευμένη σύμπραξη Η σύμπραξη αθλητή ή τρίτου προσώπου, υποκείμενου στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ υπό την επαγγελματική ή αθλητική του ιδιότητα, με οποιοδήποτε μέλος προσωπικού υποστήριξης αθλητή, το οποίο: 3.10.1. Εάν υπόκειται στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ, εκτίει περίοδο αποκλεισμού ή 3.10.2. Εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο δεν υπόκειται στη δικαιοδοσία του ΕΣΚΑΝ και ο αποκλεισμός δεν έχει προκύψει από διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον Κώδικα, αλλά ο αθλητής έχει καταδικαστεί ή κριθεί σε ποινική, πειθαρχική ή επαγγελματική διαδικασία, λόγω συμπεριφοράς που θα αποτελούσε παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, εάν για το συγκεκριμένο πρόσωπο ίσχυαν κανόνες που βρίσκονται σε συμμόρφωση με τον Κώδικα. Η κατάσταση αποκλεισμού για το συγκεκριμένο πρόσωπο παραμένει σε ισχύ είτε για έξι (6) έτη από την έκδοση της ποινικής, επαγγελματικής ή πειθαρχικής απόφασης είτε για τη διάρκεια της ποινικής, πειθαρχικής ή επαγγελματικής κύρωσης που του επιβλήθηκε, όποιο από τα δύο διαστήματα είναι το μεγαλύτερο ή 3.10.3. ενεργεί ως εκπρόσωπος ή διαμεσολαβητής για ένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στα άρθρα 3.10.1 ή 3.10.2. Προκειμένου να εφαρμοστεί η παρούσα διάταξη είναι απαραίτητο: α) ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο να έχει ειδοποιηθεί εγγράφως από το ΕΣΚΑΝ, που έχει δικαιοδοσία επί του συγκεκριμένου αθλητή ή προσώπου, ή από τον WADA, σχετικά με την κατάσταση αποκλεισμού του προσωπικού υποστήριξης αθλητή και τις πιθανές συνέπειες για την απαγορευμένη σύμπραξη και β) ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο να μπορεί εύλογα να αποφύγει τη σύμπραξη. Το ΕΣΚΑΝ θα καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να ενημερώσει το προσωπικό υποστήριξης αθλητή που αποτελεί το αντικείμενο της ειδοποίησης προς τον αθλητή ή το τρίτο πρόσωπο, ότι το προσωπικό υποστήριξης αθλητή δύναται, εντός δεκαπέντε (15) ημερών, να προσέλθει ενώπιον του ΕΣΚΑΝ και να εξηγήσει ότι δεν ισχύουν στην περίπτωσή του τα κριτήρια των άρθρων 3.10.1 και 3.10.2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 18, η παρούσα διάταξη ισχύει ακόμη και όταν η συμπεριφορά που επέφερε τον αποκλεισμό του προσωπικού υποστήριξης αθλητή έλαβε χώρα πριν την ημερομηνία θέσης σε ισχύ που προβλέπεται στο άρθρο 21.7. Ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο φέρουν το βάρος να στοιχειοθετήσουν ότι η οποιαδήποτε σύμπραξη με προσωπικό υποστήριξης αθλητή που περιγράφεται στα άρθρα 3.10.1 ή 310.2 δεν τελείται υπό επαγγελματική ή αθλητική ιδιότητα. Οσάκις το ΕΣΚΑΝ γνωρίζει το προσωπικό υποστήριξης αθλητών που πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται στα άρθρα 3.10.1, 3.10.2 ή 3.10.3 οφείλει να υποβάλει τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο WADA.

Άρθρο 4

Απόδειξη ντόπινγκ

4.1. Βάρος και βαθμός της Απόδειξης Το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος της απόδειξης ότι έχει όντως πραγματοποιηθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. Ο βαθμός της απόδειξης έγκειται στη θεμελίωση σοβαρών ενδείξεων παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με την αβίαστη κρίση του ΕΣΚΑΝ, τις οποίες υποβάλλει προς την Πειθαρχική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποδιδόμενης παράβασης. Ο βαθμός απόδειξης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μεγαλύτερος από την απλή πιθανολόγηση και μικρότερος από την απόδειξη πέραν πάσας αμφιβολίας. Στις περιπτώσεις όπου ο Κώδικας επιβάλλει το βάρος της απόδειξης στον Αθλητή ή σε άλλο Πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ για την αντίκρουση μίας εικασίας ή τη στοιχειοθέτηση συγκεκριμένων γεγονότων ή συνθηκών, ο βαθμός απόδειξης θα είναι η απλή πιθανολόγηση. 4.2. Μέσα Απόδειξης Γεγονότων και Υποθέσεων Τα γεγονότα που σχετίζονται με τις παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ είναι δυνατόν να αποδειχθούν από οποιοδήποτε αξιόπιστο μέσο, περιλαμβανομένης της ομολογίας. Σε περιπτώσεις ντόπινγκ, ισχύουν οι κάτωθι κανόνες απόδειξης: 4.2.1. Οι αναλυτικές μέθοδοι ή τα όρια των αποφάσεων που έχουν εγκριθεί από το WADA μετά από διαβουλεύσεις με την αρμόδια επιστημονική κοινότητα και έχουν αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς ανάλυσης, τεκμαίρονται ως επιστημονικά έγκυρα. Οποιοσδήποτε αθλητής ή τρίτο πρόσωπο επιθυμεί να αντικρούσει το τεκμήριο της επιστημονικής εγκυρότητας, οφείλει, ως προϋπόθεση για τυχόν προσφυγή τέτοιου είδους, να ενημερώσει πρώτα το WADA για την εν λόγω προσφυγή και τη βάση αυτής. Με δική του πρωτοβουλία, το CAS δύναται επίσης να ενημερώσει σχετικά το WADA. Κατόπιν αιτήματος του WADA, η επιτροπή του CAS ορίζει αρμόδιο επιστήμονα- εμπειρογνώμονα προκειμένου να βοηθήσει την επιτροπή κατά την αξιολόγηση της προσφυγής. Εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της γνωστοποίησης και του φακέλου του CAS, ο WADA έχει το δικαίωμα να παρέμβει ως διάδικος, να παραστεί ως amicus curiae ή άλλως να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας. 4.2.2. Τα διαπιστευμένα από το WADA εργαστήρια και τα άλλα εργαστήρια που έχουν εγκριθεί από τον WADA τεκμαίρεται ότι έχουν προβεί σε ανάλυση δείγματος και έχουν ακολουθήσει διαδικασίες φύλαξης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο δύναται να αντικρούσει το συγκεκριμένο τεκμήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση από το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, η οποία θα μπορούσε εύλογα να οδηγήσει σε αντικανονικό αναλυτικό εύρημα. Εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αντικρούσει το ανωτέρω τεκμήριο αποδεικνύοντας ότι έχει σημειωθεί απόκλιση από το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων η οποία θα μπορούσε εύλογα να έχει προκαλέσει το αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσμα, τότε το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος της απόδειξης ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν επέφερε το αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσμα. 4.2.3. Οι αποκλίσεις από οποιοδήποτε άλλο διεθνές πρότυπο ή άλλον κανόνα ή πολιτική αντιντόπινγκ που προβλέπονται στον Κώδικα ή τους κανόνες οργανισμών αντιντόπινγκ που δεν επέφεραν αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσμα ή άλλη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δεν ακυρώνουν τα συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία ή αποτελέσματα. Εάν ο αθλητής ή τρίτο πρόσωπο στοιχειοθετήσει απόκλιση από έτερο διεθνές πρότυπο ή άλλο κανόνα ή πολιτική αντιντόπινγκ που θα μπορούσε εύλογα να έχει επιφέρει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει ενός αντικανονικού αναλυτικού αποτελέσματος ή άλλης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, τότε το ΕΣΚΑΝ έχει το βάρος να στοιχειοθετήσει ότι η συγκεκριμένη απόκλιση δεν επέφερε το αντικανονικό αναλυτικό αποτέλεσμα ή την πραγματική βάση για την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ. 4.2.4. Τα πραγματικά περιστατικά που στοιχειοθετούνται από μία απόφαση δικαστηρίου ή αρμόδιου πειθαρχικού σώματος η οποία δεν αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούσας προσφυγής, αποτελούν αδιάσειστα αποδεικτικά στοιχεία κατά του αθλητή ή τρίτου προσώπου στο οποίο αφορά η απόφαση, εκτός εάν ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο στοιχειοθετήσει ότι η απόφαση παρέβη θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης. 4.2.5. Η επιτροπή σε μία ακροαματική διαδικασία για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ δύναται να εξαγάγει δυσμενές συμπέρασμα για τον αθλητή ή το άλλο πρόσωπο που φέρεται να έχει διαπράξει παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, βασιζόμενη στην άρνηση του αθλητή ή του άλλου προσώπου, κατόπιν αιτήματος που τέθηκε σε εύλογο χρόνο πριν την ακροαματική διαδικασία, να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικά, όπως οριστεί από την ακροαματική επιτροπή και να απαντήσει σε ερωτήματα της επιτροπής ή του ΕΣΚΑΝ που ισχυρίζεται τη διάπραξη της παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

Άρθρο 5

Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών

5.1. Ενσωμάτωση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών: Ο κατάλογος των Απαγορευμένων Ουσιών, όπως δημοσιεύεται και αναθεωρείται κάθε φορά από τον WADA αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. 5.2. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών. 5.2.1. Απαγορευμένες ουσίες και απαγορευμένες μέθοδοι: Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά, ο κατάλογος απαγορευμένων και οι αναθεωρήσεις θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ στο πλαίσιο αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ, τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση από το WADA, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια από το ΕΣΚΑΝ. Όλοι οι αθλητές και τα τρίτα πρόσωπα τεκμαίρεται ότι γνωρίζουν την απαγορευμένη λίστα, όπως και κάθε αναθεώρηση αυτής, από την ημερομηνία που θα τεθούν σε ισχύ, χωρίς καμία τυπική διαδικασία περαιτέρω. Είναι στην ευθύνη όλων των αθλητών και των τρίτων προσώπων να εξοικειωθούν με την πιο πρόσφατη έκδοση του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και με όλες τις αναθεωρήσεις επίσης. 5.2.2. Ουσίες Ειδικής Αναφοράς: Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 11 όλες οι απαγορευμένες ουσίες αποτελούν ουσίες ειδικής αναφοράς εκτός των ουσιών που εμπίπτουν στην κατηγορία των αναβολικών ουσιών και ορμονών, των διεγερτικών, ανταγωνιστών ορμονών και ρυθμιστών που προσδιορίζονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών. Η κατηγορία των ουσιών ειδικής αναφοράς δεν περιλαμβάνει απαγορευμένες μεθόδους. 5.3. Η απόφαση του WADA ως προς τις απαγορευμένες ουσίες και τις απαγορευμένες μεθόδους προς συμπερίληψη στον ως άνω κατάλογο, η κατάταξη των ουσιών σε κατηγορίες του καταλόγου απαγορευμένων ουσιών και η κατάταξη μίας ουσίας ως απαγορευμένης ανά πάσα στιγμή ή μόνο εντός αγώνα, είναι οριστική και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, βάσει του επιχειρήματος ότι η ουσία ή μέθοδος δεν ήταν παράγοντας συγκάλυψης ή δεν είχε τη δυνατότητα αύξησης της αγωνιστικής απόδοσης ή δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία ή δεν παραβαίνει το πνεύμα του αθλητισμού. 5.4. Kατ’ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (ΕΧΘΣ-TUE). 5.4.1. Η παρουσία μίας απαγορευμένης ουσίας ή των μεταβολιτών ή δεικτών της, η χρήση ή απόπειρα χρήσης, η κατοχή ή η χορήγηση ή η απόπειρα χορήγησης μίας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου δεν θεωρείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ εάν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της κατ’ εξαίρεσης χρήσης για θεραπευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο περί Ε.Χ.Θ.Σ (TUE). 5.4.2. Εάν δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό σε κάποια σημείωση που να βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΣΚΑΝ, κάθε αθλητής εθνικού επιπέδου ο οποίος χρειάζεται να κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας ή να χρησιμοποιήσει απαγορευμένη μέθοδο για θεραπευτικούς σκοπούς, θα πρέπει να απευθύνεται στο ΕΣΚΑΝ για τη χορήγηση μιας εξαίρεσης (TUE) προς θεραπεία, όσο πιο σύντομα γίνεται από τότε που θα προκύψει η ανάγκη και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τον επόμενο αγώνα των αθλητών, εκτός από κατάσταση ανάγκης ή σε εξαιρετικές συνθήκες ή οπουδήποτε το άρθρο 5.3 του διεθνούς προτύπου για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία ισχύει. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να διορίζει μία Επιτροπή για να εξετάζει τις αιτήσεις για τη χορήγηση ή την αναγνώριση κάποιας από τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. Η Επιτροπή για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία θα πρέπει αμέσως να αξιολογεί και να αποφασίζει για κάθε αίτηση, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. Κάθε απόφασή της είναι η τελική απόφαση του ΕΣΚΑΝ και να αναφέρεται στο WADA, στην αρμόδια αθλητική ομοσπονδία, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική οργάνωση για το αντιντόπινγκ μέσω ADAMS, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. 5.4.3. Εάν το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να ελέγξει έναν αθλητή που δεν ανήκει στην κατηγορία αθλητή παγκοσμίου ή εθνικού επιπέδου, μπορεί να επιτρέψει σε αυτόν τον αθλητή να υποβάλλει αίτηση για αναδρομική εξαίρεση λόγω θεραπευτικής χρήσης (TUE) κάθε απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, την οποία αυτός/ αυτή χρησιμοποιεί για θεραπευτικούς σκοπούς. 5.4.4. Κάθε εξαίρεση για θεραπευτική χρήση που χορηγείται από το ΕΣΚΑΝ είναι έγκυρη μόνο σε εθνικό επίπεδο. Δεν καθίσταται αυτομάτως έγκυρη για συμμετοχή σε αγώνες σε διεθνές επίπεδο. Κάθε αθλητής που είναι ή θα γίνει αθλητής παγκοσμίου επιπέδου θα πρέπει να δράσει ως εξής: 5.4.4.1. Ο αθλητής, στον οποίο έχει ήδη χορηγηθεί εξαίρεση για θεραπευτική χρήση από το ΕΣΚΑΝ για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη διεθνή ομοσπονδία με αίτημα την αναγνώριση της εξαίρεσης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Διεθνούς Προτύπου Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης (ISTUE). Εάν η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που τίθενται από το Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης, τότε η διεθνής ομοσπονδία μπορεί να αναγνωρίσει την εξαίρεση αυτή και με σκοπό τη συμμετοχή σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν η διεθνής ομοσπονδία θεωρήσει ότι η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε από το ΕΣΚΑΝ δεν είναι σύμφωνη με τα κριτήρια και ως αποτέλεσμα απορρίψει την αναγνώρισή της, θα πρέπει η ίδια να ενημερώσει άμεσα τον εν λόγω αθλητή παγκοσμίου επιπέδου, καθώς και το ΕΣΚΑΝ, προβάλλοντας τους λόγους απόρριψης. Σε αυτή την περίπτωση, ο αθλητής παγκοσμίου επιπέδου και το ΕΣΚΑΝ μπορούν μέσα σε είκοσι μία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερωθούν για την απόρριψη της εξαίρεσης από τη διεθνή ομοσπονδία, να θέσουν το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση. Εάν το ζήτημα τεθεί στο WADA για επανεξέταση, σύμφωνα με το άρθρο 5.4.6, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε από το ΕΣΚΑΝ παραμένει έγκυρη για τη συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο, καθώς και για έλεγχο εκτός συναγωνισμού, για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του WADA. Ωστόσο, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης δεν καθίσταται έγκυρη για τη συμμετοχή σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο. Εάν, όμως, το ζήτημα δεν τεθεί στο WADA για επανεξέταση, η εξαίρεση για θεραπευτική χρήση καθίσταται άκυρη για οποιοδήποτε σκοπό από τη στιγμή που εκπνεύσει η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι μίας (21) ημερών. 5.4.4.2. Ο αθλητής, στον οποίο δεν έχει ήδη χορηγηθεί από το ΕΣΚΑΝ εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης για την εν λόγω ουσία ή μέθοδο, πρέπει να υποβάλει αίτηση απευθείας στη διεθνή ομοσπονδία για τη χορήγηση εξαίρεσης θεραπευτικής χρήσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί από το Διεθνές Πρότυπο Εξαιρέσεων Θεραπευτικής Χρήσης (ISTUE). Εάν η διεθνής ομοσπονδία κάνει δεκτή την αίτηση του αθλητή, θα πρέπει να ενημερώσει τον αθλητή και το ΕΣΚΑΝ. Σε περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ θεωρήσει ότι η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που χορηγήθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία δεν είναι σύμφωνη με τα κριτήρια που έχουν τεθεί από το διεθνές πρότυπο εξαιρέσεων θεραπευτικής χρήσης, έχει στη διάθεση του εικοσιμία (21) ημέρες από τη στιγμή που ενημερώθηκε από τη διεθνή ομοσπονδία προκειμένου να θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση. Εάν το ΕΣΚΑΝ θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που έχει χορηγηθεί από τη διεθνή ομοσπονδία παραμένει έγκυρη για τη συμμετοχή σε αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο και για τον έλεγχο εκτός συναγωνισμού για όσο διάστημα εκκρεμεί η απόφαση του WADA. Ωστόσο, κατά το διάστημα αυτό η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης δεν είναι έγκυρη για τη συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο. Εάν το ΕΣ- ΚΑΝ δεν θέσει το ζήτημα στο WADA για επανεξέταση, η εξαίρεση θεραπευτικής χρήσης που έχει χορηγηθεί από τη διεθνή ομοσπονδία καθίσταται έγκυρη τόσο για τη συμμετοχή σε αγώνες σε εθνικό επίπεδο, όσο και από τη στιγμή που εκπνεύσει η προθεσμία των είκοσι ενός (21) ημερών. 5.4.5. Λήξη, ακύρωση, απόσυρση ή αντιστροφή μιας εξαίρεσης (TUE) προς θεραπεία. 5.4.5.1. Μια εξαίρεση προς θεραπεία που χορηγείται δυνάμει αυτών των κανόνων για το αντιντόπινγκ: α) θα πρέπει να λήγει αυτόματα μόλις πάψει να υφίσταται ο όρος για τον οποίο χορηγήθηκε, χωρίς να είναι αναγκαία καμία περαιτέρω σημείωση ή άλλη διαδικασία, β) θα μπορεί να ακυρωθεί αν ο αθλητής δεν συμμορφώνεται εγκαίρως με τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή καταστάσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία, μετά τη χορήγηση μιας εξαίρεσης προς θεραπεία, γ) θα μπορεί να αποσυρθεί από την Επιτροπή, αν μεταγενέστερα προκύψει ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση της εξαίρεσης προς θεραπεία δεν συντρέχουν ή δ) μπορεί να υπάρξει επιφύλαξη για επανεξέτασή της από το WADA ή έφεση. 5.4.5.2. Σε κάθε εκδήλωση, ο αθλητής δεν θα πρέπει να υπόκειται σε καμιά από τις εν λόγω συνέπειες, με βάση τη χρήση του ή την κατοχή ή τη διακίνηση μιας απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου, που έχει συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις προς θεραπεία πριν από την ημερομηνία λήξης ισχύος, ακύρωσης, απόσυρσης ή αντιστροφής μιας εξαίρεσης προς θεραπεία. Η επανεξέταση, δυνάμει του άρθρου 8.2, ενός οποιουδήποτε μεταγενέστερου αναλυτικού ευρήματος, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον έλεγχο της σύνδεσης του ευρήματος με τη χρήση μιας απαγορευμένης ουσίας ή μιας απαγορευμένης μεθόδου, κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση, καμία παραβίαση κανόνων για το αντιντόπινγκ δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί σε αθλητική εκδήλωση, που διεξάγεται κατά τη διάρκεια ισχύος της εξαίρεσης. 5.4.6. Επανεξέταση και προσφυγές κατά των αποφάσεων για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία. 5.4.6.1. Αν το ΕΣΚΑΝ αρνηθεί μια αίτηση για τη χορήγηση κάποιας εξαίρεσης προς θεραπεία, ο αθλητής μπορεί να απευθυνθεί αποκλειστικά στο αρμόδιο για τις προσφυγές σώμα που περιγράφεται στην παράγραφο 14.2.2.2 του άρθρου 14. 5.4.6.2. Ο WADA οφείλει να επανεξετάζει κάθε απόφαση οποιασδήποτε διεθνούς ομοσπονδίας για να μην αναγνωρίζεται κάποια εξαίρεση προς θεραπεία που χορηγείται από το ΕΣΚΑΝ και η οποία αναφέρεται στο WADA από τον αθλητή ή από τον ΕΣΚΑΝ. Επιπλέον, ο WADA θα πρέπει να επανεξετάζει κάθε απόφαση οποιασδήποτε διεθνούς ομοσπονδίας για τη χορήγηση κάποιας εξαίρεσης προς θεραπεία, η οποία παραπέμπεται στο WADA από το ΕΣΚΑΝ. Ο WADA μπορεί να επανεξετάζει κάθε άλλη απόφαση για οποιαδήποτε εξαίρεση προς θεραπεία, οποτεδήποτε, είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος από τους εμπλεκόμενους είτε με δική του πρωτοβουλία. Αν η απόφαση για τη χορήγηση εξαίρεσης προς θεραπεία που επανεξετάζεται, πληροί τα κριτήρια που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία, ο WADA δεν θα παρεμβαίνει σε αυτή. Αν η απόφαση για την εξαίρεση προς θεραπεία δεν πληροί αυτά τα κριτήρια, ο WADA θα εκδίδει δική του απόφαση. 5.4.6.3. Η απόφαση για τις εξαιρέσεις προς θεραπεία, που εκδίδεται είτε από διεθνή ομοσπονδία, είτε από το ΕΣΚΑΝ, το οποίο κατόπιν συμφωνίας εξετάζει αίτηση εξαίρεσης για λογαριασμό μιας διεθνούς ομοσπονδίας, και η οποία αίτηση δεν έχει εξεταστεί από το WADA ή έχει εξεταστεί, αλλά δεν έχει εκδοθεί απόφαση επ΄ αυτής, μπορεί να προσβληθεί από τον αθλητή ή τον εθνικό αντιντόπινγκ οργανισμό στον οποίο ανήκει ο αθλητής, αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το άρθρο 14. 5.4.6.4. Κάθε απόφαση του WADA, για τη διατήρηση απόφασης για εξαίρεση προς θεραπεία, προσβάλλεται από τον αθλητή, από το ΕΣΚΑΝ και από την αρμόδια διεθνή ομοσπονδία, αποκλειστικά ενώπιον του CAS, σύμφωνα με το άρθρο 14. 5.4.6.5. Η παράλειψη λήψης απόφασης, εντός ευλόγου χρόνου, σχετικά με μία νομότυπα υποβληθείσα αίτηση χορήγησης εξαίρεσης, θεωρείται απόρριψη αυτής.

Άρθρο 6

Έλεγχοι και έρευνες

6.1. Σκοπός Ελέγχων και Ερευνών Οι έλεγχοι και οι έρευνες διεξάγονται μόνο για λόγους καταπολέμησης του ντόπινγκ και θα πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για τις δοκιμασίες και τις έρευνες και τα ειδικά πρωτόκολλα του ΕΣΚΑΝ που συμπληρώνουν αυτό το διεθνές πρότυπο. 6.1.1. Οι έλεγχοι διενεργούνται για την απόκτηση αναλυτικών στοιχείων ως προς τη συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση ενός αθλητή με την αυστηρή απαγόρευση του Κώδικα για την παρουσία ή χρήση απαγορευμένης ουσίας ή απαγορευμένης μεθόδου. Το πρόγραμμα για τη διεξαγωγή των ελέγχων, οι έλεγχοι, η δραστηριότητα μετά τους ελέγχους και όλες οι συναφείς δραστηριότητες που προσδιορίζονται από το ΕΣΚΑΝ, θα πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο για τους ελέγχους και τις έρευνες. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να καθορίζει τον αριθμό των κατατακτήριων ελέγχων, των τυχαίων ελέγχων και των ηλικιακών ελέγχων που θα διενεργηθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια που προσδιορίζονται στο διεθνές πρότυπο για τους ελέγχους και τις έρευνες. Όλες οι προβλέψεις του διεθνούς προτύπου για τους ελέγχους και τις έρευνες θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτόματα, στους προγραμματισμένους ελέγχους του ΕΣΚΑΝ. 6.1.2. Οι έρευνες διεξάγονται: α) Σχετικά με άτυπα, υπό διερεύνηση, ευρήματα και τα αντικανονικά ευρήματα βιολογικού διαβατηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 8.4 και 8.5 αντιστοίχως, με τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων (περιλαμβανομένων, ειδικότερα, αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων), προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει του άρθρου 3.1 ή του άρθρου 3.2, και β) σε σχέση με άλλες ενδείξεις ενδεχόμενων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ, σύμφωνα με τα άρθρα 8.6 και 8.7, με τη συλλογή πληροφοριών ή αποδεικτικών στοιχείων, περιλαμβανομένων, ειδικότερα, μη αναλυτικών αποδεικτικών στοιχείων, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν έχει διαπραχθεί παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ βάσει των άρθρων 3.2 έως 3.10. 6.1.3. Το ΕΣΚΑΝ μπορεί να λάβει, να αξιολογήσει και να αντλήσει στοιχεία από όλες τις διαθέσιμες πηγές, προκειμένου να δρομολογήσει ένα αποτελεσματικό και ανάλογο πρόγραμμα ελέγχων, να προγραμματίσει ελέγχους με βάση την ηλικία και να θέσει τις βάσεις για μια έρευνα, σε περίπτωση μιας πιθανής παράβασης κάποιου κανόνα για το αντιντόπινγκ. 6.2. Αρμοδιότητα διενέργειας Ελέγχων 6.2.1. Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δικαιοδοσίας για κάθε εκδήλωση όπου διεξάγονται οι έλεγχοι, που ορίζονται στο άρθρο 6.3 του Κώδικα, το ΕΣΚΑΝ συντάσσει πρόγραμμα ελέγχων εντός και εκτός αγώνων, επί όλων των αθλητών που εμπίπτουν στον ως άνω σκοπό του άρθρου 2.3. 6.2.2. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ελέγχει οποτεδήποτε και οπουδήποτε, οποιονδήποτε Αθλητή επί του οποίου έχει δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων αθλητών που εκτίουν περίοδο αποκλεισμού. 6.2.3. Ο WADA έχει δικαιοδοσία διενέργειας Εντός και Εκτός Αγώνα Ελέγχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.7.8. του Κώδικα. 6.2.4. Εάν μία διεθνής ομοσπονδία ή μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων, αναθέτει οποιοδήποτε τμήμα διενέργειας ελέγχων στο ΕΣΚΑΝ είτε απευθείας είτε μέσω μίας εθνικής ομοσπονδίας, το ΕΣΚΑΝ δύναται να συλλέξει πρόσθετα δείγματα ή να δώσει σχετική εντολή στο εργαστήριο για να εκτελέσει πρόσθετους τύπους αναλύσεων, με έξοδα του ΕΣΚΑΝ. Εάν συλλεχθούν πρόσθετα δείγματα ή διεξαχθούν πρόσθετοι τύποι αναλύσεων, ενημερώνεται η διεθνής ομοσπονδία ή ο μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων. 6.2.5. Εάν ένας άλλος οργανισμός καταπολέμησης του ντόπινγκ με δικαιοδοσία ελέγχου ενός αθλητή, ο οποίος υπόκειται στους κανόνες αντιντόπινγκ, διεξαγάγει έλεγχο σε αυτόν τον αθλητή, το ΕΣΚΑΝ και η εθνική ομοσπονδία του αθλητή, αναγνωρίζουν αυτόν τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 16 και εάν συμφωνηθεί με τον εν λόγω άλλο οργανισμό καταπολέμησης του ντόπινγκ ή με κάποιον άλλον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 8 του Κώδικα, το ΕΣΚΑΝ μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά του αθλητή, σύμφωνα με τους εν λόγω κανόνες αντιντόπινγκ για οποιαδήποτε παραβίαση κανόνα αντιντόπινγκ που προκύπτει από αυτόν τον έλεγχο. 6.3. Έλεγχοι εντός της Αθλητικής Διοργάνωσης. 6.3.1. Εκτός όσων διαφορετικά προβλέπονται στο άρθρο 6.3 του Κώδικα, μόνον ένας οργανισμός θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διεξαγωγή ελέγχων στις εγκαταστάσεις της αθλητικής διοργάνωσης κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης. Σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή δειγμάτων ξεκινά και διευθύνεται από το διεθνή οργανισμό που είναι εποπτεύων φορέας για την αθλητική διοργάνωση, ενδεικτικά αναφερομένων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε εθνικές αθλητικές διοργανώσεις, η συλλογή δειγμάτων ξεκινά και διευθύνεται από το ΕΣΚΑΝ. Κατόπιν αιτήματος του εποπτεύοντος φορέα μίας αθλητικής διοργάνωσης, οποιοσδήποτε έλεγχος κατά τη διάρκεια της αθλητικής διοργάνωσης εντός των εγκαταστάσεων της αθλητικής διοργάνωσης θα τελεί υπό το συντονισμό του εποπτεύοντος φορέα. 6.3.2. Εάν ένας οργανισμός αντιντόπινγκ, που διαφορετικά θα είχε δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχων, αλλά δεν είναι υπεύθυνος για την έναρξη και διεξαγωγή των ελέγχων σε μία αθλητική διοργάνωση, επιθυμεί να διενεργήσει ελέγχους σε αθλητές εντός των εγκαταστάσεων της αθλητικής διοργάνωσης και κατά τη διάρκεια αυτής, τότε ο ΕΣΚΑΝ οφείλει πρώτα να συνεννοηθεί με τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, προκειμένου να λάβει σχετική άδεια για τη διενέργεια των ελέγχων. Εάν ο οργανισμός αντιντόπινγκ δεν είναι ικανοποιημένος με την απάντηση από τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης, τότε δύναται, σύμφωνα με τις διαδικασίες που έχει δημοσιεύσει ο WADA, να ζητήσει την άδεια του WADA για τη διενέργεια ελέγχων και να αποφασίσει πώς να συντονίσει τους συγκεκριμένους ελέγχους. Ο WADA δεν δύναται να παρέχει σχετική έγκριση, προτού ενημερώσει και προβεί σε διαβουλεύσεις με τον εποπτεύοντα φορέα της αθλητικής διοργάνωσης. Η απόφαση του WADA είναι οριστική και δεν υπόκειται σε έφεση. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εξουσιοδότηση για τη διενέργεια ελέγχων, οι έλεγχοι αυτοί θεωρούνται εκτός αγώνα έλεγχοι. Η διαχείριση των αποτελεσμάτων για οποιονδήποτε σχετικό έλεγχο, αποτελεί ευθύνη του οργανισμού αντιντόπινγκ που διενεργεί τον έλεγχο, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους κανόνες του εποπτεύοντος φορέα της αθλητικής διοργάνωσης. 6.3.3. Οι εθνικές ομοσπονδίες και οι οργανωτικές επιτροπές των εθνικών αθλητικών διοργανώσεων, εξουσιοδοτούν και διευκολύνουν το πρόγραμμα του ανεξάρτητου παρατηρητή σε τέτοιες αθλητικές διοργανώσεις. 6.4. Προγραμματισμός κατανομής των ελέγχων. Ξεκινώντας με την αξιολόγηση κινδύνου, το ΕΣΚΑΝ, με δικαιοδοσία διενέργειας ελέγχων, οφείλει να αναπτύξει και να υλοποιήσει ένα αποτελεσματικό και αναλογικό πρόγραμμα κατανομής ελέγχων, που θέτει προτεραιότητες, αναλογικά, μεταξύ αγωνισμάτων, κατηγοριών αθλητών, είδους ελέγχων, είδους δειγμάτων προς συλλογή, είδους ανάλυσης δειγμάτων, πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ελέγχου και ερευνών. Το ΕΣΚΑΝ οφείλει να παρέχει στο WADA αντίγραφο του ισχύοντος προγράμματος κατανομής των ελέγχων του, κατόπιν σχετικού αιτήματος. 6.5. Συντονισμός Ελέγχων. Όπου είναι εφικτό, οι έλεγχοι συντονίζονται μέσω του συστήματος ADAMS ή άλλου συστήματος που έχει εγκριθεί από το WADA, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας διενέργειας ελέγχων και η αποφυγή περιττών επαναληπτικών ελέγχων. 6.6. Πληροφορίες εντοπισμού αθλητών. 6.6.1. Το ΕΣΚΑΝ συντάσσει κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ελέγχου και ερευνών για τον εντοπισμό των αθλητών. Κάθε εγγεγραμμένος αθλητής στον κατάλογο ελέγχου, οφείλει να ενεργεί ως εξής και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευνών: α) πληροφορεί το ΕΣΚΑΝ σχετικά με τον τόπο διαμονής του σε τριμηνιαία βάση, β) επικαιροποιεί τις πληροφορίες αυτές όποτε χρειάζεται, προκειμένου να παραμένουν ακριβείς και πλήρεις ανά πάσα στιγμή και γ) καθιστά τον εαυτό του διαθέσιμο προς έλεγχο, στις εν λόγω τοποθεσίες. 6.6.2. Το ΕΣΚΑΝ, μέσω του συστήματος ADAMS, συντάσσει λίστα, η οποία βεβαιώνει την ταυτότητα των εγγεγραμμένων αθλητών, που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο ελέγχου είτε ονομαστικά είτε μέσω άλλων, ορισμένων σαφώς, κριτηρίων και χαρακτηριστικών. Το ΕΣΚΑΝ, σε συντονισμό με τις διεθνείς ομοσπονδίες, ταυ-τοποιεί τα στοιχεία αυτών των αθλητών και τη συλλογή των πληροφοριών για τον εντοπισμό τους. Όταν ένας αθλητής συμπεριλαμβάνεται ταυτόχρονα σε ένα διεθνή κατάλογο ελέγχου από τη δική του διεθνή ομοσπονδία και σε έναν εθνικό κατάλογο ελέγχου του ΕΣΚΑΝ, το ΕΣΚΑΝ και η διεθνής ομοσπονδία, συντονίζονται μεταξύ τους, ποιος θα δεχτεί την κατάθεση των πληροφοριών για τον εντοπισμό του αθλητή. Σε καμία περίπτωση, ένας αθλητής, δεν πρέπει να υποχρεώνεται να καταθέσει τις πληροφορίες για τον εντοπισμό του και στους δυο εξ αυτών. Το ΕΣΚΑΝ θα μπορεί να αναθεωρεί και να ενημερώνει, όπως προβλέπεται, τα κριτήρια συμμετοχής των αθλητών στον κατάλογο ελέγχου, που συντάσσει το ίδιο και θα μπορεί να επικαιροποιεί τον κατάλογο ελέγχου, όσες φορές είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι αθλητές, οφείλουν να ενημερώνονται και με δική τους πρωτοβουλία, όταν συμπεριληφθούν σε κάποιο εγγεγραμμένο κατάλογο ελέγχου, καθώς και όταν διαγράφονται από αυτόν. 6.6.3. Για τους σκοπούς του άρθρου 3.4, η παράλειψη του αθλητή να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ελέγχου και ερευνών θα κρίνεται ως παράλειψη καταχώρησης ή ως αποφυγή ελέγχου, όπως ορίζεται στο διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευνών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται εκεί. 6.6.4. Ένας εγγεγραμμένος αθλητής στον κατάλογο ελέγχου του EΣΚΑΝ θα συνεχίσει να υπόκειται στην υποχρέωση να συμμορφώνεται ως προς τις απαιτήσεις της τοποθεσίας του στο διεθνές πρότυπο ελέγχου και ερευνών, εκτός αν και μέχρι: α) ο αθλητής υποβάλλει στο ΕΣΚΑΝ έγγραφη σημείωση ότι αυτός έχει αποσυρθεί ή β) το ΕΣΚΑΝ τον έχει ενημερώσει ότι δεν είναι πλέον εγγεγραμμένος στον κατάλογο ελέγχου. 6.6.5. Οι πληροφορίες εντοπισμού που αφορούν έναν αθλητή, διανέμονται, μέσω του συστήματος ADAMS, μεταξύ του WADA και άλλων οργανισμών καταπολέμησης του ντόπινγκ, που έχουν την αρμοδιότητα να ελέγξουν τον αθλητή, διατηρούνται διαρκώς ως απολύτως εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 6.6 του Κώδικα και καταστρέφονται σύμφωνα με τους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, από τη στιγμή που δεν σχετίζονται πλέον με αυτούς τους σκοπούς. 6.7. Επιστροφή σε αγώνες αθλητών που είχαν αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα. 6.7.1. Εάν ένας εθνικού ή διεθνούς επιπέδου αθλητής, ο οποίος είναι καταχωρημένος στον κατάλογο ελεγχόμενων αθλητών, αποχωρήσει και στη συνέχεια, επιθυμεί να επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής σε εθνικές ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις έως ότου καταστήσει τον εαυτό του διαθέσιμο προς έλεγχο, παρέχοντας έγγραφη προειδοποίηση έξι (6) μηνών στην οικεία διεθνή ομοσπονδία και στο ΕΣΚΑΝ. Ο WADA, σε συνεννόηση με την οικεία διεθνή ομοσπονδία και το ΕΣΚΑΝ, δύναται να παραχωρήσει εξαίρεση στον κανόνα της έγγραφης προειδοποίησης έξι (6) μηνών, στην περίπτωση που η αυστηρή εφαρμογή του συγκεκριμένου κανόνα θα ήταν προδήλως άδικη για τον αθλητή. Η απόφαση δύναται να προσβληθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14. Οποιοδήποτε αγωνιστικό αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί κατά παράβαση του άρθρου 6.7.1 ακυρώνεται. 6.7.2. Σε περίπτωση που ένας αθλητής ευρισκόμενος σε περίοδο αποκλεισμού έχει αποχωρήσει από την ενεργό αθλητική δράση, επιθυμεί να επιστρέψει στην ενεργό αθλητική δράση, τότε δεν δύναται να μετέχει σε διεθνείς ή εθνικές αθλητικές διοργανώσεις έως ότου καταστήσει τον εαυτό του διαθέσιμο προς έλεγχο, παρέχοντας έγγραφη προειδοποίηση έξι (6) μηνών ή προειδοποίηση ίση με την εναπομείνασα περίοδο αποκλεισμού από την ημερομηνία που αποσύρθηκε ο αθλητής, αν η συγκεκριμένη περίοδος ήταν μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών, προς την οικεία διεθνή ομοσπονδία και το ΕΣΚΑΝ. 6.7.3. Αθλητής, που δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο εγγεγραμμένων του ΕΣΚΑΝ και έχει ενημερώσει εγγράφως το ΕΣΚΑΝ για την απόσυρσή του, απαγορεύεται να επανέλθει στην ενεργή δράση, εκτός αν ενημερώσει εγγράφως το ΕΣΚΑΝ και την οικεία εθνική ομοσπονδία τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα, ότι επιθυμεί να αγωνισθεί και τεθεί σε διαθεσιμότητα για έλεγχο εκτός διοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένης αν χρειασθεί και της διαθεσιμότητας για στοιχεία εντοπισμού σύμφωνα με το άρθρο 5, για την περίοδο πριν από την επιστροφή στην ενεργό δράση.

Άρθρο 7

Ανάλυση δειγμάτων

Τα δείγματα αναλύονται σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές: 7.1. Χρήση διαπιστευμένων και εγκεκριμένων εργαστηρίων. Για τους σκοπούς του άρθρου 3.1 τα δείγματα αναλύονται αποκλειστικά σε διαπιστευμένα από το WADA εργαστήρια ή σε εργαστήρια που έχουν εγκριθεί με οποιονδήποτε τρόπο από το WADA. Η επιλογή του εργαστηρίου που φέρει τη διαπίστευση ή την έγκριση του WADA και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των δειγμάτων, γίνεται αποκλειστικά από το ΕΣΚΑΝ, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων. 7.2. Σκοπός Ανάλυσης των Δειγμάτων. Τα δείγματα αναλύονται με σκοπό τον εντοπισμό απαγορευμένων ουσιών και απαγορευμένων μεθόδων που αναφέρονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για τον εντοπισμό άλλων ουσιών που μπορεί να ορίσει ο WADA, σύμφωνα με το άρθρο 5.5 ή για την παροχή βοήθειας προς το ΕΣΚΑΝ για την κατάρτιση προφίλ σχετικών παραμέτρων στα ούρα, το αίμα ή άλλο υλικό του αθλητή, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ DNA ή γονιδιωμάτων ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό σχετικό με το αντιντόπινγκ. Τα δείγματα είναι δυνατό να συλλέγονται και να φυλάσσονται για μελλοντική ανάλυση. 7.3. Έρευνα επί των δειγμάτων. Κανένα δείγμα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί προς έρευνα χωρίς την έγγραφη συναίνεση του αθλητή. Σε δείγματα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαφορετικούς αυτών του άρθρου 7.2, γίνεται αφαίρεση οποιουδήποτε στοιχείου ταυτοποίησης, προκειμένου να μην μπορούν να συσχετισθούν με κάποιον συγκεκριμένο αθλητή. 7.4. Πρότυπα ανάλυσης δειγμάτων και αναφοράς στοιχείων. Τα εργαστήρια αναλύουν δείγματα και υποβάλλουν αναφορές σχετικές με τα αποτελέσματα ανάλυσης αυτών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος, το τεχνικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 6.4.1 ορίζει την κατάλληλη επιλογή αναλύσεων του δείγματος, ανάλογα με τη σχετική αξιολόγηση κινδύνου για συγκεκριμένα αθλήματα και τα εργαστήρια αναλύουν τα σχετικά δείγματα, σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιλογές αναλύσεων, εξαιρουμένων των παρακάτω περιπτώσεων: 7.4.1. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των δειγμάτων τους από τα εργαστήρια, με χρήση πιο διευρυμένων επιλογών αναλύσεων συγκριτικά με εκείνες που αναφέρονται στο τεχνικό έγγραφο. 7.4.2. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να ζητήσει την ανάλυση των δειγμάτων τους από τα εργαστήρια, με χρήση λιγότερο διευρυμένων επιλογών αναλύσεων, συγκριτικά με εκείνες που αναφέρονται στο τεχνικό έγγραφο, μόνο αν έχουν πείσει το WADA ότι μία λιγότερο διευρυμένη ανάλυση θα ήταν σκόπιμη, λόγω των ειδικών συνθηκών της χώρας τους ή του αθλήματος, όπως ορίζεται και στο πρόγραμμα κατανομής των ελέγχων τους. 7.4.3. Όπως προβλέπει το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, τα εργαστήρια, με δική τους πρωτοβουλία και δαπάνη, δύνανται να αναλύουν δείγματα για απαγορευμένες ουσίες ή απαγορευμένες μεθόδους, που δεν περιλαμβάνονται στην επιλογή αναλύσεων του δείγματος που περιγράφεται στο τεχνικό έγγραφο ή δεν ορίζεται από την αρχή που είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους. Τα αποτελέσματα οποιασδήποτε τέτοιας ανάλυσης αναφέρονται και έχουν την ίδια ισχύ και συνέπειες με οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα ανάλυσης. 7.5. Περαιτέρω ανάλυση δειγμάτων. Οποιοδήποτε δείγμα δύναται να φυλάσσεται και να υποβάλλεται σε περαιτέρω ανάλυση για τους σκοπούς του άρθρου 7.2: α) από το WADA πάντοτε και β) από το ΕΣΚΑΝ, ανά πάσα στιγμή, προτού κοινοποιηθούν τα δύο αναλυτικά αποτελέσματα των δειγμάτων Α΄ και Β΄ ή το αποτέλεσμα του δείγματος Α΄ σε περίπτωση μη εξέτασης ή παραίτησης από την εξέταση του δείγματος Β΄, από τον οργανισμό αντιντόπινγκ προς τον αθλητή, ως βάση για την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, σύμφωνα με το άρθρο 3.1. Η περαιτέρω ανάλυση των δειγμάτων πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου εργαστηρίων και του διεθνούς προτύπου ελέγχων και ερευνών.

Άρθρο 8

Διαχείριση αποτελεσμάτων

8.1. Ευθύνη για τη διενέργεια της διαχείρισης των αποτελεσμάτων. 8.1.1. Το ΕΣΚΑΝ ευθύνεται για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων με σεβασμό στους αθλητές και στα τρίτα πρόσωπα, που ανήκουν στην αντιντόπινγκ δικαιοδοσία του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 8.1.2. Στην περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ επιλέξει να συλλέξει πρόσθετα δείγματα, σύμφωνα με το άρθρο 6.2.6, τότε θεωρείται ως ο οργανισμός αντιντόπινγκ που ξεκίνησε και διεύθυνε τη δειγματοληψία. Ωστόσο, στην περίπτωση που το ΕΣΚΑΝ προέβη μόνο στην εντολή προς το εργαστήριο για τη διεξαγωγή πρόσθετων αναλύσεων, με δαπάνη του ΕΣΚΑΝ, τότε η διεθνής ομοσπονδία ή ο μείζων οργανισμός αθλητικών διοργανώσεων, αναγνωρίζει ότι το ΕΣΚΑΝ ξεκίνησε και διεύθυνε τη δειγματοληψία. 8.2. Επανεξέταση αντικανονικών ευρημάτων από αναλύσεις που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ. Η διαχείριση αποτελεσμάτων, με σεβασμό στα αποτελέσματα των ερευνών που διαχειρίζεται το ΕΣΚΑΝ, διεξάγεται ως εξής: 8.2.1. Τα αποτελέσματα από όλες τις αναλύσεις αποστέλλονται στο ΕΣΚΑΝ κωδικοποιημένα, συνοδευόμενα με σχετική αναφορά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του εργαστηρίου. Όλη η επικοινωνία διεξάγεται εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους ορισμούς ADAMS. 8.2.2. Με απόδειξη παραλαβής των αντικανονικών αναλυτικών ευρημάτων, το ΕΣΚΑΝ συντάσσει αναφορά, στην οποία προσδιορίζεται: α) αν χορηγήθηκε ή πρόκειται να χορηγηθεί άδεια εξαίρεσης για θεραπευτικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές χορήγησης εξαιρέσεων ή β) αν έλαβε χώρα κάποια παράβαση των διεθνών κανόνων ελέγχου και έρευνας ή των διεθνών κανόνων των εργαστηρίων που ενδεχομένως οδήγησε στο αντικανονικό εύρημα ανάλυσης. 8.2.3. Αν η επανεξέταση αντικανονικών ευρημάτων από αναλύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.2.2, αποκαλύπτει ότι οφείλεται σε αίτηση εξαίρεσης για θεραπευτικούς σκοπούς ή σε παράβαση των διεθνών κανόνων ελέγχου και έρευνας ή των διεθνών κανόνων των εργαστηρίων, τότε όλος ο έλεγχος θεωρείται αρνητικός και ενημερώνεται σχετικά ο αθλητής, η αντίστοιχη εθνική ομοσπονδία, η διεθνής ομοσπονδία και ο WADA. 8.3. Γνωστοποίηση μετά την επανεξέταση αντικανονικών αναλυτικών ευρημάτων. 8.3.1. Αν η επανεξέταση ενός αντικανονικού αναλυτικού ευρήματος, σύμφωνα με το άρθρο 8.2.2, δεν σχετίζεται με ισχύουσα εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς ή σχετικό δικαίωμα, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο διεθνές πρότυπο ή απόκλιση από τα διεθνή πρότυπα ελέγχου και ερευνών ή τα διεθνή πρότυπα εργαστηρίων, η οποία προκάλεσε το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, το ΕΣΚΑΝ ενημερώνει άμεσα τον αθλητή και ταυτόχρονα τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA κατά τον τρόπο που προβλέπεται στo άρθρο 15.1 σχετικά με: α) Το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, β) τον κανόνα αντιντόπινγκ του οποίου σημειώθηκε παράβαση και γ) το δικαίωμα του αθλητή να ζητήσει άμεσα την ανάλυση του δείγματος Β, ή, σε αντίθετη περίπτωση, ότι θεωρείται πως υφίσταται παραίτηση από την ανάλυση του δείγματος Β, δ) την προγραμματισμένη ημερομηνία, ώρα και τόπο διεξαγωγής της ανάλυσης του δείγματος Β, αν ο αθλητής ή ο οργανισμός αντιντόπινγκ επιλέξει να ζητήσει την ανάλυση του δείγματος Β, ε) τη δυνατότητα του αθλητή ή εκπροσώπου του, να είναι παρών κατά το άνοιγμα του φιαλιδίου του δείγματος Β και της ανάλυσης αυτού, εντός του χρονικού ορίου που ορίζεται στο διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, εφόσον ζητηθεί η συγκεκριμένη ανάλυση και στ) το δικαίωμα του αθλητή να ζητήσει αντίγραφα του πακέτου εγγράφων του εργαστηρίου για τα δείγματα Α και Β, τα οποία περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Εάν το ΕΣΚΑΝ αποφασίσει να μην ορίσει το αντικανονικό αναλυτικό εύρημα ως παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να ενημερώσει σχετικά τον αθλητή και τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA. 8.3.2. Όποτε ζητείται από τον αθλητή ή το ΕΣΚΑΝ, διεξάγεται ανάλυση του Β δείγματος, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες για τα εργαστήρια. Ο αθλητής μπορεί να αποδεχθεί τα αποτελέσματα ανάλυσης του Α δείγματος παραιτούμενος από το αίτημα ανάλυσης του Β δείγματος. Το ΕΣΚΑΝ δύναται να προβεί παρόλα αυτά στην εξέταση του Β δείγματος. 8.3.3. Ο αθλητής ή νόμιμος εκπρόσωπός του δύναται να παρίσταται στην ανάλυση του Β δείγματος, όπως και εκπρόσωπος του ΕΣΚΑΝ ή της εθνικής ομοσπονδίας του αθλητή. 8.3.4. Αν η ανάλυση του Β δείγματος δεν πιστοποιεί το αποτέλεσμα του Α δείγματος, το σύνολο του ελέγχου θεωρείται αρνητικό, εκτός αν το ΕΣΚΑΝ το θεωρήσει παράβαση του άρθρου 3.2 του παρόντος και ενημερώνεται σχετικά ο αθλητής και η διεθνής ομοσπονδία του αθλητή, η εθνική ομοσπονδία του και ο WADA. 8.3.5. Αν η ανάλυση του Β δείγματος επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα ανάλυσης του Α δείγματος, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον αθλητή, στη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, στην εθνική ομοσπονδία του και στο WADA. 8.4. Επανεξέταση άτυπων ευρημάτων. 8.4.1.Όπως προβλέπεται στο διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εργαστήρια λαμβάνουν οδηγίες να αναφέρουν την παρουσία απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες είναι πιθανόν να παράγονται ενδογενώς, ως άτυπα ευρήματα υποκείμενα σε περαιτέρω διερεύνηση. 8.4.2. Μόλις ληφθεί ένα άτυπο εύρημα, το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επανεξέταση προκειμένου να καθορίσει αν: α) έχει παραχωρηθεί ή πρόκειται να παραχωρηθεί ισχύουσα εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται από το διεθνές πρότυπο περί εξαιρέσεων ή β) υφίσταται προφανής απόκλιση από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, η οποία να προκάλεσε το άτυπο εύρημα. 8.4.3. Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήματος του άρθρου 8.4.2 του παρόντος αποκαλύψει ότι οφείλεται σε εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι υφίσταται προφανής απόκλιση από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, τότε το σύνολο του ελέγχου θεωρείται αρνητικό και ενημερώνεται σχετικά ο αθλητής, η διεθνής ομοσπονδία του αθλητή, η εθνική ομοσπονδία του και ο WADA. 8.4.4. Αν η επανεξέταση ενός άτυπου ευρήματος αποκαλύψει ότι δεν οφείλεται σε εξαίρεση για θεραπευτικούς σκοπούς ή ότι δεν υφίσταται προφανής απόκλιση από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, το ΕΣΚΑΝ ξεκινά την αντίστοιχη έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας είτε το άτυπο δείγμα λογίζεται ως εύρημα επανεξέτασης δείγματος ανάλυσης σύμφωνα με το άρθρο 7.3.1. είτε ενημερώνονται ο αθλητής, η εθνική του ομοσπονδία, η διεθνής ομοσπονδία και ο WADA ότι άτυπο δείγμα δεν λογίζεται ως εύρημα επανεξέτασης δείγματος ανάλυσης. 8.4.5. Το ΕΣΚΑΝ δεν θα παρέχει γνωστοποίηση σχετικά με άτυπο εύρημα, παρά μόνον αφότου ολοκληρώσει την έρευνά του και αποφασίσει εάν ένα άτυπο εύρημα θεωρείται αντικανονικό αναλυτικό εύρημα, εκτός εάν συντρέχει μία από τις παρακάτω συνθήκες: α) Αν το ΕΣΚΑΝ κρίνει ότι το δείγμα Β πρέπει να αναλυθεί πριν την ολοκλήρωση των ερευνών του βάσει του άρθρου 8.4, το ΕΣΚΑΝ δύναται να διεξαγάγει την ανάλυση του Δείγματος Β, αφότου ενημερώσει τον αθλητή, περιλαμβάνοντας στην ανωτέρω ενημέρωση την περιγραφή του άτυπου ευρήματος και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 8.3 (δ)-(στ). β) Αν το ΕΣΚΑΝ λάβει αίτημα: α) από μείζονα οργανισμό, λίγο πριν από οικεία διεθνή αθλητική διοργάνωση ή β) από αθλητικό οργανισμό, που είναι υπεύθυνος για την τήρηση της κείμενης προθεσμίας για την επιλογή μελών ομάδας σε μία διεθνή αθλητική διοργάνωση, προκειμένου να βεβαιώσει εάν υπάρχει αθλητής, συμπεριλαμβανόμενος στον κατάλογο του μείζονα οργανισμού ή του αθλητικού οργανισμού, με αξιόποινο άτυπο εύρημα, οφείλει να πράξει αυτό, αφού προηγουμένως κοινοποιήσει το άτυπο εύρημα στον αθλητή. 8.5. Επανεξέταση άτυπων και αντικανονικών ευρημάτων βιολογικού διαβατηρίου. Η επανεξέταση άτυπων και αντικανονικών ευρημάτων βιολογικού διαβατηρίου, διεξάγεται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών και το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων. Όταν το ΕΣΚΑΝ κρίνει ότι στοιχειοθετείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον αθλητή, καθώς και την αντίστοιχη διεθνή και εθνική ομοσπονδία, καθώς και το WADA, για τον κανόνα αντιντόπινγκ επί του οποίου σημειώθηκε παράβαση και τη βάση της παράβασης. 8.6. Επανεξέταση αποτυχιών στοιχείων εντοπισμού. Το ΕΣΚΑΝ επανεξετάζει πιθανές αποτυχημένες δηλώσεις ή άκαρπους ελέγχους, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα ελέγχων και ερευνών, με ιδιαίτερο σεβασμό στους αθλητές που συμπλήρωσαν τα στοιχεία εντοπισμού στο ΕΣΚΑΝ. Στις περιπτώσεις, στις οποίες το ΕΣ-ΚΑΝ βεβαιωθεί ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου 3.4, οφείλει να ενημερώσει για την παράβαση και τη βάση της, τον αθλητή, την αντίστοιχη διεθνή και αθλητική ομοσπονδία και το WADA. 8.7. Επανεξέταση άλλων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ που δεν περιλαμβάνονται στα άρθρα 8.2-8.6. Το ΕΣΚΑΝ διενεργεί επαναλαμβανόμενες έρευνες για ενδεχόμενη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, όπως απαιτείται βάσει των άρθρων 8.2 ως και 8.6. Όταν κρίνει ότι πιθανολογείται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, οφείλει να προβεί σε άμεση γνωστοποίηση προς τον εκάστοτε αθλητή ή τρίτο πρόσωπο και ταυτόχρονα τη διεθνή ομοσπονδία του αθλητή, την εθνική ομοσπονδία του και το WADA, κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι κανόνες του, ως προς την παράβαση του κανόνα αντιντόπινγκ και τη βάση της παράβασης. 8.8. Εντοπισμός πρότερων παραβάσεων κανόνων αντιντόπινγκ. Προτού ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο λάβει γνωστοποίηση πιθανολογούμενης παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, όπως προβλέπεται ανωτέρω, το ΕΣΚΑΝ οφείλει να ανατρέξει στο σύστημα ADAMS ή σε άλλο εγκεκριμένο από το WADA σύστημα και να επικοινωνήσει με το WADA και άλλους αρμόδιους οργανισμούς αντιντόπινγκ, προκειμένου να επιβεβαιώσει εάν έχει σημειωθεί πρότερη παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ. 8.9. Ισχύουσες αρχές επί προσωρινών αποκλεισμών. 8.9.1. Υποχρεωτικός προσωρινός αποκλεισμός: αν το αποτέλεσμα της ανάλυσης του Α΄ δείγματος ήταν θετικό για απαγορευμένη ουσία, που δεν ανήκει στις ειδικές ουσίες ή για απαγορευμένη μέθοδο και από την αναφορά του άρθρου 8.2 δεν προκύπτει χορήγηση εξαίρεσης για θεραπευτικούς σκοπούς ή προφανής απόκλιση από το διεθνές πρότυπο ελέγχων και ερευνών ή το διεθνές πρότυπο εργαστηρίων, επιβάλλεται από το ΕΣΚΑΝ προσωρινός αποκλεισμός ταυτόχρονα με την κοινοποίηση των άρθρων 8.2, 8.3 ή 8.5. 8.9.2. Προαιρετικός προσωρινός αποκλεισμός: σε περίπτωση θετικού δείγματος για ειδική ουσία ή σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε άλλου κανόνα που δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 8.9.1, το ΕΣΚΑΝ δύναται να επιβάλλει τον προσωρινό αποκλεισμό στον υπαίτιο αθλητή ή τρίτο πρόσωπο, οποτεδήποτε μετά την επανεξέταση και κοινοποίηση των άρθρων 8.2 ως 8.7 και πριν από την τελική ακροαματική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9. 8.9.3. Σε περίπτωση επιβολής προσωρινού αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8.9.1 ή το άρθρο 8.9.2, παρέχεται στον αθλητή ή το τρίτο πρόσωπο: α) η δυνατότητα προδικαστικής ακρόασης είτε πριν την επιβολή του προσωρινού αποκλεισμού είτε αμέσως μετά την επιβολή του προσωρινού αποκλεισμού, ή β) η δυνατότητα ταχείας ακροαματικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 8, αμέσως μετά την υποβολή του προσωρινού αποκλεισμού. Σε κάθε περίπτωση ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο δύνανται να εφεσιβάλει την απόφαση προσωρινού αποκλεισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14.2 και 8.9.3.1. 8.9.3.1. Η προσωρινή αναστολή δύναται να ανακληθεί όταν ο αθλητής αποδεικνύει στην πειθαρχική επιτροπή ότι η παραβίαση αφορά σε νοθευμένο προϊόν. Η απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής περί μη ανάκλησης της προσωρινής αναστολής δεν προσβάλλεται με κανένα ένδικο μέσο. 8.9.3.2. Η προσωρινή αναστολή επιβάλλεται υποχρεωτικά και δεν ανακαλείται, εκτός αν ο αθλητής αποδείξει ότι: α) η θεμελίωση της παραβίασης του κανόνα αντιντόπινγκ δεν διαθέτει νόμιμη βάση, π.χ. λόγω παράβασης της προδικασίας σε βάρος του αθλητή ή του τρίτου προσώπου, β) όταν πιθανολογείται η ευδοκίμηση ισχυρισμού ότι ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο δεν ενήργησε με δόλο ή βαριά αμέλεια κατά την παραβίαση και αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 11.4 σχετικά με το χρόνο της αμέλειας, γ) έλαβαν χώρα γεγονότα και συνθήκες που δείχνουν ότι είναι άδικη η επιβολή του προσωρινού αποκλεισμού πριν από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της πειθαρχικής επιτροπής του άρθρου 9. Τα πραγματικά περιστατικά πρέπει να είναι συγκεκριμένα και εφαρμόζονται σε πραγματικά εξαιρετικές περιπτώσεις. 8.9.4. Αν ένας προσωρινός αποκλεισμός που επιβλήθηκε με βάση το Α΄ δείγμα ενός δυσμενούς αναλυτικού ευρήματος και η μετέπειτα ανάλυση του Β΄ δείγματος δεν επιβεβαιώνει την ανάλυση του Α΄ δείγματος, τότε ο αθλητής δε θα πρέπει να υπόκειται σε περαιτέρω προσωρινό αποκλεισμό λόγω παραβίασης του άρθρου 3.1. Σε συνθήκες όπου ο αθλητής ή η ομάδα του αθλητή έχουν εξαιρεθεί από τη διοργάνωση, εξαίρεση που βασίζεται στη παραβίαση του άρθρου 3.1, και μετέπειτα η ανάλυση του Β΄ δείγματος δεν επιβεβαιώνει το εύρημα του Α΄ δείγματος, τότε αν καθίσταται ακόμη δυνατό για τον αθλητή ή την ομάδα να επανεισαχθούν δίχως άλλη επιρροή στη διοργάνωση, ο αθλητής ή η ομάδα μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτή. Επιπλέον, ο αθλητής ή η ομάδα μπορούν έπειτα να συμμετάσχουν σε άλλους αγώνες στα πλαίσια της ίδιας διοργάνωσης. 8.9.5. Σε όλες τις περιπτώσεις όπου ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο έχουν ενημερωθεί για τη παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, αλλά κανείς προσωρινός αποκλεισμός αθλητικής δράσης δεν έχει επιβληθεί σε αυτόν ή αυτήν, ο αθλητής ή άλλο πρόσωπο δύνανται αυτόβουλα να απέχουν από την αθλητική δράση εν αναμονή της επίλυσης του προβλήματος. 8.10. Εξωδικαστική επίλυση. 8.10.1. Ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει βεβαιωθεί παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ μπορεί να ομολογήσει την παράβαση οποτεδήποτε, να παραιτείται από την ακροαματική διαδικασία και να δέχεται τις συνέπειες που επιβάλλονται από αυτούς τους κανόνες για το αντιντόπινγκ. 8.10.2. Εναλλακτικά, αν αθλητής ή άλλο πρόσωπο διώκεται για παράβαση ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, παραλείψει να προσβάλλει αυτή τη βεβαίωση της παράβασης, μέσα στη προβλεπόμενη από την κοινοποίηση του ΕΣΚΑΝ προθεσμία, τότε τεκμαίρεται ότι συνομολογεί την παράβαση, ότι έχει παραιτηθεί από την ακροαματική διαδικασία και ότι έχει αποδεχτεί τις συνέπειες που προβλέπονται από τους κανόνες για το αντιντόπινγκ του παρόντος, οι οποίοι επιβάλλονται από το ΕΣΚΑΝ. 8.10.3. Στις περιπτώσεις που προβλέπουν τα άρθρα 8.10.1 ή 8.10.2, ακρόαση πριν από την ακροαματική διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής δεν απαιτείται. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει εγκαίρως να εκδώσει γραπτή απόφαση, που να βεβαιώνει στην Πειθαρχική Επιτροπή την παράβαση κανόνα και τις συνέπειες που η παράβαση αυτή συνεπάγεται, και να εκθέτει όλους τους λόγους για την επιλογή της διάρκειας του αποκλεισμού που επιβάλλεται και να αιτιολογείται γιατί δεν επιβλήθηκε ο μεγαλύτερος δυνατός αποκλεισμός. Το ΕΣΚΑΝ θα πρέπει να κοινοποιεί αντίγραφα αυτής της απόφασης στις άλλες οργανώσεις για το αντιντόπινγκ, που έχουν το δικαίωμα άσκησης έφεσης όπως προβλέπει το άρθρο 14.2.3, και θα πρέπει να δημοσιοποιεί την απόφαση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 15.3.2. 8.11. Γνωστοποίηση αποφάσεων περί διαχείρισης αποτελεσμάτων. Σε κάθε περίπτωση όπου το ΕΣΚΑΝ έχει διαπιστώσει την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, έχει αποσύρει την διαπίστωση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ, έχει επιβάλει προσωρινό αποκλεισμό ή έχει συμφωνήσει με έναν αθλητή ή τρίτο πρόσωπο ως προς την επιβολή κύρωσης χωρίς ακροαματική διαδικασία, τότε οφείλει να προβεί στις σχετικές γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15.2.1 προς τους λοιπούς οργανισμούς αντιντόπινγκ, που έχουν το δικαίωμα άσκησης έφεσης βάσει του άρθρου 14.2.3. 8.12. Αποχώρηση από την αθλητική δραστηριότητα. Εάν ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αποχωρήσει από την αθλητική δραστηριότητα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, το ΕΣΚΑΝ που διεξάγει τη διαδικασία διαχείρισης των αποτελεσμάτων, διατηρεί τη δικαιοδοσία ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαχείρισης των αποτελεσμάτων. Εάν ένας αθλητής ή τρίτο πρόσωπο αποχωρήσει προτού ξεκινήσει η διαδικασία διαχείρισης αποτελεσμάτων, το ΕΣΚΑΝ που θα είχε τη δικαιοδοσία διαχείρισης των αποτελεσμάτων επί του εν λόγω αθλητή ή του τρίτου προσώπου τη δεδομένη στιγμή που ο αθλητής ή το τρίτο πρόσωπο διέπραξε την παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, έχει τη δικαιοδοσία να διεξάγει τη διαχείριση των αποτελεσμάτων.

Άρθρο 9

Αρχή της δίκαιης δίκης - Πειθαρχικά όργανα - Γνωστοποίηση απόφασης ακρόασης

9.1.1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΚΑΝ συγκροτείται εννεαμελή Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) Πρόεδρο και δύο (2) Αντιπροέδρους, καθένας από τους οποίους θα είναι νομικός με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τρείς (3) ιατρούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τρία (3) τακτικά μέλη καθένα από τα οποία είναι ή αποτέλεσε στο παρελθόν μέλος διοίκησης αθλητικού φορέα ή Αθλητής. Η θητεία κάθε μέλους της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τετραετής. Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης ενός μέλους, αυτό αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΚΑΝ. Η θητεία του αντικαταστάτη διαρκεί μέχρι τη λήξη της θητείας του αντικατασταθέντος. Η Πρωτοβάθμια πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τις παραβάσεις των κανόνων αντιντόπινγκ. Τα πειθαρχικά όργανα εφαρμόζουν τον παρόντα νόμο, με τις διατάξεις του οποίου οφείλουν να εναρμονισθούν οι κανονισμοί όλων των ομοσπονδιών. 9.1.2. Το Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (Α.Σ.Ε.Α.Δ.), είναι το αρμόδιο δευτεροβάθμιο όργανο. 9.1.3. Η ακροαματική διαδικασία είναι αυτή που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο. 9.1.4. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής υπόκεινται σε έφεση. Ο κατηγορούμενος και το ΕΣΚΑΝ δικαιούνται να ασκήσουν έφεση. 9.1.5. Το ΑΣΕΑΔ οφείλει να εκδώσει απόφαση εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση της έφεσης. Η εθνική ομοσπονδία του αθλήματος στο οποίο έλαβε χώρα η παραβίαση, η αντίστοιχη διεθνής αθλητική ομοσπονδία, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, η Ελληνική Παραολυ-μπιακή Επιτροπή και ο WADA δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, όταν δεν είναι διάδικα μέρη. 9.1.6. Όλες οι αποφάσεις της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΣΚΑΝ είναι προσωρινά εκτελεστές, εκτός αν το ΑΣΕΑΔ αποφασίσει διαφορετικά, μετά από σχετική αίτηση αναστολής. 9.2. Διαδικασία μετά τη διαχείριση των αποτελεσμάτων: Όταν το ΕΣΚΑΝ ενημερώνει έναν αθλητή ή κάποιο άλλο πρόσωπο για τη βεβαίωση της παράβασης ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, εφόσον ο αθλητής ή το άλλο πρόσωπο δεν έχει παραιτηθεί από το δικαίωμα ακρόασης σύμφωνα με το άρθρο 8.10.1 ή το άρθρο 8.10.2, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στην Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή για το αντιντόπινγκ, για ακρόαση και έκδοση απόφασης. Για κάθε τέτοια παραπομπή, ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής διορίζει ένα ή περισσότερα μέλη της Επιτροπής, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ίδιος, ως Εισηγητές για την υπόθεση. Τα διοριζόμενα μέλη δε θα πρέπει να είχαν προηγουμένως καμιά ανάμειξη με την υπόθεση. Κάθε μέλος, θα πρέπει να αποκαλύπτει στον Πρόεδρο όλες τις περιστάσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία του, με σεβασμό προς όλα τα μέρη. 9.3. Αρχές για μια δίκαιη ακρόαση. 9.3.1. Οι ακροαματικές διαδικασίες θα πρέπει να προγραμματίζονται και να ολοκληρώνονται μέσα σε ένα εύλογο διάστημα. Αυτές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ή ενόψει αθλητικών αγώνων, μπορούν να πραγματοποιούνται με εξαιρετικά επείγουσα διαδικασία που επιτρέπεται από την Πειθαρχική Επιτροπή. 9.3.2. Ο WADA και η εθνική ομοσπονδία του αθλητή ή του τρίτου προσώπου, σε βάρος του οποίου αποδίδεται παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ, μπορούν να παρακολουθούν την ακροαματική διαδικασία ως παρατηρητές. Το ΕΣΚΑΝ οφείλει να ενημερώνει το WADA πλήρως για τη κατάσταση των εκκρεμών υποθέσεων και για το αποτέλεσμα όλων των ακροάσεων. 9.3.4. Η Πειθαρχική Επιτροπή και το ΑΣΕΑΔ θα πρέπει να ενεργούν δίκαια και αμερόληπτα για όλα τα μέρη οποτεδήποτε. 9.4. Αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής για το ντόπινγκ. 9.4.1. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η Πειθαρχική Επιτροπή εκδίδει, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, γραπτή και υπογεγραμμένη απόφαση, με ημερομηνία, στην οποία θα περιλαμβάνεται σκεπτικό με πλήρη αιτιολογία και διατακτικό. Στην αιτιολογία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν επιβλήθηκαν οι βαρύτερες ποινές. 9.4.2. Η απόφαση κοινοποιείται από το ΕΣΚΑΝ στον αθλητή ή στον κατηγορούμενο, στις εθνικές ομοσπονδίες τους, με το δικαίωμα για έφεση σύμφωνα με το άρθρο 14.2.3. 9.4.3. Η απόφαση μπορεί να προσβληθεί με έφεση όπως προβλέπεται στο άρθρο 13. Αν δεν ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, τότε: α) αν η απόφαση αποδέχεται τη διάπραξη της παράβασης ενός κανόνα για το αντιντόπινγκ, θα πρέπει να δημοσιοποιείται όπως προβλέπει το άρθρο 15.3.2, β) αν η απόφαση είναι απαλλακτική, τότε δύναται το ΕΣΚΑΝ να τη δημοσιεύει στο σύνολό της ή σε περίληψη μετά από προηγούμενη συναίνεση του αθλητή ή του τρίτου κατηγορούμενου. Οι αρχές που περιέχονται στο άρθρο 15.3.6 θα πρέπει να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που συμμετέχει ανήλικος. 9.5. Παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία. Παραίτηση από την ακροαματική διαδικασία είναι δυνατή είτε με γραπτή δήλωση είτε με την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας απάντησης στην κοινοποίηση του ΕΣΚΑΝ για παραβίαση του κανόνα αντιντόπινγκ του άρθρου 8.10 του παρόντος. 9.6. Απευθείας ακροαματική διαδικασία ενώπιον του CAS. Οι υποθέσεις που βεβαιώνουν παραβάσεις κανόνα για το αντιντόπινγκ σε βάρος αθλητών διεθνούς επιπέδου ή εθνικού επιπέδου μπορούν να συζητούνται απευθείας στο CAS, χωρίς καμία προηγούμενη ακροαματική διαδικασία, με τη συγκατάθεση του αθλητή, του ΕΣΚΑΝ, του WADA και κάθε οργανισμού αντιντόπινγκ που θα είχε το δικαίωμα να προσφύγει στο CAS κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Άρθρο 10

Αυτοδίκαια ακύρωση επιδόσεων σε ατομικά αθλήματα

Μία παράβαση κανόνα αντιντόπινγκ σε ατομικά αθλήματα στο πλαίσιο ελέγχου εντός αγώνα αυτοδίκαια οδηγεί σε ακύρωση των αποτελεσμάτων που επετεύχθησαν στο συγκεκριμένο αγώνα και σε όλες τις παρεπόμενες συνέπειες, περιλαμβανομένης της αφαίρεσης μεταλλίων, βαθμών, βραβείων και προνομίων.


Commentaires


bottom of page