• Γεώργιος Λιανός

Οριοθέτηση υποχρέωσης εγγραφής προπονητών στον πίνακα προσωπικούΤο καθεστώς υποχρέωσης εγγραφής προπονητών στον πίνακα προσωπικού διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, του άρθρου 20 του ν. 4255/2014, της ΚΥΑ 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 2062/23.8.2013) και της ΚΥΑ Φ.11321/11115/802/2.6.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1551/12.6.2014).


Σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 6 του ν. 2725/1999, «Κάθε προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια ΔΟΥ».


Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4255/2014:


«1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής:


Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου.


Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) επιβάλλεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ και τους επιθεωρητές του ΣΕΠΕ άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση.


4. Τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβάλλονται από τους ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


5. Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31.5.2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόμιμης θεωρήσεώς τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ίσχυε μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου για χρονικά διαστήματα μέχρι την έναρξη ισχύος της υποχρέωσης ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3 και Ε4, επιφέρουν την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων που ίσχυαν μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Τα επιβαλλόμενα αυτά πρόστιμα αποτελούν έσοδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι δε πράξεις επιβολής, επίδοσης και βεβαίωσης, καθώς και τυχόν αμφισβήτηση αυτών συνεχίζουν να γίνονται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΣΕΠΕ, δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.


7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 1.6.2014».


Επιπλέον, σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ.11321/11115/802/2.6.2014 (ΦΕΚ Β΄ 1551/12.6.2014):


«Άρθρο 1


Επιβολή Κυρώσεων, κατά Δέσμια Αρμοδιότητα από τους ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά τη διαπίστωση μη αναγραφής εργαζόμενου/ων στον Πίνακα προσωπικού.


α) Ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ και αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω:


Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού.


Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.


Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο:


Μισθός Επί Μήνες Εργασίας Επιβαλλόμενο Πρόστιμο


Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών 586,08 18 10.549,44 €


Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών 510,95 18 9.197,10 €


Ημερομίσθιο Επί Ημέρες Εργασίας Επιβαλλόμενο Πρόστιμο


Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών 26,18 403 10.550,54 €


Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών 22,83 403 9.200,49 €


β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης/εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 σε συνδυασμό με το εδάφιο Β, της παραγράφου 1 του άρθρου 24, του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει. Τυχόν αλλαγή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης/ εργοδότη δεν επηρεάζει την υποτροπή.


Άρθρο 2


Επιβολή Κυρώσεων από τους ελεγκτές της ΕΥΠΕΑ και τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη μη τήρηση Πίνακα Προσωπικού


Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ), χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων.


Άρθρο 3


Μη επιβολή περισσότερων του ενός προστίμων για την ίδια αιτία εντός της ίδιας ημέρας

Αν κατά την διάρκεια της ίδιας ημερολογιακής ημέρας, επιβληθούν σε μία επιχείρηση, εκμετάλλευση ή άλλη εργασία, περισσότερα του ενός πρόστιμα για την ίδια αιτία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, της ΕΥΠΕΑ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσης, η καταβολή του προστίμου, γίνεται άπαξ και βάσει της πράξεως επιβολής προστίμου που κοινοποιήθηκε πρώτη σε αυτόν.


Άρθρο 4


Δελτίο Ελέγχου και Πράξη Επιβολής Προστίμου


α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη. Ειδικά και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/7/2014 οι Πράξεις Επιβολής Προστίμου συντάσσονται και επιδίδονται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.


β) Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας από τον ελεγκτή της ΕΥΠΕΑ και τον αρμόδιο υπάλληλο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου. Το πρόστιμο καταβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εισπράττεται ως έσοδό του, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.


γ) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από την παραβάτρια επιχείρηση/εργοδότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, διαφορετικά η έκπτωση δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η εργοδότρια επιχείρηση υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στην αρμόδια υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο το σχετικό πρωτότυπο τριπλότυπο είσπραξης. Αν επιβληθούν περισσότερα του ενός πρόστιμα, κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα, από τις συναρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, ο παραβάτης υποχρεούται, να κοινοποιήσει αντίγραφο του προαναφερόμενου τριπλότυπου είσπραξης και σε αυτές, εντός της ανωτέρω προθεσμίας.


δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.


Άρθρο 5


Συγχρονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών


Για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών και προκειμένου να επιτευχθούν συνέργειες και να αποφευχθούν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των υπηρεσιών αυτών, ανατίθεται στον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ σε συνεργασία με τον Διευθυντή της ΕΥΠΕΑ, ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των ελέγχων των υπηρεσιών του ΣΕΠΕ και της ΕΥΠΕΑ.


Άρθρο 6


H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».


Από τις ως άνω διατάξεις συνάγονται τα εξής:


- Η μη αναγραφή προπονητή με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής στον πίνακα προσωπικού συνιστά ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας, η οποία επισύρει την κύρωση χρηματικού προστίμου.


- Θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τον Επιθεωρητή Εργασίας ως εργαζόμενος προπονητής, ο οποίος δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη (αθλητικό νομικό πρόσωπο).


- Ο εργοδότης (αθλητικό νομικό πρόσωπο) δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό με άσκηση προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, αποδεικνύοντας ότι δεν τον συνδέει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής με το πρόσωπο, το οποίο ο Επιθεωρητής Εργασίας θεώρησε ως μισθωτό του (ΔΠρΠειρ 1381/2020, ΔΠρΒολ 246/2020, ΔΠρΑθ 4607/2019, ΔΠρΑθ 3055/2019, ΔΠρΑθ 2088/2019, ΔΠρΠειρ 6690/2019, ΔΠρΠειρ 4769/2019, ΔΠρΗρακ 673/2019, ΔΠρΙωαν 677/2019, πρβλ. ΣτΕ 2151/2017, ΣτΕ 127/2017, ΣτΕ 3896/2014, ΣτΕ 4234/2012, ΣτΕ 3133/2011).


Κατά τα γενικώς ισχύοντα (ΟλΑΠ 28/2005, ΑΠ 602/2017, ΑΠ 171/2016, ΑΠ 54/2015, ΑΠ 608/2014, 2105/2013, ΑΠ 133/2014, ΑΠ 994/2013, ΑΠ 2105/2013, ΑΠ 2019/2012, ΑΠ 297/2012, ΑΠ 1506/2010, ΑΠ 45/2010, ΑΠ 1578/2009, ΑΠ 1273/2002, ΑΠ 704/2002, ΑΠ 1093/2001, ΑΠ 185/2000, ΣτΕ 3691/2015, ΣτΕ 3898/2014, ΣτΕ 1635/2014, ΣτΕ 2924/2013, ΣτΕ 1097/2012, ΣτΕ 206/2010, ΣτΕ 3104/2009, ΣτΕ 1391/2007, ΣτΕ 1481/2006), και στις αθλητικές έννομες σχέσεις εκείνο που διακρίνει την παροχή εξαρτημένης εργασίας από την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών είναι το ποιοτικό στοιχείο, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα δέσμευσης και εξάρτησης, η οποία συνάγεται από την εκτίμηση των όρων και εν γένει συνθηκών της συγκεκριμένης περίπτωσης και έχει για τον υποβαλλόμενο σε αυτή εργαζόμενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθμιση της σχέσης του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του από το εργατικό δίκαιο (ΑΠ 2186/2014, ΕφΑθ 678/2017, ΜΠρΘεσ 39186/2009, ΜΠρΘεσ 38977/2009, ΜΠρΘεσ 28703/2009, ΜΠρΘεσ 8065/2008, ΕιρΑθ 500/2019, ΕιρΑθ 176/2016).


Ο τελικός χαρακτηρισμός μιας σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών ανήκει στο Δικαστήριο, το οποίο, χωρίς να δεσμεύεται από το χαρακτηρισμό που προσέδωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη, κρίνει ερμηνεύοντας το περιεχόμενο της, κατά τους αναφερόμενους παραπάνω όρους, με βάση την αληθινή βούληση των μερών και όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (άρθρα 173 και 200 ΑΚ) και οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήφθη και εκτελείται η σύμβαση.


Σε κάθε περίπτωση, ο χαρακτηρισμός μιας σύμβασης ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών δεν επηρεάζεται από τον τρόπο προσδιορισμού ή καταβολής της αμοιβής του εργαζόμενου, την έκδοση δελτίων παροχής υπηρεσιών, την ασφάλισή του στο ΙΚΑ ή στον ΕΦΚΑ και τη χορήγηση βεβαιώσεων μισθωτών υπηρεσιών (ΑΠ 602/2017, ΑΠ 608/2014, ΑΠ 2105/2013).


Στο πλαίσιο αυτό σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ αθλητικού νομικού προσώπου και αθλητή ή προπονητή υφίσταται, σε περίπτωση που ο αθλητής ή ο προπονητής έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του με αντάλλαγμα μισθό, υποκείμενος σε έλεγχο, σε νομική εξάρτηση και στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη και ακολουθώντας τις οδηγίες αυτού σχετικά με τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών του (ΑΠ 2186/2014, ΕφΑθ 678/2017, ΜΠρΘεσ 39186/2009, ΜΠρΘεσ 38977/2009, ΜΠρΘεσ 28703/2009, ΜΠρΘεσ 8065/2008, ΕιρΑθ 500/2019, ΕιρΑθ 176/2016), ακόμα και αν λόγω των επιστημονικών ή ειδικών γνώσεων του και του αντικειμένου της εργασίας του αναπτύσσει ορισμένου είδους πρωτοβουλία κατά την εκτέλεση της εργασίας του (ΕιρΑθ 176/2016, πρβλ. ΑΠ 777/2006, ΑΠ 1026/1990).


Αντιθέτως, σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ αθλητικού νομικού προσώπου και αθλητή ή προπονητή υφίσταται, σε περίπτωση που αυτός έχει υποχρέωση να παρέχει τις υπηρεσίες του με αντάλλαγμα αμοιβή, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη και χωρίς να είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως ως προς τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του (ΕφΠειρ 154/2015, ΕφΘεσ 1573/2013, ΔΕφΑθ 4726/2002, ΔΕφΘεσ 800/2002, ΠΠρΑθ 5918/2010, ΔΠρΑθ 7714/2020, ΔΠρΠειρ 1381/2020, ΔΠρΑθ 4607/2019, ΔΠρΑθ 3055/2019, ΔΠρΑθ 2088/2019, ΔΠρΠειρ 6690/2019, ΔΠρΠειρ 4769/2019, ΔΠρΗρακ 673/2019, ΔΠρΙωαν 677/2019, ΔΠρΗρακλ 73/2011).


Εν όψει τούτων, έχει γίνει δεκτό ότι δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής προπονητή στον πίνακα προσωπικού σε περίπτωση που το ευρισκόμενο κατά το σχετικό έλεγχο πρόσωπο:


- διατηρεί απόλυτη ελευθερία ενεργειών ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών προπόνησης, έχει ελεύθερο ωράριο και πρόγραμμα και απόλυτη ελευθερία κινήσεων, λήψης αποφάσεων και επιλογών ως προς το πρόγραμμα προπονήσεων (ΔΠρΑθ 7714/2020, ΔΠρΑθ 3055/2019).


- διατηρεί απόλυτη ελευθερία ενεργειών ως προς τον τρόπο και χρόνο παροχής των υπηρεσιών προπόνησης και αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε συνάρτηση με τις γνώσεις του και την εν γένει προσωπικότητά του, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν διατηρεί ελευθερία ενεργειών και ως προς τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του και υποχρεούται να παρέχει αυτές στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου αθλητικού σωματείου (ΔΠρΑθ 4607/2019, ΔΠρΠειρ 6690/2019).


- παρέχει προπονητικές ή άλλες συναφείς υπηρεσίες οικειοθελώς και εθελοντικώς, δηλαδή χωρίς αμοιβή ως αντάλλαγμα για αυτές (ΔΠρΑθ 12442/2020, ΔΠρΠειρ 1799/2020, ΔΠρΗρακ 673/2019, ΔΠρΙωαν 677/2019).


- καταλαμβάνεται στο χώρο υποδοχής της εγκατάστασης του ελεγχόμενου αθλητικού σωματείου σε χρονικό σημείο που δεν διεξάγονται προπονήσεις (ΔΠρΑθ 10118/2020).


- είναι κάτοχος δελτίου ερασιτέχνη αθλητή και επομένως δεν παρέχει καν προπονητικές υπηρεσίες στο ελεγχόμενο αθλητικό σωματείο (ΔΠρΠειρ 1381/2020, ΔΠρΒολ 246/2020, ΔΠρΑθ 2088/2019).


- είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελεγχόμενου αθλητικού σωματείου και καταλαμβάνεται στο χώρο διεξαγωγής προπονήσεων λόγω του εύλογου ενδιαφέροντός του για την πραγμάτωση των σκοπών του (ΔΠρΠειρ 4783/2020).


- είναι εκπρόσωπος αθλητικής ομοσπονδίας για επίδειξη και διάδοση αθλήματος και επομένως δεν παρέχει καν προπονητικές υπηρεσίες στο ελεγχόμενο αθλητικό σωματείο (ΔΠρΠειρ 4769/2019).


Η μη υποχρέωση εγγραφής προπονητή στον πίνακα προσωπικού δεν αναιρείται σε τυχόν περίπτωση που ο προπονητής:


- έχει και υποχρέωση συνοδείας αθλητών του ελεγχόμενου αθλητικού σωματείου σε συγκεκριμένους αθλητικούς αγώνες σε τόπο και χρόνο που δεν καθορίζεται από τον ίδιο (ΔΠρΑθ 3055/2019).


- δεν διατηρεί ελευθερία ενεργειών και ως προς τον τόπο παροχής των υπηρεσιών του και υποχρεούται να παρέχει αυτές στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου αθλητικού σωματείου (ΔΠρΑθ 4607/2019, πρβλ. ΑΠ 704/2002).