• Γεώργιος Λιανός

Έλλειψη εννόμου συμφέροντος προσβολής παραχώρησης δικαιώματος τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών αγώνωνΑΠ 974/2017


Σύμβαση μεταξύ αθλητικής ομοσπονδίας και εταιρείας για παραχώρηση δικαιώματος τηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών αγώνων (άρθρο 84 ν. 2725/1999). Αγωγή άλλης εταιρείας που συμμετείχε στο διαγωνισμό για αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης. Έννομο συμφέρον. Μετά τον τελεσίδικο αποκλεισμό της ενάγουσας εταιρείας από τον επίμαχο διαγωνισμό, ώστε τυχόν αποδοχή του σχετικού αιτήματος της αγωγής να μην της δημιουργεί δικαίωμα επ’ αυτού, η δυνατότητά της να συμμετάσχει σε ένα νέο διαγωνισμό που δεν έχει ακόμα προκηρυχθεί και που οι όροι του είναι άγνωστοι αφορά μία ενδεχόμενη, μελλοντική και υποθετική έννομη σχέση μεταξύ των διαδίκων, η οποία δεν μπορεί να προστατευθεί με την αιτούμενη δικαστική προστασία, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου άμεσου και παρόντος εννόμου συμφέροντος.