• Γεώργιος Λιανός

Νομιμότητα καταγγελίας συμβάσεων υπαλλήλων αθλητικής ομοσπονδίας για οικονομικοτεχνικούς λόγουςΑΠ 717/2019


Αθλητική ομοσπονδία. Καταγγελία των συμβάσεων των υπαλλήλων της για οικονομικοτεχνικούς λόγους, αναγόμενους στη μείωση της κρατικής της επιχορήγησης. Η μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά περίπου 50%, σε βαθμό που αυτή να μην επαρκεί πλέον για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού, δικαιολογεί την καταγγελία των συμβάσεων των υπαλλήλων της αθλητικής ομοσπονδίας, αφού αυτή η καταγγελία αυτή εξασφαλίζει τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας. Η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης και συνακόλουθης μείωσης αποδοχών κατά το διάστημα μετά την έναρξη των εννόμων συνεπειών της καταγγελίας των συμβάσεων των υπαλλήλων της αθλητικής ομοσπονδίας είναι μη νόμιμη, κατά δε το διάστημα αυτό η αθλητική ομοσπονδία οφείλει πλήρεις τις αποδοχές στους υπαλλήλους της. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.