• Γεώργιος Λιανός

Μη είσπραξη πριμ υπογραφής συμβολαίου αθλητή σε περίπτωση διακοπής συμβολαίου λόγω τραυματισμού τουΑΠ 466/2018


Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ ΚΑΕ και επαγγελματία καλαθοσφαιριστή. Πριμ υπογραφής συμβολαίου. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης λόγω τραυματισμού του αθλητή, αυτός δικαιούται τις αποδοχές των μηνών διακοπής του συμβολαίου, όχι όμως και το πριμ υπογραφής συμβολαίου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται ούτε στην έννοια των τακτικών παροχών, που οφείλει να καταβάλει η ΚΑΕ, ούτε στην έννοια των έκτακτων παροχών, που οφείλει να καταβάλει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, σε περίπτωση τραυματισμού αθλητή κατά τις προπονήσεις και τους κανόνες των Εθνικών Ομάδων. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Αμειβόμενων Καλαθοσφαιριστών παράγει δεδικασμένο ως προς το χρόνο τραυματισμού του αθλητή (άρθρο 896 ΚΠολΔ), εφ’ όσον δεν προσβληθεί με προσφυγή σε άλλους διαιτητές σύμφωνα με το άρθρο 895 παρ. 2 ΚΠολΔ, και εφαρμόζονται για αυτήν οι διατάξεις των άρθρων 322, 324 έως 330 και 332-334 ΚΠολΔ, έστω και αν έχει ασκηθεί κατ’ αυτής ακυρωτική αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Εφετείου σύμφωνα με το άρθρο 897 ΚΠολΔ. Αναιρεί. Δέχεται την έφεση. Απορρίπτει την αγωγή.