• Γεώργιος Λιανός

Αυτοδίκαιη στερητική αναδοχή χρέους αθλητικού σωματείου, ύστερα από μετατροπή του ΤΑΑ σε ΑΑΕΑΠ 286/2018


Αθλητικά σωματεία. Τμήματα αμειβομένων αθλητών (ΤΑΑ). Αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (ΑΑΕ). Στερητική αναδοχή χρέους. Από τις διατάξεις των άρθρων 64 και 73 του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι οι ΑΑΕ που ιδρύονται ύστερα από μετατροπή ΤΑΑ αθλητικού σωματείου, κατόπιν απόφασης της ΓΣ αθλητικού σωματείου, υποκαθιστούν το αθλητικό σωματείο που τις ίδρυσε σε όλα τα δικαιώματα και τις ενοχικές υποχρεώσεις έναντι τρίτων, που αφορούν κατά περίπτωση τη δραστηριότητα του ΤΑΑ ή του τμήματος ερασιτεχνών αθλητών και προκύπτουν από τα επίσημα βιβλία του, εκτός από εκείνες που αφορούν στη δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες εξακολουθεί να παραμένει υπόχρεο το σωματείο. Η υποκατάσταση αυτή είναι αυτοδίκαιη, καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς δίκες, που συνεχίζονται χωρίς διακοπή, με νομιμοποίηση της ιδρυθείσας ΑΑΕ, και αποτελεί στερητική αναδοχή χρέους (άρθρο 471 ΑΚ), που επέρχεται δυνάμει των ως άνω διατάξεων. Με την υποκατάσταση αυτή το αθλητικό σωματείο απαλλάσσεται από την καταβολή της οφειλής, η οποία αναλαμβάνεται από την ΑΑΕ ως νέα οφειλέτη και μόνη πλέον υπόχρεη απέναντι στο δανειστή. Σε περίπτωση στερητικής αναδοχής χρέους διατηρούνται οι προϋφιστάμενες εμπράγματες ασφάλειες προς εξασφάλιση της αρχικής οφειλής, ενώ οι αντίστοιχες συμβάσεις εγγύησης διατηρούνται σε ισχύ μόνο κατόπιν συναίνεσης του εγγυητή. Σφάλμα του Εφετείου που δέχθηκε την αγωγή κρίνοντας πως δεν επήλθε αυτοδίκαιη υποκατάσταση. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει.