• Γεώργιος Λιανός

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, Ολιστική μελέτη FIFA-UEFA, επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρουΝ. 4809/2021 (ΦΕΚ Α΄ 102/19.6.2021)


ΜΕΡΟΣ Α’

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού

Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.).


Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελούν η ρύθμιση και η θέσπιση ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), η ενίσχυση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων και η αύξηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της.


Άρθρο 3

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 77 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 77

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Συστήνεται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.). Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ε.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports Committee (P.S.C.)».

2. Η Ε.Ε.Α. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από οποιοδήποτε άλλο όργανο της Κυβέρνησης, εξαιρουμένων των ζητημάτων διοικητικής φύσεως, ως προς τα οποία η Ε.Ε.Α. εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δημοσιότητα. Τα μέλη της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνον για πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί νομικής υπεράσπισης εφαρμόζεται αναλόγως.

3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το προσωπικό για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Ε.Ε.Α., καθώς και χώρο για τη στέγασή της. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Ε.Α. βαρύνoυν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

4. Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από επτά (7) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με ίδιες ιδιότητες και προσόντα με τα τακτικά μέλη. Τα μέλη διορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Ως μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, της Επιτροπής διορίζονται:

α) ένας (1) συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,

β) ένας (1) ομότιμος ή εν ενεργεία καθηγητής, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών οργανισμών ή οποιουδήποτε κλάδου του εμπορικού ή δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρος,

γ) ένας (1) δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα δικαίου εταιρειών, με τον αναπληρωτή του,

δ) ένας (1) δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου, με τον αναπληρωτή του,

ε) ένας (1) πτυχιούχος οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος οικονομολόγου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του,

στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε.Α., με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος της Ε.Ε.Α., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για περισσότερες από δύο (2), διαδοχικές ή μη, πλήρεις θητείες.

6. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη, όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύονται. Εφόσον τα τακτικά μέλη παρίστανται, τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε αναπληρωματικό μέλος.

7. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί μέλος της Επιτροπής:

α) όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, Βουλευτής, μέλος της Κυβέρνησης, Υφυπουργός ή Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας,

β) όποιος είναι ή έχει διατελέσει, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, μέλος ή όργανο διοίκησης αθλητικού σωματείου που ίδρυσε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και μέτοχος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), διευθυντής, διαχειριστής ή νομικός σύμβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή σε ένωση Α.Α.Ε. ή σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α. (επαγγελματικοί σύνδεσμοι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.),

γ) όποιος συνδέεται ή, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, συνδεόταν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής, με ιδρυτικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα, ή επαγγελματικό σύνδεσμο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. Το κώλυμα της παρούσας συντρέχει και για τον ομόρρυθμο εταίρο Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), τον διαχειριστή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο ή το μέλος Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και τον εταίρο ή μέτοχο εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), εφόσον η εταιρεία συνδέεται ή κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα συνδεόταν με σύμβαση χορηγίας, εμπορικής συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, παροχής υπηρεσιών ή έργου με ιδρυτικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή με εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή με επαγγελματικό σύνδεσμο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.,

δ) πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος και το άρθρο 9 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα, έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση, ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για απιστία δικηγόρου (233 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (259 Π.Κ.), δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα κατ’ άρθρο 132 του παρόντος, παράνομο στοιχηματισμό (άρθρο 52 του ν. 4002/2011, Α’ 180), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (άρθρα 2 και 39 του ν. 4557/2018, Α’ 139) και εγκληματική οργάνωση (187 Π.Κ.). Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υπό όρους, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη,

ε) όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά το τελευταίο, πριν από τον διορισμό του, έτος, διαιτητής, προπονητής, αθλητής επαγγελματικά οργανωμένου αθλήματος και αθλητικός διαμεσολαβητής («manager»). Ως διαιτητής θεωρούνται και ο βοηθός διαιτητή, ο επόπτης, ο κριτής και ο παρατηρητής, καθώς και όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, ασκεί ή συμμετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έργου,

στ) όποιος είναι ή έχει διατελέσει, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, μέλος, εταίρος, μέτοχος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ., νόμιμος εκπρόσωπος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχημάτων για αγώνες επαγγελματικά οργανωμένου αθλήματος,

ζ) οι σύζυγοι, όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και οι συγγενείς εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.

Oι ανωτέρω ιδιότητες συνιστούν και ασυμβίβαστα με την ιδιότητα των μελών της Ε.Ε.Α.

8. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στον Πρόεδρό της κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο της παρ. 7 που συντρέχει στο πρόσωπό τους. Αν το κώλυμα ή το ασυμβίβαστο συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, ο τελευταίος υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αμέσως στον Αντιπρόεδρο και στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

9. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβίβαστου αποφαίνεται η Ε.Ε.Α., κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του φερόμενου ως κωλυόμενου μέλους. Η Ε.Ε.Α., προκειμένου να αποφασίσει, συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή, αν το κώλυμα ή ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπροέδρου και σε κάθε περίπτωση κατόπιν πρόσκλησης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Εάν πρόκειται για τακτικό μέλος, στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου ο αναπληρωτής του. Η απόφαση της Ε.Ε.Α. αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της. Αν η Ε.Ε.Α. αποφασίσει ότι στο πρόσωπο μέλους της συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα της παρ. 7, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης της Ε.Ε.Α.

10. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).

11. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη της Ε.Ε.Α., καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται και οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Ε.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 13.

12. Με κανονισμό που καταρτίζεται από την Ε.Ε.Α. και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, καθορίζονται τα θέματα της εσωτερικής της λειτουργίας. Στον κανονισμό δύναται να προβλεφθεί η συγκρότηση

τμήματος ελεγκτών, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής μονάδας της Ε.Ε.Α.

13. Η Γ.Γ.Α. έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων αρμοδιότητας της Ε.Ε.Α.

4. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται στη Γ.Γ.Α. μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), προκειμένου να διατεθούν στην E.E.A. για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της. Η απόσπαση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.»


Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999

Στον τίτλο του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» και

το άρθρο 77Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 77Α

Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Ελέγχει τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.), τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και κάθε συνδεόμενο ή σχετιζόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές και αυτά, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεσή τους εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

β) Διενεργεί, τακτικό ή έκτακτο, διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους, ιδιαίτερα προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν.

γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους για τη χρήση των ποσών με τα οποία επιχορηγούνται.

δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή τους και, κατά την κρίση της, τις δημοσιεύει.

ε) Χορηγεί τις άδειες και τις εγκρίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 67Α, 69 και 69Α, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 3.

στ) Αναφέρει στις αρμόδιες διοικητικές, πειθαρχικές και δικαστικές αρχές τις παραβάσεις που διαπιστώνει.

ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα της παρ. 10 και διατάσσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78.

η) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής του παρόντος.

θ) Γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς της, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή επαγγελματικού συνδέσμου.

2.α) Η Ε.Ε.Α. διενεργεί τον Ιούνιο κάθε έτους δειγματοληπτικά τακτικό, διαχειριστικό και λογιστικό, έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. Διενεργεί επίσης έκτακτο έλεγχο, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ή αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση του αθλητικού σωματείου που ίδρυσε την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. ή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της υπό έλεγχο Α.Α.Ε.

β) Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλη της Ε.Ε.Α. ή από υπαλλήλους που έχoυv διατεθεί σε αυτήν και είναι ειδικά εντεταλμένοι από τον Πρόεδρό της. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.

γ) Η Ε.Ε.Α., μετά από κάθε έλεγχο, συντάσσει έκθεση, εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος και κοινοποιείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Ε.Ε.Α., σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή της τις ενδεικνυόμενες, κατά την κρίση της, ενέργειες για την αναζήτηση διοικητικών, πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών των ελεγχομένων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που, κατά την κρίση της, επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, ή και τα δύο, η έκθεση υποβάλλεται αντιστοίχως στην αρμόδια διοικητική ή εισαγγελική αρχή. Αν με την έκθεση διαπιστώνονται παραβάσεις που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις, ο αποδέκτης επαγγελματικός σύνδεσμος έχει υποχρέωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσει στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ο έλεγχος της Ε.Ε.Α. διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.

δ) Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., αν παρακωλύει ουσιωδώς το ελεγκτικό έργο της Ε.Ε.Α., συνιστά ποινικό αδίκημα για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τα μέλη των διοικήσεων των επαγγελματικών συνδέσμων, των Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α., το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής, επιβάλλει στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το υπό έλεγχο Τ.Α.Α., που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της παρ. 12 του άρθρου 69.

3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Α. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα, και ισχύει για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Ε.Ε.Α. χορηγεί το πιστοποιητικό εφόσον υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4 και διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η Ε.Ε.Α. αρνείται τη χορήγηση του πιστοποιητικού σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, ιδίως, εάν αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία της απόφασης της Ε.Ε.Α. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε. ή άρνησης παροχής στοιχείων προς την Ε.Ε.Α. εφαρμόζεται αποκλειστικά η παρ. 12 του άρθρου 69.

4. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Α. έως την 15η Ιουλίου, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών:

αα) προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ως έδρα κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,

(αβ) προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,

(αγ) προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος»,

(αδ) προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο,

(αε) κάθε απαίτησης από αυτές που παρατίθενται στην παρ. 9 του άρθρου 78, η οποία έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου, ή επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 95 ή το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας, ή με άλλον εκτελεστό τίτλο.

(β) Αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

(γ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας:

(γα) συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α’ 49),

(γβ) των διαμορφώσεων για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).

(δ) Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός είναι ομοίως ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και κατατίθεται στην Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.

(ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 78, αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από Α.Α.Ε.

Τα δικαιολογητικά των περ. α) έως και ε) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υφίσταται οφειλή των υποπερ. αα) έως αε), δύναται να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί ανυπαρξίας της σχετικής οφειλής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από δημόσια αρχή.

Αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή για νεοσύστατο Τ.Α.Α. λόγω προβιβασμού από ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία ή για Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που έχει προβιβασθεί από κατώτερη αγωνιστική κατηγορία, η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 υποβάλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου εθνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα.

5. Η Ε.Ε.Α., με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4, ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να εκτείνεται και πέραν των καθοριζόμενων στις παρ. 3 και 4 χρονικών ορίων χορήγησης του πιστοποιητικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της Επιτροπής.

6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού έπαυσε να ισχύει, με απόφαση της Ε.Ε.Α. τάσσεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, διάρκειας από πέντε (5) έως είκοσι (20) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό της παρ. 3. Η ανάκληση του πιστοποιητικού αποφασίζεται, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της οικείας Α.Α.Ε. ή του οικείου Τ.Α.Α.

7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

8. Πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Α.Α.Ε., υποβάλλεται στην Ε.Ε.Α., με ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ’ αυτήν, με τα στοιχεία των αντιπροσώπων τους. Eπίσης, με ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε. και, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, με ποινή ακυρότητας τόσο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση από το Δ.Σ. ή από τη Γ.Σ., όσο και των συμβάσεων, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Α., τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ. περί συγκρότησής του σε σώμα, παραίτησης μέλους, εκλογής vέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης,

β) τα πρακτικά των Γ.Σ. των Α.Α.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συνέλευσης,

γ) συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

δ) συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

ε) κάθε είδους συμβάσεις που συνάπτει η Α.Α.Ε. με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και οι συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

στ) συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

ζ) καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα,

η) η σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ως έδρας της Α.Α.Ε., όταν δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση ως έδρα, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή της.

9. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Ε.Ε.Α. δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται, επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να επιβάλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξαρτήτως της επέλευσης άλλων έννομων συνεπειών.

10. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου, η Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμo χιλίων (1.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπευθύνου. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6), που αποστέλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν. 356/1974, Α’ 90).

11. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης.

12. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Α. γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ισχύουν δε και γι’ αυτές όσα ισχύουν για τις επιδόσεις του Δημοσίου.

13. Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Ε.Ε.Α. έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων αθλητών και προπονητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Ε.Ε.Α. στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.

14. Κάθε δημόσια ή δικαστική αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Ε.Ε.Α. και ιδίως στους ορισμένους σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 ελεγκτές της, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οι υπάλληλοι ή οι νομίμως εντεταλμένοι από την Ε.Ε.Α. ελεγκτές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003 (Α’ 309) και στο ηλεκτρονικό σύστημα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» του ν. 4446/2016 (Α’ 240), στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι της Ε.Ε.Α. και των ελεγκτών της που ορίζονται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2, δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο.

15.α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παρ. 3 και της αίτησης για τη χορήγησή του, καθώς και τροποποιούνται ο αριθμός και το είδος των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4.

β) Το ύψος του προστίμου, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Ε.Ε.Α.»


Άρθρο 5

Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών - Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 2725/1999

Στον τίτλο του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» και το άρθρο 78 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 78

Εγγυητική επιστολή - Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων που ορίζονται στην παρ. 2, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77A, οι Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.) υποχρεούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), μαζί με τον προϋπολογισμό της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α, εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου τουλάχιστον με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου.

2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, για:

α. τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.) που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 1»), σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,

β. τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 2»), σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

γ. τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Basket League»), σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

Αν ο εντολέας έκδοσης της εγγυητικής επιστολής υπέρ Α.Α.Ε. είναι φυσικό πρόσωπο, μέτοχός της ή τρίτος, συνυποβάλλεται και δήλωση περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2013 (Α’ 309) του εντολέα.

3. Αν προκύψει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται, μαζί με την υποβολή του αναμορφωμένου προϋπολογισμού, να καταθέσει νέα συμπληρωματική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

4. Αν δεν προσκομιστεί η συμπληρωματική εγγυητική επιστολή της παρ. 3, με απόφαση της Ε.Ε.Α., που κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παρ. 1, κατά ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού της οφειλόμενης συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.

5. Αν διαταχθεί η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 4, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ε.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των εξόδων του αναμορφωθέντος προϋπολογισμού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παρ. 2 ισχύουν και για την εγγυητική επιστολή του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία του πρώτου εδαφίου, με απόφαση της Ε.Ε.Α., ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α.

6. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δεν έχει καταπέσει ούτε εκκρεμεί αίτηση για κατάπτωσή της.

7. Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4, διατάσσεται υπέρ της Ε.Ε.Α., αν αιτία της κατάπτωσης είναι η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» που προκύπτουν από εκτελεστή απόφαση επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών ή από