top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, Ολιστική μελέτη FIFA-UEFA, επαγγελματικές κατηγορίες ποδοσφαίρουΝ. 4809/2021 (ΦΕΚ Α΄ 102/19.6.2021)


ΜΕΡΟΣ Α’

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Επιτροπής Επαγγελματικού

Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.).


Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελούν η ρύθμιση και η θέσπιση ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), η ενίσχυση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων και η αύξηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων της.


Άρθρο 3

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση του άρθρου 77 του ν. 2725/1999

Το άρθρο 77 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 77

Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Συστήνεται Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.). Για τις διεθνείς σχέσεις, η επωνυμία της Ε.Ε.Α. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «Professional Sports Committee (P.S.C.)».

2. Η Ε.Ε.Α. δεν υπόκειται σε εποπτεία και οποιονδήποτε έλεγχο νομιμότητας ή σκοπιμότητας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού ή από οποιοδήποτε άλλο όργανο της Κυβέρνησης, εξαιρουμένων των ζητημάτων διοικητικής φύσεως, ως προς τα οποία η Ε.Ε.Α. εποπτεύεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. απολαύουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για τις εμπιστευτικές πληροφορίες, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για κάθε στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση τους και δεν υπόκειται σε δημοσιότητα. Τα μέλη της Ε.Ε.Α., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνον για πράξεις ή παραλείψεις που τελέστηκαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) περί νομικής υπεράσπισης εφαρμόζεται αναλόγως.

3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το προσωπικό για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Ε.Ε.Α., καθώς και χώρο για τη στέγασή της. Οι δαπάνες λειτουργίας της Ε.Ε.Α. βαρύνoυν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

4. Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από επτά (7) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, με ίδιες ιδιότητες και προσόντα με τα τακτικά μέλη. Τα μέλη διορίζονται με απόφαση του αρμοδίου για τον Αθλητισμό Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από γνώμη της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Ως μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, της Επιτροπής διορίζονται:

α) ένας (1) συνταξιούχος ανώτατος ή ανώτερος δικαστικός λειτουργός, ως Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του,

β) ένας (1) ομότιμος ή εν ενεργεία καθηγητής, πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διαχείρισης αθλητικών οργανισμών ή οποιουδήποτε κλάδου του εμπορικού ή δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, ως Αντιπρόεδρος,

γ) ένας (1) δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα δικαίου εταιρειών, με τον αναπληρωτή του,

δ) ένας (1) δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εξειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα αθλητικού δικαίου, με τον αναπληρωτή του,

ε) ένας (1) πτυχιούχος οικονομικής κατεύθυνσης, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος οικονομολόγου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του,

στ) δύο (2) πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους με επιστημονική κατάρτιση ή εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού, ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, με τους αναπληρωτές τους.

5. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ε.Ε.Α., με τους αναπληρωτές τους, διορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος της Ε.Ε.Α., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για περισσότερες από δύο (2), διαδοχικές ή μη, πλήρεις θητείες.

6. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη, όταν αυτά απουσιάζουν προσωρινά ή κωλύονται. Εφόσον τα τακτικά μέλη παρίστανται, τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφασή του ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε αναπληρωματικό μέλος.

7. Δεν επιτρέπεται να ορισθεί μέλος της Επιτροπής:

α) όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, Βουλευτής, μέλος της Κυβέρνησης, Υφυπουργός ή Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας,

β) όποιος είναι ή έχει διατελέσει, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, μέλος ή όργανο διοίκησης αθλητικού σωματείου που ίδρυσε Ανώνυμη Αθλητική Εταιρία (Α.Α.Ε.) ή Τμήμα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και μέτοχος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), διευθυντής, διαχειριστής ή νομικός σύμβουλος σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή σε ένωση Α.Α.Ε. ή σωματείων που διατηρούν Τ.Α.Α. (επαγγελματικοί σύνδεσμοι Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.),

γ) όποιος συνδέεται ή, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, συνδεόταν με σύμβαση παροχής εξαρτημένης εργασίας, έργου, παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εντολής, με ιδρυτικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα, ή επαγγελματικό σύνδεσμο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. Το κώλυμα της παρούσας συντρέχει και για τον ομόρρυθμο εταίρο Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.) ή Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), τον διαχειριστή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο ή το μέλος Δ.Σ. Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) και τον εταίρο ή μέτοχο εταιρείας, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του δεκαπέντε τοις εκατό (15 %), εφόσον η εταιρεία συνδέεται ή κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα συνδεόταν με σύμβαση χορηγίας, εμπορικής συνεργασίας οποιασδήποτε μορφής, παροχής υπηρεσιών ή έργου με ιδρυτικό σωματείο Α.Α.Ε. ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή με εθνική αθλητική ομοσπονδία που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή με επαγγελματικό σύνδεσμο Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α.,

δ) πρόσωπο στο οποίο συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος και το άρθρο 9 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο με κλητήριο θέσπισμα ή με αμετάκλητο βούλευμα, έως ότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση, ή έχει καταδικασθεί αμετακλήτως για απιστία δικηγόρου (233 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (259 Π.Κ.), δωροδοκία - δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα κατ’ άρθρο 132 του παρόντος, παράνομο στοιχηματισμό (άρθρο 52 του ν. 4002/2011, Α’ 180), νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (άρθρα 2 και 39 του ν. 4557/2018, Α’ 139) και εγκληματική οργάνωση (187 Π.Κ.). Σε περίπτωση παύσης της ποινικής δίωξης υπό όρους, το κώλυμα αίρεται υπό τους ίδιους όρους υπό τους οποίους έπαυσε η ποινική δίωξη,

ε) όποιος είναι ή έχει διατελέσει κατά το τελευταίο, πριν από τον διορισμό του, έτος, διαιτητής, προπονητής, αθλητής επαγγελματικά οργανωμένου αθλήματος και αθλητικός διαμεσολαβητής («manager»). Ως διαιτητής θεωρούνται και ο βοηθός διαιτητή, ο επόπτης, ο κριτής και ο παρατηρητής, καθώς και όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο, ασκεί ή συμμετέχει, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στην άσκηση διαιτητικού έργου,

στ) όποιος είναι ή έχει διατελέσει, κατά την τελευταία πριν από τον διορισμό του πενταετία, μέλος, εταίρος, μέτοχος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ., νόμιμος εκπρόσωπος, διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος εμπορικής εταιρείας, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που παρέχει, φυσικά ή διαδικτυακά, υπηρεσίες προγνωστικών ή στοιχημάτων για αγώνες επαγγελματικά οργανωμένου αθλήματος,

ζ) οι σύζυγοι, όσοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και οι συγγενείς εξ αίματος, σε ευθεία ή πλάγια γραμμή, μέχρι τρίτου βαθμού των προσώπων των ανωτέρω περιπτώσεων.

Oι ανωτέρω ιδιότητες συνιστούν και ασυμβίβαστα με την ιδιότητα των μελών της Ε.Ε.Α.

8. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. υποχρεούνται να γνωστοποιούν αμέσως στον Πρόεδρό της κάθε κώλυμα ή ασυμβίβαστο της παρ. 7 που συντρέχει στο πρόσωπό τους. Αν το κώλυμα ή το ασυμβίβαστο συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, ο τελευταίος υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αμέσως στον Αντιπρόεδρο και στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό.

9. Για την ύπαρξη ή μη κωλύματος ή ασυμβίβαστου αποφαίνεται η Ε.Ε.Α., κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του φερόμενου ως κωλυόμενου μέλους. Η Ε.Ε.Α., προκειμένου να αποφασίσει, συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή, αν το κώλυμα ή ασυμβίβαστο φέρεται να συντρέχει στο πρόσωπο του Προέδρου, κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπροέδρου και σε κάθε περίπτωση κατόπιν πρόσκλησης του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Εάν πρόκειται για τακτικό μέλος, στη συνεδρίαση μετέχει με δικαίωμα ψήφου ο αναπληρωτής του. Η απόφαση της Ε.Ε.Α. αιτιολογείται ειδικά και κοινοποιείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήψη της. Αν η Ε.Ε.Α. αποφασίσει ότι στο πρόσωπο μέλους της συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα της παρ. 7, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το αρμόδιο όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου έλαβε γνώση της απόφασης της Ε.Ε.Α.

10. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 3 του ν. 3213/2003 (Α’ 309).

11. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση που καταβάλλεται στα μέλη της Ε.Ε.Α., καθώς και στους αναπληρωτές τους. Με τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται και οποιοδήποτε θέμα αμοιβών και αποζημιώσεων των προσώπων που καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχολεί η Ε.Ε.Α., σύμφωνα με την παρ. 13.

12. Με κανονισμό που καταρτίζεται από την Ε.Ε.Α. και εγκρίνεται από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, καθορίζονται τα θέματα της εσωτερικής της λειτουργίας. Στον κανονισμό δύναται να προβλεφθεί η συγκρότηση

τμήματος ελεγκτών, ως ιδιαίτερης υπηρεσιακής μονάδας της Ε.Ε.Α.

13. Η Γ.Γ.Α. έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες ή τεχνικούς συμβούλους τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων αρμοδιότητας της Ε.Ε.Α.

4. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται στη Γ.Γ.Α. μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), προκειμένου να διατεθούν στην E.E.A. για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της. Η απόσπαση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου.»


Άρθρο 4

Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι, πιστοποιητικό Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Αντικατάσταση του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999

Στον τίτλο του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» και

το άρθρο 77Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 77Α

Αρμοδιότητες Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Ελέγχει τις Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρείες (Α.Α.Ε.), τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.), καθώς και κάθε συνδεόμενο ή σχετιζόμενο με οποιονδήποτε τρόπο με αυτές και αυτά, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος και των σε εκτέλεσή τους εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

β) Διενεργεί, τακτικό ή έκτακτο, διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο στις Α.Α.Ε. και στα Τ.Α.Α. και ερευνά για την εκπλήρωση των εν γένει οικονομικών υποχρεώσεών τους, ιδιαίτερα προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο, τους επαγγελματίες και αμειβόμενους αθλητές, τους προπονητές, το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν.

γ) Ελέγχει τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους για τη χρήση των ποσών με τα οποία επιχορηγούνται.

δ) Απευθύνει συστάσεις και υποδείξεις σε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και σε πρόσωπα που σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σε εκτέλεσή τους και, κατά την κρίση της, τις δημοσιεύει.

ε) Χορηγεί τις άδειες και τις εγκρίσεις που προβλέπονται στα άρθρα 67Α, 69 και 69Α, καθώς και το πιστοποιητικό της παρ. 3.

στ) Αναφέρει στις αρμόδιες διοικητικές, πειθαρχικές και δικαστικές αρχές τις παραβάσεις που διαπιστώνει.

ζ) Επιβάλλει τα πρόστιμα της παρ. 10 και διατάσσει την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 78.

η) Εκδίδει οδηγίες προς τον σκοπό ενιαίας εφαρμογής του παρόντος.

θ) Γνωμοδοτεί για θέματα της αρμοδιότητάς της, ύστερα από ερώτημα του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ή αθλητικής ομοσπονδίας που καλλιεργεί επαγγελματικά οργανωμένο άθλημα ή επαγγελματικού συνδέσμου.

2.α) Η Ε.Ε.Α. διενεργεί τον Ιούνιο κάθε έτους δειγματοληπτικά τακτικό, διαχειριστικό και λογιστικό, έλεγχο στις Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. Διενεργεί επίσης έκτακτο έλεγχο, ύστερα από έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ή αυτεπάγγελτα, ή μετά από αίτηση του αθλητικού σωματείου που ίδρυσε την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. ή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό είκοσι τουλάχιστον τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της υπό έλεγχο Α.Α.Ε.

β) Οι έλεγχοι διενεργούνται από μέλη της Ε.Ε.Α. ή από υπαλλήλους που έχoυv διατεθεί σε αυτήν και είναι ειδικά εντεταλμένοι από τον Πρόεδρό της. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έπειτα από πρόταση της Ε.Ε.Α. μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια ελέγχων σε αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών.

γ) Η Ε.Ε.Α., μετά από κάθε έλεγχο, συντάσσει έκθεση, εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και σε αυτούς τους οποίους αφορά ο έλεγχος και κοινοποιείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Ε.Ε.Α., σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, έχει την υποχρέωση να περιλάβει στην έκθεσή της τις ενδεικνυόμενες, κατά την κρίση της, ενέργειες για την αναζήτηση διοικητικών, πειθαρχικών ή ποινικών ευθυνών των ελεγχομένων. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που, κατά την κρίση της, επισύρουν διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις, ή και τα δύο, η έκθεση υποβάλλεται αντιστοίχως στην αρμόδια διοικητική ή εισαγγελική αρχή. Αν με την έκθεση διαπιστώνονται παραβάσεις που, κατά την κρίση της Ε.Ε.Α., επισύρουν πειθαρχικές κυρώσεις, ο αποδέκτης επαγγελματικός σύνδεσμος έχει υποχρέωση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, να τη διαβιβάσει στο οικείο δικαιοδοτικό όργανο, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων. Ο έλεγχος της Ε.Ε.Α. διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παραγγελία των αρμόδιων προσώπων. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης του ελέγχου ή η πλημμελής έκθεση συνιστά σπουδαίο λόγο αντικατάστασης των προσώπων που διενεργούν τον έλεγχο, ανεξάρτητα της πειθαρχικής ή άλλης ευθύνης τους. Τα πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού, εγγράφου ή άλλου στοιχείου που κρίνουν απαραίτητο.

δ) Η άρνηση παροχής εγγράφων ή πληροφοριών από τους οικείους επαγγελματικούς συνδέσμους, τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., αν παρακωλύει ουσιωδώς το ελεγκτικό έργο της Ε.Ε.Α., συνιστά ποινικό αδίκημα για τους αρμόδιους υπαλλήλους και για τα μέλη των διοικήσεων των επαγγελματικών συνδέσμων, των Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α., το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή. Πέραν των ανωτέρω, το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, ύστερα από έκθεση της Επιτροπής, επιβάλλει στην ελεγχόμενη Α.Α.Ε. ή το υπό έλεγχο Τ.Α.Α., που αρνείται να παράσχει στους ελεγκτές τα αναγκαία στοιχεία, την ποινή της παρ. 12 του άρθρου 69.

3. Πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου κάθε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. οφείλει να προσκομίσει στην οικεία διοργανώτρια αρχή πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από την Ε.Ε.Α. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου πρωταθλήματος ή του κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα, και ισχύει για την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο. Η Ε.Ε.Α. χορηγεί το πιστοποιητικό εφόσον υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4 και διαπιστώνεται ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον νόμο. Η Ε.Ε.Α. αρνείται τη χορήγηση του πιστοποιητικού σε περιπτώσεις διαπίστωσης σοβαρών ή καθ’ υποτροπήν παραβάσεων του νόμου, για λόγους που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος, ιδίως, εάν αφορούν οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Η συνδρομή όρου που πλήττει το δημόσιο συμφέρον μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία της απόφασης της Ε.Ε.Α. Σε περιπτώσεις μη τήρησης των όρων νομιμότητας εκ μέρους των διοικήσεων και των μετόχων των Α.Α.Ε. ή παραβίασης των διατάξεων που διέπουν την προέλευση των πόρων των μετόχων των Α.Α.Ε. και των πόρων που χρησιμοποιούνται για τη δραστηριότητα των Α.Α.Ε. ή άρνησης παροχής στοιχείων προς την Ε.Ε.Α. εφαρμόζεται αποκλειστικά η παρ. 12 του άρθρου 69.

4. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. ή το ενδιαφερόμενο Τ.Α.Α. υποβάλλει αίτηση στην Ε.Ε.Α. έως την 15η Ιουλίου, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

(α) Βεβαίωση εξόφλησης ή τήρησης διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών:

αα) προς τους ιδιοκτήτες των αθλητικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν και χρησιμοποίησαν ως έδρα κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,

(αβ) προς τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν και απασχόλησαν κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο,

(αγ) προς το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.), τον Εθνικό Οργανισμό Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος»,

(αδ) προς την οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία, τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και το ιδρυτικό ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο,

(αε) κάθε απαίτησης από αυτές που παρατίθενται στην παρ. 9 του άρθρου 78, η οποία έχει επιδικαστεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου, ή επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών που λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 95 ή το καταστατικό αθλητικής ομοσπονδίας, ή με άλλον εκτελεστό τίτλο.

(β) Αποδεικτικά έγγραφα φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

(γ) Βεβαίωση ύπαρξης και καλής λειτουργίας:

(γα) συστήματος ηλεκτρονικής εποπτείας και ηλεκτρονικού ονομαστικού εισιτηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4326/2015 (Α’ 49),

(γβ) των διαμορφώσεων για την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση ατόμων με αναπηρία στις αθλητικές εγκαταστάσεις, που προτίθεται να χρησιμοποιήσει ως έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4373/2016 (Α’ 49).

(δ) Ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, θεωρημένο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί επιτρέπεται οποτεδήποτε, είναι δε υποχρεωτική αν τα έξοδα που προκύπτουν, ύστερα από μεταγραφική περίοδο, υπερβαίνουν τα αρχικώς προϋπολογισθέντα. Ο αναμορφωμένος προϋπολογισμός είναι ομοίως ισοσκελισμένος και θεωρημένος από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και κατατίθεται στην Επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο προς τούτο όργανο της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α.

(ε) Εγγυητική επιστολή τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 78, αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από Α.Α.Ε.

Τα δικαιολογητικά των περ. α) έως και ε) πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από την υποβολή της αίτησης. Αν δεν υφίσταται οφειλή των υποπερ. αα) έως αε), δύναται να προσκομίζεται μόνο υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), περί ανυπαρξίας της σχετικής οφειλής, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από δημόσια αρχή.

Αν πρόκειται για νεοσύστατη Α.Α.Ε. ή για νεοσύστατο Τ.Α.Α. λόγω προβιβασμού από ερασιτεχνική αγωνιστική κατηγορία ή για Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. που έχει προβιβασθεί από κατώτερη αγωνιστική κατηγορία, η αίτηση για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 υποβάλλεται τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων όποιας από τις διοργανώσεις του οικείου εθνικού πρωταθλήματος και κυπέλλου εκκινεί νωρίτερα.

5. Η Ε.Ε.Α., με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4, ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να εκτείνεται και πέραν των καθοριζόμενων στις παρ. 3 και 4 χρονικών ορίων χορήγησης του πιστοποιητικού. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία επί του συνολικού αριθμού των μελών της Επιτροπής.

6. Η Ε.Ε.Α. ελέγχει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού της παρ. 3 καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου για την οποία έχει χορηγηθεί. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια από τις προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού έπαυσε να ισχύει, με απόφαση της Ε.Ε.Α. τάσσεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, διάρκειας από πέντε (5) έως είκοσι (20) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία, η Ε.Ε.Α. ανακαλεί το πιστοποιητικό της παρ. 3. Η ανάκληση του πιστοποιητικού αποφασίζεται, κατόπιν προηγούμενης ακρόασης της οικείας Α.Α.Ε. ή του οικείου Τ.Α.Α.

7. Κάθε απόφαση της Ε.Ε.Α. που έχει ως αντικείμενο την απόρριψη αίτησης χορήγησης ή την ανάκληση του πιστοποιητικού της παρ. 3, κοινοποιείται στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο για την επιβολή πειθαρχικής ποινής. Με την επιφύλαξη της μη χορήγησης ή της ανάκλησης του πιστοποιητικού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 που συνεπάγεται την απαγόρευση συμμετοχής σε αθλητική διοργάνωση, η μη χορήγηση ή η ανάκληση του πιστοποιητικού τιμωρείται πειθαρχικά, κατά αναλογική εφαρμογή της παρ. 12 του άρθρου 69, με την ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της επομένης αγωνιστικής περιόδου, αν πρόκειται για μη χορήγηση του πιστοποιητικού, ή του τρέχοντος πρωταθλήματος στο οποίο η ομάδα της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. συμμετέχει, αν πρόκειται για ανάκληση του πιστοποιητικού κατά τη διάρκεια τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

8. Πέντε (5) ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Α.Α.Ε., υποβάλλεται στην Ε.Ε.Α., με ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε., ο πίνακας των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν σ’ αυτήν, με τα στοιχεία των αντιπροσώπων τους. Eπίσης, με ευθύνη του Δ.Σ. της Α.Α.Ε. και, σε περίπτωση παράλειψης υποβολής, με ποινή ακυρότητας τόσο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί κατά περίπτωση από το Δ.Σ. ή από τη Γ.Σ., όσο και των συμβάσεων, υποβάλλονται στην Ε.Ε.Α., τα ακόλουθα έγγραφα:

α) Τα πρακτικά των αποφάσεων του Δ.Σ. περί συγκρότησής του σε σώμα, παραίτησης μέλους, εκλογής vέου μέλους σε πλήρωση κενωθείσας θέσης, καθώς και ανάθεσης εξουσιών διαχείρισης ή εκπροσώπησης, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης,

β) τα πρακτικά των Γ.Σ. των Α.Α.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της συνέλευσης,

γ) συμβάσεις σύναψης ή παροχής δανείου, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

δ) συμβάσεις με τις οποίες ανατίθενται δικαιώματα διοίκησης και εκπροσώπησης σε τρίτους, καθώς και συμβάσεις πρόσληψης συμβούλων ή παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κάθε είδους, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

ε) κάθε είδους συμβάσεις που συνάπτει η Α.Α.Ε. με τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, χορηγούς, διαφημιστικές εταιρείες ή για άλλα συναφή θέματα, καθώς και οι συμβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 84, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

στ) συμβάσεις με αθλητές και προπονητές, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή τους,

ζ) καταστάσεις πώλησης των εισιτηρίων διαρκείας στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα,

η) η σύμβαση μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ως έδρας της Α.Α.Ε., όταν δεν χρησιμοποιείται ιδιόκτητη αθλητική εγκατάσταση ως έδρα, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σύναψή της.

9. Κατά την άσκηση των καθηκόντων της η Ε.Ε.Α. δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει οποιοδήποτε κατά την κρίση της άλλο στοιχείο, πληροφορία ή διευκρίνιση. Δικαιούται, επίσης, σε περιπτώσεις μεταβίβασης μετοχών, συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, παροχής δανείων και εν γένει χρηματικών καταβολών οποιουδήποτε είδους, να διερευνά την προέλευση και τον τρόπο απόκτησης των καταβληθέντων ποσών, σε περίπτωση δε που δεν δικαιολογείται επαρκώς η προέλευσή τους, να επιβάλει ως κύρωση την απαγόρευση άσκησης όλων των δικαιωμάτων μετόχων, καθώς και των διευθυντικών ή διοικητικών εξουσιών οργάνων Α.Α.Ε., ανεξαρτήτως της επέλευσης άλλων έννομων συνεπειών.

10. Σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου, η Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από άλλες συνέπειες, επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμo χιλίων (1.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Το πρόστιμο επιβάλλεται μετά από προηγούμενη ακρόαση του υπευθύνου. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου επιδίδονται στον παραβάτη και συνιστούν εκτελεστό τίτλο, βάσει του οποίου συντάσσονται από τη βεβαιούσα αρχή οι τίτλοι είσπραξης, κατά το άρθρο 55 του π.δ. 16/1989 (Α’ 6), που αποστέλλονται στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) για βεβαίωση και είσπραξη κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν. 356/1974, Α’ 90).

11. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, η Ε.Ε.Α., ανεξάρτητα από την επιβολή ή μη προστίμου, μπορεί να τάσσει σύντομη προθεσμία για την άρση της παράβασης.

12. Οι επιδόσεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Α. γίνονται κατόπιν εντολής του Προέδρου της με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ισχύουν δε και γι’ αυτές όσα ισχύουν για τις επιδόσεις του Δημοσίου.

13. Δικαίωμα γνώσης των πράξεων της Ε.Ε.Α. έχουν, μετά από αίτησή τους, οι οικείες ομοσπονδίες, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, καθώς και οι πανελλήνιοι σύνδεσμοι αμειβόμενων αθλητών και προπονητών, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τους οποίους πρέπει συγκεκριμένα να αναφέρει η Ε.Ε.Α. στην απορριπτική της αίτησης απόφασή της.

14. Κάθε δημόσια ή δικαστική αρχή παρέχει τη συνδρομή της στην Ε.Ε.Α. και ιδίως στους ορισμένους σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 ελεγκτές της, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Τα μέλη της Ε.Ε.Α. ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα, οι υπάλληλοι ή οι νομίμως εντεταλμένοι από την Ε.Ε.Α. ελεγκτές έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα «Υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης» του ν. 3213/2003 (Α’ 309) και στο ηλεκτρονικό σύστημα «Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών» του ν. 4446/2016 (Α’ 240), στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Έναντι της Ε.Ε.Α. και των ελεγκτών της που ορίζονται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2, δεν ισχύει οποιοδήποτε φορολογικό, τραπεζικό και χρηματιστηριακό απόρρητο.

15.α) Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η μορφή και το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού της παρ. 3 και της αίτησης για τη χορήγησή του, καθώς και τροποποιούνται ο αριθμός και το είδος των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τη σχετική αίτηση σύμφωνα με την παρ. 4.

β) Το ύψος του προστίμου, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Ε.Ε.Α.»


Άρθρο 5

Εγγυητική επιστολή, Διαχειριστικές υποχρεώσεις Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών και Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών - Αντικατάσταση του άρθρου 78 του ν. 2725/1999

Στον τίτλο του άρθρου 78 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» και το άρθρο 78 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 78

Εγγυητική επιστολή - Διαχειριστικές υποχρεώσεις Α.Α.Ε. και Τ.Α.Α. - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με την επιφύλαξη των κατώτατων ορίων που ορίζονται στην παρ. 2, για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 του άρθρου 77A, οι Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίες (Α.Α.Ε.) υποχρεούνται να καταθέσουν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), μαζί με τον προϋπολογισμό της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α, εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου τουλάχιστον με το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των εξόδων του προϋπολογισμού αυτού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου.

2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1 ορίζεται, κατ’ ελάχιστο όριο, για:

α. τις Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Π.Α.Ε.) που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 1»), σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ,

β. τις Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Super League 2»), σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,

γ. τις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες (Κ.Α.Ε.), που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρισης, Α1 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών («Basket League»), σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ.

Αν ο εντολέας έκδοσης της εγγυητικής επιστολής υπέρ Α.Α.Ε. είναι φυσικό πρόσωπο, μέτοχός της ή τρίτος, συνυποβάλλεται και δήλωση περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2013 (Α’ 309) του εντολέα.

3. Αν προκύψει ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 77Α, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται, μαζί με την υποβολή του αναμορφωμένου προϋπολογισμού, να καταθέσει νέα συμπληρωματική εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) του ποσού της αύξησης των προϋπολογισθέντων εξόδων, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

4. Αν δεν προσκομιστεί η συμπληρωματική εγγυητική επιστολή της παρ. 3, με απόφαση της Ε.Ε.Α., που κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε., καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της παρ. 1, κατά ποσό ίσο με το διπλάσιο του ποσού της οφειλόμενης συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής και, αν το ποσό αυτό υπερβαίνει σε σύνολο το ποσό της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, διατάσσεται η ολική κατάπτωσή της.

5. Αν διαταχθεί η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, σύμφωνα με την παρ. 4, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει στην Ε.Ε.Α., μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση, νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας, που λειτουργεί στην Ελλάδα, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των εξόδων του αναμορφωθέντος προϋπολογισμού, η ισχύς της οποίας λήγει κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες μετά από το πέρας της αγωνιστικής περιόδου. Τα κατώτατα όρια της παρ. 2 ισχύουν και για την εγγυητική επιστολή του πρώτου εδαφίου. Αν παρέλθει άπρακτη η δεκαπενθήμερη προθεσμία του πρώτου εδαφίου, με απόφαση της Ε.Ε.Α., ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α.

6. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά από τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου για την οποία κατατέθηκε, εφόσον δεν έχει καταπέσει ούτε εκκρεμεί αίτηση για κατάπτωσή της.

7. Η μερική ή ολική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4, διατάσσεται υπέρ της Ε.Ε.Α., αν αιτία της κατάπτωσης είναι η μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., οπότε η κατάπτωση διατάσσεται, κατά σειρά, υπέρ των υφιστάμενων απαιτήσεων των αθλητών, των προπονητών, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, των ιδιοκτητών των αθλητικών εγκαταστάσεων της έδρας της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Σ.ΚΑ.Ν.) ή του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.) και του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» που προκύπτουν από εκτελεστή απόφαση επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών ή από άλλο εκτελεστό τίτλο. Σε περίπτωση εκτελεστής απόφασης ή τίτλου, η κατάπτωση διατάσσεται για το συνολικό ποσό που έχει επιδικασθεί, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και εξόδων.

8. Με εξαίρεση την περίπτωση της παρ. 4, σε κάθε άλλη περίπτωση ολικής ή μερικής κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, η ενδιαφερόμενη Α.Α.Ε. υποχρεούται να καταθέσει νέα ισόποση εγγυητική επιστολή, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κατάπτωση. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, με απόφαση της Ε.Ε.Α. ανακαλείται το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α και επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 12 του άρθρου 69.

9. Οι Α.Α.Ε. και τα Τμήματα Αμειβόμενων Αθλητών (Τ.Α.Α.) υποχρεούνται πριν από την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου να έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει όλες τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές τους προς τις οικείες ομοσπονδίες, τους υπερκείμενους συνδέσμους, τους αθλητές και τους προπονητές που απασχολούν ή έχουν απασχολήσει, τα ιδρυτικά αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ή χρησιμοποίησαν ως έδρα τους, το Ε.Σ.ΚΑ.Ν., τον Ε.Ο.ΚΑ.Ν., το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος», που έχουν επιδικασθεί με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή επιτροπής επίλυσης οικονομικών διαφορών ή με άλλο εκτελεστό τίτλο.

10. Οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. υποβάλλουν στην Ε.Ε.Α., στο τέλος κάθε τριμήνου από την έναρξη του πρωταθλήματος, αναλυτικό πίνακα των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων που πραγματοποίησαν κατά το τρίμηνο αυτό. Στον πίνακα αυτόν πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι πηγές εσόδων, καθώς και οι δαπάνες κατά κατηγορία πραγματοποίησής τους. Ειδικά οι δαπάνες που αφορούν στις τακτικές και έκτακτες παροχές προς τους αθλητές αναλύονται και ονομαστικά κατά αθλητή.

11. Η παράβαση των υποχρεώσεων των παρ. 9 και 10 συνεπάγεται, για όσο χρόνο αυτή διαρκεί, την αφαίρεση των βαθμών μιας (1) νίκης για κάθε αγώνα πρωταθλήματος.

12. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να: α) αναπροσαρμόζονται τα ποσοστά της εγγυητικής επιστολής της παρ. 1, της συμπληρωματικής εγγυητικής επιστολής

της παρ. 3 και της νέας εγγυητικής επιστολής της παρ. 5, και β) αναπροσαρμόζονται ή καταργούνται τα κατώτατα

όρια εγγυητικής επιστολής της παρ. 2.»


Άρθρο 6

Δυνατότητα Ανώνυμων Αθλητικών Εταιριών για τη χρηματοδότηση της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση της παρ. 1 και προσθήκη παρ. 3 και 4 στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 67Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121) στην περ. β’ της παρ. 1 οι λέξεις «στο Ελληνικό Δημόσιο» αντικαθίσταται με τις λέξεις «σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)», προστίθενται παρ. 3 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 67Α

1. Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες μπορούν, ύστερα από άδεια της Ε.Ε.Α.:

(α) να χρηματοδοτούν τα ιδρυτικά τους αθλητικά σωματεία για τον σκοπό της ανέγερσης, ανακατασκευής, επισκευής ή και συντήρησης των αθλητικών τους εγκαταστάσεων και

(β) να αναθέτουν, με δική τους αποκλειστική δαπάνη, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της επιλογής τους, την ανέγερση, ανακατασκευή, επισκευή ή και συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ιδρυτικό τους αθλητικό σωματείο ή σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και τις οποίες έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου ή σύμβασης, να χρησιμοποιούν για τις προπονητικές ή και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

2. Η άδεια της Ε.Ε.Α. της παρ. 1 χορηγείται, ύστερα από σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης Α.Α.Ε., εφόσον: υναινεί το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο στην περ. α’ της παρ. 1 ή ο ιδιοκτήτης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περ. β) της παρ. 1, (β) δεν θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, (γ) δεν θίγεται η οικονομική βιωσιμότητα της Α.Α.Ε. και (δ) διαπιστώνεται η νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων της χρηματοδότησης. Αν δεν συντρέχουν όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται αιτιολογημένα.

3. Οι δαπάνες της περ. β) της παρ. 1, που πραγματοποιούν οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Α.Ε.), δύνανται να συνυπολογίζονται στο οφειλόμενο μίσθωμα, το οποίο δύναται να συμφωνηθεί ως προς το ανώτερο ύψος του κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης που αφορά στη χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων και ιδίως των άρθρων 56 και 57 και της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 423/1976 (Α’ 223). Το συμφωνηθέν μίσθωμα για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης δεν δύναται να είναι μικρότερο από την αξία των συνολικών δαπανών που πραγματοποιούνται. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ρυθμίζονται ιδίως: α) το ελάχιστο περιεχόμενο της σύμβασης της περ. β) της παρ. 1, προκειμένου το μίσθωμα, συνυπολογιζομένων των δαπανών της περ. β) της παρ. 1 να αντιστοιχεί στη μισθωτική αξία της αθλητικής εγκατάστασης, β) ο τρόπος έγκρισης της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, η οποία συνοδεύεται από οικονομοτεχνική έκθεση της Α.Α.Ε., τις επί της έκθεσης αυτής παρατηρήσεις της διοίκησης του φορέα που είναι ιδιοκτήτης της αθλητικής εγκατάστασης και από έκθεση προσδιορισμού της αξίας των δαπανών, κατόπιν εκτίμησής τους από τη Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), που εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τις μελέτες, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό του έργου και γ) ο τρόπος και ο έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων που τίθενται στην παρ. 2, προς διασφάλιση της αγωνιστικής καταλληλότητας των εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζονται η έκδοση και η διατήρηση άδειας λειτουργίας για το σύνολο των εγκαταστάσεων.

4. Στη σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του εκμισθωτή και της μισθώτριας Α.Α.Ε., καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της εκμίσθωσης, οι παρεχόμενες ασφάλειες, εγγυήσεις και ρήτρες που επιβάλλονται στη μισθώτρια Α.Α.Ε. για την καλή και εμπρόθεσμη τήρηση των συμφωνηθέντων όρων, ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου, η δυνατότητα παράτασης του χρόνου αυτού, οι ρήτρες έκπτωσης ή εξόδου για την περίπτωση μη ολοκλήρωσης αυτού, καθώς και κάθε αναγκαίος όρος για τη διασφάλιση των συμφερόντων του εκμισθωτή. Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης η χρήση του ακινήτου, μετά των συστατικών, των παραρτημάτων και του εξοπλισμού του, όπως έχει διαμορφωθεί και σε όποια κατάσταση βρίσκεται κατά τον χρόνο αυτόν, επανέρχεται στον εκμισθωτή, άνευ αποζημιώσεως της μισθώτριας Α.Α.Ε.»

2. Το άρθρο 67Α του ν. 2725/1999, δύναται να εφαρμόζεται και σε συμβάσεις μίσθωσης ή παραχώρησης της χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν υπογραφεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.


Άρθρο 7

Μέτοχοι Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών - Τροποποίηση των παρ. 1, 1α, 2, 8 και 9 και κατάργηση της παρ. 14 του άρθρου 69 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 69 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται η παρ. 1, το πρώτο εδάφιο και η περ. γ) της παρ. 1α, η περ. α) και το δύο πρώτα εδάφια της περ. β) της παρ. 2 και οι παρ. 8, 9 και 10, καταργείται η παρ. 14 και το άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69

Mέτοχοι, περιορισμοί στην απόκτηση μετοχών, απαγόρευση πολυϊδιοκτησίας

1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε. μπορούν να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.

1α. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 1, φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια τρίτης χώρας, εκτός της Ε.Ε., μπορούν να αποκτήσουν μετοχές Α.Α.Ε. μετά από έλεγχο και άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 69Α. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την ανωτέρω άδεια, εφόσον κρίνει ότι ο υποψήφιος μέτοχος πληροί τους όρους για την έγκυρη απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε., παρέχει πλήρη εχέγγυα αξιοπιστίας και αποδεικνύει τη νομιμότητα προέλευσης των κεφαλαίων που προορίζει να χρησιμοποιήσει για την απόκτηση των μετοχών. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 77Α. Επιπλέον, η Επιτροπή δικαιούται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία κατά την κρίση της ενέργεια, ιδίως:

α. Να ακολουθεί κάθε, κατά την κρίση της, πρόσφορη διαδικασία για την πιστοποίηση της ταυτότητας του προσώπου και της συναλλακτικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας του υποψήφιου αγοραστή,

β. να συλλέγει, αξιολογεί, παρακολουθεί και εξετάζει κάθε χρήσιμη πληροφορία ή στοιχείο που περιέρχεται σε γνώση της από οποιαδήποτε διαθέσιμη σε αυτή πηγή, είτε της ημεδαπής, είτε της αλλοδαπής,

γ. να ζητά τη συνδρομή και κάθε αναγκαία σύμπραξη και ενημέρωση από κάθε αρχή, όπως την Τράπεζα της Ελλάδος, την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, και κάθε άλλη αντίστοιχη αρχή ή υπηρεσία της αλλοδαπής για τη διερεύνηση ύποπτων ή ασυνήθων δραστηριοτήτων ή συναλλαγών του υποψήφιου αγοραστή. Πληροφορίες μπορούν να αντλούνται και από τις διεθνείς και εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες,

δ. να αρνείται την παροχή της ανωτέρω αδείας ή και να ανακαλεί αυτή, ιδίως σε περίπτωση αμφιβολιών για την ακρίβεια ή καταλληλότητα των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί ενώπιόν της, σχετικώς με την εξακρίβωση των προσδιοριστικών στοιχείων της ταυτότητας του υποψήφιου αγοραστή ή σε περίπτωση υπόνοιας εμπλοκής του σε παράνομη συναλλαγή ή δραστηριότητα. Μεταβίβαση μετοχών σε φυσικό πρόσωπο ιθαγένειας τρίτης χώρας, η οποία διενεργείται πριν από τη χορήγηση της άδειας της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι απολύτως άκυρη.

2. Aπόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται μόνο:

α) Εάν πρόκειται για Προσωπικές Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.), όταν το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα, με ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.,

β) εάν πρόκειται για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.), όταν οι μετοχές τoυς είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοι πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α). Εάν μέτοχοι της Α.Ε. είναι Προσωπικές Εταιρείες, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ισχύει ο περιορισμός της περ. α). Εάν μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι Α.Ε., τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοί τους να είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. και ούτω καθεξής. Για την απόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, για τα πρόσωπα καθενός από τα μέλη της διοίκησής τους, των νόμιμων εκπροσώπων τους, καθώς και των μετόχων και των εταίρων αυτών ισχύουν τα κωλύματα και οι περιορισμοί της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 3. Στις εταιρείες των περ. α) και β) μπορούν να μετέχουν και υπήκοοι τρίτων χωρών, εφόσον έχουν άδεια από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 1α.

3. Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εγγράφονται στο ειδικό Βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να υποβάλουν:

α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών τους, μέχρι φυσικoύ προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 και

β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης και

γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των στοιχείων των περ. α) και β).

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος. Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.

4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.

5. Η Α.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο αδιακρίτως για κάθε μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.

6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στo κεφάλαιo μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περ. α) και β) της παρ. 3, μέχρι φυσικού προσώπoυ προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

7. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της παρ. 6, στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 3, μέχρι φυσικού προσώπου, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.

8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, παρατηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές της παρ. 5 του άρθρου 90, οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει μαζί τους σύμφωνο συμβίωσης και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετoχές Α.Α.Ε. του αθλήματoς στο οποίο δραστηριοποιούνται αθλητικά ή επαγγελματικά.

9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., εταίροι, μέλη οργάνου διοίκησης ή διοικητές νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει μαζί τους σύμφωνο συμβίωσης και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, ιδίως, δια παρένθετων προσώπων, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης, ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου αθλήματος. Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της παρούσας, θεωρείται και αυτή που επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένο μέρος της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω περιορισμούς πρόσωπο, είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίoυ ή των δικαιωμάτων ψήφου, είτε συμμετέχει

στο Δ.Σ. της Α.Α.Ε. ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της, είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη

λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει σε αυτήν.

10. Διαχειριστές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά στελέχη Α.Α.E., καθώς και οι σύζυγοι και όσοι έχουν συνάψει μαζί τους σύμφωνο συμβίωσης και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή αναλαμβάνoυν διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. απαγoρεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, σύμφωνα με την έννοια της παρ. 9, μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης, ή να αναλαμβάνουν διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε ασκούν διευθυντικά καθήκοντα, είτε είναι μέλη των ως άνω νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η οικονομική διαχείριση Τ.Α.Α., ή είναι μέλη ή διοικητές τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαxειριστικά ή διευθυντικά καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, καθώς και να συμμετέχουν ως μέλη ή διοικητές σε νομικά πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας A.A.E.

11. Οι περιορισμοί των παρ. 9 και 10, με εξαίρεση τις απαγορεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωματείo και δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.

12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια από τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 11 με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., επιβάλλεται στην ομάδα της, με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή όποιου έχει έννομο συμφέρον, η ποινή της αφαίρεσης πέντε (5) έως δέκα (10) βαθμών από το τρέχον επαγγελματικό πρωτάθλημα στο οποίο αυτή συμμετέχει, αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης. Αν η παράβαση διαπιστώνεται μετά το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, η ως άνω ποινή επιβάλλεται για το επόμενο επαγγελματικό πρωτάθλημα. Η ποινή της παρούσας επιβάλλεται ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού της παράβασης από τις οικείες πειθαρχικές διατάξεις.

13. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των παρ. 3, 6, 8, 9 και 10 τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοχών, συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε καταστρατήγηση των παρ. 8, 9 και 10 πάσχουν από απόλυτη ακυρότητα.

14. (Καταργείται)»


Άρθρο 8

Απόκτηση μετοχών Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών - Αντικατάσταση της παρ. 1, προσθήκη παρ. 1α και τροποποίηση της παρ. 2 στο άρθρο 69Α του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 69A του ν. 2725/1999 (Α’ 121) αντικαθίσταται η παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α, τροποποιείται η παρ. 2 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69Α

Επιπλέον προϋποθέσεις για απόκτηση ποσοστών Α.Α.Ε.

1. Η απόκτηση, με οιαδήποτε εν ζωή δικαιοπραξία, μετοχών Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας (Α.Α.Ε.) που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της, ή που έχουν ως αποτέλεσμα να ανήκουν στον αποκτώντα μετοχές που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.), απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη. Αν το παραπάνω ποσοστό αποκτάται κατά την ίδρυση μίας Α.Α.Ε. ή κατόπιν αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, η άδεια της Ε.Ε.Α. χορηγείται εκ των υστέρων. Στην τελευταία περίπτωση, η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα, σύμφωνα με τις παρ. 1Α και 2, έγγραφα κατατίθενται στην Ε.Ε.Α. εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της ίδρυσης ή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1Α. Για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 1, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69, η Ε.Ε.Α. ερευνά τη νομιμότητα της προέλευσης των κεφαλαίων που πρόκειται να διατεθούν για την κάλυψη της αξίας των αποκτώμενων μετοχών, καθώς και τη μη συνδρομή των κωλυμάτων και ασυμβιβάστων του άρθρου 3. Προς τον σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος οφείλει να συνυποβάλει, με την αίτησή του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

β) αντίγραφα των φορολογικών του δηλώσεων εκτυπωμένα από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, αντίγραφα των ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων ετών, υπογεγραμμένα από ορκωτό ελεγκτή λογιστή,

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

δ) βεβαίωση της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, Ηθικής και Δεοντολογίας (Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ.), από την οποία προκύπτει ότι δεν έχει τιμωρηθεί από την Ε.ΦΙ.Π.Η.Δ. ή παλαιότερα από την Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) ο ίδιος ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, σύμφωνα με το άρθρο 130 ή ότι έχει εκτιθεί επιβληθείσα ποινή. Η Ε.Ε.Α. μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει επιπλέον κάθε πρόσφορο κατά την κρίση της δικαιολογητικό για τη διαπίστωση των ανωτέρω προϋποθέσεων και τη διερεύνηση της νομιμότητας της προέλευσης των κεφαλαίων.

2. Για μεταβιβάσεις μετοχών, με τις οποίες αποκτάται συνολικά ποσοστό τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 1Α, υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τη συνολική απόκτηση ποσοστού τριάντα τρία τοις εκατό (33%) και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου βαθμού συγγενείς, είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής, είτε είναι συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), είτε όταν τα πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.

3. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 77Α.»


ΜΕΡΟΣ Β’

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ UEFA ΚΑΙ FIFA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ


Άρθρο 9

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας με προτάσεις των διεθνών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, που περιέχονται στην Ολιστική Μελέτη της Διεθνούς Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Fédération Internationale de Football Association [FIFA]) και της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών

(Unionof European FootballAssociations [UEFA]) για τα προβλήματα και τις παθογένειες του ελληνικού ποδοσφαίρου και της οργανωτικής του δομής, η οποία είναι απόρροια της Διακήρυξης Προθέσεων, που συνυπέγραψαν στις 25.2.2020 ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Πρόεδρος της UEFA και ο Αντιπρόεδρος της FIFA.


Άρθρο 10

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος αποτελούν η απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης βεβαιώσεων λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, ο εξορθολογισμός των τοπικών και χρονικών ορίων αστικής ευθύνης των ομάδων, η αναμόρφωση του πλαισίου των οργανωμένων μετακινήσεων φιλάθλων, η αυστηροποίηση των ποινών για ποινικά αδικήματα, που τελούνται με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και η εντατικοποίηση των μέτρων κατά της αθλητικής βίας και της διαφθοράς.


Άρθρο 11

Εκλογές Ελληνικής Ποδοσφαιρικής

Ομοσπονδίας και συμμετοχή εκπροσώπου προπονητών σε Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση της παρ. 1 και αντικατάσταση της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) μετά την περ. δ) της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο, αντικαθίσταται η παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 22

Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της αθλητικής ομοσπονδίας εκλέγεται για τετραετή θητεία, εντός του τελευταίου τετραμήνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και αποτελείται:

α) από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της από είκοσι (20) μέχρι τριάντα (30) σωματεία,

β) από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της από τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία,

γ) από ένδεκα (11) έως δεκαπέντε (15) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της από εκατό ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία,

δ) από δεκαπέντε (15) έως είκοσι ένα (21) μέλη, εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της από διακόσια πενήντα ένα (251) ή περισσότερα σωματεία.

Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.) εκλέγεται για τετραετή θητεία εντός των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, πριν από την έναρξη αυτών και τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της αμέσως επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Ειδικά το Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών εκλέγεται για τετραετή θητεία, εντός του τελευταίου τετράμηνου του έτους διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών.

2. Οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση του αριθμού των μελών της ομοσπονδίας, μετά την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επηρεάζει την αριθμητική του συγκρότηση.

3. Οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 13 εφαρμόζονται ανάλογα και ως προς τις αθλητικές ομοσπονδίες.

4. (Έχει καταργηθεί)

5. (Έχει καταργηθεί)

6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Ο εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των προπονητών/προπονητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, οι προπονητές/προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό συμμετέχει εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών. Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιο σύμβουλο. Αν, εκτός του εκπροσώπου των αθλητών/αθλητριών, στο Δ.Σ. μετέχει και εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα αιρετά μέλη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.

Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.

7. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί αντιπρόεδρος, γραμματέας ή ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές για πλήρη ή μερική θητεία. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών. Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους της ηλικίας του ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται, όμως, να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις στις οποίες τοποθετείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Οι ρυθμίσεις της παρούσας ισχύουν και για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία. Υποψηφιότητα που υποβάλλεται κατά παράβαση της παρούσας είναι αυτοδικαίως άκυρη.»


Άρθρο 12

Λέσχες Φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου, αντικατάσταση των παρ. 1, υποπερ. αα’ περ. α’ παρ. 3, τροποποίηση των παρ. 4, 6, 7, 8 και 9 και προσθήκη παρ. 12 και 13 στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 41Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121) προστίθενται οι λέξεις «Εξουσιοδοτική διάταξη» στον τίτλο του, αντικαθίστανται η παρ. 1, το εισαγωγικό εδάφιο και η υποπερ. αα’ της περ. α) της παρ. 3, καθώς και οι παρ. 4, 6 και 7, τροποποιείται η παρ. 11 ως προς το αρμόδιο όργανο, προστίθενται παρ. 12 και 13 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41Β

Λέσχες Φιλάθλων των Αθλητικών Σωματείων,

Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. ΣΚΟΠΟΣ - ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑ ΑΡΧΗ. Λέσχη φιλάθλων (εφεξής «λέσχη») αθλητικού σωματείου, Τμήματος Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) ή Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρίας (Α.Α.Ε.), είναι η κατά τις διατάξεις του παρόντος και των άρθρων 78 επ. του Αστικού Κώδικα (Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164), ένωση φυσικών προσώπων που αποβλέπει στη με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. Οι λέσχες οφείλουν να καλλιεργούν και να προάγουν τις αρχές του «ευ αγωνίζεσθαι» και του φίλαθλου πνεύματος. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. υποχρεούνται να ασκούν με εκπρόσωπό τους εποπτεία και έλεγχο στις λέσχες που έχουν αναγνωρίσει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 3. Τα οικεία αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α. ή οι Α.Α.Ε. ευθύνονται εις ολόκληρον για πράξεις βίας κατά προσώπων και πραγμάτων που τελούνται στον εν γένει χώρο μίας αθλητικής εγκατάστασης, από μέλη των αναγνωρισθεισών λεσχών τους, κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις τους, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από τη λήξη αθλητικών εκδηλώσεων, όπως οι μετακινήσεις αυτές ορίζονται και ρυθμίζονται στο άρθρο 41Δ. Για τους σκοπούς της παρούσας: α) «πριν την αθλητική εκδήλωση» νοείται ο χρόνος μεταξύ της άφιξης της αποστολής της μίας έστω από τις διαγωνιζόμενες ομάδες εγγύτατα στην περιμετρική εξωτερική περίφραξη ή τον εξωτερικό τοίχο του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης και της έναρξης της αθλητικής εκδήλωσης, β) «μετά από τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης» νοείται ο χρόνος μεταξύ της λήξης της εκδήλωσης και της αναχώρησης των αποστολών όλων των διαγωνισθεισών ομάδων από τα όρια του εν γένει χώρου της αθλητικής εγκατάστασης, και γ) «εν γένει χώρος αθλητικής εγκατάστασης» νοείται η εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της που χρησιμοποιείται για τη στάθμευση αυτοκινήτων ή την εκμετάλλευση εμπορικών δικαιωμάτων. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τις λέσχες είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).

2. ΜΕΛΗ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Μέλος λέσχης μπορεί να είναι όποιος έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας του και δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κάποιο από τα κωλύματα των περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος. Η λέσχη εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος της, το οποίο ισχύει για ένα (1) έτος.

3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ. Προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να προβεί στην αναγνώριση λέσχης ως σωματείου, απαιτείται, πλέον των όσων προβλέπονται από τον Α.Κ.:

α) να επισυναφθούν στην αίτηση αναγνώρισης:

αα) γραπτή συναίνεση αθλητικού σωματείου ή του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. που έχει ιδρυθεί από το σωματείο αυτό,

ββ) απόσπασμα ποινικού μητρώου των ιδρυτικών μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

γγ) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) κάθε ιδρυτικού μέλους ότι δεν εκτίει ποινή βάσει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 130,

β) να προβλέπεται σε διατάξεις του καταστατικού ότι:

αα) η λέσχη διαθέτει την έγγραφη συναίνεση του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

ββ) δεν μπορεί να είναι μέλος της λέσχης πρόσωπο στο οποίο συντρέχουν τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 ή πρόσωπο που εκτίει ποινή που του επιβλήθηκε κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130 και γγ) επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις αποβολής από τη λέσχη σε όποιο μέλος διαπράττει αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

4. ΒΙΒΛΙΑ. Κάθε λέσχη τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο μητρώου μελών, το οποίο θεωρείται από τον οικείο περιφερειάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Όταν αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα οφείλει να τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλίο εσόδων - εξόδων), σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 (Α’ 251).

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. Η λέσχη μπορεί να διατηρεί κατά τόπους παραρτήματα, εφόσον: α) προβλέπεται από το καταστατικό της, β) υπάρχει σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης της λέσχης σύμφωνα με το καταστατικό, γ) έχει οριστεί υπεύθυνος λειτουργίας του παραρτήματος και έχει γνωστοποιηθεί στην εποπτεύουσα και στην οικεία αστυνομική αρχή.

6. ΓΡΑΦΕΙΑ-ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΑ. Η λέσχη ή τα παραρτήματά της μπορούν να έχουν γραφεία ή εντευκτήρια, ύστερα από άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία χορηγείται, εφόσον προσκομισθεί σε αυτήν αντίγραφο του εγκεκριμένου καταστατικού, πρόσφατο πιστοποιητικό εγγραφής της λέσχης στο βιβλίο σωματείων του οικείου δικαστηρίου και έχει ορισθεί υπεύθυνος για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου. Για τα γραφεία της έδρας της λέσχης υπεύθυνος είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) αυτής, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση. Η άδεια εκδίδεται στο όνομα του υπευθύνου για τη λειτουργία του γραφείου ή εντευκτηρίου, ισχύει για ένα (1) έτος και ανανεώνεται με τους ίδιους όρους με τους οποίους χορηγείται. Η αστυνομική αρχή προβαίνει υποχρεωτικά στη σφράγιση κάθε χώρου που, χωρίς την ανωτέρω άδεια, στεγάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία γραφείων, ή εντευκτηρίων λέσχης, ή άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης ή υποστήριξης αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. από ομάδες ή ενώσεις φυσικών προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, κατά το άρθρο 107 Α.Κ., έστω και αν ο χώρος λειτουργεί στο όνομα τρίτου προσώπου. Όποιος λειτουργεί τα ως άνω γραφεία ή εντευκτήρια χωρίς άδεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, ή παραβιάζει τη σφραγίδα που έθεσε η αστυνομική αρχή στους χώρους αυτούς, τιμωρείται με την ποινή που προβλέπεται από το άρθρο 178 του Ποινικού Κώδικα (Π.Κ., ν. 4619/2019, Α’ 95).

7. ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. Κάθε λέσχη υποχρεούται από την 1η Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου κάθε έτους να υποβάλει στη Γ.Γ.Α. ή σε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτήν όργανο της κεντρικής διοίκησης ή της οικείας περιφέρειας:

α) επίσημο αντίγραφο του μητρώου μελών της, β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των νόμιμων εκπροσώπων της για το εάν διαθέτει παραρτήματα, γραφεία και εντευκτήρια, τις διευθύνσεις και τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτών,

γ) αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ. της λέσχης τα οποία να έχουν εκδοθεί το πολύ εντός εξήντα (60) ημερών πριν από την υποβολή τους, δ) υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 των μελών της, ότι στο πρόσωπο τους δεν συντρέχει κάποιο από τα κωλύματα των περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 και ότι δεν εκτίουν ποινή που τους έχει επιβληθεί κατά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 130. Με απόφασή του, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός αναθέτει τον έλεγχο της τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης των λεσχών στο αρμόδιο τμήμα λεσχών της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,

ε) γραπτή ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία της λέσχης. Την παραπάνω γραπτή ανανέωση της συναίνεσης μπορεί να χορηγεί και έτερο νομικό πρόσωπο ή τμήμα που τελεί σε σχέση ιδρυτικού προς ιδρυθέν και αντιστρόφως, με αυτό που παρείχε την αρχική συναίνεση για τη σύσταση της λέσχης.

8. Η Α.Α.Ε., το Τ.Α.Α. ή το σωματείο που έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους έχουν το δικαίωμα να ζητούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους από τη λέσχη ή από τη Γ.Γ.Α. αντίγραφα των στοιχείων των περ. α’ και β’ της παρ. 7.

9. ΔΙΑΛΥΣΗ. Με την επιφύλαξη των άρθρων 103 επ. Α.Κ.:

α) τη διάλυση λέσχης μπορούν να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο το οικείο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε. και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,

β) λόγους διάλυσης αποτελούν ιδίως:

αα) η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν, καθώς και από τις διατάξεις σχετικά με τη διάθεση εισιτηρίων αθλητικών συναντήσεων και την οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων,

ββ) η λειτουργία γραφείων ή παραρτημάτων ή εντευκτηρίων χωρίς την προβλεπόμενη άδεια στην παρ. 6 του παρόντος,

γγ) η γραπτή ανάκληση ή η μη ανανέωση της συναίνεσης του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη λειτουργία λέσχης και η ταυτόχρονη μη χορήγηση γραπτής ανανέωσης της συναίνεσης κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο β’ της περ. ε’ της παρ. 7 του παρόντος.

10. Λέσχες φίλων εθνικών ομάδων υπάγονται στους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος. Όπου αναφέρεται αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α ή Α.Α.Ε., εφόσον πρόκειται για λέσχες φίλων εθνικών ομάδων, νοείται η οικεία αθλητική ομοσπονδία.

11. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία της αδειοδότησης των λεσχών, τη λειτουργία και τον έλεγχό τους.

12. Δύναται να ιδρυθεί μία (1) μόνο αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, φέρουσα την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Λεσχών Φιλάθλων», με μέλη τουλάχιστον δέκα (10) λέσχες, φιλάθλων αναγνωρισμένες από διαφορετικά μεταξύ τους αθλητικά σωματεία, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. Εποπτεύουσα κρατική αρχή για τον παραπάνω πανελλήνιο σύνδεσμο είναι η Γ.Γ.Α. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα για τους όρους και τη διαδικασία έγκρισης, την εποπτεία της λέσχης αυτής από τη Γ.Γ.Α., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για τη λειτουργία της.

13. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τους όρους, το περιεχόμενο και τη διαδικασία του ελέγχου και της εποπτείας των αθλητικών σωματείων, Τ.Α.Α. και Α.Α.Ε. επί των λεσχών τους.»


Άρθρο 13

Οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 1, 8 και 10 και προσθήκη παρ. 21 στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 41Δ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1, 8 και 10, προστίθεται παρ. 21 και οι παρ. 1, 8, 10 και 21 διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 41Δ

Υποχρεώσεις αθλητικών φορέων - Μέτρα αστυνόμευσης αθλητικών εκδηλώσεων - Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης, κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων, ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, εφόσον η αθλητική συνάντηση διεξάγεται σε περιοχή δικαιοδοσίας τους. Οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών εκδηλώσεων, τα εκάστοτε διαγωνιζόμενα αθλητικά σωματεία, Τμήματα Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.), Ανώνυμες Αθλητικές Εταιρίας (Α.Α.Ε.), λέσχες φιλάθλων και γενικά οι αθλητικοί φορείς υποχρεούνται να συνεργάζονται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της, ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων στους διαγωνιζομένους, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και γενικά στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει στην περιοχή δικαιοδοσίας της το κατά την κρίση της αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αθλητικές συναντήσεις, στο οποίο και καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν. 2800/2000 (Α’ 41). Τα οικεία αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α., σε περίπτωση παράνομων πράξεων βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, που τελέσθηκαν από μέλη λέσχης φιλάθλων τους που έχει αναγνωριστεί κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 41Β, υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο των αστυνομικών αρχών με τη γνωστοποίηση των στοιχείων της ταυτότητας των υπαιτίων.

8.α. Τα αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. και τα Τ.Α.Α. οφείλουν να μισθώνουν το μέσο μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι φίλαθλοί τους, ως μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με το άρθρο 41Β, για την οργανωμένη προσέλευση και αποχώρησή τους σε αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες διαγωνίζεται η ομάδα του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. που έχει αναγνωρίσει τη λέσχη, μέλη της οποίας μετακινούνται οργανωμένα σύμφωνα με την παρούσα. Ως «οργανωμένη μετακίνηση» νοείται αυτή που τελείται οδικώς από μισθωμένα μέσα μεταφοράς, ιδίως τουριστικά λεωφορεία, επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό της υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), ή αεροπορικώς, ή ακτοπλοϊκώς και γενικώς η καθ’ οιονδήποτε τρόπο οργάνωση ταυτόχρονης μετακίνησης με περισσότερα μεταφορικά μέσα ιδιωτών, εφόσον η έκταση και η μορφή της μετακίνησης αυτής προσιδιάζουν σε μαζική μετακίνηση φιλάθλων για την παρακολούθηση αθλητικής εκδήλωσης της ομάδας τους σε αντίπαλη έδρα. Για τις οργανωμένες μετακινήσεις της παρούσας, τα αθλητικά σωματεία, οι Α.Α.Ε. ή τα Τ.Α.Α. αντιστοίχως, ζητούν και λαμβάνουν από το αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. της γηπεδούχου ομάδας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41Γ, συγκεκριμένο αριθμό μη ονομαστικών εισιτηρίων για την είσοδο των φιλάθλων τους σε συγκεκριμένο τμήμα των κερκίδων της αθλητικής εγκατάστασης που έχει προβλεφθεί ως «κερκίδα φιλοξενουμένων φιλάθλων». Τα εισιτήρια αυτά διατίθενται στους φιλάθλους που μετακινούνται οργανωμένα, βάσει ονομαστικού καταλόγου που καταρτίζεται, με έλεγχο και ευθύνη του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. Ο κατάλογος αυτός κοινοποιείται στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Στις οργανωμένες μετακινήσεις δύνανται να συμμετέχουν μόνον φίλαθλοι που είναι μέλη αναγνωρισμένων λεσχών του οικείου αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. και μόνον για να παρακολουθήσουν αθλητικές εκδηλώσεις στις οποίες διαγωνίζονται, ως φιλοξενούμενες, ομάδες του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. και του Τ.Α.Α. που έχει αναγνωρίσει τις συγκεκριμένες λέσχες. Σε οργανωμένη μετακίνηση, προκειμένου να παρακολουθήσουν αθλητική εκδήλωση στην οποία αγωνίζεται η ομάδα σωματείου, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., συμμετέχουν μόνο μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωριστεί αντιστοίχως από το αθλητικό σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α. Αν κατά τη διάρκεια οργανωμένης μετακίνησης λάβουν οπουδήποτε χώρα παράνομες πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, τότε οι διοικήσεις των αντίστοιχων αθλητικών σωματείων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., εκτός από την υποχρέωση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1, οφείλουν, σύμφωνα με την παρ. 20, να απαγορεύσουν στους υπαίτιους φιλάθλους τους την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, καθώς και τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες μετακινήσεις στο μέλλον για το ίδιο χρονικό διάστημα. Αν δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των υπαίτιων φιλάθλων, οι διοικήσεις των αντίστοιχων αθλητικών σωματείων, των Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., οφείλουν να απαγορεύσουν, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, την είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν ως έδρα τους, σε όλα τα μέλη της λέσχης ή των λεσχών, τα οποία έλαβαν μέρος στη συγκεκριμένη οργανωμένη μετακίνηση, καθώς και τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες μετακινήσεις στο μέλλον, για το ίδιο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση υποτροπής, τα παραπάνω χρονικά διαστήματα απαγόρευσης διπλασιάζονται σε δώδεκα (12) μήνες. Σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής, ισχύουν τα εξής ως προς:

αα) τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπαίτιοι πράξεων βίας κατά προσώπων και πραγμάτων, οι ανωτέρω απαγορεύσεις είναι ισόβιες, αβ) τις λέσχες φιλάθλων, εφόσον τα υπαίτια μέλη τους δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν για τρίτη συνεχόμενη φορά (δεύτερη υποτροπή), απαγορεύεται για τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παρ. 20, σε όλα τα μέλη της λέσχης τα οποία συμμετείχαν στις τρεις (3) οργανωμένες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των οποίων έλαβαν χώρα πράξεις βίας κατά προσώπων ή πραγμάτων, η είσοδος στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ως έδρα του το οικείο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή η Α.Α.Ε., καθώς και η συμμετοχή σε οργανωμένες μετακινήσεις για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ παραλλήλως η λέσχη διαλύεται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 41Β, κατόπιν αιτήματος του οικείου αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α., της Α.Α.Ε. ή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), προς το αρμόδιο δικαστήριο. Η αίτηση του αθλητικού σωματείου, του Τ.Α.Α. ή της Α.Α.Ε. για τη διάλυση της λέσχης, υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που έλαβαν χώρα οι πράξεις βίας στο πλαίσιο της οργανωμένης μετακίνησης, εάν δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι υπαίτιοι των πράξεων αυτών. Αν πρόκειται για μέλη λέσχης αναγνωρισμένης από Α.Α.Ε. οι ανωτέρω αποφάσεις περί απαγόρευσης εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιεί ως έδρα της, καταχωρίζονται αμελλητί και με ευθύνη της στην κεντρική βάση δεδομένων της παρ. 6 του άρθρου 41Γ. Αν η διοίκηση του αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α. δεν συμμορφωθεί με τις παραπάνω υποχρεώσεις, επιβάλλεται, στο σωματείο, την Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., κατόπιν προηγούμενης ακρόασής τους, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την είσπραξη και την προσβολή της παραπάνω απόφασης επιβολής προστίμου εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 1 του ν. 4326/2015 (Α’ 49). Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και της ΕΛ.ΑΣ., εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, δύναται να απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων. Κατά τις οργανωμένες μετακινήσεις, το οικείο αθλητικό σωματείο, η Α.Α.Ε. ή το Τ.Α.Α., για τα μέλη λέσχης φιλάθλων που έχει αναγνωρίσει, διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, το οποίο δύναται να επιβαίνει στο ως άνω μέσο μεταφοράς για τη συνοδεία των φιλάθλων ή να συνοδεύει αυτούς, επιβαίνον σε άλλο μεταφορικό μέσο εγγύς αυτών. Αν η μετακίνηση γίνεται οδικώς με μέσα μεταφοράς, με ευθύνη του αντίστοιχου αθλητικού σωματείου, της Α.Α.Ε. ή του Τ.Α.Α., επιβαίνει σε κάθε τουριστικό λεωφορείο ή επιβατηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο με οδηγό της υποπαρ. Η.2. της παρ. Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 ένα (1) μέλος λέσχης που είναι επικεφαλής για το συγκεκριμένο μεταφορικό μέσο. Ο φορέας εκμετάλλευσης μέσου μεταφοράς υποχρεούται να αρνείται τη χρήση του για τον ανωτέρω σκοπό, εφόσον δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις.

β. Η διενέργεια οργανωμένης μετακίνησης οπαδών από μη δικαιούμενους προς τούτο ή η παραβίαση της απαγόρευσης οργανωμένης μετακίνησης επισύρει για τον διοργανωτή της μετακίνησης, τον ιδιοκτήτη, τον μισθωτή και τον οδηγό του μεταφορικού μέσου, εφόσον γνώριζαν ότι το διαθέτουν για παρανόμως οργανωθείσα μετακίνηση, ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών και χρηματική ποινή. Αν η συντελεσθείσα παράνομη μετακίνηση έχει ως συνέπεια τη δημιουργία σοβαρών επεισοδίων ή άλλων πράξεων βίας που τιμωρούνται με το άρθρο 41ΣΤ του παρόντος, ο διοργανωτής της μετακίνησης και ο ιδιοκτήτης του μεταφορικού μέσου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών. Οι εν γνώσει τους μετέχοντες σε παράνομα οργανωμένη μετακίνηση οπαδών τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή. Σε περίπτωση υποτροπής ή εάν κατά τη μετακίνηση βρέθηκαν όπλα, εύφλεκτες ύλες, εκρηκτικά, ναρκωτικές ουσίες και γενικώς αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης, η ποινή που επιβάλλεται στους κατέχοντες αυτά για τις ανωτέρω πράξεις δεν μετατρέπεται σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, δεν αναστέλλεται η εκτέλεσή της κατ’ άρθρο 99 επ. του Π.Κ. και δεν συγχωνεύεται με ποινές που επιβάλλονται για άλλες πράξεις.

γ. Ανεξαρτήτως της ποινής της περ. β), στον ιδιοκτήτη του μέσου μεταφοράς επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας για έξι (6) μήνες.

10. Σε κάθε αθλητική ομοσπονδία ομαδικών αθλημάτων και επαγγελματικό σύνδεσμο, μέλος αυτής, συστήνεται Γραφείο Ασφαλείας Γηπέδων, ο υπεύθυνος του οποίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Μεριμνά για την εφαρμογή των λαμβανόμενων, από τα αρμόδια όργανα, μέτρων για την τήρηση της ευταξίας, κατά τις αθλητικές συναντήσεις δικαιοδοσίας της ομοσπονδίας ή του επαγγελματικού συνδέσμου, αντίστοιχα, εντός και εκτός των γηπέδων.

β. Παρακολουθεί την ακριβή τήρηση της νομοθεσίας από τους αθλητικούς φορείς και ιδίως, των μέτρων που προβλέπονται στο παρόν. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης παραβάσεων, συντάσσει έκθεση, η οποία περιέχει τα πραγματικά περιστατικά της παράβασης και τη διαβιβάζει στα αρμόδια όργανα, για την επιβολή των προβλεπόμενων ποινικών, διοικητικών ή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαιτίων,

γ. Συμμετέχει, υποχρεωτικά, σε συσκέψεις που, εν όψει αθλητικών συναντήσεων, συγκαλούνται από την αρμόδια αστυνομική αρχή ή τα λοιπά αρμόδια όργανα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της βίας στη συγκεκριμένη αθλητική συνάντηση, προτείνοντας τα, κατά την κρίση του, ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των εκδηλώσεων αυτών.

δ. Συνεργάζεται με τους υπευθύνους ασφαλείας αγώνων των αθλητικών οργανώσεων της παρ. 4.

21. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, προσδιορίζονται τα μέσα μεταφοράς για τα οποία ισχύει η υποχρέωση της περ. α) της παρ. 8, καθορίζονται το ελάχιστο περιεχόμενο μιας τέτοιας σύμβασης, οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη μη φθορά του μέσου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.»


Άρθρο 14

Aδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο - Τροποποίηση τίτλου και των παρ. 3, 4, 4Α, 6, 7, 9 και 10 του άρθρου 41ΣΤ του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 41ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 3, 4, 4Α, 7 και 9, αντικαθίστανται οι παρ. 6 και 10 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41ΣΤ

Aδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή αθλητικό υπόβαθρο - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος εκ προθέσεως μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις ή στον αμέσως περιβάλλοντα χώρο τους ή στις βοηθητικές εγκαταστάσεις ή στους χώρους προσέλευσης και στάθμευσης, κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης:

α) ρίχνει προς τον αγωνιστικό χώρο ή εναντίον άλλου οποιοδήποτε αντικείμενο, που μπορεί να προκαλέσει έστω και ελαφρά σωματική βλάβη,

β) βιαιοπραγεί κατά άλλου, ανεξάρτητα εάν από τη βιαιοπραγία επήλθε σωματική βλάβη, ή εκτοξεύει απειλές κατά προσώπου, το οποίο σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας αναγράφεται στο φύλλο αγώνα,

γ) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες,

δ) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες.

2. Με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος:

α) χωρίς δικαίωμα από τον νόμο ή τους κανονισμούς της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας ή υπερβαίνοντας το δικαίωμά του αυτό, εισέρχεται με σκοπό τη διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή την πρόκληση επεισοδίων, κατά τη διάρκεια αθλητικής συνάντησης ή αμέσως πριν από την έναρξη ή αμέσως μετά τη λήξη της, στον αγωνιστικό χώρο ή στον χώρο των αποδυτηρίων των αθλητών και των διαιτητών ή στους διαδρόμους που συνδέουν τους ανωτέρω χώρους,

β) τελεί κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου με αφορμή μία αθλητική εκδήλωση πριν από την έναρξη ή μετά τη λήξη της ή μακριά από τον χώρο που προορίζεται για την εκδήλωση αυτήν, γ) απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες.

3. Αν οι πράξεις των παρ. 1 και 2 τελέστηκαν υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι ο δράστης είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης μέχρι τριών (3) ετών, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ιδιαίτερα επικίνδυνος χαρακτηρίζεται ιδίως ο δράστης που αποδεικνύεται ότι έχει τελέσει στο παρελθόν αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις ή με αφορμή αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων ή συμμετέχει στην τέλεση των πράξεων έχοντας αρχηγικό ρόλο ή ενήργησε βάσει οργανωμένου εγκληματικού σχεδίου ή προξένησε σημαντικής έκτασης φθορές ή βλάβες σε έννομα αγαθά τρίτων.

4. Η τέλεση των εγκλημάτων της διέγερσης σε ανυπακοή (183 Π.Κ.), της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια (184 Π.Κ.), της διατάραξης της κοινής ειρήνης (189 Π.Κ.), της απειλής διάπραξης εγκλημάτων (190 Π.Κ.), της παρακώλυσης συγκοινωνιών (292 Π.Κ.), της σωματικής βλάβης (308 Π.Κ.), της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (άρθρο 309 Π.Κ.), της βαριάς σωματικής βλάβης (εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 310 Π.Κ.) της συμπλοκής (313 Π.Κ.), της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.), της απειλής (333 Π.Κ.), της διατάραξης οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (337 Π.Κ.), της προσβολής γενετήσιας ευπρέπειας (άρθρο 353 Π.Κ.), της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (378 Π.Κ.) και της εκβίασης (385 Π.Κ.), υπό τις προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2, θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυντική περίσταση και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται για αυτά στον Ποινικό Κώδικα και να φτάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής.

4Α. Συνιστούν επιβαρυντικές περιπτώσεις και η επιβαλλόμενη ποινή μπορεί να ξεπεράσει το ανώτατο όριο που προβλέπεται στις παρ. 1 και 2 ή στον Π.Κ. και να φθάσει στο ανώτατο όριο του είδους της ποινής: α) το ότι ο δράστης κατά την τέλεση των πιο πάνω πράξεων χρησιμοποίησε όπλο ή κάθε άλλου είδους μέσο, ικανό και πρόσφορο να προκαλέσει κίνδυνο για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων, β) το ότι από τη βαρύτητα της πράξης, τη βιαιότητα κατά την τέλεσή της, τις περιστάσεις αυξημένης επικινδυνότητας για τη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα προσώπων, τα αίτια που ώθησαν τον δράστη σε αυτήν και τη σοβαρή διασάλευση της δημόσιας τάξης, προκύπτει αντικοινωνικότητα αυτού και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων στο μέλλον, γ) το ότι ο δράστης εκδήλωσε ρατσιστική συμπεριφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 82Α Π.Κ.

5. Όποιος παροτρύνει, υποκινεί, ενθαρρύνει ή διευκολύνει με οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως, δημόσια ή δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου ή του διαδικτύου μεμονωμένα άτομα ή οργανωμένες ομάδες προσώπων για να διαπράξουν αδικήματα του παρόντος άρθρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

6. Στις περιπτώσεις των αξιόποινων πράξεων του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται η οποιαδήποτε μετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής, σε παροχή κοινωφελούς εργασίας, καθώς και η αναστολή εκτέλεσης αυτής σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. Π.Κ. Κατ’ εξαίρεση το δικαστήριο με την απόφασή του δύναται να διατάξει την αναστολή της εκτέλεσης της επιβληθείσας ποινής, αν κρίνει, με βάση ειδικά στοιχεία τα οποία μνημονεύονται στην αιτιολογία της απόφασης, ότι η εκτέλεσή της δεν είναι απολύτως αναγκαία για να αποτρέψει τον δράστη από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων στο μέλλον, συνεκτιμώντας τα στοιχεία της προσωπικότητάς του και την όλως περιστασιακή δράση του.

7 α) Σε περίπτωση καταδίκης για πράξεις που προβλέπονται στο παρόν, το δικαστήριο επιβάλλει υποχρεωτικά και για χρονικό διάστημα δύο (2) έως πέντε (5) ετών στον δράστη απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης όλων των αθλητικών εκδηλώσεων, αδιακρίτως αθλήματος, ακόμη και εκείνων που διεξάγονται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, στις οποίες μετέχει ομάδα, σε αγώνα της οποίας ή με αφορμή αγώνα της οποίας τελέσθηκε η αξιόποινη πράξη. Το δικαστήριο μπορεί, επίσης, να απαγορεύσει την προσέλευση και παρακολούθηση και οποιασδήποτε άλλης αθλητικής εκδήλωσης, αν, από τις περιστάσεις και με βάση την προσωπικότητα του δράστη, κρίνει ότι αυτός είναι επικίνδυνος για την ομαλή τέλεση των αθλητικών εκδηλώσεων. Για την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής το δικαστήριο διατάσσει τον δράστη να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του ή διαμονής του πριν από την έναρξη της αθλητικής συνάντησης και να παραμένει σε αυτό ή σε χώρο άμεσης εποπτείας της αστυνομικής αρχής, δύο ώρες πριν από την έναρξη της έως δύο ώρες μετά από τη λήξη της. Το δικαστήριο μετά από αίτημα του καταδικασθέντος προσδιορίζει στην απόφασή του το άθλημα και τις αθλητικές συναντήσεις για τις οποίες εφαρμόζεται η ως άνω παρεπόμενη ποινή.

β) Εάν ο δράστης κάποιας πράξης από τις αναφερόμενες στο παρόν είναι ανήλικος, επιβάλλεται ως αναμορφωτικό μέτρο η προβλεπόμενη στην περ. α) απαγόρευση προσέλευσης και παρακολούθησης αθλητικών εκδηλώσεων με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαέξι (16) ετών, επιβάλλεται ως αναμορφωτικό μέτρο, η ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, τους επιτρόπους ή τους κηδεμόνες του.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση της ως άνω παρεπόμενης ποινής ή του ως άνω αναμορφωτικού μέτρου.

8.α) Τα αδικήματα του παρόντος άρθρου διώκονται αυτεπαγγέλτως. Καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου τέλεσής τους. Για την εκδίκαση των αδικημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διαδικασία των άρθρων 418 επ. Κ.Π.Δ. Σε κάθε περίπτωση τα αδικήματα του παρόντος άρθρου εκδικάζονται εντός τριάντα (30) ημερών.

β) Η προθεσμία για την άσκηση έφεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης και η άσκηση εφέσεως δεν αναστέλλουν την εκτέλεσή τους. Η παρεπόμενη ποινή, που επιβλήθηκε κατά την παρ. 7, ουδέποτε αναστέλλεται.

γ) Ο εισαγγελέας, με διάταξη που εκδίδει πριν από την παραγγελία για την απόλυση του κατηγορουμένου, εντέλλεται προς την αστυνομική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής του την εκτέλεση της παρεπόμενης ποινής, μνημονεύοντας τη διάρκειά της ή, εάν έχει ήδη εκτιθεί τμήμα της, το υπόλοιπό της. Ο κατηγορούμενος πριν απολυθεί λαμβάνει γνώση του περιεχομένου της διάταξης.

9. Η διαδικασία των άρθρων 275 και 417 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Κ.Π.Δ.) δεν εφαρμόζεται για πλημμελήματα, αν η πράξη στρέφεται κατά της τιμής ή αφορά εντελώς ελαφρά ή ασήμαντη σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας και φέρεται ότι διαπράχθηκε από διαιτητή οποιουδήποτε αθλήματος ή βοηθό του κατά την εκτέλεση των σχετικών με τον αγώνα καθηκόντων τους, ή από αθλητή κατά τη συμμετοχή του σε αθλητική συνάντηση.

10. Με τις ποινές της παρ. 1, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος, σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων: α) κατέχει ή χρησιμοποιεί αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, και β) κατέχει ή χρησιμοποιεί βεγγαλικά, καπνογόνα, κροτίδες και γενικά εύφλεκτες ύλες. Με τις ποινές της παρ. 2, εκτός εάν τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με άλλη διάταξη, τιμωρείται όποιος, σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων, απευθύνει ατομικά ή ως μέλος ομάδας σε τρίτους, εκφράσεις που προσβάλλουν την εθνική ταυτότητα των προσώπων αυτών ή είναι ρατσιστικού περιεχομένου ή προσβάλλει τον εθνικό ύμνο, τα ολυμπιακά σύμβολα ή τους ολυμπιακούς αγώνες. Η παρ. 3 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των πρώτου και δεύτερου εδαφίων της παρούσας. Η παρ. 4 εφαρμόζεται και όταν τα περιγραφόμενα σε αυτήν εγκλήματα, έχοντας σαφή αθλητική αναφορά και αθλητικό υπόβαθρο που ανάγεται σε αντιπαλότητα μεταξύ οπαδών αθλητικών ομάδων, τελούνται σε τόπο και σε χρόνο που δεν συνδέονται με συγκεκριμένη αθλητική εκδήλωση. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι παρ. 4Α, 6, 7 και 8.»


Άρθρο 15

Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 1 και 6 του άρθρου 41Η του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 41Η του ν. 2725/1999 (Α’ 121), τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 1 και 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 41Η

Περιοριστικοί όροι σε βάρος κατηγορουμένων για αδικήματα αθλητικής βίας - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Κατά την άσκηση της ποινικής δίωξης και όσο διαρκεί η προδικασία, αν προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για κάποιο από τα αδικήματα αθλητικής βίας που προβλέπονται στον παρόντα, ο κατά τόπο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών με διάταξή του επιβάλλει υποχρεωτικά στον κατηγορούμενο έναν ή περισσότερους περιοριστικούς όρους, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος διάπραξης νέων αδικημάτων.

2. Περιοριστικοί όροι που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 1, είναι ιδίως:

(α) η απαγόρευση εισόδου σε μία ή περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις, ενός ή περισσότερων αθλημάτων, κατά τη διάρκεια προπονήσεων ή και αγώνων, (β) η απαγόρευση εισόδου σε αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες προπονείται ή αγωνίζεται συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

(γ) η υποχρέωση εμφάνισης του κατηγορουμένου στο αστυνομικό τμήμα του τόπου κατοικίας του μέχρι και δύο (2) ώρες πριν από την έναρξη αγώνων στους οποίες συμμετέχει συγκεκριμένη ομάδα αθλητικού σωματείου, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε. και η παραμονή του εκεί μέχρι και δύο (2) ώρες μετά τη λήξη τους.

3. Η εισαγγελική διάταξη της παρ. 1 κοινοποιείται στον κατηγορούμενο, στην αρμόδια αστυνομική αρχή και στους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους, αθλητική ομοσπονδία, διοργανώτρια των αγώνων αρχή, αθλητικό σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε., για να λάβουν γνώση και να μεριμνήσουν για την εκτέλεσή της. Η ισχύς των περιοριστικών όρων αρχίζει από την κοινοποίηση στον κατηγορούμενο της διάταξης της παρ. 1 και παύει αυτοδικαίως με την άρση ή αντικατάστασή τους σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5 ή με την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ.

4. Ο κατηγορούμενος μπορεί να προσφύγει στο συμβούλιο πλημμελειοδικών κατά της διάταξης του εισαγγελέα που του έχει επιβάλει περιοριστικούς όρους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της διάταξης σε αυτόν. Για την προσφυγή συντάσσεται έκθεση από τον γραμματέα της εισαγγελίας που εξέδωσε την προσβαλλόμενη διάταξη. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. Αν δεν κατατεθεί το παράβολο, η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφυγή διαβιβάζεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών και εισάγεται από αυτόν, χωρίς χρονοτριβή, μαζί με την πρότασή του στο συμβούλιο, το οποίο και αποφασίζει αμετάκλητα. Η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διάταξης του εισαγγελέα. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η προσφυγή απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο.

5. Μέχρι την περάτωση της ποινικής δίκης κατά το άρθρο 370 ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι σύμφωνα με το παρόν, έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για την άρση των όρων αυτών ή την αντικατάστασή τους με άλλους, στην οποία πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια και πληρότητα τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται η άρση ή αντικατάσταση. Η αίτηση υποβάλλεται στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών που διέταξε τους περιοριστικούς όρους μέχρι την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, με κλητήριο θέσπισμα ή απευθείας κλήση, και μετά από την εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο, στο ποινικό δικαστήριο στο οποίο εισήχθη. Επί ποινή απαραδέκτου, ο κατηγορούμενος οφείλει να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στη σχετική αίτηση. Η υποβολή της αίτησης δεν αναστέλλει την εκτέλεση των περιοριστικών όρων. Ο αρμόδιος εισαγγελέας πλημμελειοδικών ή το αρμόδιο ποινικό δικαστήριο αποφαίνονται αμετάκλητα. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, διατάσσεται η επιστροφή του παραβόλου σε εκείνον που το κατέθεσε, άλλως, αν η αίτηση απορριφθεί, διατάσσεται η εισαγωγή του στο δημόσιο ταμείο.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων των παρ. 4 και 5.

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για ανήλικο κατηγορούμενο που έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή η εισαγγελική διάταξη της παρ. 1 κοινοποιείται και στους ασκούντες την επιμέλεια του ανηλίκου γονείς ή επιτρόπους ή κηδεμόνες του.»


Άρθρο 16

Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων - Αντικατάσταση του άρθρου 7 του ν. 4326/2015

Στο άρθρο 7 του ν. 4326/2015 (Α’ 49), τροποποιείται η παρ. 1, αντικαθίστανται οι παρ. 2 και 3, προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 7

Αντιμετώπιση ύποπτων χειραγώγησης αγώνων - Στοιχηματισμός

1. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) υποχρεούται να διαβιβάζει αμελλητί στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, στον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων και στην Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.), τις εκθέσεις που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή ή την Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ή τις συνεργαζόμενες με αυτές εταιρείες ή άλλους φορείς, σχετικά με ύποπτους χειραγώγησης αγώνες ποδοσφαίρου. Αντιστοίχως, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός και η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. διαβιβάζουν στην Ε.Π.Ο. τις εκθέσεις που λαμβάνουν αναφορικά με ύποπτους χειραγώγησης αγώνες ποδοσφαίρου.

2. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), καθώς και οι λοιπές αθλητικές ομοσπονδίες και φορείς αθλημάτων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, διαβιβάζουν στην Ε.Π.ΑΘΛ.Α., κάθε έκθεση, στοιχείο ή πληροφορία, που περιέρχεται σε γνώση τους από οποιαδήποτε πηγή, η οποία αφορά αθλητικά γεγονότα που είναι ύποπτα χειραγώγησης.

3. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) δύναται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, αφού λάβει υπόψη τις εκθέσεις, τα στοιχεία και τις πληροφορίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση της ΕΠ.ΑΘΛ.Α., να αποκλείει διοργανώσεις, αθλήματα, αθλητικές ομάδες, αθλητές, καθώς και τύπους στοιχημάτων από τα γεγονότα που προσφέρονται προς στοιχηματισμό από πρόσωπα που διοργανώνουν και διεξάγουν νόμιμα το παίγνιο του στοιχήματος στην ελληνική επικράτεια και να θέτει όρια στοιχηματισμού ανά γεγονός ή ομάδες γεγονότων, διοργανώτρια αρχή, άθλημα, αθλητική ομάδα, αθλητή και τύπο στοιχήματος.

4. Ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός, εφόσον τέτοια στοιχεία, εκθέσεις ή πληροφορίες περιέλθουν σε γνώση του πριν από τη διεξαγωγή του γεγονότος, μπορεί με απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., να μεταθέτει την ώρα έναρξης του γεγονότος, ή να αναβάλει τη διεξαγωγή του, σε ημέρα και ώρα που προσδιορίζεται κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη διοργανώτρια αρχή και τους διαγωνιζομένους, κοινοποιώντας την απόφασή του στην Ε.Ε.Ε.Π.

5. Η Ε.Ε.Ε.Π. προβαίνει για λογαριασμό της Ε.Π.ΑΘΛ.Α., τακτικά και μια (1) τουλάχιστον φορά ετησίως, σε εκτίμηση κινδύνου των αθλημάτων, ομάδων, αθλητών και φορέων διοργάνωσης των αθλητικών γεγονότων που προσφέρονται προς στοιχηματισμό, καθώς και των τύπων στοιχημάτων που προσφέρονται επί των γεγονότων αυτών, συνεκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη φήμη και την αξιοπιστία του φορέα διοργάνωσης των αθλητικών ομάδων, ή των αθλητών που συμμετέχουν στη διοργάνωση, ή το γεγονός, τον χαρακτήρα του γεγονότος, τον όγκο του στοιχηματισμού ανά τύπο στοιχήματος, το ιστορικό, τον ρόλο και τον βαθμό εμπλοκής στο γεγονός, ή τη διοργάνωση προσώπων που σχετίζονται με φαινόμενα χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων ή διοργανώσεων, βάσει της πληροφόρησης που η Ε.Π.ΑΘΛ.Α. διαθέτει ή παρέχεται σε αυτήν, από τους φορείς των παρ. 1 και 2 και τις συνεργαζόμενες εταιρείες με τους φορείς αυτούς.»


ΜΕΡΟΣ Γ’

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Άρθρο 17

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η οργανωμένη αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου με στόχο τη βιωσιμότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου.


Άρθρο 18

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η θέσπιση δύο (2) επαγγελματικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, (α) του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και (β) του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και η κατάργηση του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Β’ Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League).


Άρθρο 19

Αναδιάρθρωση επαγγελματικών κατηγοριών ποδοσφαίρου - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 108 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) καταργείται η περ. γ) της παρ. 1, προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 2, τροποποιείται η παρ. 3, προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 108

Επαγγελματικό ποδόσφαιρο

1. Κάθε έτος διεξάγονται, ύστερα από προκήρυξη της οικείας διοργανώτριας αρχής, τα ακόλουθα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου:

(α) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και

(β) Το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).

2. Στα πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαίρου συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιρειών (Π.Α.Ε.) που αποτελούνται από επαγγελματίες ποδοσφαιριστές κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 85. Για τις ομάδες που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) τουλάχιστον το ήμισυ των δηλωθέντων σε κάθε φύλλο αγώνα ποδοσφαιριστών καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος πρέπει να πληρoί τις προϋποθέσεις συμμετοχής σε ελληνική εθνική ομάδα οποιασδήποτε ηλικιακής κατηγορίας.

3. Το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας ανδρών, το οποίο διοργανώνεται από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (Ε.Π.Ο.) έχει ερασιτεχνικό χαρακτήρα και σε αυτό συμμετέχουν αποκλειστικά ομάδες ποδοσφαιρικών σωματείων, αποτελούμενες από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές. Κάθε σωματείο, η ομάδα του οποίου ανέρχεται, κατά τους οικείους κανονισμούς, από τη Γ’ Εθνική Κατηγορία ανδρών στην Α2 Εθνική Κατηγορία ανδρών για την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 και εφεξής, υποχρεούται να μετατραπεί σε Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επικύρωση του βαθμολογικού πίνακα, άλλως αποβάλλεται κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70.

4. Τα πρωταθλήματα του παρόντος αναδιαρθρώνονται με κανονισμούς του άρθρου 101 Δ.

5. Από την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 συγχωνεύονται τα επαγγελματικά πρωταθλήματα της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2) και της Β’ εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League). Στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) της αγωνιστικής περιόδου 2021-2022 συμμετέχουν και οι ομάδες των Π.Α.Ε., που σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Β’ εθνικής κατηγορίας ανδρών (Football League), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 109 και τους χορηγηθεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77 Α.»


Άρθρο 20

Αύξηση ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) - Τροποποίηση των παρ. 2 και 5 και κατάργηση της παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 2725/1999

Στο άρθρο 109 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιούνται ο τίτλος και οι παρ. 2 και 5, καταργείται η παρ. 3, αντικαθίσταται η παρ. 6 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 109

Ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο Π.Α.Ε. - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ.

2. Το μετοχικό κεφάλαιο των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2) δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες (350.000) ευρώ.

3. [Καταργείται]

4. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των παραγράφων 1 έως 2 καταβάλλεται κατά τη σύσταση της Π.Α.Ε. ή με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 και 70.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα κατώτερα όρια του μετοχικού κεφαλαίου των Π.Α.Ε. των παρ. 1 έως 2.

6. Π.Α.Ε. οι οποίες έχουν μετοχικό κεφάλαιο μικρότερο από το ελάχιστο ποσό, που απαιτείται για την επαγγελματική κατηγορία στην οποία ανήκουν σύμφωνα με την παρ. 2, υποχρεούνται σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου τουλάχιστον μέχρι το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την κατηγορία αυτή. Η ολοσχερής καταβολή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχει πιστοποιηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω καταληκτική προθεσμία, η ομάδα της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. αποβάλλεται από το πρωτάθλημα της κατηγορίας, στην οποία ανήκει, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 70.»


Άρθρο 21

Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999

Η παρ. 2 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιείται και το άρθρο 97 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 97

Επαγγελματικοί σύνδεσμοι ποδοσφαίρου

1. Η επαγγελματική ένωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας που ιδρύθηκε με τη μορφή αστικού συνεταιρισμού υπό την επωνυμία «Σούπερλιγκ Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League) σύμφωνα με το άρθρο 97Α του ν. 2725/1999, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3479/2006 (Α’ 152), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Σούπερλιγκ Ένα Ελλάδα Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης» (Super League 1), και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1 διοργανώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1) της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 108.

2. Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) που ιδρύθηκε με τον ν. 879/1979 (Α’ 56), παρέμεινε σε ισχύ και λειτουργία με την ίδια επωνυμία με το άρθρο 51 του ν. 1958/1991 (Α’ 122), μετονομάσθηκε σε Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Ποδοσφαιρικών Εταιρειών (Ε.Σ.Α.Π.Ε.) με το άρθρο 97 του ν. 2725/1999 στην αρχική μορφή του, σε Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Ε.Π.Α.Ε.) με το άρθρο 33 του ν. 3057/2002 (Α’ 239) και σε Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ και Γ’ Εθνικής Κατηγορίας με το άρθρο 2 του ν. 3479/2006 και σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 και Β’ Εθνικής Κατηγορίας Super League 2 -Football League» (Super League 2 - FootballLeague) με το άρθρο έκτο του ν. 4612/2019 (Α’ 77), παραμένει σε ισχύ και λειτουργία, μετονομάζεται σε «Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α2 Εθνικής Κατηγορίας Super League 2» (Super League 2) και αποτελεί τον επαγγελματικό, κατά το άρθρο 96, σύνδεσμο των Π.Α.Ε. οι ομάδες των οποίων συμμετέχουν, κατά τους οικείους κανονισμούς, στο εθνικό πρωτάθλημα επαγγελματικού ποδοσφαίρου της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών. Ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 διοργανώνει το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών (Super League 2) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 108.

3. Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι των παρ. 1 και 2 αποτελούν τακτικά μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (Ε.Π.Ο.).

4. Τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η εν γένει διαδικασία εγγραφής των Π.Α.Ε. στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο καθορίζονται από το καταστατικό και τους κανονισμούς του οικείου συνδέσμου, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και των διεθνών συνομοσπονδιών ποδοσφαίρου.

5. Αποβάλλουν την ιδιότητα του μέλους του οικείου συνδέσμου οι Π.Α.Ε. οι οποίες κατά τους οικείους κανονισμούς, ανέρχονται σε ανώτερη ή υποβιβάζονται σε κατώτερη κατηγορία επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή παύουν για οποιονδήποτε λόγο να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα αρμοδιότητας του συνδέσμου αυτού.»


Άρθρο 22

Διαγραφή του όρου «Β’ Εθνική Κατηγορία ανδρών (Football League)» - Τροποποίηση των περ. β’ και ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 2725/1999

Ο εισαγωγικός αριθμός 1. της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) διαγράφεται, οι περ. β) και ιγ) τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 98

Αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

Στις αρμοδιότητες των επαγγελματικών συνδέσμων του άρθρου 97 ανήκουν:

α) Η διοίκηση και διαχείριση του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, μέσα στο πλαίσιο των νόμων του Κράτους και του καταστατικού, των κανονισμών και των σκοπών της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.).

β) Η οργάνωση και η διεξαγωγή των πρωταθλημάτων του επαγγελματικού ποδοσφαίρου των Α1 και Α2 Εθνικών Κατηγοριών αντίστοιχα, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της Ε.Π.Ο. και των υπερκείμενων Διεθνών Συνομοσπονδιών Ποδοσφαίρου και η επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος ανακύπτει από τη διεξαγωγή των αγώνων αυτών, εφόσον δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

γ) Ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και κανόνων συμμετοχής των επαγγελματικών ομάδων στο αντίστοιχο πρωτάθλημα και διεξαγωγής των αγώνων πρωταθλημάτων αρμοδιότητάς τους, περιλαμβανομένων, υποχρεωτικά, και των κανόνων ειδικού πειθαρχικού δικαίου.

Κατά την κατάρτιση του σχετικού Κανονισμού λαμβάνονται υπόψη οι γενικοί όροι και κανόνες των κανονισμών πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο.

δ) Η τήρηση του Μητρώου των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους, παράλληλα με την Ε.Π.Ο. και ο καθορισμός των γενικών όρων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αυτών, περιλαμβανομένων και των οικονομικών σχέσεων αυτών με τα Μέλη της Ένωσης, καθώς και η επίλυση των οικονομικών διαφορών αυτών με τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές τους.

ε) Η θέσπιση πειθαρχικών κανόνων και κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας των μελών τους, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος για την τήρηση των κανόνων αυτών.

στ) Η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας υπό τους όρους του παρόντος και των οικείων καταστατικών και κανονισμών, καθώς και η έκδοση ειδικού κανονισμού δεοντολογίας των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, αρμοδιότητάς τους.

ζ) Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της περιουσίας των Ενώσεων, ιδίως δε η παραχώρηση δικαιωμάτων διαφημιστικής εκμετάλλευσης και προβολής δραστηριοτήτων τους, που υπάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών τους, καθώς και η προστασία και προαγωγή κάθε συλλογικού συμφέροντος (οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού) των μελών τους, ιδίως δε η σύναψη, για λογαριασμό τους, συμφωνιών ραδιοτηλεοπτικών ή με άλλο τεχνικό μέσο μεταδόσεων αγώνων ή στιγμιοτύπων τους και διαφημιστικής εκμετάλλευσης του ονόματος και της εμφάνισης των ποδοσφαιριστών αρμοδιότητάς τους, μέσα στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και με την επιφύλαξη ιδιαίτερα των διατάξεων, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των αναγκών ραδιοτηλεοπτικής ενημέρωσης του κοινού.

η) Η παροχή στα Μέλη τους οικονομικής, τεχνικής, οργανωτικής, τεχνολογικής, ερευνητικής και επιστημονικής υποστήριξης, για την αύξηση ή βελτίωση των προϊόντων του ποδοσφαίρου, καθώς και η διαχείριση των προϊόντων αυτών.

θ) Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και του ντόπινγκ.

ι) Η οργάνωση και διεξαγωγή τακτικών σεμιναρίων επιμόρφωσης των διοικητικών και τεχνικών στελεχών του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, η ίδρυση κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η συνεργασία με τέτοια κέντρα, για τη μεταποδοσφαιρική επαγγελματική κατάρτιση των ποδοσφαιριστών, αρμοδιότητάς τους.

ια) Η ικανοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών στο χώρο του ποδοσφαίρου.

ιβ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος, αναγκαίου για την προαγωγή και ανάπτυξη του αθλήματος αρμοδιότητάς τους, που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, ιδίως δε η οργάνωση και λειτουργία από τους συλλόγους -μέλη ακαδημιών ποδοσφαίρου, καθώς και η οργάνωση και διεξαγωγή αγωνιστικών εκδηλώσεων μεταξύ τους.

ιγ) Η αντιμετώπιση κάθε άλλου θέματος, που ανατίθεται σε αυτές, από την Ε.Π.Ο. ή από ειδικές διατάξεις του παρόντος ή κανονιστικών εν γένει πράξεων, ιδίως η κεντρική εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 2).»


Άρθρο 23

Κατάργηση κεντρικής εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Football League - Τροποποίηση της περ. ζ) και κατάργηση της υποπερ. ββ) περ. ζ) του άρθρου 100 του ν. 2725/1999

Η περ. ζ’ του άρθρου 100 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιείται και το άρθρο 100 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 100

Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

Πόροι των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου είναι:

(α) οι πρόσοδοι από την περιουσία τους,

(β) οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, χορηγίες, εισφορές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς αυτούς,

(γ) ποσοστά από τα χρηματικά πρόστιμα, το ύψος των οποίων καθορίζει η Ε.Π.Ο., καθώς και από τα παράβολα συμμετοχής των ομάδων των Π.Α.Ε. στα πρωταθλήματα που διοργανώνουν, το ύψος των οποίων καθορίζουν οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι,

(δ) ποσοστό από τις εισπράξεις των αγώνων των πρωταθλημάτων που διοργανώνουν, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους,

(ε) τα έσοδα από τις εισπράξεις των αγώνων των αντιπροσωπευτικών ομάδων που συγκροτούν,

(στ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 1, ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) από τα έσοδα των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 1 από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με το άρθρο 84,

(ζ) ειδικά ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2, ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) από τα έσοδα από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 και (η) κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την εκπλήρωση των σκοπών τους ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.»


Άρθρο 24

Κατάργηση αναφοράς στο πρωτάθλημα Football League - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999

Η παρ. 3 του άρθρου 101 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιείται και το άρθρο 101 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 101

Όργανα επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου

1. Σε κάθε επαγγελματικό σύνδεσμο ποδοσφαίρου λειτουργούν τα ακόλουθα όργανα:

(α) Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.),

(β) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.),

(γ) πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 119, και

(δ) κάθε άλλο όργανο που καθορίζεται στο καταστατικό τους.

2. Η γενική συνέλευση κάθε επαγγελματικού συνδέσμου αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Π.Α.Ε.-μέλους του συνδέσμου. Οι εκπρόσωποι των Π.Α.Ε. πρέπει να έχουν την ιδιότητα του Πρόεδρου ή του Αντιπρόεδρου του Δ.Σ. της Π.Α.Ε., την οποία εκπροσωπούν ή να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό της με ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%).

3. Για συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με τη διοργάνωση του πρωταθλήματος Super League 2, το καταστατικό του επαγγελματικού συνδέσμου Super League 2 μπορεί να προβλέπει τη λήψη απόφασης αποκλειστικά από τους εκπροσώπους των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, τα όργανα των επαγγελματικών συνδέσμων ποδοσφαίρου, οι αρμοδιότητές τους και κάθε θέμα σχετικό με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη θητεία, τη συμμετοχή των μελών σε αυτά και τη λήψη αποφάσεων, την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία τους καθορίζονται με το καταστατικό του οικείου συνδέσμου, το οποίο πρέπει να είναι σύμφωνο με το καταστατικό και τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.»


Άρθρο 25

Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2 - Τροποποίηση των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999

1. Στο άρθρο 84Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121) οι παρ. 1, 2, 5 και 6 τροποποιούνται και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 84Α

Κεντρική διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων Super League 2

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

(α) Διοργανώτρια Αρχή είναι ο επαγγελματικός σύνδεσμος Super League 2 της παρ. 2 του άρθρου 97.

(β) Πάροχοι υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας είναι: αα) οι αδειοδοτημένοι πάροχοι τηλεοπτικού περιεχομένου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας, ενημερωτικού ή μη προγράμματος, γενικής ή ειδικής στόχευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. σύμφωνα με τον ν. 4173/2013 (Α’ 169), ββ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι τηλεοπτικών συνδρομητικών υπηρεσιών, γγ) οι νόμιμα λειτουργούντες πάροχοι μη γραμμικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (κατά παραγγελία πάροχοι υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων) που παρέχουν υπηρεσίες για την παρακολούθηση προγραμμάτων σε χρονική στιγμή που επιλέγει ο χρήστης, κατόπιν δικού του αιτήματος, από κατάλογο προγραμμάτων που έχει καταρτίσει ο πάροχος υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας, σύμφωνα με την περ. ια) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4779/2021 (Α’ 27).

(γ) Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε αγώνα περιλαμβάνει όσα διαδραματίζονται πέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα έως και πέντε λεπτά μετά την ολοκλήρωσή του στον αγωνιστικό χώρο, όπως αυτός ορίζεται στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο που είναι ορατός από τον αγωνιστικό χώρο, συμπεριλαμβανομένων των κερκίδων.

2. Οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League 2 εκχωρούν και μεταβιβάζουν αυτομάτως και αυτοδικαίως στη διοργανώτρια Αρχή, το αποκλειστικό δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης και διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που κατέχουν σύμφωνα με το άρθρο 84, με σκοπό

η διοργανώτρια Αρχή:

(α) Να παραχωρεί, έναντι ανταλλάγματος, σε παρόχους υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας της περ. β) της παρ. 1, αποκλειστικές ή μη, άδειες εγγραφής, απευθείας μετάδοσης, αναμετάδοσης ή κατά παραγγελία μετάδοσης, σε όλη την Ελληνική Επικράτεια ή και στην αλλοδαπή, του οπτικοακουστικού περιεχομένου των αγώνων του οικείου πρωταθλήματος. Επί ποινή απόλυτης ακυρότητας, οι άδειες αυτές παραχωρούνται εγγράφως και έχουν ορισμένη διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) έτη. Οι παραχωρούμενες άδειες μπορεί να αφορούν, είτε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος ως ένα ενιαίο τηλεοπτικό πακέτο είτε μερικότερα πακέτα αγώνων.

(β) Να εισπράττει και να διανέμει τα έσοδα που προκύπτουν από την παραχώρηση των αδειών της περ. α).

(γ) Να παρακολουθεί τη χρήση των αδειών που παραχωρεί κατά την περ. α) και να προβαίνει, στο δικό της όνομα, σε κάθε εξώδικη ή δικαστική ή διοικητική ενέργεια για τη νόμιμη προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων που της έχουν μεταβιβαστεί, παράλληλα με τις αρχικές δικαιούχους των δικαιωμάτων αυτών - γηπεδούχους Π.Α.Ε.

3. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων των Π.Α.Ε. από τη διοργανώτρια Αρχή γίνεται χωριστά για κάθε πρωτάθλημα.

4. Οι πάροχοι της περ. β) της παρ. 1 παρακρατούν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5 %) από το αντάλλαγμα που οφείλουν να καταβάλουν στη διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση σε αυτούς των αδειών της περ. α) της παρ. 2, το οποίο καταβάλουν απευθείας στην Ε.Π.Ο. ταυτόχρονα με τις καταβολές προς τη διοργανώτρια Αρχή και σε αντιστοιχία με κάθε μία από τις καταβολές αυτές.

5. Από τα έσοδα που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή για την παραχώρηση των αδειών της περ. α) της παρ. 2, παρακρατά για την ίδια ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4 %) αν οι άδειες αφορούν στο πρωτάθλημα Super League 2.

6. Οι παρ. 1 έως 5 αποτελούν αναγκαίο περιεχόμενο της προκήρυξης του πρωταθλήματος Super League 2, που αποδέχονται οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό.

7. Η κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του παρόντος πρέπει να είναι σύμφωνη με της αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, καθώς και με την κείμενη Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ελευθερίας του ανταγωνισμού και του δικαιώματος πρόσβασης στην πληροφόρηση και σε εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία.

8. Κάθε ποσό που εισπράττει η διοργανώτρια Αρχή από την κεντρική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων κάθε πρωταθλήματος που διοργανώνει κατατίθεται σε χωριστό λογαριασμό που τηρεί αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής που λειτουργεί νόμιμα. Η διοργανώτρια Αρχή δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα έσοδα που εισπράττει σύμφωνα με το παρόν για σκοπούς άλλους, πλην, της διανομής τους.»

2. Με το παρόν άρθρο δεν θίγονται άδειες εκμετάλλευσης τηλεοπτικών δικαιωμάτων Π.Α.Ε. που έχουν παραχωρηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Π.Α.Ε. οι οποίες: α) έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη, να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα Super League 2 την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 και β) έχουν παραχωρήσει άδεια εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών τους δικαιωμάτων πριν από την έναρξη του παρόντος εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 84Α του ν. 2725/1999 μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της άδειας, που έχουν παραχωρήσει.


Άρθρο 26

Συμβάσεις παραχώρησης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δικαιωμάτων - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999

Η παρ. 2 του άρθρου 84 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Κάθε γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, γηπεδούχος Α.Α.Ε., γηπεδούχο Τ.Α.Α. ή αθλητική ομοσπονδία για αγώνες εθνικών ομάδων και κυπέλλου Ελλάδος δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης, με τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς, αποκλειστικών ή μη αδειών εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στην παρ. 1. Απαγορεύεται η μεταβίβαση σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, των δικαιωμάτων που αποκτήθηκαν με αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του σωματείου, της Α.Α.Ε., του Τ.Α.Α. ή της ομοσπονδίας. Οι συμβάσεις του πρώτου εδαφίου δεσμεύουν το, κατά τους οικείους κανονισμούς, φιλοξενούμενο σωματείο, Α.Α.Ε ή Τ.Α.Α. Για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Super League 2 εφαρμόζεται το άρθρο 84Α.»


ΜΕΡΟΣ Δ’

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ π.δ. 87/2020 (Α’ 201)


Άρθρο 27

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος μέρους είναι η αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του συσταθέντος, δυνάμει του π.δ. 87/2020 (Α’ 201), Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (Ε.Ο.ΚΑ.Ν.).


Άρθρο 28

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος μέρους αποτελεί η εισαγωγή ρυθμίσεων που κατατείνουν στην επίτευξη ουσιαστικής και παραγωγικής λειτουργίας του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. στην πράξη.


Άρθρο 29

Εκτελεστικός Διευθυντής - Τροποποίηση του άρθρου 12 του π.δ. 87/2020

Στο άρθρο 12 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Εκτελεστικός Διευθυντής

1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συστήνεται θέση Εκτελεστικού Διευθυντή, ο οποίος επιλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Διοικητή και διορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για θητεία τριών (3) ετών.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των ελέγχων του προγράμματος αντιντόπινγκ.

β) Μεριμνά για την υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με το αντιντόπινγκ.

γ) Μεριμνά για τη μεταφορά των δειγμάτων σε αναγνωρισμένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) εργαστήρια.

δ) Φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων των διενεργηθέντων ελέγχων.

ε) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων του αμέσως προηγουμένου έτους.

στ) Μετέχει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει και άλλες αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Διευθυντή, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΚΑ.Ν.

3. Για τον διορισμό στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:

α) Να είναι πτυχιούχος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε μία από τις ακόλουθες ειδικότητες: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Νομικής ή συναφών με αυτές,

β) να κατέχει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο των ανωτέρω ειδικοτήτων,

γ) να έχει άριστη γνώση μιας εκ των αγγλικής ή γαλλικής γλωσσών και πολύ καλή γνώση της άλλης,

δ) να έχει ασκήσει εκτελεστικά καθήκοντα σε Οργανισμό Ελέγχου Ντόπινγκ της περ. νζ) του άρθρου 1 του ν. 4791/2021 (Α’ 51), στο αντικείμενο του αντι-ντόπινγκ, επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον σε Εθνικό Οργανισμό Αντιντόπινγκ της περ. λα) του ως άνω νόμου.

Σε περίπτωση που ως Εκτελεστικός Διευθυντής επιλεγεί μόνιμος ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) δημόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποσπάται αυτοδικαίως στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και με τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που κατείχε πριν από την επιλογή του. Σε αυτήν την περίπτωση ο χρόνος της θητείας του λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης.»


Άρθρο 30

Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς - Τροποποίηση της παρ. 2 και του άρθρου 14 του π.δ. 87/2020

Στο άρθρο 14 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) στην παρ. 2 οι λέξεις «τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες» αντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες», μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 προστίθεται δεύτερο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 14

Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς

1. Στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και λειτουργεί και αποφασίζει σύμφωνα με τον Κώδικα και τα Διεθνή Πρότυπα για κατ’ εξαίρεση Χρήση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου για Θεραπευτικούς Σκοπούς του WADA.

2. Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) αποτελείται από πέντε (5) ειδικούς επιστήμονες, ιατρούς κατά προτίμηση, με εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία Αθλητών και καλή γνώση της κλινικής ιατρικής, αθλητιατρικής και ιατρικής της άσκησης. Σε περιπτώσεις που αφορούν αθλητές με αναπηρίες, τουλάχιστον ένα (1) μέλος της επιτροπής θα πρέπει να έχει γενική εμπειρία στη φροντίδα και θεραπεία αθλητών με αναπηρίες ή να έχει ειδική εμπειρία σε σχέση με την ιδιαίτερη αναπηρία του αθλητή. Η Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς μπορεί να αναζητήσει τη συνδρομή άλλων ιατρών ή επιστημόνων και άλλων ειδικοτήτων, σε περίπτωση που το κρίνει σκόπιμο.

3. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να εξετάζει αιτήματα των αθλητών σχετικά με τη χρήση ουσιών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών του WADA, για θεραπευτικούς σκοπούς. Όταν υποβάλλεται σχετικό αίτημα στον E.O.KA.N., ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατ’ εξαίρεση Χρήσης για Θεραπευτικούς Σκοπούς (TUE, Therapeutic Use Exemption) ορίζει τρία (3) μέλη, στα οποία δύναται να περιλαμβάνεται και ο ίδιος, προκειμένου να αξιολογήσουν και να αποφασίσουν για την αποδοχή ή μη του αιτήματος, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4791/2021 (Α’ 51). Αν το αίτημα αφορά σκεύασμα που δεν εμπίπτει στις παραπάνω ειδικότητες των ιατρών της επιτροπής, αυτή δύναται να απευθύνεται σε επιστημονικές εταιρείες ή ιατρούς αντίστοιχης με το σκεύασμα ειδικότητας ή στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν.»


Άρθρο 31

Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή - Τροποποίηση των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 15 του π.δ. 87/2020

Στο άρθρο 15 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) στην παρ. 2 η λέξη «τετραετής» αντικαθίσταται από τη λέξη «τριετής» και μετά από τις λέξεις «τη λήξη της» προστίθενται οι λέξεις «και δύναται να ανανεωθεί άπαξ», στην παρ. 3 οι λέξεις «στο άρθρο 11 του ν. 4373/2016 (Α’ 49)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «στο άρθρο 10 του ν. 4791/2021 (Α’ 51)», στην παρ. 4 οι λέξεις «των άρθρων 9 του ν. 4373/2016 (Α’ 49)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των άρθρων 8 του ν. 4791/2021» και το άρθρο 15 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 15

Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκροτείται Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή, αποτελούμενη από εννέα (9) μέλη, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και προσόντα:

α) από έναν (1) νομικό με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Πρόεδρο,

β) δύο (2) νομικούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών ως Αντιπροέδρους,

γ) τρεις (3) ιατρούς με εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών,

δ) τρία (3) τακτικά μέλη, τα οποία είναι ή διατέλεσαν στο παρελθόν αθλητές ή μέλη διοίκησης αθλητικού φορέα.

2. Η θητεία των μελών της Πρωτοβάθμιας Πειθαρχικής Επιτροπής είναι τριετής, παρατείνεται αυτοδικαίως έως τον διορισμό νέας Επιτροπής, όχι, όμως, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών από τη λήξη της και δύναται να ανανεωθεί άπαξ.

3. Η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιβολή σε πρώτο βαθμό των πειθαρχικών κυρώσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν. 4791/2021 (Α’ 51), στα πρόσωπα που τους έχει αποδοθεί τέλεση παράβασης κανόνα αντιντόπινγκ.

4. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητάς της η Πρωτοβάθμια Πειθαρχική Επιτροπή εφαρμόζει τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 4791/2021 και 8 του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ του WADA και του Διεθνούς Προτύπου για τη Διαχείριση των Αποτελεσμάτων.»


Άρθρο 32

Θέσεις προσωπικού Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης Ντόπινγκ - Τροποποίηση των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του π.δ. 87/2020

Στο άρθρο 18 του π.δ. 87/2020 (Α’ 201) τροποποιούνται οι παρ. 1 και 4 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18

Θέσεις προσωπικού

1. Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. ανέρχονται συνολικά σε τριάντα (30) και κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): θέσεις είκοσι (20)

αα) Κλάδος Διοικητικού - Οικονομικού, θέσεις οκτώ (8)

ββ) Κλάδος Νομικών, θέσεις δύο (2)

γγ) Κλάδος Πληροφορικής, θέσεις δύο (2)

δδ) Κλάδος Διεθνών Σπουδών, θέση μία (1)

εε) Κλάδος Μεταφραστών, θέση μία (1)

στστ) Κλάδος Φυσικής Αγωγής, θέσεις δύο (2)

ζζ) Κλάδος Χημικών/Βιοχημικών, θέσεις δύο (2)

ηη) Κλάδος Φαρμακοποιών, θέση μία (1)

θθ) Κλάδος Βιολόγων, θέση μία (1)

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

αα) Κλάδος Ιατρικών Εργαστηρίων, θέση μία (1)

ββ) Κλάδος Φυσικοθεραπευτών, θέση μία (1)

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

αα) Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις τέσσερις (4)

ββ) Κλάδος οδηγών, θέση μία (1)

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (YE) - Κλάδος επιμελητών, θέσεις τρεις (3).

2. Τα κατά κλάδο και ειδικότητα τυπικά και πρόσθετα προσόντα διορισμού ή πρόσληψης καθορίζονται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού ή πρόσληψης σε αντίστοιχες θέσεις εποπτευόμενων φορέων του δημόσιου τομέα ή από τη σχετική προκήρυξη. Αποκλείονται όσοι έχουν διαπράξει παραβάσεις κανόνων αντιντόπινγκ.

3. Με εξαίρεση τον Διοικητή, το προσωπικό που προσλαμβάνεται στον Ε.Ο.ΚΑ.Ν. απασχολείται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει, ως προς το μισθολογικό τους καθεστώς.

4. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου και ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται σε αυτό μόνιμοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ή των λοιπών εποπτευόμενων υπ’ αυτών φορέων, καθώς και του κεντρικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα και των φορέων γενικής κυβέρνησης, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Η απόσπαση προκαλείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου και σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α’ 224). Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, για δύο ακόμη τριετίες. Η απόσπαση διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΚΑ.Ν., αν εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την απόσπαση ή μετά από αίτηση του υπαλλήλου.».


Comments