ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/233060/7495/2.5.2019: Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019

2.5.2019

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 2, 3, 4 και 5, του Ν. 3230/11-2-2004 « Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 44/τ.Α΄/11-2-2004)
β) του άρθρου 22, παρ. 2, περ. β, γ και δ, του άρθρου 23, καθώς και του άρθρου 31, παρ. 3, του Ν.4369/2016 (Φ.Ε.Κ. 33/τ.Α΄/ 27-2-2016)
γ) του άρθρου 2, του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυοΠρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
δ)του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/2005),
ε) του Π.Δ. 4/2018 « Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» (ΦΕΚ 7/Α/22-01-18) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του ΠΔ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού..», (ΦΕΚ/114/Α΄/22-09-2015).
ζ) Του ΠΔ 125/2016 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών » (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016).
η) Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ 375614/ 9900/ 11-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη»(ΦΕΚ 3672/Β΄/11-11-2016), όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28-02-2018 απόφαση (ΦΕΚ 852/Β/9-03-2018).
2. Τις αριθ.ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.26397/27-12-2005,ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.7323/5-4-2006,ΔΙΠΑ/Φ.10/ οικ.30528/12-11-2007,ΔΙΠΑ/Φ.4/οικ.5270/1-03-2007, ΔΙΠΑ/Φ.10/οικ.2813/23-1-2008 και 12972/10-05-2016 Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τις οποίες παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του ν.3230/2004.
3. Τις αρ. 12972/10.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΥΔΛ465ΦΘΕ-ΙΞ9), ΔΟΜ/Φ.21/οικ.27741/28.8.2017 (ΑΔΑ: ΨΒΘΡ465ΧΘΨ-4ΑΚ) και ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.772/4.1.2018 (ΑΔΑ: 7Δ654645ΧΘΨ90Ε) ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24045/04-07-2018 (ΨΨΟΕ465ΧΘΨ-ΟΩΟ), ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/24273/6-07-2018 (ΑΔΑ: Ω2ΜΧ465ΧΘΨ-ΓΜ5), ΔΙΣΣΚ/ΤΠΠ/Φ.1/3/οικ.37803/17-10-2018 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. To υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ/ 79156/403/ 15-02-2019 έγγραφο του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί Καθορισμού στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το έτος 2019.
5. Το υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ /ΓΔΟΑ/ 87747/ 2936/ 20-02-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού περί Καθορισμού Στρατηγικών Στόχων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
6. Την ανάγκη αποδοτικότερης και αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Διοίκησης και βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών του Υπουργείου προς τους πολίτες.
7. Την ανάγκη εφαρμογής Συστήματος Διοίκησης Μέσω Στόχων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Άρθρο 1
Σκοπός
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019, όπως αυτοί αναφέρονται στην συνέχεια.
2. Κάθε Στρατηγικός Στόχος θα αναλυθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Φορέα μας σε επιμέρους Στόχους, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β, γ, και δ της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 4369/2016.


Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής
Το σύστημα «Διοίκηση μέσω Στόχων» του άρθρου 1 του Ν. 3230/2004, εφαρμόζεται για το έτος 2019 από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που είναι οι έξης : 1) Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού, 2) Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού.


Άρθρο 3
Στρατηγικοί Στόχοι
Καθορίζουμε, για το έτος 2019, τους Στρατηγικούς Στόχους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ως εξής :
Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης Αθλητισμού : - Συντονισμός και ροή πληροφόρησης μεταξύ των Διευθύνσεων.
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού : - Λειτουργία ηλεκτρονικού μητρώου.
Διεύθυνση Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού : - Παρακολούθηση των τάσεων του επαγγελματικού αθλητισμού στο εξωτερικό και υποβολή προτάσεων.
Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης, Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων : - Απορροφητικότητα στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους, - Προώθηση των εθνικών θέσεων στα θέματα αθλητισμού, - Δημιουργία νέων δράσεων
στο πρόγραμμα BeActive.
Διεύθυνση Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών : - Ολοκλήρωση των έργων στα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού : - Ολοκλήρωση ηλεκτρονικού μητρώου.
Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού : - Εκτέλεση του προϋπολογισμού και απορροφητικότητα του ΠΔΕ.
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων : - Επικοινωνία των δράσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Αυτοτελές Τμήμα Νομοθετικής Επεξεργασίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου : - Παρακολούθηση νομοθετικού έργου και ενημέρωση των Διευθύνσεων.
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εποπτευόμενων Φορέων : - Δημιουργία εγχειριδίου διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού : - Υποβοήθηση του έργου της ΕΕΑ.


Άρθρο 4
Κατανομή Στρατηγικών Στόχων στις Υπηρεσίες του Υπουργείου μας
Κάθε Στρατηγικός Στόχος θα εξειδικευθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 του Ν.4369/2016.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Λέξεις-κλειδιά:

Please reload