ΣτΕ 2337/2018: Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου για προσβολή αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή

10.12.2018

Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου. Οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού για απόρριψη αίτησης περί χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή συγκεκριμένου αθλήματος αποτελούν ατομικές διοικητικές πράξεις που αφορούν τη χορήγηση άδειας για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας (άρθρο 1 παρ. 1 περ. ιβ΄ του ν. 702/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010) και επομένως οι διαφορές που αναφύονται από αυτές υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου. Παραπέμπει.

Please reload