ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/549687/27495/3706/868/12.12.2017 (ΦΕΚ Β΄ 4607/28.12.2017): Παράταση της εξαίρεσης της Football League από την εφαρμογή της λειτουργίας ηλεκτρονικού ονομαστικού συστήματος έκδοσης και διάθεσης εισιτηρίων μέχρι 31.12.2018

30.12.2017

Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις που διεξάγονται αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλλου και αποτελούν έδρα ομάδας Football League


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
γ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
δ) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη» (Β΄ 3672).
ε) Της υπ’ αριθμ. Υ186/10-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).
2. Τις διατάξεις του άρ. 41Ε, και ιδίως του εδ. β΄ της παρ. 6 του άρ. 41Ε, του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» (Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρ. 2 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49).
3. Τις διατάξεις του άρ. 2 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (Β΄ 1802).
5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/ 316585/22194/1608/414/28-09-2016 κοινή υπουργική απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργού Οικονομικών «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (Β΄3154).
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/2100/172/8/3/4-01-2017 κοινή υπουργική απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργού Οικονομικών «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (Β΄ 2).
7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/105228/6195/726/185/28-03-2017 κοινή υπουργική απόφαση των Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργού Οικονομικών «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (Β΄ 1109),

αποφασίζουμε:
 

Παρατείνεται η εξαίρεση της παρ. 3 του άρ. 12 της υπ’ αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237/20-8-2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» (Β΄ 1802) έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 και ορίζεται ως χρόνος έναρξης της υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας σε αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν έδρα ομάδας Football League η 1η Ιανουαρίου 2019.
 

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 12 Δεκεμβρίου 2017


Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Please reload