ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/412250/16905/2173/499/24.8.2018 (ΦΕΚ Β΄ 3713/29.8.2018): Παράταση της ανάθεσης αρμοδιότητας εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και εν γένει διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισιτηρίων στη Super League και ΕΣΑΚΕ για τις αγωνιστικές περιόδους 2018-2019 και 2019-2020

4.9.2018

Παράταση της αρμοδιότητας του τρίτου εδαφίου της περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 27 παρ. 2 ε, περ. iv «Σύσταση Γενικών Γραμματειών - Γενική Γραμματεία Αθλητισμού», του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α΄/26-07-1985).

β) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»(ΦΕΚ 7/Α΄/22.01.2018), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, [….] Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015).

ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23-09-2015).

στ) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α΄/4.11.2016).

ζ) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, [….] της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.» (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009).

η) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016).

θ) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 180/Α΄/23.11.2017).

ι) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/Α΄/23.11.2017).

ια) Της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄/9-10-2015).

ιβ) Της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11.11.2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γεώργιο Βασιλειάδη (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/97295/4796/434/325/28.02.2018 (ΦΕΚ 852/Β΄/09.03.2018) απόφαση των ιδίων.

2. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α΄/17-06-1999), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 66 ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141/Α΄/3.08.2016).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Η προβλεπόμενη στο τρίτο εδάφιο της περιπτ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 ανάθεση της αρμοδιότητας εγκατάστασης, χρήσης, λειτουργίας και εν γένει διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εισιτηρίων, όπως αυτή ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της περιπτ. β’ της παρ.6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999, στις διοργανώτριες αρχές Super League και Ε.Σ.Α.Κ.Ε. παρατείνεται για τις αγωνιστικές περιόδους 2018-2019 και 2019-2020.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Μαρούσι, 24 Αυγούστου 2018

 

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών                Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

 

Please reload