ΚΥΑ 84397/20.8.2019 (ΦΕΚ Β΄ 3201/21.8.2019): Μεταφορά αρμοδιότητας και εργαστηρίου αντιντόπινγκ από το ΕΚΑΕ του ΟΑΚΑ στο ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος

23.8.2019

 

Ένταξη του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε) του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών "Σπύρος Λούης" (Ο.Α.Κ.Α) στο Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών (ΙΒΕ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (Ε.ΚΕ.Φ.Ε Δημόκριτος) και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 50 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Το ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,

4. Την παρ. 9 του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

5. Το άρθρο 28 του ν. 1514/1985 (Α΄ 13) «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας».

6. Το π.δ. 71/1987 (Α΄ 43) «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΕΚΕΦΕ "Δ")».

7. Την 4909/ΦΟΡ/258/13.03.1995 απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας (Β΄ 221) «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 12 - 21 του ιδρυτικού του Ο.Α.Κ.Α. ν. 1646/1986 (Α΄ 138) «Μέτρα πρόληψης και καταστολής της βίας στους αθλητικούς χώρους και άλλες διατάξεις».

9. Την 999/15.01.1988 απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού (Β΄ 37) «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Ο.Α.Κ.Α "Σπύρος Λούης"».

10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

11. Το π.δ. 80/2019 (Α΄ 118) «Διορισμός Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» ως Πρωθυπουργού».

12. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

13. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Την 80327/1.8.2019 (τ. ΥΟΔΔ 511) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

15. Την 48/18.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα». (Β΄ 3100).

16. Το π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

17. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-201 9 απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).

18. Την αριθμ. 14856/10-06-2002 (Β΄ 771) «Σύσταση θέσεων προσωπικού αορίστου χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου στο Ολυμπιακό κέντρο Αθηνών (Σπύρος Λούης) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 2947/2001».

19. Την αριθμ. 3/240/13-01-2012 (Β΄ 191) διαπιστωτική πράξη «Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Ν.Π.Ι.Δ. «Σπύρος Λούης» κατά την 27/10/2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)».

20. Την από 18-03-2019 εισήγηση του Δ.Σ του Ο.Α.Κ.Α.

21. Το με αριθμ. 03/05/2595/24-04-2019 έγγραφο Ο.Α.Κ.Α.

22. Την αριθμ. Φ.1/Γ/109ΝΠ/92572/Β1/07-06-2019 έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, βάσει της οποίας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού πέραν της ετήσιας δαπάνης ύψους 259.533,17 € για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των εντασσομένων υπαλλήλων.

23. Την 200 1021 000107/20.06.2019 απόφαση μεταφοράς πίστωσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

1. Εντάσσουμε από τη δημοσίευση της παρούσας στο τακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος) με ταυτόχρονη μεταφορά των οργανικών θέσεων που κατέχουν, με την ίδια σχέση εργασίας και στην ίδια κατηγορία, τους κάτωθι υπαλλήλους του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών "Σπύρος Λούης" (Ο.Α.Κ.Α) που υπηρετούν στο εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε) του Ο.Α.Κ.Α.:

A/A ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΟΣ

ΣΧΕΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Μ.Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ

[…]

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι διατηρούν όλα τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και πάσης φύσεως εργασιακά τους δικαιώματα. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στο Ο.Α.Κ.Α, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου υπηρεσίας που τους είχε αναγνωριστεί από το Ο.Α.Κ.Α κατά τις κείμενες διατάξεις, θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας και ασφάλισης στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος για όλες τις έννομες συνέπειες.

3. Οι ανωτέρω υπάλληλοι, μετά την ένταξή τους στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος, δικαιούνται τα επιδόματα και τις πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές που δικαιούται το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ ή ειδικά το προσωπικό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

4. Το κόστος μισθοδοσίας των ως άνω υπαλλήλων βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Κ.Α έως τη δημοσίευση της παρούσας, και τον προϋπολογισμό του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος στο εξής.

5. Όλες οι δαπάνες και τα έσοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ έως τη δημοσίευση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ελέγχους ντόπινγκ που θα διενεργηθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, καταβάλλονται και εισπράττονται από το Ο.Α.Κ.Α, ακόμη κι αν η ημερομηνία έκδοσης των σχετικών αποτελεσμάτων ή η ημερομηνία έκδοσης του σχετικού φορολογικού παραστατικού είναι μεταγενέστερη. Από τη δημοσίευση της παρούσας και στο εξής, κάθε δαπάνη και έσοδο που σχετίζεται με τη λειτουργία του εργαστηρίου καταβάλλεται και εισπράττεται αντίστοιχα από το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος.

6. Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος διαδέχεται το Ο.Α.Κ.Α στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν (α) από έργα, δράσεις και προγράμματα σχετικά με τον αναλυτικό έλεγχο ντόπινγκ, τα οποία ανέλαβε το Ο.Α.Κ.Α με τη χρηματοδότηση διεθνών οργανισμών, ιδίως με τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA), καθώς και (β) από τις συμβάσεις έργου που έχει καταρτίσει το Ο.Α.Κ.Α μέσα στα πλαίσια και με σκοπό την υλοποίηση των υπό στοιχ. (α) χρηματοδοτούμενων έργων, δράσεων και προγραμμάτων, εφόσον το ποσό της χρηματοδότησης δεν καταβληθεί στο Ο.Α.Κ.Α έως τη δημοσίευση της παρούσας. Αν το ποσό της χρηματοδότησης των άνω υπό στοιχ. (α) έργων, δράσεων και προγραμμάτων, έχει ήδη καταβληθεί στο Ο.Α.Κ.Α ή θα έχει καταβληθεί στο Ο.Α.Κ.Α. έως τη δημοσίευση της παρούσας, το Ο.Α.Κ.Α εξακολουθεί να φέρει όλα τα δικαιώματα και

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εν λόγω έργα, δράσεις και προγράμματα, καθώς και από τις συμβάσεις έργου που έχουν καταρτισθεί μέσα στα πλαίσια και με σκοπό την υλοποίηση αυτών.

7. Εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση της παρούσας δίκες, οι οποίες αφορούν αιτίες σχετικές με τη λειτουργία του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ, συνεχίζονται με διάδικο το Ο.Α.Κ.Α. Το Ο.Α.Κ.Α εξακολουθεί να νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά σε κάθε δίκη που αφορά αιτία σχετική με τη λειτουργία του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ έως τη δημοσίευση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της διεκδίκησης είσπραξης απαιτήσεων του για ελέγχους ντόπινγκ που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, ακόμη κι αν τα σχετικά αποτελέσματα ή το σχετικό παραστατικό εκδόθηκαν μεταγενέστερα. Από τη δημοσίευση της παρούσας και στο εξής, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά σε κάθε δίκη, η οποία αφορά αιτία σχετική με τη λειτουργία του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων του για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου ντόπινγκ.

8. Οι τυχόν εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση της παρούσας διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια ενός συστήματος αέριας χρωματογραφίας, καθώς και ενός αιματολογικού αναλυτή, μετά των αντιδραστηρίων του και υλικών ποιοτικού ελέγχου, συνεχίζονται από το Ο.Α.Κ.Α, το οποίο, θα συνάψει τις σχετικές συμβάσεις και θα παραλάβει τα παραδοτέα, κατά τους ειδικότερους όρους κάθε διαγωνισμού, τα οποία θα παραδώσει στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος αμελλητί, υπογράφοντας προς τούτο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

9. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιήσεις που έχουν χορηγηθεί στο Ο.Α.Κ.Α. και αφορούν τον καταργούμενο Τομέα Ελέγχου Φαρμακοδιέργεσης του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος.

10. Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος, με δική του αποκλειστική δαπάνη και με τη σύμπραξη του Ο.Α.Κ.Α, όπου απαιτείται, θα προβεί σε (α) τοποθέτηση μετρητών κατανάλωσης ρεύματος και ύδατος στο κτίριο του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ, καθώς και (β) στη μεταφορά στο δικό του όνομα του συμβολαίου της υφιστάμενης τηλεφωνικής σύνδεσης που χρησιμοποιεί το εργαστήριο αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ.

11. Στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος μεταβιβάζεται όλη η κινητή περιουσία του Εργαστηρίου Αναλυτικού Ελέγχου Ντόπινγκ, καθώς και η χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Επιπλέον, η χρήση του συνόλου των θέσεων στάθμευσης που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος τις εργάσιμες για το εργαστήριο ημέρες και ώρες, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αργιών, από τις 7.30 π.μ έως τις 18.00 μ.μ. Τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες παραχωρείται, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος η χρήση των τριών (3) γραμμογραφημένων θέσεων στάθμευσης που βρίσκονται στην είσοδο του εργαστηρίου, των υπόλοιπων θέσεων στάθμευσης χρησιμοποιούμενων κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Ο.Α.Κ.Α. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των άνω

θέσεων στάθμευσης στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση του εργαστηρίου αναλυτικού ελέγχου ντόπινγκ, απαγορευμένης ρητά της χρήσης για άλλο σκοπό, καθώς και κάθε περαιτέρω παραχώρησης της χρήσης. Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε Δημόκριτος είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τη φύλαξη των χώρων στάθμευσης που χρησιμοποιεί κατά τα ανωτέρω.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2019

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

 

Please reload