Κωδικοποίηση Καταστατικού Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (ΕΠΕ)

28.2.2016

Π.δ. 22/2004 (ΦΕΚ Α΄ 16/28.1.2004), μετά την τροποποίησή του με το ν. 3262/2004 (ΦΕΚ Α΄ 173/15.9.2004)

 

Οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

 

Προοίμιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 29 παρ. 9 του Ν. 2725/1999 "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις" (Α' 121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 2947/2001 "Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις" (Α 228).

β) Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987"Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις" (Α' 195).

γ) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις" (Α' 247).

δ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α' 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).

ε) Του Π.Δ. 373/1995 "Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του" (Α' 201).

στ) Του Π.Δ. 81/2002 "Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών" (Α' 57).

ζ) Της 25140/4.9.2002 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Γεώργιο Λιανή" (Β' 1156).

η) Της 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών "Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών" (985 Β').

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΦΟΡΕΑΣ 21/610) Κωδικός Αριθμός Εξόδου 2579 ύψους 700.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2004, η οποία για το καθένα από τα επόμενα τέσσερα (4) οικονομικά έτη, περιορίζεται στο ποσό των 550.000 ευρώ.

3. Την 373/2003 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των Υφυπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

 

Άρθρο 1

Χαρακτήρας - Επωνυμία - Έδρα - Εποπτεία

Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) αποτελεί, κατά το άρθρο 29 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 2947/2001, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει έδρα την Αθήνα και υπάγεται στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

 

Άρθρο 2

Σκοποί

Σκοποί της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής είναι:

α. Η εκπροσώπηση της Χώρας στη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

β. Η εισήγηση νομοθετικών ρυθμίσεων και προτάσεων για κάθε ζήτημα που αφορά τον αθλητισμό των Ατόμων με Αναπηρίες "Α.ΜΕ.Α.".

γ. Ο εντοπισμός των ελλείψεων και η παρακολούθηση, σε συνεργασία με το "Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικού Σχεδιασμού" ή κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, της πορείας των εργασιών εκσυγχρονισμού των παλαιών και της κατασκευής των νέων αθλητικών χώρων, ώστε να εξασφαλίζεται στους χώρους αυτούς η προσπέλαση των ατόμων με αναπηρίες.

δ. Η γνωμοδότηση για το ύψος της επιχορήγησης της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Α.ΜΕ.Α. και για τα κριτήρια της κατανομής της επιχορήγησης στις κατηγορίες αναπηριών, καθώς και για τα κριτήρια επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων Α.ΜΕ.Α.

ε. Η εποπτεία και η μέριμνα για την ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Παραολυμπιακού Κινήματος, του αθλητισμού, του φίλαθλου πνεύματος και της εξωσχολικής αγωγής μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Παραολυμπιακού Ιδεώδους και των παραδόσεων του Ελληνικού αθλητισμού και η εποπτεία των παραολυμπιακών αθλημάτων.

ζ. Η μέριμνα για τη σωστή ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του Παραολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Π.Ε.).

η. Η οργάνωση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές ομοσπονδίες, της προετοιμασίας των αθλητών και η επιλογή, με αποκλειστική ευθύνη της, των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και στους Διεθνείς Αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής.

θ. Η εποπτεία της οργάνωσης και διεξαγωγής των παραπάνω αγώνων όταν τελούνται στην Ελλάδα.

ι. Η διατύπωση προτάσεων προς τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τους κανόνες του Παραολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και των ερμηνευτικών διατάξεων του, το Παραολυμπιακό Κίνημα γενικά, καθώς και την οργάνωση και διεξαγωγή των Παραολυμπιακών Αγώνων.

ια. Η εισήγηση στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για τη λήψη κάθε μέτρου που συμβάλλει στην πραγμάτωση των σκοπών της.

ιβ. Η μέριμνα για τη συγγραφή, εκτύπωση και διάδοση ειδικών εκδόσεων που αφορούν την ανάπτυξη και προαγωγή της Παραολυμπιακής Ιδέας και της ιστορίας του Παραολυμπισμού.

ιγ. Η ίδρυση Εθνικής Παραολυμπιακής Ακαδημίας (ΕΘΝ.Π.Α.), σκοπός της οποίας, εκτός των άλλων, είναι η διάδοση της Παραολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επικράτεια. Η ΕΘΝ.Π.Α. θα αποτελεί τακτική Επιτροπή της Ε.Π.Ε., στην οποία είναι δυνατό να συμμετέχουν και προσωπικότητες κύρους, επιλεγόμενες και οριζόμενες από την Ολομέλεια της Διοίκησης της Ε.Π.Ε., ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ιδ. Η μέριμνα για την αφή της Παραολυμπιακής Φλόγας για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

 

Άρθρο 3

Πόροι

1. Πόροι της Ε.Π.Ε. είναι:

α) Η τακτική ετήσια επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της.

β) Έσοδα από την Δ.Π.Ε., άλλες Εθνικές Παραολυμπιακές Επιτροπές και Διεθνείς Αθλητικούς Φορείς.

γ) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της.

δ) Οι εισπράξεις από την οργάνωση αγώνων, εορτών, εκδηλώσεων και επιδείξεων, γενικά, που διοργανώνει η Ε.Π.Ε.

 

ε) Τυχόν επιχορηγήσεις του κράτους ή νομικών προσώπων, κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων, εισφορές και παροχές υπέρ αυτής.

στ) Τα έσοδα από την έκδοση ειδικών αναμνηστικών νομισμάτων, μεταλλίων, γραμματοσήμων κ.λπ., που εκδίδονται με την ευκαιρία τέλεσης Παραολυμπιακών ή άλλων Διεθνών Αγώνων και, από την πώληση εμβλημάτων, λευκωμάτων και άλλων εκδόσεων της Ε.Π.Ε.

ζ) Τα έσοδα από άδειες που παραχωρούνται σε τρίτους για τη χρήση των εμβλημάτων της Ε.Π.Ε. και από άδειες που δίδονται, ύστερα από έγκριση της Δ.Π.Ε., για τη χρήση του συμβόλου της οργανώτριας των Παραολυμπιακών Αγώνων πόλης.

η) Τα κάθε είδους έσοδα που θα προσδιορίζονται από Υπουργικές Αποφάσεις. θ)Τα έσοδα που θα προκύψουν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και από Διεθνείς Αγώνες που θα τελούνται στην Ελλάδα, κατόπιν συμφωνίας με το φορέα διοργάνωσης των αγώνων.

2. Η Ε.Π.Ε. μπορεί να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, καλούμενους χορηγούς, για την εκ μέρους αυτών διάθεση χορηγιών σε χρήμα ή σε είδος, προς την Ε.Π.Ε., ως συμβολή στην εκπλήρωση των σκοπών της, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων αυτών. Η αντιπαροχή της Ε.Π.Ε. συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή του δικαιώματος της χρήσης του κατά το άρθρο 2 του παρόντος δεύτερου εμβλήματος. Ειδικώς οι παροχές των χορηγών σε χρήμα ή σε είδος, απευθείας προς την Ε.Π.Ε., διατίθενται ως άμεση ιδιωτική συμπαράσταση προς τον Αθλητισμό και το Παραολυμπιακό Κίνημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας συμβάσεως.

 

Άρθρο 4

Όργανα Διοίκησης

Όργανα της Διοίκησης της Ε.Π.Ε. είναι:

α) η Ολομέλεια και

β) η Εκτελεστική Επιτροπή

 

Άρθρο 5

Συγκρότηση Ολομέλειας

1. Στην Ολομέλεια της Διοίκησης (Ο.Δ.) της Ε.Π.Ε. μετέχουν:

α. Πέντε (5) εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, που εκπροσωπούν ισότιμα τις κατηγορίες αναπηριών, όπως αυτές προβλέπονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.).» «β. Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Καρότσι (Ο.Σ.Ε.Κ.Κ.) που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.

γ) Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

δ) Τρεις Παραολυμπιονίκες, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού

ε. Τρεις προσωπικότητες κύρους που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

2. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών, με πλήρη αστικά και πολιτικά δικαιώματα.

3. Η θητεία των μελών της Ολομέλειας της Διοίκησης είναι τετραετής και αρχίζει από την επομένη της εκλογής ή του διορισμού τους.

4. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης είναι άμισθα, μπορούν όμως να αποζημιώνονται με την καταβολή των εξόδων ταξιδιών, διαμονής και διατροφής τους καθώς και για άλλες δαπάνες που δικαιολογούνται και απαιτούνται από την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

5. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης αποκτούν την ιδιότητα τους, ως ακολούθως:

α) Μέχρι το τέλος του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους των Παραολυμπιακών Αγώνων, η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία, τους δέκα αντιπροσώπους της, με τους αναπληρωτές τους, από τα νυν ή / και πρώην μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των σωματείων ή ομοσπονδιών τους.

β) Οι εκλεγμένοι ως άνω αντιπρόσωποι και οι οριζόμενοι από τον Υπουργό Πολιτισμού γνωστοποιούνται στη Γραμματεία της Ε.Π.Ε. εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Φεβρουαρίου και μέχρι τέλους Φεβρουαρίου η Ολομέλεια της Διοίκησης, μετά από πρόσκληση του εκ των μελών της εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, συνέρχεται, στα γραφεία της Ε.Π.Ε., συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει, μεταξύ των μελών της, την Εκτελεστική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 2947/2001.

6. Τα μέλη της Ολομέλειας της Διοίκησης χάνουν την ιδιότητα τους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Θανάτου του μέλους,

β) Έγγραφης παραίτησης,

γ) Έκπτωσης, εξαιτίας τελεσίδικης ποινικής καταδίκης για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του 2725/1999,

δ) Αδικαιολόγητης απουσίας από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις της Ολομέλειας.

 

Άρθρο 6

Αρμοδιότητες - Λειτουργία Ολομέλειας

1. Η Ολομέλεια της Διοίκησης είναι το ανώτατο, γενικής αρμοδιότητας, όργανο της Ε.Π.Ε. και απαρτίζεται από όλα τα κατά το άρθρο 5 του παρόντος μέλη της.

2. Η Ολομέλεια της Διοίκησης καλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής, σε περίπτωση δε κωλύματος αυτού από τον Αντιπρόεδρο, τακτικά μεν τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο μήνες, έκτακτα δε οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 1 /3 του συνολικού αριθμού των μελών της για συζήτηση ειδικού και συγκεκριμένου θέματος. Η Ολομέλεια συγκαλείται προ πέντε (5) εργασίμων ημερών. Προεδρεύει δε των εργασιών αυτής μέλος της που εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

3. Η Ολομέλεια της Διοίκησης βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών αυτής. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η συνεδρίαση αυτή επαναλαμβάνεται μετά μία εβδομάδα, οπότε αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών της.

4. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας της Διοίκησης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Η Ολομέλεια της Διοίκησης ελέγχει τον απολογισμό και αποφασίζει για την έγκριση του, ψηφίζει δε τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

6. Η Ολομέλεια της Διοίκησης αποφασίζει για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής ή εξουσιοδοτεί την Εκτελεστική Επιτροπή.

7. Η Ολομέλεια της Διοίκησης εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Ε.Π.Ε.

8. Η Ολομέλεια της Διοίκησης εκλέγει επίσης 3 (τρία) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.).

 

Άρθρο 7

Εκτελεστική Επιτροπή

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) είναι επταμελής. Τα μέλη της εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Ολομέλεια της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) για τις θέσεις του Προέδρου, των Α' και Β' Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία, του Εφόρου και του υπευθύνου των Δημοσίων Σχέσεων της Ε.Ε.

 

2. Τον Πρόεδρο της Ε.Ε., σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος αυτής.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, του Αντιπροέδρου της. Η πρόσκληση με θέματα της ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται στα μέλη πριν από πέντε (5) ημέρες.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το όργανο διεκπεραίωσης των τρεχουσών υποθέσεων της Ε.Π.Ε. και έχει τις εξής ειδικότερα αρμοδιότητες:

α) αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που ορίζονται ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Ολομέλειας της Διοίκησης.

β) υποβάλλει στην Ολομέλεια της Διοίκησης εισηγήσεις για τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της Ε.Π.Ε. προς έγκριση.

γ) εισηγείται στην Ολομέλεια της Διοίκησης τη συγκρότηση και λειτουργία των διαφόρων Επιτροπών της Ε.Π.Ε. και επιλαμβάνεται των εισηγήσεων των Επιτροπών αυτών.

δ) είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της σύνταξης των κανονισμών λειτουργίας της Εθνικής Παραολυμπιακής Ακαδημίας, των Γραφείων της Ε.Π.Ε., καθώς και των διαφόρων αθλητικών ή μη εγκαταστάσεων που περιέρχονται στην Ε.Π.Ε. κατά χρήση ή κατά κυριότητα.

ε) εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία της Ε.Π.Ε., μέχρι του ποσού που ορίζει η Ολομέλεια της Διοίκησης, και τις δαπάνες των τυχόν εγκαταστάσεων και της κατασκευής έργων της Ε.Π.Ε., διενεργεί δε δημόσιους διαγωνισμούς, μέχρι του ποσού που ορίζει κάθε φορά η Ολομέλεια της Διοίκησης.

 

Άρθρο 8

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Ε. και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί την Ε.Π.Ε. ενώπιον παντός Δικαστηρίου, δικαστικών, διοικητικών ή άλλων Αρχών και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου. Μεριμνά δε για την ορθή λειτουργία, τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της Ε.Π.Ε. και δίδει τους επιβαλλόμενους στην Ε.Π.Ε. όρκους, κατά τα οριζόμενα στις οικείες δικονομικές διατάξεις. Υπογράφει, στο όνομα της Ε.Π.Ε. και για λογαριασμό της, τις συμβάσεις αυτής και, μαζί με το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, υπογράφει τα εντάλματα εκτελέσεως των δαπανών που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό της Ε.Π.Ε. ή ορίζει αντικαταστάτη για την υπογραφή των ενταλμάτων αυτών.

 

Άρθρο 9

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται του προσωπικού της Ε.Π.Ε. και μεριμνά για την ταχεία και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί επίσης όσες αρμοδιότητες του εκχωρεί ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ε., με απόφαση του.

 

Άρθρο 10

Τακτικές Επιτροπές Ε.Π.Ε.

Με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Ε. που δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, (μιας πολιτικού και μιας αθλητικού περιεχομένου εφημερίδας) με παράλληλη τοιχοκόλληση και στα γραφεία της και με τη διαδικασία που ορίζεται στο αρθρ. 7 παρ. 4 εδ. γ' του παρόντος, συγκροτούνται οι παρακάτω τακτικές επιτροπές από 5 (πέντε) μέλη εκάστη εκ των οποίων τα 3 (τρία) είναι μέλη της Ολομέλειας:

 

1. Η Εθνική Παραολυμπιακή Ακαδημία με σκοπό την διάδοση της Παραολυμπιακής Παιδείας - την καλλιέργεια και εφαρμογή των κοινωνικών αρχών του Παραολυμπιακού κινήματος, τη διάδοση στον κόσμο των αρχών του Παραολυμπιακού ιδεώδους και του fair play, την καταπολέμηση των φαινομένων ντόπινγκ και βίας στο χώρο του αθλητισμού και τη συμβολή στην ανάπτυξη του Παραολυμπιακού Εθελοντισμού.

2. Η Επιτροπή Παραολυμπιακής Προετοιμασίας με σκοπό την καλή προετοιμασία των Εθνικών Ομάδων για τη συμμετοχή τους σε διεθνείς και σε Παραολυμπιακούς Αγώνες και την προβολή των αθλητικών εκδηλώσεων και πρωταθλημάτων Α.ΜΕ.Α. με κάθε πρόσφορο μέσο.

3. Η Επιτροπή Λαμπαδηδρομίας με σκοπό την οργάνωση και εκτέλεση της Λαμπαδηδρομίας κατά τους Παραολυμπιακούς Αγώνες.

4. Η Επιτροπή Αθλητών - Αθλητριών στην οποία τα 2 (δύο) μέλη είναι αθλητές, για την προώθηση θεμάτων και σχέσεων των αθλητών στο Παραολυμπιακό Κίνημα.

5. Η Επιτροπή MARKETING με έργο την καλύτερη εξασφάλιση των επικοινωνιακών σχέσεων και την αναζήτηση πηγών εξεύρεσης πόρων για την επίτευξη των σκοπών της Ε.Π.Ε.

 

Άρθρο 11

Συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών

1. Η Ολομέλεια της Ε.Π.Ε. μπορεί να συγκροτεί Ειδικές Επιτροπές για τη μελέτη και προώθηση επιστημονικών, αθλητικών, τεχνικών και άλλων θεμάτων που αναφέρονται στους σκοπούς της.

2. Οι Επιτροπές αυτές είναι τουλάχιστον τριμελείς και απαρτίζονται από μέλη της Ε.Π.Ε. ή από τρίτα πρόσωπα, πλειοψηφούντων πάντοτε των μελών της Ε.Π.Ε.. Η Ολομέλεια ορίζει τους Προέδρους των Ειδικών Επιτροπών, τη διάρκεια της λειτουργίας τους, τα καθήκοντα και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη διεξαγωγή των εργασιών τους.

Η Ολομέλεια ορίζει, επίσης, έναν υπάλληλο της Ε.Π.Ε. ως Γραμματέα, μπορεί δε να ανασυγκροτεί ή να καταργεί ορισμένη Επιτροπή.

 

Άρθρο 12

Γραφείο Τύπου

Στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή λειτουργεί Γραφείο Τύπου, στο οποίο υπηρετεί, με σύμβαση έργου ετησίας διάρκειας, ένας (1) εν ενεργεία δημοσιογράφος, εξειδικευμένος στο αθλητικό ρεπορτάζ, μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών (Π.Σ.Α.Τ.), που προσλαμβάνεται με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Π.Ε., μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 13

Οργάνωση των Υπηρεσιών της Ε.Π.Ε.

1. Οι Υπηρεσίες της Ε.Π.Ε. οργανώνονται σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης με Τομείς και Γραφεία, ως ακολούθως:

Α) Τομέας Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών β) Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

Β) Τομέας Μάρκετινγκ και Χορηγιών

Γ) Τομέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων

α) Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων β) Γραφείο Διεθνών Σχέσεων

Δ) Τομέας Ανάπτυξης

α) Γραφείο Παραολυμπιακής Προετοιμασίας β) Γραφείο Σχέσεων με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) και τις Αθλητικές Ομοσπονδίες.

2. Οι Τομείς και τα Γραφεία έχουν τις αρμοδιότητες που συνάδουν με το τίτλο τους.

 

Με εσωτερικό Κανονισμό, που προτείνει η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ε.Π.Ε. και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον Αθλητισμό Υπουργός, εξειδικεύονται οι επιμέρους αρμοδιότητες των Τομέων και των Γραφείων της Ε.Π.Ε.

 

Άρθρο 14

Προσωπικό - Σύσταση θέσεων

1. Για τις ανάγκες της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής συνιστώνται τριάντα δύο (32) θέσεις τακτικού προσωπικού κατά κατηγορίες και κλάδους, ως εξής:

α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Θέσεις

Κλάδος Διοικητικός και / ή Οικονομικός 6

Κλάδος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) 5

β) Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.),

Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός 4 Κλάδος Πληροφορικής 2

γ) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)

Κλάδος Διοικητικών Γραμματέων 10

Κλάδος Προσωπικού Η/Υ 2

Κλάδος Οδηγών 1

δ) Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) 2

2. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ορίζεται με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού, μετά από πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής, υπάλληλος κατηγορίας Π.Ε. από τους υπηρετούντες, κατά προτίμηση αυτός που έχει σπουδές ή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τους σκοπούς της Ε.Π.Ε.

3. Προσόντα διορισμού ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ39Α). Για την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του Π.Δ. 410/88 (ΦΕΚ 191 Α/30.8.88).

4. Η κάλυψη των παραπάνω θέσεων γίνεται είτε με πρόσληψη προσωπικού, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαταξεις του Ν. 2190/1994 (Α'28), όπως ισχύει, είτε με απόσπαση προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 9 του Ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ. 5 του Ν. 2947/2001.

5. Πέρα από τις πάγιες θέσεις προσωπικού, που στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος προβλέπονται, με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) δύναται να συσταθεί νομικό τμήμα της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.), το οποίο θα στελεχώνεται από δικηγόρο, τουλάχιστον παρ' εφέταις, με ειδική κατάρτιση σε θέματα αθλητικής δικαιοσύνης, ο οποίος και θα απασχολείται με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου. Αντίστοιχα και με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών της, η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής της Επιτροπής, δύναται να συμβάλλεται με ιδιώτη επαγγελματία λογιστή, διπλωματούχο A.E.I, οικονομικών επιστημών, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου.

 

Άρθρο 15

Εμβλήματα

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος το παράρτημα το οποίο έχει ως ακολούθως:

1.α) Επίσημο έμβλημα της Ε.Π.Ε., εγκεκριμένο από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Π.Ε.), που δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οιασδήποτε εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, είναι ο συνδυασμός της ελληνικής σημαίας με κλάδο ελιάς. Στο επάνω μέρος υπάρχουν τα τρία δάκρυα, πράσινο - κόκκινο - μπλε, που αποτελούντο σήμα της Δ.Π.Ε., και σε μπλε λωρίδα αναγράφεται με λευκά γράμματα η λέξη "ΕΛΛΑΣ". Το κάτω μέρος έχει ως βάση την ελληνική σημαία με χρωματισμό μπλε και λευκό, στη μέση λοξά κλαδί ελιάς σε πράσινο χρώμα και γύρω από την ελληνική σημαία σε λευκό φόντο αναγράφεται με μαύρα γράμματα η επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ".

 

β) Εκτός από το επίσημο, η Ε.Π.Ε. έχει και δεύτερο έμβλημα, εγκεκριμένο επίσης από τη Δ.Π.Ε.. Το σχήμα του οποίου είναι οβάλ, μέσα έχει την ελληνική σημαία με χρωματισμό μπλε και λευκό, στη μέση λοξά κλαδί ελιάς σε πράσινο χρώμα, γύρω από την ελληνική σημαία υπάρχει λευκό φόντο και μέσα γράφει με μαύρα γράμματα την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ". Το έμβλημα αυτό μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης αποκλειστικά από την Ε.Π.Ε. και μόνο προς όφελος της.

2. Απαγορεύεται απολύτως η κατάθεση ως σήματος των πιο πάνω εμβλημάτων και η χρησιμοποίηση τους από οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

 

Άρθρο 16

Μεταβατική διάταξη

Η θητεία της πρώτης Ολομέλειας της Διοίκησης της Ε.Π.Ε. λήγει με την εκλογή της νέας, το μήνα Φεβρουάριο του 2005, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος.

Η δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού ανατίθεται στον Υφυπουργό Πολιτισμού.

Please reload