Κωδικοποίηση Καταστατικού Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ)

27.2.2016

Π.δ. 130/2000, μετά τις τροποποιήσεις του με τους νόμους 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄24/30.1.2013), 3479/2006 (ΦΕΚ Α΄ 152/19.7.2006), 3262/2004 (ΦΕΚ Α΄ 173/15.9.2004)

 

Καταστατικό της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

 

Προοίμιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 37 του Ν. 2725/1999 "Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις" όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 134 του ιδίου νόμου (ΦΕΚ Α' 121).

β) Του άρθρου 18 του Ν. 3148/1955 "Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης της περί Ε.Ο.Ε. νομοθεσίας", (ΦΕΚ 53 Α) σε συνδυασμό με το άρθρο 130 του Ν. 2725/1999.

2. Τη με αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 47968/ 9-10-1996 (ΦΕΚ 937/Β'/ 14-10-1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού "περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού".

3. Την με αριθμ. 32/29-2-2000 απόφασης της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε.

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Τη με αριθμ. 162/30-3-2000 γνωμοδότηση του Ε' τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού,

αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Χαρακτήρας - Επωνυμία - Έδρα - Εποπτεία

1. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), αποτελεί κατά το άρθρο 37 του Ν. 2725/1999 νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχει έδρα την Αθήνα.

2. Η Ε.Ο.Ε. υπόκειται σε κρατική εποπτεία, ασκούμενη από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό. Διατηρεί πλήρη αυτοδιοίκηση και ανεξαρτησία στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της, καθώς και στην γενικότερη δραστηριότητά της, οφείλει δε να μην επηρεάζεται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων της από πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή οικονομικές παρεμβάσεις ή επιρροές.

 

Άρθρο 2

Εμβλήματα

1. Επίσημο έμβλημα της Ε.Ο.Ε., εγκεκριμένο από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.), που δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οιασδήποτε εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, είναι ο συνδυασμός της ελληνικής σημαίας και των πέντε ολυμπιακών κύκλων. Στο επάνω μέρος είναι οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι και κάτω, ως βάση, η ελληνική σημαία. Στο επάνω μέρος της σημαίας και σε μπλε λωρίδα αναγράφεται με λευκά γράμματα η λέξη "ΕΛΛΑΣ".

2. Εκτός από το επίσημο, η Ε.Ο.Ε. έχει και δεύτερο έμβλημα, εγκεκριμένο επίσης από τη Δ.Ο.Ε., που αποτελείται από τους πέντε ολυμπιακούς κύκλους, κάτω από τους οποίους υπάρχει απεικόνιση κιονόκρανου υποβασταζόμενου από επτά (7) ραβδώσεις σε λευκό επιφάνεια και κυανό περίγραμμα. Το δεύτερο αυτό έμβλημα μπορεί να το εκμεταλλεύεται αποκλειστικά η Ε.Ο.Ε. και μόνο επ' ωφελεία της.

3. Απαγορεύεται απολύτως η κατάθεση ως σήματος των πιο πάνω εμβλημάτων και η χρησιμοποίησή τους από οποιοδήποτε άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Απαγορεύεται επίσης ο χαρακτηρισμός αθλητικών αγώνων, εορτών και εκδηλώσεων ως ολυμπιακών (Ν. 1808/1951 ΦΕΚ Α 129/4.5.1951, Ν. 1347/1983 "Κύρωση της Συνθήκης του Ναϊρόμπι για την προστασία του Ολυμπιακού Συμβόλου" ΦΕΚ Α 47/14.4.1983).

 

Άρθρο 3

Σκοποί

Η Ε.Ο.Ε. έχει ως σκοπούς:

α) Να εποπτεύει και να μεριμνά για την ανάπτυξη, προαγωγή και προστασία του Ολυμπιακού Κινήματος, του αθλητισμού, του φίλαθλου πνεύματος και της εξωσχολικής σωματικής αγωγής μέσα στο πλαίσιο των αρχών του Ολυμπιακού Ιδεώδους και των παραδόσεων του Ελληνικού Αθλητισμού και να ασκεί εποπτεία στα ολυμπιακά αθλήματα.

β) Να μεριμνά για τη σωστή ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.).

γ) Να διαδίδει στη νεολαία την αγάπη του αθλητισμού και το σεβασμό του αθλητικού πνεύματος.

δ) Να οργανώνει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές ομοσπονδίες, την προετοιμασία των αθλητών και να προβαίνει, με αποκλειστική ευθύνη της, στην τελική επιλογή των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους Μεσογειακούς Αγώνες, καθώς και σε

ηπειρωτικούς ή διηπειρωτικούς αγώνες που τελούν υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.

ε) Να ελέγχει και να εποπτεύει την οργάνωση των παραπάνω αγώνων όταν τελούνται στην Ελλάδα.

στ) Να διατυπώνει προτάσεις προς τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή σε ότι αφορά τους κανόνες του Ολυμπιακού Καταστατικού Χάρτη και των ερμηνευτικών διατάξεών τους, το Ολυμπιακό Κίνημα γενικά, καθώς και την οργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων.

ζ) Να συνεργάζεται με την Πολιτεία και με δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς για την προαγωγή υγιούς πολιτικής στον αθλητισμό.

η) Να εισηγείται στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό που εποπτεύει την Ε.Ο.Ε. τη λήψη κάθε μέτρου που συμβάλλει στην πραγμάτωση των σκοπών της.

θ) Να διοικεί και να διαχειρίζεται τις κάθε είδους αθλητικές εγκαταστάσεις που υπάγονται σε αυτήν. Ειδικότερα να διοικεί και να διαχειρίζεται το στάδιο "Γ. Καραϊσκάκης", το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας και το Παναθηναϊκό Στάδιο με τις κάθε είδους εγκαταστάσεις και παραρτήματά τους και όλους τους περιβάλλοντες αυτά δημόσιους χώρους, επίσης να συντηρεί και να μεριμνά για τις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, να συντηρεί το Ολυμπιακό Μουσείο στην Αρχαία Ολυμπία, καθώς και κάθε άλλη αθλητική εγκατάσταση που παραχωρείται στην Επιτροπή. Να συντηρεί την Αφετηρία του μαραθωνίου δρόμου. Να μετέχει με εκπρόσωπούς της στη διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ο.Α.Κ.Α.), κατά το άρθρο 17 του 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α).

ι) Να μεριμνά για τη συγγραφή, εκτύπωση και διάδοση ειδικών εκδόσεων που αφορούν την ανάπτυξη και προαγωγή της Ολυμπιακής Ιδέας και της ιστορίας του Ολυμπισμού, της εξωσχολικής σωματικής αγωγής και του αθλητισμού γενικά, καθώς και για την έκδοση ενημερωτικού υλικού της Ε.Ο.Ε. και κάθε είδους εντύπων προς επίτευξη των σκοπών της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας.

ια) Να ιδρύσει Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία (ΕΘΝ.Ο.Α.), σκοπός της οποίας, εκτός των άλλων, είναι η διάδοση της Ολυμπιακής Παιδείας στην Ελληνική Επικράτεια. Η ΕΘΝ.Ο.Α. θα αποτελεί ειδική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. στην οποία είναι δυνατό να συμμετέχουν και προσωπικότητες κύρους, οριζόμενες και επιλεγόμενες από την Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε., ύστερα από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με πλειοψηφία πάντως των μελών της Ε.Ο.Ε.

ιβ) Να μεριμνά για την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ολυμπία για τους θερινούς και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, για την οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα. Επίσης να μεριμνά για την Αφή της Φλόγας για όποιες άλλες περιπτώσεις αποφασίζει η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε.

 

Άρθρο 4

Πόροι

1. Πόροι της Ε.Ο.Ε. είναι:

α) Η τακτική ετήσια επιχορήγηση του κράτους, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Αρχής που την εποπτεύει.

β) Έσοδα από τη Δ.Ο.Ε., άλλες Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές. τις Διεθνείς Αθλητικές Ομοσπονδίες και Διεθνείς Αθλητικούς Οργανισμούς.

γ) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία της

δ) Οι εισπράξεις από την οργάνωση αγώνων, εορτών, εκδηλώσεων και επιδείξεων γενικά που διοργανώνει η Ε.Ο.Ε.

ε) Τα δικαιώματά της στις ακαθάριστες εισπράξεις των αγώνων και εκδηλώσεων γενικά, που οργανώνονται από τρίτους στα στάδια και τις λοιπές εγκαταστάσεις της. Τα δικαιώματα αυτά καθορίζονται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) και κστ' ανώτατο όριο τριάντα τοις εκατό (30%), παρακρατούμενο από τις ακαθάριστες εισπράξεις. Στις ομοσπονδίες και στα σωματεία Ολυμπιακών Αθλημάτων το ποσοστό παρακράτησης μπορεί να είναι και μικρότερο του 10% ή και να παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων. Το ύψος του παρακρατούμενου ποσοστού προσδιορίζεται σε κάθε συγκεκριμένο αγώνα ή εκδήλωση με αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Ο.Ε.

στ) Τα έσοδα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 56 του ν. 2725/1999.

ζ) Το ποσοστό που διατίθεται στη Ε.Ο.Ε. από τον Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (Ο.Π.Α.Π.), σύμφωνα με την παρ.1 εδάφιο γ) υπεδάφιο ββ) του άρθρου 6 του από 20-29/12/1958 Β. Δ/τος "Περί συστάσεως Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου" (ΦΕΚ 228 Α), όπως το υπεδάφιο ββ) αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 222/1996 (ΦΕΚ 171 Α).

η) Τυχόν επιχορηγήσεις του κράτους ή νομικών προσώπων, κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές μελών ή τρίτων, εισφορές και παροχές υπέρ αυτής.

θ) Τα ποσοστά από την έκδοση ειδικών αναμνηστικών νομισμάτων, μεταλλίων, γραμματοσήμων κ.λ.π., που εκδίδονται με την ευκαιρία τέλεσης Ολυμπιακών Αγώνων, Μεσογειακών Αγώνων, διεθνών συνόδων, συνόδων της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας και από την πώληση εμβλημάτων, λευκωμάτων και άλλων εκδόσεων της Ε.Ο.Ε.

ι) Τα έσοδα από άδειες που παραχωρούνται σε τρίτους για τη χρήση των εμβλημάτων της Ε.Ο.Ε., καθώς και έσοδα από άδειες που δίδονται ύστερα από έγκριση της Δ.Ο.Ε. για τη χρήση του συμβόλου της οργανώτριας των Ολυμπιακών Αγώνων πόλης.

ια) Τα κάθε άλλου είδους έσοδα που θα προσδιορίζονται από Υπουργικές Αποφάσεις.

ιβ) Τα έσοδα που θα προκύψουν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και από Μεσογειακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στην Ελλάδα, κατόπιν συμφωνίας με το φορέα διοργάνωσης των αγώνων.

2. Η Ε.Ο.Ε. δύναται να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους, καλούμενους χορηγούς, για την εκ μέρους αυτών διάθεση χορηγιών σε χρήμα ή σε είδος, προς την Ε.Ο.Ε., ως συμβολή στην εκπλήρωση των σκοπών της, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω συμβάσεων. Η αντιπαροχή της Ε.Ο.Ε. συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή δικαιώματος της χρήσης του κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου δεύτερου εμβλήματος, υπό τους όρους της σύμβασης. Ειδικώς οι παροχές των χορηγών σε χρήμα ή σε είδος, απευθείας προς την Ε.Ο.Ε., διατίθενται ως άμεση ιδιωτική συμπαράσταση προς τον Αθλητισμό και το Ολυμπιακό Κίνημα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της οικείας συμβάσεως.

 

Άρθρο 5

Μέλη

1. Τα μέλη της Ε.Ο.Ε. πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες, ηλικίας τουλάχιστον 25 ετών, που ασκούν πλήρως τα αστικά και πολιτικά τους δικαιώματα, να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.

2725/99 και να μην έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για ποινικό αδίκημα που αποτελεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση.

2. Ως μέλη της Ε.Ο.Ε. δεν μπορούν να εκλεγούν πρόσωπα που εμπορεύονται αθλητικά είδη και όργανα ή αντλούν οικονομικά οφέλη από τον αθλητισμό ή διατηρούν, τα ίδια ή οι σύζυγοί τους ή τα τέκνα τους, πρακτορεία προγνωστικών για κάθε είδους αγώνες.

3. Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να υποδείξει κανένα μέλος της Ε.Ο.Ε.

4. Τα μέλη της Ε.Ο.Ε. είναι άμισθα, μπορούν όμως να αποζημιώνονται με την καταβολή των εξόδων ταξιδιών, διαμονής και διατροφής τους, καθώς και για άλλες δαπάνες που δικαιολογούνται και απαιτούνται στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Άρθρο 6

Κτήση ιδιότητος μέλους Ε.Ο.Ε.

Η Ε.Ο.Ε. αποτελείται από μόνιμα μέλη και μη μόνιμα μέλη.

1. Μόνιμα μέλη της Ε.Ο.Ε. με δικαίωμα ψήφου είναι:

Τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για την Ελλάδα.

2. Μη μόνιμα μέλη με δικαίωμα ψήφου είναι:

α) Ένας αντιπρόσωπος με τον αναπληρωτή του, από κάθε Εθνική Ομοσπονδία, αναγνωρισμένη ως μέλος της αντίστοιχης Διεθνούς Ομοσπονδίας, για τα ολυμπιακά αθλήματα που αναγνωρίζονται από τη Δ.Ο.Ε. και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των θερινών και των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Οι ομοσπονδίες εκπροσωπούνται πάντοτε από ένα μέλος, έστω και αν περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα ολυμπιακά αθλήματα.

β) Ένας Σύμβουλος του Συμβουλίου Επικρατείας, προτεινόμενος με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας. Ως Σύμβουλοι Επικρατείας νοούνται και ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και οι Αντιπρόεδροι αυτού.

γ) Ένας εν ενεργεία αθλητής ή παλαιός αθλητής και μία εν ενεργεία αθλήτρια ή παλαιά αθλήτρια που έχουν λάβει μέρος τουλάχιστον σε μία Ολυμπιάδα, επιλεγόμενοι με τον αναπληρωτή τους από την ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. Σε περίπτωση που επιλεγούν παλαιός αθλητής ή παλαιά αθλήτρια αυτοί πρέπει να έχουν λάβει μέρος τουλάχιστον μία φορά στους τρεις τελευταίους Ολυμπιακούς Αγώνες πριν από την ημέρα της εκλογής τους.

δ) Δύο προσωπικότητες κύρους, με προσφορά στον αθλητισμό και στη διάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος.

3. Η εκλογή των μελών του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου γίνεται ως εξής:

«α. Κατά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) των Ομοσπονδιών που καλλιεργούν ολυμπιακά αθλήματα, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α'121), όπως αυτός ισχύει, η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) εκάστης Ομοσπονδίας (τακτική ή έκτακτη) εκλέγει επίσης, με μυστική ψηφοφορία, για την εκπροσώπησή της στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.) έναν αντιπρόσωπο με τον αναπληρωτή του. Εάν κάποια Ομοσπονδία δεν εκλέξει τον αντιπρόσωπό της μέσα στην προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει, η Ε.Ο.Ε. λειτουργεί νόμιμα χωρίς τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας αυτής. Σε περίπτωση έλλειψης, για οποιοδήποτε λόγο, του αντιπροσώπου ή του αναπληρωτή του, διενεργούνται αρχαιρεσίες για την εκλογή του ελλείποντος, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας αυτού».

β) Κυρωμένο αντίγραφο της περί εκλογής αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας κατατίθεται επί αποδείξει στο Διευθυντή Διοικητικών υπηρεσιών της Ε.Ο.Ε. και αποτελεί τον τίτλο της ιδιότητας μέλους της Ε.Ο.Ε. για τον εκλεγέντα. Το αντίγραφο παραδίδεται στον προεδρεύοντα της Ολομέλειας.

γ) Αμφισβητήσεις ως προς την νομιμότητα της περί εκλογής απόφασης κρίνονται από τα αρμόδια δικαστήρια. Σε περίπτωση τέτοιας αμφισβήτησης, ο εκλεγείς αντιπρόσωπος εξακολουθεί να μετέχει νομίμως στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας και στα λοιπά όργανα της Ε.Ο.Ε., μέχρι να επιδοθεί νόμιμα στην Ε.Ο.Ε. τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την ακυρότητα της περί εκλογής του απόφασης ή δικαστική απόφαση που διατάσσει την αναστολή εκτέλεσης της περί εκλογής του αποφάσεως. Εάν ακυρωθεί τελεσίδικα η εκλογή, τη θέση του αποχωρούντα εκπροσώπου καταλαμβάνει ο αναπληρωτής του και η οικεία ομοσπονδία εκλέγει νέο αναπληρωτή για το υπόλοιπο της θητείας.

4. Η εκλογή των προσώπων των εδ. γ' και δ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου γίνεται ως εξής: Μετά τη συγκρότηση της ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. σε σώμα και την εκλογή των οργάνων διοίκησης αυτής, σε ειδική συνεδρίαση που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής, εκλέγονται τα πρόσωπα σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 9 του παρόντος. Κάθε υποψηφιότητα, πρέπει να συνοδεύεται, με ποινή αποκλεισμού, από τρεις υπογραφές μελών της Ε.Ο.Ε., οι οποίες πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της εκλογής. Κάθε μέλος της Ε.Ο.Ε. έχει δικαίωμα για μόνο μια πρόταση για κάθε ένα από τα πρόσωπα, που αναφέρονται στα εδ. γ' και δ' της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Τα αναπληρωματικά μέλη της Ε.Ο.Ε. ορίζονται μόνο για την περίπτωση απώλειας της ιδιότητος μέλους Ε.Ο.Ε. του αντιστοίχου τακτικού μέλους, οπότε και καλούνται σε αντικατάσταση αυτού.

6. Ομοσπονδίες ολυμπιακών αθλημάτων, που ιδρύονται μετά την κατά το άρθρο 9 συγκρότηση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. σε σώμα και κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας της, εκπροσωπούνται με αντιπρόσωπό τους στην επόμενη συγκρότηση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε.

 

Άρθρο 7

Διάρκεια θητείας μελών

1. Η θητεία όλων των μελών της Ε.Ο.Ε. είναι τετραετής. Τα μέλη της Ε.Ο.Ε. είναι επανεκλέξιμα μετά το τέλος της θητείας τους.

2. Η θητεία των μελών της Ε.Ο.Ε. από την ημέρα της εκλογής τους, η οποία λαμβάνει χώρα το έτος που έπεται εκείνου της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων και λήγει μετά τέσσερα (4) έτη.

3. Η απερχόμενη Ε.Ο.Ε., μέχρι την κατά τις διατάξεις του παρόντος συγκρότηση σε σώμα νέας Ε.Ο.Ε., ασχολείται μόνο με τη διεξαγωγή των τρεχουσών υποθέσεων, καθώς κα των επειγούσης φύσεως υποθέσεων, η αναβολή των οποίων μπορεί να επιφέρει βλάβη στα συμφέροντα της Ε.Ο.Ε.

 

Άρθρο 8

Απώλεια ιδιότητας μέλους Ε.Ο.Ε.

Η απώλεια ιδιότητας μέλους Ε.Ο.Ε. επέρχεται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Θανάτου του μέλους.

2. Έγγραφης παραίτησης, που κατατίθεται από τον παραιτούμενο ή πληρεξούσιό του στην Γραμματεία της Ε.Ο.Ε. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους της Ε.Ο.Ε. συνεπεία έγγραφης παραίτησης επέρχεται αυτοδίκαια την τριακοστή (30η) ημέρα από τη χρονολογία κατάθεσης ης δήλωσης παραίτησης. Η παραίτηση επιτρέπεται να ανακληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης παραγράφου 2, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

3. Έκπτωσης, εξαιτίας τελεσίδικης ποινικής καταδίκης για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, κατά την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 2725/99.

4. Όταν διαλυθεί η αθλητική Ομοσπονδία την οποία εκπροσωπεί στην Ε.Ο.Ε. το μέλος ή εάν η Ομοσπονδία αυτή παύσει να είναι μέλος της οικείας Διεθνούς Ομοσπονδίας που έχει αναγνωρισθεί από τη Δ.Ο.Ε. ή εάν αυτή συγχωνευτεί με άλλη.

5. Τα μόνιμα μέλη εκπίπτουν αυτοδικαίως από την ιδιότητα του μέλους της Ε.Ο.Ε. μόνον εφόσον εκπέσουν της αντίστοιχης ιδιότητος μέλους της Δ.Ο.Ε. μετά από απόφαση της τελευταίας.

 

Άρθρο 9

Όργανα της Ε.Ο.Ε.

Όργανα της Ε.Ο.Ε. είναι:

α) η Ολομέλεια και

β) η Εκτελεστική Επιτροπή.

 

Άρθρο 10

Συγκρότηση Ολομέλειας Ε.Ο.Ε. σε σώμα

1. Μετά τον κατά το άρθρο 6 του παρόντος ορισμό των μελών της, η Ολομέλεια συγκροτείται σε σώμα κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου του έτους που ακολουθεί την Ολυμπιάδα, με την εκλογή Προέδρου, Α' και Β' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ταμία και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Κατά την ίδια συνεδρίαση εκλέγεται ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας (Δ.Ο.Α.),της Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.), της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.) της Επιτροπής Λαμπαδηδρομίας. Στη δεύτερη συνεδρίαση της Ολομέλειας που συγκαλείται μέσα σε 20 ημέρες, εκλέγονται τα λοιπά μέλη των πιο πάνω επιτροπών μετά από πρόταση των προέδρων τους. Τα λοιπά μέλη της διοικήσεως της Ε.Ο.Ε. μπορούν να εκλέγονται και σε αμέσως επόμενη, τακτική ή έκτακτη, συνεδρίαση της Ολομέλειας.

2. Για την κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου συγκρότηση, το αρχαιότερο εκ των μονίμων μελών της Ε.Ο.Ε. καλεί, πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, σε συνεδρίαση τα μέλη και προεδρεύει της συνεδρίασης μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου, ο οποίος και προεδρεύει στη συνέχεια.

3. Οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα του Προέδρου της Ε.Ο.Ε., του Γενικού Γραμματέα αυτής, του Α' και Β' Αντιπροέδρου, του Ταμία και των προέδρων των Επιτροπών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου καθώς και των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής υποβάλλονται εγγράφως στη Γραμματεία της Ε.Ο.Ε., σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης. ** Για κάθε αξίωμα απαιτείται χωριστή υποψηφιότητα και ενεργείται χωριστή ψηφοφορία, με πρώτη εκείνη για την εκλογή Προέδρου της Ε.Ο.Ε.

4. Η ψηφοφορία είναι μυστική, διεξάγεται με ευθύνη του προεδρεύοντος και ενεργείται με ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφεται μηχανικά από την υπηρεσία της Ε.Ο.Ε., το όνομα ή τα ονόματα των υποψηφίων για κάθε αξίωμα. Παρέχονται επίσης και λευκά ψηφοδέλτια τα οποία υπολογίζονται ως έγκυρα μόνο για την εξεύρεση του συνολικού αριθμού των ψηφισάντων. Εκλέγεται ο λαβών την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, αποχωρούντος πρώτου κατά σειράν του υποψηφίου που έλαβε τις λιγότερες ψήφους. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου μείνουν δύο (2) υποψήφιοι. Οποιεσδήποτε αμφισβητήσεις περί την εκλογή επιλύονται προσωρινά και παραχρήμα με απόφαση της Ολομέλειας, που λαμβάνεται κατά την αυτή συνεδρίαση με φανερή ψηφοφορία. Απαγορεύεται η ψήφος κατ' εξουσιοδότηση.

5. Κατά τη διαδικασία της παρ. 4 του παρόντος άρθρου ενεργείται η εκλογή Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου, Β' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέως, του Ταμία της Ε.Ο.Ε. των λοιπών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής και των Προέδρων των Επιτροπών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου με μυστική ψηφοφορία. Οι Πρόεδροι των λοιπών Επιτροπών, οι αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς και Ταμίας, ως και τα μέλη όλων των Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. καθώς και οι Κοσμήτορες των εγκαταστάσεων, εκλέγονται με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία, μετά από προφορική πρόταση του Προέδρου της Ε.Ο.Ε. και των Προέδρων των Επιτροπών αντίστοιχα, ή και οποιουδήποτε άλλου μετέχοντος στην συνεδρίαση μέλους της Ε.Ο.Ε.

 

Άρθρο 11

Ολομέλεια Ε.Ο.Ε. - Αρμοδιότητες - Λειτουργία

1. Η Ολομέλεια είναι το ανώτατο, γενικής αρμοδιότητος, όργανο της Ε.Ο.Ε. και απαρτίζεται από όλα τα κατά το άρθρο 6 του παρόντος μόνιμα και μη μόνιμα μέλη της.

2. Η Ολομέλεια καλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον Α' Αντιπρόεδρο ή, κατ' εξουσιοδότηση του Προέδρου, και από τον Γενικό Γραμματέα, τακτικά μεν τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε οποτεδήποτε υπάρχει ανάγκη ή αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών της για συζήτηση ειδικού και συγκεκριμένου θέματος. Η Ολομέλεια συγκαλείται προ τριών (3) εργασίμων ημερών.

3. Η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός του συνόλου των μελών αυτής. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας, η συνεδρίαση αυτή μπορεί να επαναληφθεί μετά μία εβδομάδα, οπότε αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών.

4. Οι αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

5. Η Ολομέλεια ελέγχει τον απολογισμό που υποβάλλεται από την Εκτελεστική Επιτροπή δια του Ταμία και αποφασίζει για την έγκρισή του, ψηφίζει δε τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.

 

Άρθρο 12

Εκτελεστική Επιτροπή

1. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Ο.Ε. αποτελείται από επτά (7) μέλη. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι, αυτοδικαίως, ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., τα μέλη της Δ.Ο.Ε. για την Ελλάδα, ο Α' Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας. Η συμμετοχή των ανωτέρω στην Ε.Ε. γίνεται υπό μία και μόνο από τις προαναφερόμενες ιδιότητες, η δε Ολομέλεια εκλέγει από τα μέλη της, τα υπόλοιπα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός επτά (7). Ορίζονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για την περίπτωση απώλειας της ιδιότητος μέλους Ε.Ο.Ε. από κάποιο μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της τετραετούς θητείας της, που καλούνται κατά τη σειρά της εκλογής τους.

2. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε., αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του από τον Α' Αντιπρόεδρο της Ε.Ο.Ε.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το όργανο διεκπεραιώσεως των τρεχουσών υποθέσεων της Ε.Ο.Ε. και έχει τις εξής ειδικότερα αρμοδιότητες:

α. αποφασίζει επί όλων των θεμάτων που ορίζονται ύστερα από σχετική εξουσιοδότηση της Ολομέλειας,

β. υποβάλλει στην Ολομέλεια εισηγήσεις για τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της Ε.Ο.Ε., προς έγκριση,

γ. εισηγείται στην Ολομέλεια τη συγκρότηση και λειτουργία των διαφόρων Επιτροπών της Ε.Ο.Ε. και επιλαμβάνεται των εισηγήσεων των Επιτροπών αυτών,

δ. είναι υπεύθυνη για το συντονισμό της σύνταξης των κανονισμών λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, των Γραφείων της Ε.Ο.Ε., καθώς και των διαφόρων αθλητικών ή μη εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας της Ε.Ο.Ε.,

ε. εγκρίνει τις δαπάνες που αφορούν την τρέχουσα λειτουργία της Ε.Ο.Ε., μέχρι του ποσού που ορίζει η Ολομέλεια, των εγκαταστάσεων της Ε.Ο.Ε., της κατασκευής έργων της Ε.Ο.Ε. και διενεργεί δημόσιους διαγωνισμούς μέχρι του ποσού που ορίζει κάθε φορά η Ολομέλεια.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή καλείται σε συνεδρίαση από τον Πρόεδρό της ή από τους νόμιμους αναπληρωτές του, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα. Η πρόσκληση για τη συνεδρίαση πρέπει να στέλλεται τουλάχιστον πριν από δύο (2) εργάσιμες ημέρες και να συνοδεύεται από την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν.

5. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

 

Άρθρο 13

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, ο Α' Αντιπρόεδρος ή ο Β' Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί την Ε.Ο.Ε. ενώπιον παντός Δικαστηρίου, πάσης δικαστικής, διοικητικής κ.λ.π. Αρχής και έναντι παντός φυσικού ή νομικού προσώπου, μεριμνά για την ορθή λειτουργία, τις υποθέσεις και τα συμφέροντα της Ε.Ο.Ε. και δίδει τους επιβαλλόμενους, με δικαστικές αποφάσεις στην Ε.Ο.Ε., όρκους κατά τα οριζόμενα στις οικείες δικονομικές διατάξεις. Υπογράφει έπ' ονόματι της Ε.Ο.Ε. τις συμβάσεις αυτής και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα εκτελέσεως των δαπανών που προβλέπονται από τον προϋπολογισμό της Ε.Ο.Ε. ή ορίζει αντικαταστάτη για την υπογραφή ενταλμάτων.

 

Άρθρο 14

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Προϊστάμενος του προσωπικού κάθε κατηγορίας της Ε.Ο.Ε. και μεριμνά για την εκ μέρους τους ταχεία και ορθή εκτέλεση των αποφάσεων της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί επίσης όσες αρμοδιότητες του εκχωρεί ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Ε. με απόφασή του.

 

Άρθρο 15

Τακτικές Επιτροπές Ε.Ο.Ε.

Στην Ε.Ο.Ε. λειτουργούν οι εξής τακτικές Επιτροπές:

1. Η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία

2. Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.)

3. Η Επιτροπή Ολυμπιακής Προετοιμασίας (ΕΠ.Ο.Π.)

4. Η Επιτροπή Λαμπαδηδρομίας

5. Η Επιτροπή Αθλητών (Ε.Α.)

6. Η Επιτροπή Αθλητισμός - Γυναίκα (Ε.Α.Γ.)

7. Η Επιτροπή Μάρκετινγκ (Μarketing)

Οι παραπάνω επιτροπές συγκροτούνται με τη διαδικασία που ορίζεται στις παρ.1 και 5 του άρθρου 10 του παρόντος. Ο δε αριθμός των μελών τους ορίζεται με απόφαση της Ολομέλειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανέρχεται σε πέντε (5) έως ένδεκα (11) μέλη.

 

Άρθρο 16

Συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών

1. Η Ολομέλεια της Ε.Ο.Ε. μπορεί να συγκροτήσει Ειδικές Επιτροπές για την μελέτη και προώθηση επιστημονικών, αθλητικών, τεχνικών και άλλων θεμάτων που αναφέρονται στα έργα και τους σκοπούς της.

2. Οι Επιτροπές αυτές είναι τουλάχιστον πενταμελείς (5μελείς) και απαρτίζονται από μέλη της Ε.Ο.Ε. ή και από τρίτα πρόσωπα πλειοψηφούντων πάντοτε των μελών της Ε.Ο.Ε. Η Ολομέλεια ορίζει τους Προέδρους των Ειδικών Επιτροπών, τη διάρκεια της λειτουργίας τους, τα καθήκοντα και κάθε άλλο θέμα σχετιζόμενο με τη διεξαγωγή των εργασιών τους. Η Ολομέλεια ορίζει επίσης έναν υπάλληλο της Ε.Ο.Ε. ως Γραμματέα και μπορεί να ανασυγκροτεί ή και να καταργεί ορισμένη Επιτροπή.

 

Άρθρο 17

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Ιδρύεται στην Ε.Ο.Ε. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων στο οποίο προσλαμβάνονται, με απόφαση της Ολομέλειας της Ε.Ο.Ε. μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με σύμβαση έργου ετησίας διάρκειας, δύο (2) εν ενεργεία δημοσιογράφοι εξειδικευμένοι στο αθλητικό ρεπορτάζ, μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών (Π.Σ.Α.Τ.).

 

Άρθρο 18

Απαλλαγές

Η Ε.Ο.Ε. απολαμβάνει των απαλλαγών που ορίζει γι' αυτήν το άρθρο 11 του Ν. 3148/1955.

 

Άρθρο 19

Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος

Η Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Ο.Ε. κατά τις κείμενες περί Ε.ΦΙ.Π. διατάξεις.

 

Άρθρο 20

Μεταβατική διάταξη

Εθνικές ομοσπονδίες, αναγνωρισμένες ως μέλη από την οικεία διεθνή ομοσπονδία για αθλήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των θερινών και χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων οι οποίες έχουν ιδρυθεί μετά την 1.1.1997, εκπροσωπούνται στην Ε.Ο.Ε. που θα προκύψει την 1.1.2001, με μέλος του Δ.Σ. αυτών, που έχει την ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία ή με άλλο εκπρόσωπο που έχει διατελέσει μέλος της Ε.Ο.Ε. για μία θητεία.

 

Άρθρο 21

Τελικές διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού ή προβλέπει διαφορετική ρύθμιση.

2. Διατάξεις που αφορούν αμέσως ή εμμέσως την Ε.Ο.Ε. και ρυθμίζουν θέματα μη ρυθμιζόμενα με το παρόν διάταγμα εξακολουθούν να ισχύουν.

3. Η ισχύς του Π.Δ. αρχίζει από 1.1.2001.

4. Η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ανατίθεται στον Υφυπουργό Πολιτισμού.

 

Please reload