Κωδικοποίηση διατάξεων για κανονισμούς προπονητών

2.9.2018

Άρθρο 31 παρ. 9 του ν. 2725/1999

Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και της οικείας ομοσπονδίας προπονητών ή του συνδέσμου προπονητών, μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την απασχόληση προπονητών σε αθλητικούς φορείς, ανάλογα με την κατηγορία, τα προσόντα των προπονητών, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος προπονητή των πτυχιούχων της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, καθώς και των πτυχιούχων των Τ.Ε.Φ.Α.Α. χωρίς ειδικότητα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται η διαδικασία χορήγησης, οι προϋποθέσεις ανάκλησης της άδειας άσκησης του επαγγέλματός τους, οι όροι πρόσληψης αλλοδαπών προπονητών, οι σχέσεις μεταξύ προπονητών και αθλητικών σωματείων και λοιπών αθλητικών φορέων που απασχολούν προπονητή, οι προϋποθέσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας προπονητή, από την ομοσπονδία ή το σύνδεσμο των προπονητών, οι περιορισμοί, τα ασυμβίβαστα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στους αθλητικούς φορείς και στους προπονητές για παράβαση των διατάξεων του οικείου κανονισμού ή του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα, ως και θέματα που αφορούν όσους ασκούν ήδη το επάγγελμα του προπονητή κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

Υπουργικές Αποφάσεις, εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 31 παρ. 9 του ν. 2725/1999

ΥΑ 11460/8.5.2013 Τροποποίηση κανονισμού προπονητών πετοσφαίρισης (ΦΕΚ Β΄ 1145/13.5.2013)

ΥΑ 5309/8.3.2013 Τροποποίηση κανονισμού προπονητών καλαθοσφαίρισης (ΦΕΚ Β΄ 661/21.3.2013)

ΚΥΑ 364/10.1.2013 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) διαδικασιών αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή (ΦΕΚ Β΄ 18/10.1.2013)

ΥΑ 45519/28.9.2009 Τροποποίηση κανονισμού προπονητών κανόε-καγιάκ (ΦΕΚ Β΄ 2083/28.9.2009)

ΥΑ 34137/21.7.2008 Κανονισμός προπονητών ιστιοπλοΐας (ΦΕΚ Β΄ 1545/5.8.2008)

ΥΑ 34138/21.7.2008 Κανονισμός προπονητών θαλάσσιου σκι (ΦΕΚ Β΄ 1545/5.8.2008)

ΥΑ 28478/20.6.2008 Κανονισμός προπονητών κανόε-καγιάκ (ΦΕΚ Β΄ 1260/1.7.2008)

ΥΑ 13.5.2008 Κανονισμός προπονητών αντισφαίρισης (ΦΕΚ Β΄ 971/26.5.2008)

ΥΑ 16274/21.4.2008 Κανονισμός προπονητών χιονοδρομίας-χειμερινών αθλημάτων (ΦΕΚ Β΄ 896/15.5.2008)

ΥΑ 36123/2.8.2006 Κανονισμός προπονητών πετοσφαίρισης (ΦΕΚ Β΄ 1223/5.9.2006)

ΥΑ 54385/16.11.2005 Κανονισμός προπονητών ράγκμπυ (ΦΕΚ Β΄ 1635/25.11.2005)

ΥΑ 25533/31.5.2005 Κανονισμός προπονητών ποδοσφαίρου (ΦΕΚ Β΄ 773/9.6.2005)

ΥΑ 11671/18.3.2005 Κανονισμός προπονητών καλαθοσφαίρισης (ΦΕΚ Β΄ 407/29.3.2005)

Please reload