Κωδικοποίηση διατάξεων για διαμεσολαβητές αθλητικών συμβάσεων (managers)

1.9.2018

Άρθρο 90 παρ. 5 του ν. 2725/1999

Τα πρόσωπα που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση των συμβολαίων μεταξύ αθλητών ή προπονητών και Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. (μάνατζερς) μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας (διαμεσολάβησης) με αθλητές κατ' ανώτατο όριο μέχρι το είκοσι τοις εκατό (20%) των αθλητών κάθε ομάδας που δικαιούνται συμμετοχής στο οικείο πρωτάθλημα. Οι συμβάσεις διαμεσολάβησης καταγγέλλονται ελευθέρως από τους αθλητές (επαγγελματίες, αμοιβόμενους ή ερασιτέχνες) με μόνη την έγγραφη δήλωση τους προς
τον διαμεσολαβητή. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, της επαγγελματικής ένωσης και των συνδικαλιστικών οργάνων αθλητών και προπονητών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος του αθλητικού διαμεσολαβητή (μάνατζερ).

 

ΚΥΑ 23788/28.8.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1126/28.8.2002)

Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της άσκησης του επαγγέλματος των προσώπων που διαμεσολαβούν στην κατάρτιση των συμβολαίων μεταξύ επαγγελματιών αθλητών ή αθλητών με αμοιβή ή προπονητών και των ανωνύμων αθλητικών εταιριών ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών, κατ` άρθρο 90 παρ. 9 Ν. 2725/1999.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ ΚΑΙ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έxoντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 9 του άρθρου 90 του Ν. 2725/99 (ΦΕΚ 121 Α) "Ερασιτεχνικός και
επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις".
β. Του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α) "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα".
2. Τη με αριθμ. 8334/30.10.2001 απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού
"Ανάθεση αρμοδιοτητων στους Υφυπουργούς Πολιτισμού" (ΦΕΚ 1479/8/31.10.2001)
3. Τα έγγραφα:
α. αριθμ. 4838/27.9.99 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης,
β. αριθμ. 3576/28.9.99 της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης,
γ. αριθμ. 627/22.7.99 του Ελληνικού Συνδέσμου Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών,
δ. αριθμ. 105/30.7.99 του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών,

ε. αριθμ. 558/30.9.99του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών,
στ. αριθμ. 28367/ 26.10.00 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς την Ελληνική
Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
ζ. τον από 10 Δεκεμβρίου 2000 κανονισμό της FΙFΑ.
4. Ότι ζητήθηκε η γνώμη όλων των φορέων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 90 του Ν.2725/1999.
5. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έννoια διαμεσολαβητή αθλητικών συμβάσεων
1. Διαμεσολαβητής αθλητικών συμβάσεων (manager ή agent) είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμεσολαβεί στην κατάρτιση συμβάσεων παροχής αθλητικών υπηρεσιών μεταξύ επαγγελματιών αθλητών, αθλητών με αμοιβή ή προπονητών και των αθλητικών ανώνυμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή/και των τμημάτων αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.)
και συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις την παρούσας.
2. Η άσκηση των δραστηριοτήτων του διαμεσολαβητή αθλητικών συμβάσεων συνιστά άσκηση επαγγέλματος.
Άρθρο 2
Μητρώο διαμεσολαβητών
1. Στη γενική γραμματεία Αθλητισμού τηρείται γενικό μητρώο διαμεσολαβητών αθλητικών συμβάσεων και ειδικά μητρώα ανά κλάδο άθλησης. Αντίγραφα χορηγούνται στους επαγγελματικούς συνδέσμους με αίτησή τους.

2. Στα μητρώα εγγράφονται οι διαμεσολαβητές, στους οποίους η Γ.Γ.Α. χορηγεί, ύστερα από αίτησή τους, και εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, άδεια άσκησης του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή μεταξύ των επαγγελματιών αθλητών ή των προπονητών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και των σωματείων ή Α.Α.Ε. ή των Τ.Α.Α.
3. Ειδικά μητρώα διαμεσολαβητών τηρούνται επίσης στις αντίστοιχες ομοσπονδίες.
4. Στα ως άνω μητρώα επίσης εγγράφονται, ύστερα από αίτησή τους, οι κάτοχοι άδειας
διαμεσολαβητή που χορηγήθηκε από την οικεία διεθνή ομοσπονδία, αφού επιπλέον
προσκομίσουν τα υπό στοιχεία γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ πιστοποιητικά του άρθρου της παρούσας.
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος του διαμεσολαβητή
1. για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του διαμεσολαβητή  υπογεγραμμένη από τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού απαιτείται:
α. αίτηση του ενδιαφερομένου στην Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α.,
β. Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή άλλης ισότιμης ημεδαπής ή αναγνωρισμένης αλλοδαπής εκπαιδευτικής βαθμίδας,.
γ. αντίγραφο ποινικού μητρώου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου διαμεσολαβητή τα κωλύματα των περιπτώσεων β` και γ`
της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.
2858/2000 (ΦΕΚ 247/Α/7.11.2000) και ότι ο ίδιος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για
παράβαση του νόμου περί επιταγών ή για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999,
δ. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη του υποψηφίου διαμεσολαβητή για τα αδικήματα της περ. γ) του παρόντος άρθρου.
ε. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ο ίδιος ή η σύζυγός του εν ενεργεία
αθλητής, προπονητής, διαιτητής, επόπτης, σημειωτής, κριτής ή παρατηρητής ομαδικού
αθλήματος επαγγελματικού χαρακτήρα,

στ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι ο ίδιος ή η σύζυγός του δεν μετέχει στη διοίκηση συνδικαλιστικού οργάνου αθλητών ή προπονητών των κλάδων άθλησης
της προηγούμενης περίπτωσης ή στη διοίκηση αθλητικής ομοσπονδίας, επαγγελματικού
συνδέσμου ή οργάνων τους, αθλητικής ένωσης ή τοπικής επιτροπής, ή οργάνων
τους, ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., οργάνου ή επιτροπής διαιτησίας, οργάνων ή επιτροπών που
προβλέπονται από το Ν. 2725/1999 και ότι δεν τελεί σε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ή έμμισθης εντολής με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα και φορείς.
ζ. βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επιτηδεύματος και αποδεικτικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,
η. κατάθεση (α) ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής νόμιμα εκπροσωπούμενου στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000) Ευρώ, η οποία καταπίπτει υπέρ της Γ.Γ.Α. σε Ειδικό Λογαριασμό εάν ανακληθεί η άδεια κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις.α και β του άρθρου 8 της παρούσας και (β) ασφαλιστηρίου συμβολαίου νόμιμα εκπροσωπούμενης στην Ελλάδα ασφαλιστικής εταιρείας για κάλυψη επαγγελματικής αστικής ευθύνης, ύψους τουλάχιστον πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000) Ευρώ,

θ. παράβολο ποσού εξακόσια (600) ευρώ, το οποίο εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπέρ του Δημοσίου. Το ποσό αυτό εισπράπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
ι. τη βεβαίωση της Επιτροπής του άρθρου 4 της παρούσας.
Άρθρο 4
Συνέντευξη υποψηφίων -Εξετάσεις
1. Στη γενική γραμματεία Αθλητισμού, συγκροτείται με απόφαση του γενικού γραμματέα
Αθλητισμού, πενταμελής (5) επιτροπή, με διετή θητεία, η οποία εξετάζει τη συνδρομή των τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων των υποψηφίων για την άσκηση του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή και αποτελείται από:
1. Εναν Πάρεδρο ή Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οριζόμενο από τον
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο
2. Εναν μόνιμο υπάλληλο της γ.γ.Α., ως μέλος

3. Εναν εκπρόσωπο, οριζόμενο από το Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., ως μέλος
4. Εναν εκπρόσωπο, οριζόμενο από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., ως μέλος
5. Εναν εκπρόσωπο, οριζόμενο από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Π.Ε., ως μέλος
6. Σαν παρατηρητές μετέχουν στην Επιτροπή χωρίς αμοιβή και δικαίωμα ψήφου από ένας (1) εκπρόσωπος του ΕΣΑΚΕ και της ΕΣΑΠΕ.
2. Οι εκπρόσωποι των ομοσπονδιών πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ισότιμης σχολής και έχουν αντίστοιχη νομική κατάρτιση και εμπειρία σε αθλητικά θέματα.
3. Αν εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας δεν οριστεί εκπρόσωπος από την οικεία ομοσπονδία, η επιτροπή συμπληρώνεται με απόφαση του γγΑ από πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις της παρ. 2του παρόντος άρθρου.
4. Η επιτροπή λειτουργεί σε τριμελή σύνθεση, συγκροτούμενη εκάστοτε από τον Πρόεδρο, τον εκπρόσωπο της ΓΓΑ και τον εκπρόσωπο της αντίστοιχης ομοσπονδίας, εξετάζει τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου και καλεί τους αιτούντες, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση αδείας διαμεσολαβητή του αθλήματος, (α) σε προσωπική συνέντευξη ενώπιόν της, και (β) σε γραπτές εξετάσεις.
5 α. Η επιτροπή στην προσωπική συνέντευξη εξετάζει την επαρκή γνώση του υποψηφίου στη νομοθεσία και τους γενικούς και ειδικούς Κανονισμούς του αθλήματος
στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί την λήψη αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.
β. Οι γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν το αντικείμενο που αναφέρεται στις παραγράφους 7.2. και 7.3 του παρόντος άρθρου.
6. Εάν η Επιτροπή κρίνει επαρκείς τις γνώσεις του υποψηφίου εισηγείται στην αρμόδια Δ/νση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γ.Γ.Α. τη χορήγηση άδειας διαμεσολαβητή.
7. Για τη λήψη άδειας διαμεσολαβητή στο άθλημα του ποδοσφαίρου εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού της FΙFΑ (10ης Δεκεμβρίου
2000) και ιδίως τα άρθρα 4.2, 5 και 6. 1 καθώς και τους παραρτήματος Α. Οι ρυθμίσεις τις FΙFΑ αναφέρουν συνοπτικά τα παρακάτω:
7.1. Με την ευθύνη της οικείας ομοσπονδίας και την επιστασία της Διεθνούς Ομοσπονδίας διενεργούνται, δύο φορές ετησίως, κατά μήνα Μάρτιο και Σεπτέμβριο, γραπτές εξετάσεις υποψηφίων διαμεσολαβητών σε παγκόσμιο επίπεδο.

7.2. Οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι απαντούν σε 20 ερωτήσεις, 15 για διεθνείς κανονισμούς και 5 για εσωτερικούς κανονισμούς, ιδίως κανονισμούς μετεγγραφών, με το σύστημα της πολλαπλούς επιλογής (multiple choice test).
7.3. Οι εξεταζόμενοι υποψήφιοι απαντούν επίσης σε ερωτήσεις βασικών αρχών του αστικού δικαίου (ατομικά δικαιώματα-δίκαιο συμβάσεων).
7.4. Η FΙFΑ καταρτίζει ενιαίο πίνακα βαθμολόγησης. Αποτυχών υποψήφιος δικαιούται σε
επανεξέταση την επόμενη εξεταστική περίοδο. Αποτυχών υποψήφιος για
δεύτερη φορά δικαιούται επανεξέταση μετά πάροδο δύο εξεταστικών περιόδων. Αποτυχών υποψήφιος για Τρίτη φορά δικαιούται σε επανεξέταση μετά πάροδο δύ.ο ετών ή τεσσάρων εξεταστικών περιόδων.
8. Τα παραπάνω ισχύουν και για άλλα αθλήματα και εναρμονίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις των Κανονισμών της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το οικείο άθλημα.
9. Η επιτροπή αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 5 του Ν. 2725/1999, καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και προσδιορίζει τα κριτήρια και την εξεταστέα ύλη.
Άρθρο 5
Διαδικασία ανανέωσης άδειας διαμεσολάβησης
1. Η κατά τα ανωτέρω άδεια διαμεσολάβησης, η οποία έχει ετήσια διάρκεια ισχύει από 1
Απριλίου έως 31 Μαρτίου του επόμενου έτους και ανανεώνεται εάν εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στην ΓΓΑ μέχρι την 1 Μαρτίου και η ανανέωση γίνεται έως τις 31 Μαρτίου. Σε περίπτωση που δεν απορριφθεί αιτιολογημένα μέσα στην ανωτέρω προθεσμία η αίτηση ανανέωσης, η άδεια θεωρείται ότι ανανεώθηκε από 1 Απριλίου και για ένα έτος.
2. Για την ετήσια ανανέωση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριακοσίων (300) ευρώ υπέρ του Δημοσίου, 1 οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔ καθώς και τα δικαιολογητικά γ,δ,ε,στ καθώς και τα αποδεικτικά της περ, ζ. της παρ. 1 του άρθρου 3 της παρούσης.
3. Η Γ.Γ.Α. είναι υποχρεωμένη να χορηγήσει την άδεια να απορρίψει τη σχετική αίτηση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της.

Άρθρο 6

Ιδιωτικό συμφωνητικό διαμεσολάβησης
1. Για την ανάληψη του δικαιώματος διαμεσολάβησης στη σύναψη σύμβασης παροχής
αθλητικών υπηρεσιών καταρτίζεται και υπογράφεται μεταξύ των επαγγελματιών αθλητών ή αθλητών με αμοιβή ή προπονητών ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α., κατά περίπτωση, και του διαμεσολαβητή, ιδιωτικό συμφωνητικό, στο οποίο αναφέρονται υποχρεωτικά με ποινή αυτοδίκαιης ακυρότητας:
(α) τα στοιxεία της άδειας διαμεσολάβησης,

(β) ο αριθμός μητρώου του συμβαλλόμενου
διαμεσολαβητή,

(γ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων,

(δ) η διάρκεια ισχύος του συμφωνητικού,

(ε) το ποσοστό αμοιβής του διαμεσολαβητή και

(στ) ο τρόπος καταβολής του.
2. Αντίγραφο του ανωτέρω συμφωνητικού κατατίθεται στην αρμόδια για την φορολόγηση των εισοδημάτων του διαμεσολαβητή Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) , στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία και στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της ΓΓΑ, εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτισή του.
Άρθρο 7
Περιορισμοί συμφωνητικών διαμεσολάβησης
1. Το ποσοστό της αμοιβής του διαμεσολαβητή ή των διαμεσολαβητών -σε περίπτωση
σύμπραξης περισσοτέρων- δεν μπορεί να υπερβαίνει το οκτώ τοις εκατό (8 %)
του συνολικού ποσού που δικαιούται να λάβει ο αθλητής ή ο προπονητής, σύμφωνα με το συμβόλαιο που καταρτίζει, κατά περίπτωση για την παροχή των υπηρεσιών του.
2. Το ποσό της αμοιβής που δικαιούται ο διαμεσολαβητής εισπράττεται από τον εντολέα του ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο έχει καθοριστεί η καταβολή της πληρωμής του εντολέα του.

3. Συμφωνητικό διαμεσoλάβησης συναπτόμενο με αθλητή νεότερο των δέκα οκτώ (18) ετών ή με τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα, καταρχήν απαγορεύεται με την επιφύλαξη των οριζομένων στους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το οικείο άθλημα.
4. Αν η άδεια διαμεσολάβησης ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί μέχρι την προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της παρούσας, η σύμβαση διαμεσολάβησης λύεται αυτοδικαίως.
Άρθρο 8
Ανάκληση άδειας διαμεσολάβησης
1. Η άδεια διαμεσολάβησης ανακαλείται από τη Γ.Γ.Α. με αιτιoλoγημένη απόφασή της ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του άρθρου 4 της παρούσας και μετά ακρόαση του διαμεσολαβητή, εάν εκλείψουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της. Η άδεια ανακαλείται επίσης και, στις εξής περιπτώσεις:
α) εάν ο διαμεσολαβητής διαπραγματευθεί τη σύναψη αθλητικής σύμβασης για λογαριασμό αθλητή ή προπονητή ή Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α, κατά περίπτωση, με τους οποίους δεν έχει συνάψει συμφωνητικό διαμεσολάβησης,
β) εάν ο διαμεσολαβητής διαπραγματευτεί τη σύναψη της αθλητικής σύμβασης για μεταγραφή αθλητή κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 91 του Ν. 2725/1999,
γ) εάν ο διαμεσολαβητής δεν καταθέσει στη Γ.Γ.Α. κανένα συμφωνητικό διαμεσολάβησης επί δύο (2) έτη,
δ) εάν ο διαμεσολαβητής εκπροσωπήσει και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη στην ίδια σύμβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών,
ε) εάν ο διαμεσολαβητής δεν έχει ανανεώσει και εφόσον έχει λήξει η εγγυητική επιστολή.
2. Όταν ανακληθεί η άδεια, διαγράφεται ο διαμεσολαβητής από το γενικό και Ειδικό Μητρώο της γενικής γραμματείας Αθλητισμού, το αντίστοιχο ειδικό Μητρώο της οικείας Ομοσπονδίας και ενημερώνεται η Διεθνής Ομοσπονδία.

3. Ο κάτοχος άδειας διαμεσολάβησης της Διεθνούς Ομοσπονδίας διαγράφεται από το μητρώο της Γ.Γ.Α. όταν ανακληθεί η άδειά από τη Διεθνή Ομοσπονδία ή όταν συντρέξει μία τουλάχιστον από τις περιπτώσεις α, β, δ και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οπότε ενημερώνεται η Διεθνής Ομοσπονδία.
4. Εάν διαγραφεί ο διαμεσολαβητή ς από το μητρώο της Γ.Γ.Α. ή ανακληθεί η άδεια
διαμεσολάβησής του, δεν χορηγείται σε αυτόν νέα άδεια και δεν εγγράφεται εκ νέου στο
μητρώο πριν από την παρέλευση δύο (2) ετών από τη διαγραφή του.
Άρθρο 9
Κώδικας Δεοντολογίας
1. Με απόφαση του γ.γ.Α. και γνώμη των Αθλητικών Ομοσπονδιών που εκπροσωπούνται στην επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσας καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας-Συμπεριφοράς διαμεσολαβητών.
2. Παραβάσεις του Κώδικα ή της παρούσας επισύρουν τις παρακάτω ποινές
2.1. προειδοποίηση -επίπληξη -μομφή,
2.2. πρόστιμο,
2.3. προσωρινή αναστολή άδειας,
2.4. ανάκληση άδειας.
3. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από τα αντίστοιχα όργανα των ομοσπονδιών και μετά από πρόταση της επιτροπής του άρθρου 4.
4. Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς διαμεσολαβητών, που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πειθαρχικού κανονισμού για κάθε Ομοσπονδία.
Άρθρο 10

Ισχύς

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2002

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ             ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

 

 

Please reload