ΓνωμΝΣΚ 139/2018: Διορισμός διακριθέντος αθλητή ως πολιτικού υπαλλήλου στην Ελληνική Αστυνομία

28.8.2018

Διορισμός διακριθέντος αθλητή ως πολιτικού υπαλλήλου στην Ελληνική Αστυνομία (ΕΛΑΣ). Χρόνος προσκόμισης δικαιολογητικών. Εφ' όσον η Διοίκηση δεν έθεσε προθεσμία για την προσκόμιση, από τον ενδιαφερόμενο διακριθέντα αθλητή, των δικαιολογητικών που απαιτούνται, κατά το νόμο, για τον διορισμό του ως πολιτικού υπαλλήλου στην ΕΛΑΣ, είναι υποχρεωμένη, αν τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίσθηκαν, έστω και σε μακρύ χρόνο από τότε που ζητήθηκαν, να προβεί στο διορισμό, κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, εκτός αν συντρέχει άλλος λόγος ο οποίος κωλύει κατά το νόμο το διορισμό, ο οποίος δεν τίθεται με το ερώτημα.

Please reload