Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο P8_TA-PROV(2018)0337 τροπολογία 76/12.9.2018 στην πρόταση Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά: Υπαγωγή των διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων στις διατάξεις για τα δικαιώματα αναπαραγωγής, παρουσίασης έργων στο κοινό και υλικής ενσωμάτωσης (άρθρο 2 και άρθρο 3 παρ. 2 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ και άρθρο 7 της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ)

13.9.2018

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 –2016/0280(COD))

 

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας

Τίτλος IV – κεφάλαιο 1 α (νέο) – άρθρο 12 α (νέο)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1α

Προστασία διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων

Άρθρο 12α

Προστασία διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων

Τα κράτη μέλη παρέχουν στους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ, καθώς και στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2006/115/ΕΚ.

 

Όλο το κείμενο των τροπολογιών βρίσκεται διαθέσιμο στο σύνδεσμο:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0337+0+DOC+PDF+V0//EL

Please reload