Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόφαση της 25.3.2019, AT. 40436, Ancillary Sports Merchandise: Αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο η απαγόρευση εταιρείας αθλητικών ειδών σε εθνικούς διανομείς της να προβαίνουν σε διασυνοριακή πώληση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ

18.7.2019

Ελεύθερος ανταγωνισμός. ΣΛΕΕ. Παραβίαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού) από την απαγόρευση εταιρείας αθλητικών ειδών σε εθνικούς διανομείς της σε συγκεκριμένο κράτος-μέλος της ΕΕ να προβαίνουν σε διασυνοριακή πώληση αγαθών σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ.

 

Κατεβάστε την απόφαση εδώ

Please reload