ΔΠρΗρακλ 2457/2017: Οι παροχές αθλητικού σωματείου για θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εκμάθηση του χειρισμού αεροσκαφών απαλλάσσονται από το ΦΠΑ

17.12.2017

Αεραθλητικό σωματείο. Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Παροχή σε αθλητές υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για την εκμάθηση του χειρισμού αεροσκαφών. Μολονότι η παροχή των εν λόγω εκπαιδευτικών υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνεται στους προβλεπόμενους στο καταστατικό σκοπούς του σωματείου (διάδοση του αεροπορικού πνεύματος και του αεραθλητισμού, περαιτέρω προετοιμασία και εξέλιξη των νέων μελών προς την αεροπορία, προσπάθεια να στραφεί το ενδιαφέρον προς τα αεραθλήματα), αποτελεί εν τούτοις πρόσφορο και αναγκαίο μέσο και προϋπόθεση για την επίτευξη των σκοπών του. Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας αεραθλητικού σωματείου δεν αναιρείται από την ύπαρξη εσόδων από την ανάπτυξη της δραστηριότητάς του προς επίτευξη των σκοπών του, που διατίθενται για κάλυψη των δαπανών του. Το αεραθλητικό σωματείο δεν αποκτά την ιδιότητα του επιτηδευματία κατ' άρθρο 2 παρ. 3 ΚΒΣ από την παροχή σε αθλητές υπηρεσιών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης για την εκμάθηση του χειρισμού αεροσκαφών, τα δε έσοδά του από την παροχή των υπηρεσιών αυτών συνδέονται στενά με τον αθλητισμό και επομένως απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

Please reload