ΔΠρΑθ 2739/2018: Η εγγραφή του αθλητή στον πίνακα διακρινόμενων αθλητών και η παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν προϋποθέτει την προηγούμενη έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μετάβασης αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό

11.3.2018

Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακρινόμενους αθλητές. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Η εγγραφή του αθλητή στον πίνακα διακρινόμενων αθλητών και η παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν προϋποθέτει την προηγούμενη τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 2725/1999 για την έγκριση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της μετάβασης αθλητικής αποστολής στο εξωτερικό. Η συγκρότηση της εθνικής αποστολής γίνεται με ευθύνη της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θεσπισθεί σχετικώς, ενώ η διαδικασία της έγκρισης της μετάβασης της αποστολής από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού αποβλέπει στην εξυπηρέτηση άλλων σκοπών και συγκεκριμένα, στην διασφάλιση του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων της αποστολής, για την οποία η αθλητική ομοσπονδία επιχορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Απορρίπτει την αγωγή λόγω προσκόμισης προς απόδειξη των διακρίσεων ξενόγλωσσων έγγραφων της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας χωρίς επίσημη μετάφραση.

Please reload