ΔΠρΑθ 1659/2018: Παράνομη επιβολή προστίμου σε αθλητικό σωματείο, λόγω μη χορήγησης δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης

18.2.2018

Αθλητικό σωματείο. Ταμειακή βεβαίωση και επιβολή προστίμου λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης μεταβολής στοιχείων επιτηδεύματος ως προς τον κερδοσκοπικό του χαρακτήρα. Παροχή δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης. Αν πριν την έκδοση των αποφάσεων για ταμειακή βεβαίωση και επιβολή προστίμου είχε παρασχεθεί στο αθλητικό σωματείο το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης, αυτό θα μπορούσε να εκθέσει ότι πρόκειται για μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο, που δεν υπέχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης μεταβολής στοιχείων επιτηδεύματος για κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ισχυρισμός που δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι θα οδηγούσε τα αρμόδια όργανα σε διαφορετική κρίση σχετικά με την έκδοση των προσβαλλόμενων αποφάσεων. Ακυρώνει την πράξη ταμειακής βεβαίωσης και την πράξη επιβολής προστίμου λόγω παράβασης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας έκδοσής της, ήτοι λόγω μη τήρησης του τύπου της προηγούμενης κλήσης του ανακόπτοντος-προσφεύγοντος σωματείου σε ακρόαση.

Please reload