ΔΕφΘεσ 1349/2018: Παράνομος καταλογισμός οφειλών ΑΑΕ σε φυσικό πρόσωπο που δεν αποδείχθηκε ότι ασκούσε πράξεις διαχείρισης ή διοίκησης στην ΑΑΕ

5.10.2018

Συνευθύνη των διοικούντων αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (ΑΑΕ) για την πληρωμή φόρων προς το Δημόσιο. Από τις διατάξεις των άρθρων 7α, 7β, 21, 22 και 34 του ν. 2190/1920 και του άρθρου 118Α του ν. 2725/1999 συνάγεται ότι για την πληρωμή φόρων από ΑΑΕ, προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, ευθύνονται συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, κατά τη διάρκεια λειτουργίας των εταιρειών αυτών, είχαν από τις ιδιότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 118Α παρ. 1 του ν. 2725/1999, ήτοι είχαν την ιδιότητα του διευθυντή ή διαχειριστή ή του διευθύνοντος συμβούλου και εκκαθαριστή ή συμπράττοντος συμβούλου ή διοικητή ή γενικού διευθυντή ή διευθυντή ΑΑΕ και γενικότερα την ιδιότητα προσώπου εντεταλμένου στη διοίκηση ή διαχείριση της ΑΑΕ είτε αμέσως από τον νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση. Μόνον δε εάν ελλείπουν όλα τα ανωτέρω πρόσωπα, λαμβάνονται τα μέτρα σε βάρος των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την πρόσθετη, όμως, στην περίπτωση αυτή προϋπόθεση ότι η αρμόδια αρχή αποδεικνύει ότι τα τελευταία, κατά τον κρίσιμο χρόνο, είχαν ασκήσει πράγματι, προσωρινώς ή διαρκώς, τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης της ΑΑΕ. Δεν αποδείχθηκε ότι συντρέχει στο πρόσωπο του εφεσίβλητου η προϋπόθεση της άσκησης πράξεων διαχείρισης ή διοίκησης της ΑΑΕ και επομένως μη νομίμως καταλογίσθηκαν σε βάρος του τα ένδικα ποσά. Απορρίπτει την έφεση του Δημοσίου.

Please reload