ΔΕφΑθ (Συμβ) 413/2015

18.2.2016

Εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών. Ειδική αθλητική αναγνώριση. Άρνηση της ΓΓΑ να συμπεριλάβει συγκεκριμένη αθλήτρια στον πίνακα διακριθέντων αθλητών, με την αιτιολογία ότι το σωματείο στο οποίο ανήκε η αθλήτρια δεν διέθετε ειδική αθλητική αναγνώριση. Αίτηση αναστολής. Η άρνηση της ΓΓΑ συνιστά πράξη αρνητικού περιεχομένου, μη δεκτική, κατ’ αρχήν, αναστολής εκτέλεσης, κατ’ άρθρο 52 παρ. 6 του π.δ. 18/1989. Δυνατότητα να διαταχθεί άλλο κατάλληλο μέτρο, κατ’ άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ. 18/1989, και δη να επιτραπεί η προσωρινή συμμετοχή της αθλήτριας. στη διαδικασία εισαγωγής αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δέχεται την αίτηση.

Please reload