ΔΕφΑθ 2109/2019: Κάμψη πάγιας νομολογίας ΣτΕ, ΔΕφΑθ και ΑΣΕΑΔ περί έλλειψης δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων να κρίνουν ένδικα μέσα κατά αποφάσεων του ΑΣΕΑΔ επί προσφυγών κατά αποφάσεων αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών

30.9.2019

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Προσφυγή κατά απόφασης αθλητικής ένωσης για αποκλεισμό αθλητικού σωματείου από τη συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Απόρριψη προσφυγής ως εκπρόθεσμης. Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Το αιτούν αθλητικό σωματείο έχει έννομο συμφέρον, ηθικής φύσης, για τη συνέχιση της δίκης, μολονότι η ποινή του αποκλεισμού του από τη συμμετοχή στο πρωτάθλημα έχει ήδη λήξει. Η αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του ΑΣΕΑΔ επί προσφυγής κατά απόφασης αθλητικής ένωσης παραδεκτώς ασκείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ ασκήθηκε εν προκειμένω εκπρόθεσμα, μετά την παρέλευση της 8ήμερης αποσβεστικής προθεσμίας από την επομένη της καθ' οιονδήποτε τρόπο κοινοποίησης ή γνώσης της προσβαλλόμενης απόφασης, και επομένως ορθώς το ΑΣΕΑΔ απέρριψε την προσφυγή ως εκπρόθεσμη. Απορρίπτει την αίτηση.

Please reload