ΔΕφΑθ 113/2019: Παράνομη ανάκληση σιωπηρής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή, χωρίς νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής Ισοτιμιών

22.2.2019

Ανάκληση σιωπηρής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή είναι η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος στην αρμόδια διοικητική αρχή, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, η δε άπρακτη πάροδος της τασσόμενης στο νόμο ειδικής προθεσμίας των τριών μηνών από της υποβολής της αναγγελίας συνιστά σιωπηρή αποδοχή του υποβληθέντος αιτήματος για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή (άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3919/2011 και άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 2725/1999). Σε περίπτωση που η σιωπηρή άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή εκδοθεί κατόπιν προηγούμενης γνωμοδότησης της Επιτροπής Ισοτιμιών (άρθρα 31 παρ. 3 και 135 παρ. 22 του ν. 2725/1999), όπως όταν πρόκειται για πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής, για τη νομιμότητα της ανάκλησης της σιωπηρής αυτής άδειας απαιτείται νέα γνωμοδότηση της Επιτροπής Ισοτιμιών (άρθρο 21 παρ. 2 του ν. 2690/1999). Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει την απόφαση ανάκλησης.

Please reload