ΔΕΕ απόφαση της 29.11.2018, C-548/17, Βaumgarten sports & more: Προσδιορισμός κρίσιμου χρόνου για τον υπολογισμό φόρου από παροχή μεσιτικών υπηρεσιών για την τοποθέτηση παικτών επαγγελματικού ποδοσφαίρου σε ποδοσφαιρικό σύλλογο

7.12.2018

Οδηγία 2006/112/ΕΚ. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Φορολόγηση αθλητικών μεσιτικών πρακτορείων για παίκτες επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Πληρωμή σε δόσεις και υπό αίρεση. Το άρθρο 63 της Oδηγίας 2006/112/ΕΚ, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με το άρθρο 64 παρ. 1 της Oδηγίας αυτής, έχει την έννοια ότι η γενεσιουργός αιτία και το απαιτητό του φόρου που αφορά παροχή από αθλητικό μεσιτικό πράκτορα μεσιτικών υπηρεσιών για την τοποθέτηση παικτών επαγγελματικού ποδοσφαίρου σε ποδοσφαιρικό σύλλογο, η οποία αποτελεί αντικείμενο πληρωμών εξαρτώμενων από αίρεση και καταβαλλόμενων σε δόσεις επί σειρά ετών μετά την εν λόγω τοποθέτηση, επέρχονται όχι κατά την ημερομηνία τοποθέτησης παικτών στον ποδοσφαιρικό σύλλογο, αλλά κατά τη λήξη των χρονικών περιόδων στις οποίες αναφέρονται οι πληρωμές από τον ποδοσφαιρικό σύλλογο.

 

Κατεβάστε την απόφαση εδώ

Please reload