ΑΣΕΑΔ 73/2017: Απαράδεκτη προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ κατά απόφασης επιτροπής αθλητικής ομοσπονδίας που χρήζει επικύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο

21.11.2017

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Απαράδεκτη η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, αν ασκείται κατά απόφασης επιτροπής αθλητικής ομοσπονδίας που χρήζει επικύρωσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της αθλητικής ομοσπονδίας (άρθρο 124 περ. β΄ ν. 2725/1999). Απαράδεκτη η προσφυγή ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, αν ασκείται μετά την πάροδο της οκταήμερης προθεσμίας από τότε που αποδεδειγμένα ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης (άρθρο 126 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 2725/1999). Οι αθλητικές ομοσπονδίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 επ. ΑΚ, γεγονός που σημαίνει ότι δεν ασκούν διοικητική εξουσία ως διοικητικές αρχές.

Please reload